بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مجید عزیزی ارانی


موارد یافت شده: 472

1 - مطالعه تاثیر عصاره های مختلف درختان بر رشد میسلیوم قارچ دارویی گانودرما (چکیده)
2 - قارچ های دارویی تبدیل زیستی ضایعات کشاورزی به متابولیت های ارزشمند دارویی (چکیده)
3 - تولید نیمه صنعتی غذای فراسودمند از قارچ دارویی موناسکوس پورپورئوس (چکیده)
4 - بهینه سازی و تولید نیمه صنعتی داروی لواستاتین از قارچ دارویی موناسکوس پورپورئو (چکیده)
5 - Gynodioecy in two Iranian endemic thymes: the comparative study on their volatile compounds, cytological and morphological traits (چکیده)
6 - Development of Mosquito Protective Textiles Using Nanoemulsion of Eucalyptus Globulus and Syzygium Aromaticum Essential Oils Against Malaria Vector, Anopheles Stephensi (Liston) (چکیده)
7 - Repellent Efficacy of Eucalyptus globulus and Syzygium aro-maticum Essential Oils against Malaria Vector, Anopheles ste-phensi (Diptera: Culicidae) (چکیده)
8 - Evaluation of Growth, Yield, and Biochemical Attributes of Bitter Gourd (Momordica charantia L.) Cultivars under Karaj Conditions in Iran (چکیده)
9 - Cytotoxic activity of cis-(E)- and trans-(Z)-spiroethers isolated from various Arnebia species (چکیده)
10 - Density-dependence Influences the Agronomical Indices and Chemical Profile of Artemisia scoparia Waldst. et Kit (چکیده)
11 - تاثیر تنش خشکی و کودهای زیستی بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک، بیوشیمیایی و رنگدانه‌های فتوسنتزی گل همیشه بهار (چکیده)
12 - Association of Genetic Structure and Diversity in Iranian Wild Germplasms of Mentha longifolia L. Based on Phenotypical, Biochemical, and Molecular Markers (چکیده)
13 - Polycyclic aromatic hydrocarbons, pesticides, and metals in olive: analysis and probabilistic risk assessment (چکیده)
14 - Single-wall carbon nano tubes (SWCNTs) penetrate Thymus daenensis Celak. plant cells and increase secondary metabolite accumulation in vitro (چکیده)
15 - بررسی اثرات قارچ میکوریزا در سطوح مختلف شوری بر خصوصیات کیفی سبزی برگی جعفری (چکیده)
16 - Synthesis and characterization of nanoliposome containing Fe2+ element: A superior nano-fertilizer for ferrous iron delivery to sweet basil (چکیده)
17 - Therapeutic peptides of Mucuna pruriens L.: Anti‐genotoxic molecules against human hepatocellular carcinoma and hepatitis C virus (چکیده)
18 - Notes on the taxonomy of some perennial species of Trigonella sect. Ellipticae (Fabaceae) in Iran (چکیده)
19 - نور تکمیلی به همراه تغذیه چه اثری بر میوه گوجه فرنگی رقم 240 خواهد داشت؟ (چکیده)
20 - Pesticides, metals, and polycyclic aromatic hydrocarbons in date fruits: A probabilistic assessment of risk to health of Iranian consumers (چکیده)
21 - 1ارزیابی تاثیر مدیریت آبیاری با کاربرد ترکیبات آلی اصلاح کننده خاک روی عملکرد رشد رویشی و میزان جذب نیتروژن در گیاه دارویی زعفران (چکیده)
22 - اثر قارچ مایکوریزا و باکتری‌های محرک رشد (PGPR) بر ظرفیت آنتی اکسیدانی و برخی صفات مورفوفیزیولوژیک همیشه‌بهار دارویی (.Calendula officinalis Linn) تحت تنش خشکی (چکیده)
23 - Growth, leaf gas exchange and physiological parameters of two Glycyrrhiza glabra L. populations subjected to salt stress condition (چکیده)
24 - Changes in biochemical properties of tomato (cv.240) affected by combination of blue/red optical spectra and Calfomyth spray (Ca and P) (چکیده)
25 - اثر فواصل آبیاری و ترکیبات ضد تعرق بر ترکیبات فنلی، محتوای کلروفیل، کاروتنوئید، میزان پرولین، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی سیاهدانه (sativa Nigella) (چکیده)
26 - Recent Advances in Saffron Soil Remediation: Activated Carbon and Zeolites Effects on Allelopathic Potential (چکیده)
27 - بیان پروتئین انسولین گیاهی در مخمر پروبیوتیک Saccharomyces boulardii (چکیده)
28 - بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های پونه وحشی (Mentha longifolia L.) ایران با استفاده از نشانگر ISSR و ارتباط آن با عملکرد ماده خشک و درصد اسانس (چکیده)
29 - تاثیر کم ابیاری بر ویژگیهای فیزیولوژیک عملکرد و میزان اسانس بیست جمعیت پونه وحشی (چکیده)
30 - پاسخ کمی و کیفی گیاه بومی چوچاق (Eryngium caucasicum Trautv.) به کاربرد تیمارهای کودی تلفیقی شیمیایی، آلی و زیستی (چکیده)
31 - ارزیابی ویژگی های جوانه زنی و تعیین دمار کاردینال با استفاده از مدل رگرسیونی در سبزی بومی چوجاق (چکیده)
32 - مقایسه ترکیب‌های فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی هفت گونه پونه‌سا کشت شده در مشهد (چکیده)
33 - The antioxidant activity and total phenol content of seeds from four species of Apiaceae family under different storage conditions (چکیده)
34 - Cytotoxic and apoptogenic effects of Dracocephalum kotschyi Boiss., extracts against human glioblastoma U87 cells (چکیده)
35 - Response of Some Agronomical and Physiological Traits of Dracocephalum kotschyi Boiss., under Irrigation and Dryland Farming System in Northern East of Iran (چکیده)
36 - Flowering Features and Breeding Systems of Seven Native Salvia Species in Iran (چکیده)
37 - Assessing the effects of water stress on peach fruit quality and size using the QualiTree model (چکیده)
38 - Accumulation of ajmalicine and vinblastine in cell cultures is enhanced by endophytic fungi of Catharanthus roseus cv. Icy Pink (چکیده)
39 - Comparison of phytochemical compounds of two Glycyrrhiza glabra L. populations and their relationship with the ecological factors (چکیده)
40 - Application of Super Absorbent Polymer and Plant Mucilage Improved Essential Oil Quantity and Quality of Ocimum basilicum var. Keshkeni Luvelou (چکیده)
41 - A karyological study of some endemic Trigonella species (Fabaceae) in Iran (چکیده)
42 - Effects of zinc oxide nanoelicitors on yield, secondary metabolites, zinc and iron absorption of Feverfew (Tanacetum parthenium (L.) Schultz Bip.) (چکیده)
43 - بررسی اثرات متقابل کود آلی و سطوح آبیاری بر برخی شاخص های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه نعناع فلفلی Mentha) piperita L.) (چکیده)
44 - Analysis of the essential oil composition of three cultivated Nepeta species from Iran (چکیده)
45 - Plant Growth Inhibitory Activities and Volatile Active Compounds of 53 Spices and Herbs (چکیده)
46 - Multi-walled carbon nanotubes stimulate growth, redox reactions and biosynthesis of antioxidant metabolites in Thymus daenensis celak. in vitro (چکیده)
47 - Effects of gibberellic acid and naphthalene acetic acid on saffron plant (Crocus sativus L.) under field conditions (چکیده)
48 - تأثیر کم آبیاری و نانو کود بر خصوصیات زایشی گیاه ریحان Ocimum basilicum (چکیده)
49 - بررسی تاثیر تیمارهای ازن و مایکروویو بر کاهش آلودگی استافیلوکوکوس اورئوس در سه دمنوش بابونه، آویشن و چای ترش (چکیده)
50 - بررسی تاثیر تیمارهای ازن و مایکروویو بر کاهش بار میکروبی سه دمنوش بابونه، آویشن و چای ترش (چکیده)
51 - بررسی اثر ضد میکروبی عصاره هیدروالکلی دمنوش های آویشن و چای ترش بر باکتری های استافیلوکوک اورئوس و اشرشیاکلی (چکیده)
52 - Study of Allelopathic Interaction of Essential Oils from Medicinal and Aromatic Plants on Seed Germination and Seedling Growth of Lettuce (چکیده)
53 - اثرات اسانس برخی از گیاهان دارویی به روش تدخینی بر جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه کاهو به عنوان شاخص (چکیده)
54 - Anatomical and Morphological Properties of Trichomes in Four Iranian Native Salvia Species under Cultivated Conditions (چکیده)
55 - اثر غلظت های مختلف عصاره آبی کورم و خاک زعفران بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاه کاهو (چکیده)
56 - بررسی آللوپاتی و مسمومیت خاک مزارع زعفران به روش ریزوسفر خاک (چکیده)
57 - مطالعه تأثیر شوری و بافت خاک بر عملکرد سیر ). Allium sativum L ) (چکیده)
58 - مقایسه خصوصیات مورفولوژیکی و محتوای اسانس آویشن باغی (Thymus vulgaris) و دو توده بومی آویشن خراسانی (Thymus transcaspicus) در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
59 - Salinity effects on physiological and phytochemical characteristics and gene expression of two Glycyrrhiza glabra L. populations (چکیده)
60 - مدل سازی نرخ تنفس گلابی رقم درگزی به همراه پوشش اسانس مینای نیشابوری در طراحی بسته بندی اتمسفر اصلاح شده (چکیده)
61 - Comparing Kinetics of Xylem Ion Loading and Its Regulation in Halophytes and Glycophytes (چکیده)
62 - Nanosilver, salicylic acid and essential oils effects on water relations of gerbera ‘Rosalin’ cut flowers (چکیده)
63 - مقایسه ترکیبهای فیتوشیمیایی و فعالیت آنتی اکسیدانی هفت گونه پونه سا کشت شده در مشهد (چکیده)
64 - Evaluation of Allelopathic Potentials of Some Common Edible Mushrooms in Japan (چکیده)
65 - Quantitative Determination of Lycorine and Galanthamine in Different in Vitro Tissues of Narcissus tazetta by GC-MS (چکیده)
66 - تأثیر اسید جیبرلیک بر کاهش دوره رشد فریزیا Freesia در گلخانه و افزایشماندگاری گل شاخه بریده آن (چکیده)
67 - بررسی پاسخهای فیزیولوژیک آویشن قره باغی Th. fedtschenkoi به سطوح مختلف پرتو فرابنفش به همراه کاربرد ترکیبات آنتی اکسیدان (چکیده)
68 - بررسی تاثیر سطوح مختلف پرتو فرابنفش به همراه کاربرد ترکیبات آنتی اکسیدان بر ویژگیهای فیزیولوژیک آویشن دنایی (چکیده)
69 - ارزیابی تاثیر مدیریت آبیاری با کاربرد ترکیبات آلی اصلاح کننده خاک روی عملکرد رشد رویشی و میزان جذب نیتروژن در گیاه دارویی زعفران (چکیده)
70 - قارچهای دارویی: استفاده بهینه از ضایعات کشاورزی، اشتغالزایی و درمان (چکیده)
71 - همشان سازی و توالی یابی ژن p- انسولین جدا شده از گیاه دارویی Momordica charantia و تحلیل بیوانفورماتیکی ساختار سه بعدی پروتئین (چکیده)
72 - Nutlet micromorphology of Iranian Nepeta (Lamiaceae) species (چکیده)
73 - Assessment of phytochemical and agro-morphological variability among different wild accessions of Mentha longifolia L. cultivated in field condition (چکیده)
74 - Comprehensive Assessment of Phytochemical Potential of Tanacetum parthenium (L.): Phenolic Compounds, Antioxidant Activity, Essential Oil and Parthenolide (چکیده)
75 - Evaluation of Antioxidant Properties, Total Phenol and Flavonoid Content of some Herbal Tea (چکیده)
76 - Evaluation of Biological Response of Lettuce -Lactuca sativa L.- and Weeds to Safranal Allelochemical of Saffron -Crocus sativus- by Using Static Exposure Method (چکیده)
77 - Effect of some essential oils on Rhizopus rot and Some Quality Factors of Peach -Prunus persica- (چکیده)
78 - Screening of Amaryllidaceae alkaloids in bulbs and tissue cultures of Narcissus papyraceus and four varieties of N. tazetta (چکیده)
79 - The Effect of Planting Seasons on Quantitative and Qualitative Characteristics of Black cumin -Nigella sativa L.- (چکیده)
80 - مطالعه برخی خصوصیات بنه های دختری گیاه داروییزعفران تحت شرایط کنترل آبیاری و کاربرد ترکیبات آلی اصلاح کننده خاک (چکیده)
81 - ارزیابی تاثیر مدیریت آبیاری با کاربرد کود آلی و پلیمرهای ابر جاذب ریز ترکیب بر عملکرد اقتصادی و تولید مواد مؤثره در گیاه دارویی زعفران -Crocus sativus L.- (چکیده)
82 - Physiological and Biochemical Changes Induced by UV-B Radiation in Rosemary Plants Grown Under Salinity Stress (چکیده)
83 - Phenotypic Characterization of Sink-source Relationship Between Mother and Daughter Corms in Saffron -Crocus sativus- (چکیده)
84 - Studying the Effects of Irrigation Management, Organic Fertilizer and Nano composite Superabsorbent Polymers on Some Quantitative and Qualitative Characteristics of Daughter Corms of Saffron -Crocus Sativus L.- (چکیده)
85 - به نژادی گیاهان دارویی و معطر ضرورت فاز دوم توسعه-مقاله کلیدی- (چکیده)
86 - ارزیابی درجه حرارت های کاردینال جوانه زنی بذر گیاه دارویی و بومی ایران، پونه سای انبوه -Nepeta glomerulosa Boiss.- (چکیده)
87 - بررسی و گزینش از بین چند جمعیت خاکشیر بومی استان خراسان برای صفات جوانه زنی، کمی و کیفی (چکیده)
88 - بررسی وضعیت گزیده‌ای از گلخانه‌ها‌‌ در ایران (چکیده)
89 - Visual Quality and Morphological Responses of Rosemary Plants to UV-B Radiation and Salinity Stress (چکیده)
90 - ارزیابی تغییرات خرداقلیمی محیط در دو گونه درختی فضای سبز شهر مشهد (چکیده)
91 - اثر تنش کم آبی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد هشت توده  بومی شنبلیله (.Trigonella foenum- graecum L) (چکیده)
92 - In vitro shoot Proliferation of Hypericum perforatum L. through Indirect and Direct Plant Regeneration (چکیده)
93 - Effects of Methyl Jasmonate and Chitosanon Shoot and Callus Growth of Iranian Hypericum perforatum L. in vitro Cultures (چکیده)
94 - An efficient method to induce regeneration and callogenesis in Crataegus microphylla L. (چکیده)
95 - Different Solvent Extract Affect Phytochemical Composition and Antioxidant Activity of Nepeta binaludensis cultivated in Mashhad. (چکیده)
96 - Investigating the Effect of Organic and Biological Fertilizers on Yield and Some Quantity and Quality Chracteristics of Medicinal Plant Mallow (چکیده)
97 - Comparative Study of Antioxidant Properties and Total Phenolic Content of Thirteen Wild Iranian Medicinal plants Using DPPH and FRAP Methods. (چکیده)
98 - Effect of Salinity Stress on the Content of some Secondary Metabolites in Rhizomes of two Populations of Glycyrrhiza glabra L. (چکیده)
99 - Effect of Cultivation Date and Plant Spacing on the Control of Diseases of Roselle (Hibiscus sabdariffa L.) (چکیده)
100 - مقایسه میزان تولید فنول و فلونوئید در کالوس و برگ Crataegus microphylla و بهینه سازی محیط کشت کالزایی در آن (چکیده)
101 - بهینه سازی کالزایی، باززایی و پرآوری سرخ ولیک Crataegus microphylla در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
102 - بررسی وضعیت گزیده‌ای از گلخانه‌ها‌‌ در ایران 2- واکاوی استنباطی (چکیده)
103 - بررسی وضعیت گزیده‌ای از گلخانه‌ها‌‌ در ایران 1- واکاوی توصیفی (چکیده)
104 - Influence of Water Stress on Agro-Morphological Traits and Essential Oil Content Among Iranian Genotypes of Mentha longifolia (چکیده)
105 - Green synthesis of iron nanoparticles using Rosmarinus officinalis extract and evaluation of cytotoxicity effect against 4T1 and NIH3T3 cell lines (چکیده)
106 - نور تکمیلی به همراه تغذیه چه اثری بر میوه گوجه فرنگی رقم 240 خواهد داشت؟ (چکیده)
107 - بررسی اثرات نور تکمیلی و تغذیه بر برخی صفات میوه گوجه فرنگی رقم 240 (چکیده)
108 - بررسی خصوصیات رشدی و عملکرد میوه خشک در شش رقم خربزه تلخ (Momordica charantia L.) کشت شده در شرایط آب و هوایی کرج (چکیده)
109 - بررسی صفات فیتوشیمیایی برگ و میوه در شش رقم خربزه تلخ (Momordica charantia L.) کشت شده تحت شرایط آب و هوایی کرج (چکیده)
110 - Green synthesis of iron nanoparticles by Rosemary extract and cytotoxicity effect evaluation on cancer cell lines (چکیده)
111 - Combining Ability and Gene Action of Some Tomato Genotypes under Low Light Conditions (چکیده)
112 - A Review of the Effective Factors for Lovastatin Production By Aspergillus Terreus Atcc 20542 in Liquid Submerged Fermentation (چکیده)
113 - A Study of the Factors Effective in Morphogenesis of Aspergillus terreus in order to Increase the Production of Lovastatin (چکیده)
114 - Combining ability, Gene action and Heritability of Tolerance to Cold and Heat in tomato (چکیده)
115 - Various strategies elicited and modulated by elevated UV-B radiation and protectant compounds in Thymus species: Differences in response over treatments, acclimation and interaction (چکیده)
116 - Effective Induction of Hairy Roots in Persian Poppy (Papaver bracteatum Lindl.) Using Sonication Method (چکیده)
117 - Determination of water-yield basil function under deficit irrigation conditions and use of nano fertilizer (چکیده)
118 - Synergistic antibaterial activity of medicinal plants essential oils with biogenic silver nanoparticles (چکیده)
119 - اثر ضدعفونی کننده اشعه گاما و گاز ازون بر بار میکروبی بادرنجبویه ( Melissa officinalis) (چکیده)
120 - Disentangling the Effects of Water Stress on Carbon Acquisition, Vegetative Growth and Fruit Quality of Peach Trees by Means of the QualiTree Model (چکیده)
121 - Allelopathic Activity of Iranian Native Medicinal and Aromatic Plants by Using Cotton Swab Method (چکیده)
122 - Green Synthesis of Iron Nano-particles Using Rosmarinus officinalis Extract and Evaluation the cytotoxic effects against 4T1 and NIH3T3 cell lines (چکیده)
123 - RESEARCH PROGRESSES OF MONOTERPENOID INDOLE ALKALOID BIOSYNTHESIS IN CATHARANTHUS ROSEUS (چکیده)
124 - مطالعه و بررسی بهینه سازی محیط کشت گل راعی Hypericum perforatum) با هدف کالزایی و باززایی ریزنمونه های برگ و ساقه (چکیده)
125 - بررسی خصوصیات رویشی برگ در برخی ژنوتیپهای مختلف پونه وحشی در شرایط کشت یکسان (Mentha longifolia l.) (چکیده)
126 - بررسی تأثیر کاربرد کودهای آلی و زیستی بر عملکرد رشد زایشی و تولید مواد مؤثره دارویی گیاه دارویی (Malva sylvestris L.) پنیرک (چکیده)
127 - اثر تنش شوری بر مؤلفه های جوانه زنی و رشد اولیه ژنوتیپهای مختلف گیاه پونه وحشی (Mentha longifolia l.) (چکیده)
128 - Evaluation of allelopathic activity of 68 medicinal and wild plant species of Iran by Sandwich method (چکیده)
129 - ارزیابی تحمل به شوری سه رقم انجیر بر اساس ویژگی های رشدی، فیزیولوژیکی و توزیع یون در گیاه (چکیده)
130 - اثر فواصل آبیاری و ترکیبات طبیعی ضد تعرق بر صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و شاخص بهره برداری آب آبیاری سیاهدانه Nigela sativa (چکیده)
131 - مدلسازی آسایش دمایی فضاهای سبز مختلف در گرم‌ترین دوره‌ سال در شهر مشهد (چکیده)
132 - Effect of GA3 and Ehtephon on sex expression and oil yield in medicinal pumpkin (Cucurbita peop var. styriaca) (چکیده)
133 - Green Synthesis of Silver Nano-particles Using Kelussia odoratissima Extract and Evaluation of its Antibacterial Activity (چکیده)
134 - Packaging methods and storage duration affect essential oil content and composition of lemon verbena (Lippia citriodora Kunth.) (چکیده)
135 - ارزیابی فیتوشیمیایی دوازده توده بومی زرشک ایران (چکیده)
136 - Anthocyanin Evaluation of 16 Indigenous Barberry Genotypes “Genetic Resources for Iranian Seedless Barberry Breeding” (چکیده)
137 - Evaluation of NaCl Salinity Tolerance of Four Fig Genotypes Based on Vegetative Growth and Ion Content in Leaves, Shoots, and Roots (چکیده)
138 - مدلسازی آسایش دمایی فضاهای سبز مختلف در گرمترین دوره سال در شهر مشهد (چکیده)
139 - تأثیر ضایعات مختلف کشاورزی بر برخی از عوامل رشد، عملکرد و میزان پلی ساکارید خام (Ganoderma lucidum) میوه قارچ دارویی ریشی (چکیده)
140 - تعیین تابع تولید آب - عملکرد و محاسبه کارایی مصرف آب و اعماق شاخص آبیاری گیاه ریحان تحت شرایط استفاده از کم آبیاری و نانوکود (چکیده)
141 - Anthocyanin Evaluation of 16 Indigenous Barberry Genotypes “Genetic Resources for Iranian Seedless Barberry Breeding” (چکیده)
142 - Extinction Threads of Astragalus Adscendense; a Valuable Somme of Persian Manna (Gaz- Anguibini) (چکیده)
143 - پیش بینی تاثیر فضای سبز بر تغییرات خرد اقلیمی اماکن مسکونی مشهد طی گرمترین دوره سال (چکیده)
144 - The Survey of Microbial Quality of the Dry Sample, Extract and Brewing of some Medicinal Plants (چکیده)
145 - Seed Harvesting Time Affects Seedling Emergence, Vigour and Growth: Case Study of Rumex turcomanicus Czerep. (Polygonaceae) (چکیده)
146 - Study of Organic Substrate, Phosphate and Zinc Fertilizations on Some Agronomic Characters, Seeds and Yield of Pumpkin - Curbita Pepo L (چکیده)
147 - Extinction Threads of Astragalus Adscendensel a Valuable Source of Persian Manna (Gaz- Anguibini) (چکیده)
148 - INVESTIGATION ON THE EFFECT OF HUMIC ACID SPRAYING AND PLANTING DENSITY ON SOME QUANTITATIVE TRAITS OF BALANGU MEDICINAL HERB ( LALLEMANTIA ROYLEANA B.) (چکیده)
149 - EFFECT OF PLANT DENSITY AND HUMIC ACID APPLICATION ON PHYTOCHEMICAL ATTRIBUTE OF MALLOW (MALVA SYLVESTRIS L.) (چکیده)
150 - EXTRACT BIOCHEMICAL VARIATION AMONG 14 MENTHA LONGIFOLIA (چکیده)
151 - CHANGE IN ESSENTIAL OIL CONTENT AND COMPOSITION OF DIPLOID AND AUTOTERTAPLOID GENOTYPES OF MENTHA MOZAFFARIANII (چکیده)
152 - AN INVESTIGATION ON THE FLOWERING HABITS OF FOUR IRANIAN POPULATION OF THYME FIRST REPORT OF GYNODIOECY IN IRANIAN (ENDEMIC) THYME SPECIES (چکیده)
153 - STUDY OF YEILD AND YEILD COMPONENTS IN FOUR IRANIAN THYME SPECIES IN MASHHAD ENVIRONMENTAL CONDITIONS (چکیده)
154 - Quantity and Quality of Essential Oil ofPistacia atlanticaSubsp. Kurdica in Response to Gradual Harvest of Oleoresin (چکیده)
155 - بررسی تغییرات برخی ترکیبات فیتوشیمیایی اندام هوایی و ریشه گیاه ترشک وحشی (Rumex turcomanicus Czerep) طی مراحل مختلف نمو گیاه (چکیده)
156 - بررسی اثر نوع بسته بندی، دما و مدت انبارداری بر برخی ویژگی های روغن بذر گل مغربی (چکیده)
157 - Characterization of hot-air drying and infrared drying of spearmint (Mentha spicata L.) leaves (چکیده)
158 - Health Positive Uses of Genetically Modified Food Crops as a Source of Biopharmaceuticals (چکیده)
159 - بررسی تأثیر کاربرد سولفات پتاسیم و اسیدهیومیک بر رشد، عملکرد و میزان اسانس گل راعی (Hypericum perforatum) (چکیده)
160 - بررسی اثرات دمای انبار، اتمسفر و نوع پوشش بسته بندی بر برخی ویژگی های کیفی بذور زنیان در طی نه ماه انبارداری (چکیده)
161 - Evaluation in vitro culture of Kelussia odoratissima Mozaff and secondary metabolites production through suspension cultures (چکیده)
162 - ارزیابی اثر بیوفسفر و اسید هیومیک بر برخی خصوصیات رشدی و میزان روغن بذر گل مغربی (چکیده)
163 - مطالعه تأثیر کادمیم، روی و زئولیت بر خصوصیات فیزیومورفولوژیکی گل راعی(Hypericum perforatum L.) (چکیده)
164 - بررسی ترکیبات فیتوشیمیایی و عناصر معدنی دو اکوتیپ گونه دارویی ترشک وحشی ( Rumex turcomanicus (Czerep (چکیده)
165 - به نژادی گیاهان دارویی و معطر ضرورت فاز دوم توسعه-مقاله کلیدی- (چکیده)
166 - بررسی اثرات آللوپاتیکی برخی از گیاهان دارویی بومی ایران با روش دیش پک (چکیده)
167 - تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذر گونه دارویی ترشک وحشی (Rumex turcomanicus Czerep) با استفاده از مدل های رگرسیونی (چکیده)
168 - تعیین مقاومت به شوری در نتاج انجیر سبز استهبان (چکیده)
169 - مقایسه خصوصیات فنوتیپی و فیزیکوشیمیایی 9 توده بومی شنبلیله ایرانی (چکیده)
170 - ارزیابی برخی ویژگیهای فیزیکی نه ژنوتیپ زرشک بومی ایران (چکیده)
171 - تاثیر اسپرمیدین روی القای تحمل به سرما در گیاهچه های خیار رقم سوپردامینوس (چکیده)
172 - اثر فواصل آبیاری و ترکیبات طبیعی ضد تعرق بر صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و شاخص بهره‌وری آب آبیاری سیاهدانه (L. Nigella sativa) (چکیده)
173 - بررسی پاسخ برخی از متغیرهای فتوسنتزی گیاه دارویی استویا به غلظت‌های مختلف زغال فعال با حلال‌های متفاوت (چکیده)
174 - تاثیر برخی ترکیبات طبیعی بر ماندگاری و برخی ویژگیهای پس از برداشت گل شاخه بریده ژربرا (چکیده)
175 - تاثیر موسیلاژ گیاه دارویی اسفرزه و ارتفاع محلول نگهداری بر برخی ویژگیهای پس از برداشت گل ژربرا (چکیده)
176 - اثر تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول بر جوانه زنی و برخی صفات بذور توده های بومی شنبلیله (چکیده)
177 - اثر کم آبیاری وکود در دو بافت خاک بر عملکرد و اجزای عملکرد ریحان (چکیده)
178 - Phytochemical diversity of Eremostachys laciniata Bunge populations in Iran (چکیده)
179 - بهینه سازی تولید لواستاتین در تخمیر غوطه ور به وسیله قارچ موناسکوس پورپورئوس (چکیده)
180 - Optimization of Monacolin Production in a Controlled System (چکیده)
181 - اثرات ضد باکتریایی اسانس کرفس کوهی و کلپوره با نانوذرات سنتزی نقره علیه باکتریهای غذازاد (چکیده)
182 - Ganoderma lucidum A potent source of polysaccharide for human cancer prevention (چکیده)
183 - Investigation of Some Quantitative and Qualitative Characters of Medicinal Pumpkin (Cucurbita pepo L.) under Different Organic Substrates and Different Levels of Phosphorus Fertilization (چکیده)
184 - مطالعه تأثیر پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهد (چکیده)
185 - Medicinal Plants as Specialty Crops for Midwest Growers (چکیده)
186 - اثر تیمارهای شیمیایی مختلف بر ماندگاری گلهای شاخه بریده ژربرا رقم Dune (چکیده)
187 - Karyotype study on 15 populations ofEremostachys laciniataBunge in Iran (چکیده)
188 - Influence of different drying methods on drying period, essential oil content and composition of Lippia citriodora Kunth (چکیده)
189 - Investigation of nutritional parameters for the improvement growth of Monascus purpureus PTCC5303 on solid state cultivation (چکیده)
190 - COMPARISON OF VEGETATIVE AND GENERATIVE CHARACTERISTICS OF SIX LOCAL LANDRACE OF DILL (ANETHUM GRAVEOLENS L) CULTIVATED IN MASHHAD CLIMATIC CONDITIONS (چکیده)
191 - CHANGES OF VEGETATIVE PARAMETRS, OIL YIELD, TOTAL PHENOL AND ANTIOXIDANT CAPACITY AT HYDROPONIC CULTURES OF VALERIANA OFFICINALIS IN RESPONSE TO VARIOUS AMMONIUM: NITRATE LEVELS AND LIGHT INTENSITIES (چکیده)
192 - COMPARISON OF ESSENTIAL OIL CONTENT AND CONSTITTUENTS OF NEPETA GLOMERULOSA DURING THREE DEVELOPMENTAL STAGES (چکیده)
193 - EFFECT OF SEED PRIMING WITH CARBON NANOTUBES ON GERMINATION AND SOME MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS SEEDS OF PARSLEY (PETROSELINUM SATIVUM L.) AND PEPPER (CAPSICUM ANNUUM L.) (چکیده)
194 - EFFECT OF DIFFERENT DRYING METHODS ON DRYING TIME AND HYPERICIN CONTENT IN ST JOHN'S WORT (HYPERICUM PERFORATUM L.) (چکیده)
195 - EVALUATION COMBONED HORMONE AFFECTING THE ESTABLISHMENT OF KELUSSIA ODORATISSIMA MOZAFF. CELL SUSPENSION CULTURE (چکیده)
196 - Comparison of chemical compounds found in the gum essential oil of male and female Pistacia atlantica subsp. Kurdica. (چکیده)
197 - Micropropagation of Astragalus adscendens :A Source of Gaz-angabin Manna in Iran (Persian Manna) (چکیده)
198 - بررسی اثر ترکیبات ضدتعرق طبیعی بر برخی از صفات فیزیولوژیکی و بیولوژیکی گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum) تحت شرایط تنش خشکی (چکیده)
199 - In vitro microtuberization of Black Zira (Bunium persicum Boiss (چکیده)
200 - پیش‌بینی میزان رشد ابعاد مختلف زیتون تلخ(Melia azedarach) و توت زینتی (Morus alba) در فضای سبز شهری (چکیده)
201 - تأثیر موسیلاژ اسفرزه و اسانس آویشن شیرازی بر بار میکروبی و بهبود نگهداری هویچ برش تازه (چکیده)
202 - اثر محلول پاشی اسید هیومیک و نانوکودفارمکس بر صفات مورفولوژیکی، عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی سیاهدانه Nigella sativa (چکیده)
203 - Comparison of Filamentous Fungus (Monascus purpureus)Growth in Submerged and Solid State Culture (چکیده)
204 - بررسی اثرات دورکنندگی اسانس گیاهان اسطوخودوس و آویشن شیرازی روی سوسک چهار نقطه ای حبوبات و ارتباط آن با ترکیبات تشکیل دهنده اسانس ها (چکیده)
205 - بررسی اثرات تنش شوری بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی توده های مختلف گیاه دارویی شنبلیله (Trigonella foenum- graecum L.) (چکیده)
206 - Phytochemical and Morphological Attributes of St. John’s Wort (Hypericum perforatum) Affected by Organic and Inorganic Fertilizers; Humic Acid and Potassium Sulphate (چکیده)
207 - Influence of Ca(NO3)2 and KNO3 Application on Biomass, Yield, Oil and Mineral Contents of Tarragon in “Ray” Region (چکیده)
208 - Identification of Safranal as the Main Allelochemical from Saffron (Crocus sativus) (چکیده)
209 - بررسی خصوصیات جوانه زنی توده های گیاه دارویی شنبلیله Trigonella foenum-graecum تحت تاثیر تنش شوری و خشکی (چکیده)
210 - Peach Water Relations, Gas Exchange, Growth and Shoot Mortality under Water Deficit in Semi-Arid Weather Conditions (چکیده)
211 - بررسی خصوصیات مورفولوژیکی، راندمان آب مصرفی و اسانس ریحان (Ocimum basilicum var. keshkeni luvelou) تحت تأثیر کاربرد برگ پنیرک و پلیمر سوپرجاذب (چکیده)
212 - بررسی اثر اسید سالیسیلیک و کلریدکلسیم بر عمر انباری، ویژگی‌های کیفی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی میوه هلو رقم ’آمسدن‘ پس از برداشت (چکیده)
213 - بررسی تأثیر سطوح مختلف و دفعات محلول پاشی نانوکود فارمکس بر رشد و نمو و مواد مؤثره بابونه آلمانی (Matricaria recutita L.) (چکیده)
214 - بررسی تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد برگ، میزان و اجزای اسانس به لیمو (چکیده)
215 - Modelling of Some Physical Characteristics of Pomegranate (Punica granatum L.) Fruit during Ripening Using Artificial Neural Network (چکیده)
216 - Evaluation of pH, carbon source and temperature effect on the pigments production by Monascus purpureus in a liquid culture using response surface methodology (چکیده)
217 - Enhancing the ability of QualiTree to study the effect of water availability on the fruit-tree development and growth (چکیده)
218 - بررسی تاثیر سرعت جریان هوا و شدت تابش مادون قرمز بر زمان خشک کردن، درصد و اجزای اسانس گیاه دارویی به لیمو (Lippia citriodora Kunth) (چکیده)
219 - مطالعه تاثیر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر ریزازدیادی گیاه دارویی گزانگبین از طریق جوانه انتهایی (چکیده)
220 - اثر تنش کم آبی بر رشد درخت هلو در شرایط مدیریتی باغ تجاری (چکیده)
221 - بررسی فعالیت نماتد کشی اسانس اکالیپتوس، کما و باریجه روی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاه (چکیده)
222 - بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر زمان خشک شدن و برخی خواص بیوشیمیایی (Mentha piperita L.) فلفلی نعنا (چکیده)
223 - بررسی قابلیت دگر آسیبی و تغییرات ترکیبات فنلی در غلظت های مختلف عصاره متانولی و اتانولی حاصل از اندامهای زیر زمینی ترشک (چکیده)
224 - تنوع مورفولوژیکی برخی جمعیتهای گیاه دارویی سنبل بیابانی پاره برگ (.Eremostachys laciniata Bunge) (چکیده)
225 - مطالعه تاثیرات پوشش گیاهی و سطوح سخت شهری بر ریز اقلیم و آسایش دمایی مشهد (چکیده)
226 - بررسی تأثیر کاربرد سوپرجاذب تراکوتم و موسیلاژ اسفرزه بر برخی خصوصیات ریختی، زیستی، راندمان مصرف آب و اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum var. Keshkeni luvelou) (چکیده)
227 - The study of plant density and planting methods on some growth characteristics, seed and oil yield of medicinal pumpkin (Cucurbita pepo var. styriaca, cv. ‘Kaki) (چکیده)
228 - Water scarcity conditions affect peach fruit size and polyphenol contents more severely than other fruit quality traits (چکیده)
229 - اثر پیش تیمار بذر با اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی چهار توده بومی شنبلیله در شرایط تنش شوری (چکیده)
230 - تاثیر بازدارندگی اسانس‌های موسیر، مریم‌گلی و کرفس‌کوهی روی نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) و استخراج مواد موثره آن‌ها (چکیده)
231 - Determination of allelopathic potential in some medicinal and wild plant species of Iran by dish pack method (چکیده)
232 - Foliar application of Ca(NO3)2and KNO3affects growth, essential oil content, and oil composition of French tarragon (چکیده)
233 - اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و تراکم بوته بر فاکتورهای رشد و نمو، عملکرد بذر و میزان روغن گیاه دارویی گل مغربی (چکیده)
234 - بررسی اثر تنش شوری بر صفات مورفولوژیک و میزان پرولین در هشت توده بومی شنبلیله (چکیده)
235 - واکنش خصوصیات رشدی کدو خورشتی (Cucurbita pepo var. rada) به خاکپوش رنگی و فاصله کشت (چکیده)
236 - بررسی ویژگیهای دگرآسیبی تیره گیاهی Asteraceae با استفاده از روش ساندویچ (چکیده)
237 - بررسی 20 گونه گیاهی متعلق به تیره Asteraceaeاز نظر ویژگیهای دگرآسیبی با استفاده از روش دیش پک (چکیده)
238 - بررسی اثر تنش شوری بر صفات مرتبط با عملکرد در هشت توده بومی شنبلیله (چکیده)
239 - MULTIPLE SHOOT FORMATION IN HYPERICUM PERFORATUM L. NATIVE TO IRAN (چکیده)
240 - EFFECT OF CHEMICAL AND ORGANIC FERTILIZERS ON SOME OF PHYTOCHEMICAL ATTRIBUTES AND NUTRIENTS CONTENT IN ST. JOHNS WORT (HYPERICUM PERFORATUM) (چکیده)
241 - INVESTIGATION ON THE EFFECT OF BIOPHOSPHORE AND HUMIC ACID FERTILIZERS ON YIELD AND OIL CONTENT IN EVENING PRIMROSE (OENOTHERA BIENNIS L.) (چکیده)
242 - ALLELOPATHIC EFFECT OF JUNIPER (JUNIPERUS COMMUNIS L.) ESSENTIAL OIL ON GERMINATION AND SEEDLING GROWTH IN LETTUCE (چکیده)
243 - STUDY ON DORMANCY BREAKING OF ERYNGIUM CAERULEUM M.B. (APIACEAE) SEEDS BY DIFFERENT LEVELS OF KNO3 AND SALICYLIC ACID (چکیده)
244 - CHANGES OF VEGETATIVE PARAMETRS, OIL YIELD, TOTAL PHENOL AND ANTIOXIDANT CAPACITY AT HYDROPONIC CULTURES OF VALERIANA OFFICINALIS IN RESPONSE TO VARIOUS AMMONIUM: NITRATE LEVELS AND LIGHT INTENSITIES (چکیده)
245 - EFFECT OF SEED PRIMING WITH CARBON NANOTUBES ON GERMINATION AND SOME MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS SEEDS OF PARSLEY (PETROSELINUM SATIVUM L.) AND PEPPER (CAPSICUM ANNUUM L.) (چکیده)
246 - THE EFFECT OF ISABGOL (PLANTAGO PSYLIUM) MUCILAGE AND ZATARIA MULTIFLORA ESSENTIAL OILS ON MICROBIAL LOAD AND IMPROVING SHELF LIFE OF FRESH CUT CARROT (چکیده)
247 - COMPARISON OF ESSENTIAL OIL CONTENT AND CONSTITTUENTS OF NEPETA GLOMERULOSA DURING THREE DEVELOPMENTAL STAGES (چکیده)
248 - COMPARISON OF VEGETATIVE AND GENERATIVE CHARACTERISTICS OF SIX LOCAL LANDRACE OF DILL (ANETHUM GRAVEOLENS L) CULTIVATED IN MASHHAD CLIMATIC CONDITIONS (چکیده)
249 - EVALUATION COMBONED HORMONE AFFECTING THE ESTABLISHMENT OF KELUSSIA ODORATISSIMA MOZAFF. CELL SUSPENSION CULTURE (چکیده)
250 - EFFECT OF DIFFERENT DRYING METHODS ON DRYING TIME AND HYPERICIN CONTENT IN ST JOHN'S WORT (HYPERICUM PERFORATUM L.) (چکیده)
251 - Bunium persicum: variability in essential oils and antioxidants activity of fruits from different Iranian wild populations (چکیده)
252 - Foliar application of Ca and K improves growth, yield, essential oil yield and nutrient uptake of tarragon (Artemisia dracunculus L.) grown in Iran (چکیده)
253 - Artificial Autotetraploidy Induction Possibility of Two Iranian Endemic Mint (Mentha mozaffarianii) Ecotypes (چکیده)
254 - Modeling the growth of Staphylococcus aureus as affected by black zira (Bunium persicum) essential oil, temperature, pH and inoculum levels (چکیده)
255 - Effect of different irrigation intervals And anti-transpirants compounds on yield and yield components of Black Cumin (Nigella Sativa) (چکیده)
256 - Gibberellic acid, amino acids (glycine and L-leucine), vitamin B2 and zinc as factors affecting the production pigments by Monascus purpureus in a liquid culture using response surface methodology (چکیده)
257 - Effect of foliar application of Humic acid and Nano fertilizer (Farmks®) on yield and yield components of Black cumin Nigella sativa L).) (چکیده)
258 - بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیوشیمیایی پسته دانشمندی (Daneshmandi Cv. Pistacia vera L.) در مقایسه با برخی ارقام تجاری استان خراسان (چکیده)
259 - بررسی تأثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و تراکم کاشت بر میزان و اجزای روغن گیاه دارویی گل مغربی (Oenothera biennis L.) (چکیده)
260 - بررسی ترکیبات موثره و اثرات ضد باکتریایی اسانس کرفس کوهی و کلپوره علیه برخی پاتوژن های مواد غذایی (چکیده)
261 - بررسی تنوع بیوشیمیایی عصاره تعدادی از جمعیت های نعنای خوراکی (چکیده)
262 - بررسی اثر محلول‌پاشی با غلظت‌های مختلف عصاره ورمی‌کمپوست (ورمی واش) بر صفات مورفولوژیک، درصد و عملکرد اسانس گیاه دارویی بادرنجبویه (Melissa officinalis L.) (چکیده)
263 - تاثیر روشهای مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن میزان اسانس و بار میکروبی نعنا فلفلی (چکیده)
264 - بررسی تاثیر کود دامی و کمپوست شهری بر رشد و نمو، میزان و عملکرد اسانس و بار میکروبی سنبل الطیب (چکیده)
265 - تأثیر ترکیب های هورمونی بر القاء کالوس گیاه دارویی کرفس کوهی (Kelussia odoratissimia Mozaff.) و بررسی رشد آن در محیط کشت مایع (چکیده)
266 - نگاهی به خواص برخی از علفهای هرز با خاصیت دارویی روستاهای الیگودرز (چکیده)
267 - بررسی تأثیر بسترهای مختلف رشدی بر بقاء و برخی خصوصیات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی ترشک (چکیده)
268 - مقایسه فعالیت آنتی اکسیدانتی عصاره های مختلف (آبی، متانولی، اتانولی و هگزانی) حاصل از اندام هوایی و زمینی گیاه دارویی ترشک (چکیده)
269 - بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس باریجه در رویشگاه طبیعی شهرستان الیگودرز (چکیده)
270 - برآورد قابلیت ترکیب پذیری و هتروزیس برای صفات مرتبط با عملکرد در شش لاین گوجه فرنگی با استفاده از روش تلاقی دای آلل (چکیده)
271 - مقایسه برخی ویژگیهای فیزیوشیمیایی بذر چهار رقم تجاری ریحان تحت سطوح مختلف تنش شوری (چکیده)
272 - Effect of compost on antioxidant components and fruit quality of sweet pepper (capsicum annuum L.) (چکیده)
273 - اثر اشعه گاما بر بار میکروبی و ترکیبات گیاه دارویی آویشن شیرازی (چکیده)
274 - بررسی تاثیر تیمار های مختلف بر روی جوانه زنی وریشه زایی بذر و قلمه گیاه دارویی گون گزی (چکیده)
275 - بررسی شاخص های فیزیولوژیکی گیاه دارویی ریحان تحت شرایط تنش خشکی (چکیده)
276 - مطالعه تأثیر نیترات کلسیم و نیترات پتاسیم بر میزان تغییرات اجزای مهم اسانس ترخون در منطقه کرج (چکیده)
277 - بررسی تأثیر تغذیه برگی نیترات کلسیم و نیترات پتاسیم بر رشد، بازده و عملکرد اسانس ترخون (چکیده)
278 - بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد در گیاه دارویی Artemisia scoparia (چکیده)
279 - قارچهای دارویی: معرفی، تکنولوژی تولید، استفاده بهینه از ضایعات کشاورزی و اشتغالزایی (چکیده)
280 - Rumex turcomanicus ) تغییرات میزان فنل کل، فعالیت آنتی اکسیدانتی و قند در اندامهای مختلف گیاه دارویی ترشک (چکیده)
281 - بررسی اسانس گل راعی بومی ایران توده آزاد شهر در شرایط درون شیشهای (چکیده)
282 - بررسی اثر اسانس نعنا روی برخی پارامترهای کیفی زردآلو طی دوره انبارداری (چکیده)
283 - بررسی خاصیت آللوپاتی عصاره های آبی، متانولی، اتانولی و هگزانی حاصل از گل، برگ و ساقه گیاه برازمبل بر جوانه زنی بذر کاهو و تربچه (چکیده)
284 - بررسی تاثیر غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک و دماهای متفاوت بر ماندگاری، کیفیت پس از برداشت و فعالیت آنتی‌اکسیدانی میوه زردآلو (Prunus armeniaca L.) رقم -لاسگردی- (چکیده)
285 - اثر تیمارهای شیمیایی مختلف بر ماندگاری گلهای شاخه بریده ژربرا رقم Dune (چکیده)
286 - اثر تنش خشکی بر برخی از شاخص‌های بیوشیمیایی در چهار گونه پوششی (چمن لولیوم پرنه ، پتنتیلا ، شبدر سفید و فرانکینیا ) با قابلیت استفاده در فضای سبز (چکیده)
287 - اثر تیمارهای ضدعفونی سطحی و چینه سرمایی بر جوانه زنی بذر انجدان رومی تحت شرایط درون شیشه ای (چکیده)
288 - بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر زمان خشک کردن، درصد و اجزای اسانس ریحان (چکیده)
289 - بررسی اثر رژیمهای مختلف آبیاری و انواع خاکپوش بر میزان ، عملکرد و ترکیبات اسانس نعنا فلفلی (چکیده)
290 - بررسی توانایی جذب فسفر در گیاهان دارویی کاکوتی، مریم گلی و بومادران در خاک حاوی فسفر کم (چکیده)
291 - اثرات سطوح مختلف نیتروژن و تراکم بوته بر ویژگی های ظاهری، عملکرد، میزان اسانس و درصد کامازولن بابونه (Matricaria recutita L.) اصلاح شده (رقم جرمانیا) (چکیده)
292 - استفاده از روش غیر تخریبی MRI در تعیین عوارض درونی میوه ها و سبزی ها-پیاز و انار (چکیده)
293 - Influenced of Quality of Light Reflected of Colored Mulch on Cucurbita Pepo Var Rada Under Field Condition (چکیده)
294 - تاثیر کاربرد محلول پاشی اسید سالیسیلیک قبل از برداشت بر روی ماندگاری، کیفیت پس از برداشت و فعالیت آنتی اکسیدانی زردآلو رقم نوری (چکیده)
295 - Effect of some essential oils on post harvest quality of grapevine (Vitis vinifera cv Rasha (Siah-e-Sardasht)) during cold storage (چکیده)
296 - Bioactivity of Essential Oil fromZingiber officinale(Zingiberaceae) Against Three Stored-Product Insect Species (چکیده)
297 - The Investigation of Decontamination Effects of Ozone Gas on Microbial Load and Essential Oil of Several Medicinal Plants (چکیده)
298 - Effect of Humic Acid on Antioxidan Activities and Fruit Quality of Hott Pepper (Capsicum annuum L (چکیده)
299 - تاثیر روشهای مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن، میزان مواد موثره و بار میکروبی گیاه دارویی نعنا فلفلی(Mentha × piperita ) (چکیده)
300 - بررسی تاثیر کاربرد کود دامی و کمپوست شهری بر میزان رشد و نمو میزان و عملکرد اسانس و بار میکروبی سنبل الطیب(Valeriana officinalis (چکیده)
301 - اثرات عصاره آبی-الکلی گشنیز بر فراسنجه های بیوشیمیایی و ایمنی خون در موش های صحرایی نر (چکیده)
302 - مطالعه تغذیه فسفر در برخی گیاهان دارویی در خاکی با فسفر کم (چکیده)
303 - تاثیر اسپری برگی سالیسیلیک اسد بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دانهالهای خیار(cucumis sativus) تحت شرایط تنش خشکی (چکیده)
304 - The Influence of Compost on Antioxidant Activities and Quality of Hot Pepper (Capsicum annuum L.) (چکیده)
305 - Yield Performance of Lingzhi or Reishi Medicinal Mushroom, Ganoderma lucidum (W.Curt.:Fr.) P. Karst. (Higher Basidiomycetes), Using Different Waste Materials as Substrates (چکیده)
306 - ارزیابی فرآورده های گیاهی جهت کنترل نماتود ریشه گرهیMeloidogyne javanica روی گوجه فرنگی (چکیده)
307 - ساخت نانو ذرات نقره با استفاده از گیاه Kelussia odoratissima واندازه گیری خاصیت آنتی اکسیدانتی عصاره های مختلف آن (چکیده)
308 - تأثیر عصاره آبی گیاه گشنیز بر فراسنجه های بیوشیمیایی وایمنی خون درموش های صحرایی نر (چکیده)
309 - بررسی تأثیر روش های مختلف خشک کردن بر میزان مواد موثره و بار میکروبی گیاه دارویی سنبل الطیب (Valeriana officinalis L.) (چکیده)
310 - Fulvic acid affects pepper antioxidant activity and fruit quality (چکیده)
311 - بررسی فعالیت نماتدکشی عصاره های آبی-الکلی و استونی خرزهره روی نماتد ریشه گرهی (چکیده)
312 - Yield and Oil Constituents of Chamomile (Matricaria chamomillaL.) Flowers Depending on Nitrogen Application, Plant Density and Climate Conditions (چکیده)
313 - اثر رژیمهای مختلف آبیاری و انواع خاکپوش بر خصوصیات رویشی و میزان اسانس نعنا فلفلی Mentha piperita (چکیده)
314 - مطالعه اثر نوع ریزنمونه و سطوح مختلف تنظیم کنندگاه رشد بر کالزایی در گیاه دارویی Levisticum officinalis در محیط کشت MS تغییر یافته (چکیده)
315 - بررسی اثر تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول بر مؤلفه های جوانه زنی چهار رقم بابونه اصلاح شده (چکیده)
316 - Influence of Plant Growth Regulators (PGRs) and Planting Method on Growth and Yield in Oil Pumpkin (Cucurbita pepo var. styriaca) (چکیده)
317 - اثرات اسانس های اسطوخودوس و آویشن شیرازی روی بازدارندگی تخم ریزی و کاهش جمعیت حشرات کامل نسل F1 سوسک چهارنقطه ای حبوبات(.Callosobruchus maculatus (F (چکیده)
318 - تاثیر محلول پاشی سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیک و فیزیولوژیک دانهال های خیارتحت شرایط تنش خشکی (چکیده)
319 - تاثیر اتانول و اسانس گیاهان دارویی در افزایش عمر گلجایی گل های شاخه بریده میخک (Dianthus caryophyllus cv. Yellow Candy) (چکیده)
320 - بررسی اثر رژیم‌های مختلف آبیاری بر برخی خصوصیات رویشی و میزان اسانس نعنا فلفلی در طی دو چین (چکیده)
321 - تولید نانو ذرات زیست تجزیه پذیر از موسیلاژهای گیاهی و بررسی اثر کاربرد آنها بصورت پوشش خوراکی (چکیده)
322 - بررسی تاثیر روش های مختلف خشک کردن بر زمان خشک کردن، درصد و اجزای اسانس ریحان (L. Ocimum basilicum) (چکیده)
323 - تاثیر غلظتهای مختلف ساکارز، نیترات سدیم و سولفات روی بر میزان تولید رنگینه توسط موناسکوس پرپورئوس (چکیده)
324 - The Ex Situ Comparison of Two Improved St. John\\\'s wort. (Hypericum perforatum L.) Cultivars with an Iranian Wild Population (چکیده)
325 - Investigation on the improvement of essential oil distillation efficiency by changing the osmotic potential of distillation system (چکیده)
326 - EFFECT OF NITROGEN FERTILIZER ON VEGETATIVE AND REPRODUCTIVE GROWTH OF PEPPER PLANTS UNDER FIELD CONDITIONS (چکیده)
327 - سمیت تنفسی اسانس اسطوخودوس (Lavandula angustifolia Mill) و آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) بر حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات، Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Bruchidae) (چکیده)
328 - تاثیر سوپرجاذب پلیمری در شرایط تنش کم آبی بر خصوصیات بذری نازبوی معطر (چکیده)
329 - استفاده از ترکیبات طبیعی در کنترل پایدار عوارض پس از برداشت محصولات کشاورزی (چکیده)
330 - Effect of Ethanol and Essential Oils on Extending Vase-life of Carnation Cut Flower (Dianthus caryophyllus cv. ‘Yellow Candy (چکیده)
331 - مروری بر اثرات تنش خشکی بر کمیت و کیفیت مواد موثره گیاهان دارویی و معطر (چکیده)
332 - استفاده از روش غیر تخریبی MRI در تشخیص کرم گلوگاه انار (چکیده)
333 - Comparison of Chemical Composition of Achillea eriophora and A. wilhelmsii Grown in Wild and Cultivated Conditions in Iran (چکیده)
334 - تاثیرات متقابل شاخه های گل بریده بر عمر انباری آنها در محلول گلجایی (چکیده)
335 - تاثیر تعداد محلولپاشی و سطوح مختلف کود نانو فارمکس بر ویژگیهای رویشی گیاه شاهی (چکیده)
336 - بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر جوانه زنی و رشد اولیه ریحان سبز و ریحان بنفش (چکیده)
337 - بحران کم آبی و تاثیر آن بر شاخصهای رشد و نمو، اسانس، کلوفیل ، میزان نسبی آب برگ و تولید بذر در گیاه دارویی نازبو معطر (چکیده)
338 - شناخت و بررسی اسیدهای چرب، مواد آنتی اکسیداتیو و پراکسید روغن در پسته دانشمندی و مقایسه آن با برخی ارقام غالب در استان خراسان (چکیده)
339 - اثر تیمارهای مختلف در شکستن خواب و جوانه زنی بذور موسیر ایرانی (چکیده)
340 - تاثیر تغذیه برگی نیترات پتاسیم بر فاکتورهای رشد عملکرد و میزان اسانس ترخون Artemisia dracunculus (چکیده)
341 - اثیر محلولپاشی با نیترات کلسیم بر خصوصیات مورفولوژیکی و میزان اسانس ترخونArtemisia dracunculus (چکیده)
342 - بررسی امکان افزایش راندمان استخراج اسانس با تغییر در پتانسیل اسمزی سیستم استخراج (چکیده)
343 - بررسی اثر رژیمهای مختلف آبیاری و انواع مالچ بر خصوصیات رویشی و میزان اسانس نعنا فلفلی (چکیده)
344 - اثر تماسی و دورکنندگی اسانس هل Elletaria cardamomum (L.) Maton. و زیره سیاه Bunium persicum (Boiss.) Fedtsch. روی حشرات کامل شپشه قرمز آرد Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae) (چکیده)
345 - Bioactivity of essential oil from Satureja hortensis (Laminaceae) against three stored-product insect species (چکیده)
346 - Modelling of Some Physical Characteristics of Pomegranate (Punica granatum L.) Fruit during Ripening Using Artificial Neural Network (چکیده)
347 - بررسی امکان تولید ریز غده زیره سیاه در شرایط درون شیشه ایی (چکیده)
348 - اثر تاریخ کاشت بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و میزان اسانس بومادران هزار برگ (چکیده)
349 - بهینه سازی ترکیب های بستر کشت غوطه ور قارچ دارویی Ganoderma lucidum به منظور افزایش تولید بیومس میسلیومی و پل یساکارید برون سلولی (چکیده)
350 - بررسی امکان جایگزین نمودن ترکیبات طبیعی(اسانس و عصاره میخک هندی) به جای ترکیبات شیمیاییضد باکتری در محلول نگهدارنده گل بریده ژربرا (چکیده)
351 - بررسی اثر نوع محیط کشت بر فاکتورهای رشد، عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی مرزه (چکیده)
352 - ارزیابی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی شش رقم میوه انار ایران در مرحله رسیدن (چکیده)
353 - مطالعه تاثیر ترکیبات مختلف سوبسترا بر فرایند میوه دهی قارچ شی تاکه (چکیده)
354 - بررسی فعالیت دگرآسیبی 25 گیاه دارویی و وحشی با استفاده از روش ساندویچی (چکیده)
355 - The microbiological quality of commercial medicinal herbs, extracts, and tea bags in Iran (چکیده)
356 - Evaluation of physicochemical characteristics of pomegranate (Punica granatumL.) fruit during ripening (چکیده)
357 - The Ex situ comparison of Two Improved St. John s Wort( Hypericum perforatum) Cultivars with an Iranian Wild population (چکیده)
358 - Allelopathic Effects of some Medicinal Plants Extracts on Seed Germination and Growth of Common Weeds in Mashhad Area (چکیده)
359 - The Study of Different Levels of Vermicompost and Phosphorus on Growth and Development and Some Elements Absorption in Tomato Transplants (چکیده)
360 - The Effect of Seed Extraction Methods on Seed Quality of Two Cultivar’s Tomato (Lycopersicon esculentum Mill( (چکیده)
361 - Seed Germination and Dormancy Breaking Techniques in Echinacea purpurea L (چکیده)
362 - تاثیر اسپری برگی سالیسیلیک اسید بر خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دانهال های خیار(cucumis sativus) تحت شرایط تنش خشکی (چکیده)
363 - The Effect of Seed Extraction Methods on Seed Quality of Two Cultivar s Tomato-Solanum lycopersicum L (چکیده)
364 - بررسی اثر نماتودکشی اسانس تعدادی از گیاهان دارویی خانواده چتریان ( (Apiaceaeبر نماتود ریشه گرهی Meloidogyne javanica)) در شرایط آزمایشگاه (چکیده)
365 - Genetic resources for allelopathic and medicinal plants from traditional persian experience (چکیده)
366 - The Effects of N-Fertilization and Foliar Application of Complete Fertilizer on the Morphological Characteristics, Flower Yield, Essential Oil and Chamazulene Content of Chamomile (Chamomila recutita “Goral”) (چکیده)
367 - The study on the effect of different irrigation levels and manure in organic production of sweet basil (Ocimum basilicum L. var. Keshkeny Levelu) (چکیده)
368 - Composition on the essential oil of Five Achillea species, cultivated on Mashhad (چکیده)
369 - Variations on the essential oil content and composition of Achillea millefolium subsp. millefolium in two successive years after sowing, in Iran (چکیده)
370 - Screening of 25 medicinal and wild plant species for allelopathic activity using the sandwich method (چکیده)
371 - Evaluation the potential use of agricultural waste in spawn production of medicinal mushroom of (چکیده)
372 - اثر متقابل تنش آبی و کاربرد سه ماده آلی(سوپرجاذب پلیمی،زئولایت معدنی و کود دامی) بر خصوصیات بذری گیاه دارویی نازبو (چکیده)
373 - Seed Germination and Dormancy Breaking Techniques for (Echinacea purpurea L. Moench) (چکیده)
374 - Control of Onion Sprouting Using Natural Compounds and Heat Treatment (چکیده)
375 - The Study on the Use of Natural Compound, Gama, UV-C Radiation and Microwave Treatment on the Extending the Shelf Life of Mushrooms.(Agaricus bisporus) (چکیده)
376 - Control of Potato Sprouting Using Natural Compounds (چکیده)
377 - Cytogenetic and Pollination Studies in Seedless Barberry (Berberidaceae) and its Relative Species in Eastern Iran (چکیده)
378 - Allelopathic Activity of Some Wild Population Plants by Dish Pack Method (چکیده)
379 - Investigation of Compositional Changes during Development of Two Commercial Pomegranate Cultivars of Iran (چکیده)
380 - Evaluation of Polyphenols Content and Antioxidant Activity of Six Different Cultivars of Pomegranates Peels, a By-Product of the Commercial Juice Industry (چکیده)
381 - Study on physico-chemical properties and bioactive compounds of six pomegranate cultivars grown in IRAN (چکیده)
382 - بررسی اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و عنصر معدنی فسفر بر رشد و نمو و جذب برخی از عناصر غذایی در نشاء گوجه فرنگی (چکیده)
383 - بررسی تاثیر زمان کاشت و مقادیر مختلف بذر مصرفی بر درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی رقم پرسو (Presov) (چکیده)
384 - تأثیر ترکیبات طبیعی گیاهی بر عمر انبارمانی و ویژگی های کیفی میوه گلابی (رقم شاه میوه اصفهان) (چکیده)
385 - مروری بر تکنیکهای نوین در تولید آلکالوئیدهای تروپانی (چکیده)
386 - بررسی تاثیر روش های مختلف خشک کردن (طبیعی، آون و میکروویو) بر زمان خشک کردن، درصد و اجزای اسانس گیاه دارویی مرزه( Satureja hortensis) (چکیده)
387 - بررسی اثر آللوپاتیکی اکالیپتوس(Eucalyptus globules Labill) بر جوانه زنی و رشد علف هرز دائمی(Cynodon dactylon (L.) Pers) در شرایط گلدانی و آزمایشگاهی (چکیده)
388 - اثر تنش شوری بر مولفه های جوانه زنی چهار رقم گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita L.) (چکیده)
389 - ارزیابی پتانسیل های زینتی 5 گونه وحشی بو مادران،کشت شده در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
390 - ارزیابی پتانسیل های زینتی پنج گونه وحشی بومادران (Achillea) ، کشت شده در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
391 - اثر محلول پاشی برخی از عناصر غذایی بر خصوصیات کمی، کیفی و سال آوری درختان پسته (چکیده)
392 - Vapor toxicity of Lavandula angustifolia (Mill) and Zataria multiflora (Bioss ) essential oils against the adults of cowpea seed beetle Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Bruchidae ) (چکیده)
393 - Fumigant toxicity of Lavandula angustifolia Mill and Zataria multiflora Bioss on Callosobruchus maculatus (F.)-Coleoptera: Bruchidae (چکیده)
394 - Fumigant toxicity of Elettaria cardamomum (L.) Maton. and Bunium persicum (Boiss.) Fedtsch. oils against Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae) (چکیده)
395 - سمیت تنفسی اسانس زیره سیاه Bunium persicum Boiss. (Umbelliferae) و هل Elletaria cardamomum Maton. (Zingiberaceae) روی حشرات کامل شپشه آرد Tribolium castaneum (Herbst.) (Coleoptera: Tenebrionidae) (چکیده)
396 - بررسی اثر روشهای مختلف خشک کردن بر خصوصیات ظاهری و میزان اسانس پنج گونه بومادران Achillea (چکیده)
397 - فعالیت آنتی اکسیدانی برخی اسانس های گیاهی در خصوص کاهش فعالیت آنزیم (چکیده)
398 - افزایش عمر انباری و حفظ کیفییت میوه توت فرنگی با استفاده از پوشش خوراکی موسیلاژ و اسانس آویشن (چکیده)
399 - بررسی تاثیر تاریخ کاشت و نوبت برداشت بر عملکرد گل، درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی رقم پرسو (چکیده)
400 - Effect of Plant Density and Nitrogen Nutrition on Growth, Yield and Active Substances of Medicinal Pepper (چکیده)
401 - Allelopathic Effects of some Medicinal Plants Extracts on Seed Germination and Growth of Common Weeds in Mashhad Area (چکیده)
402 - تاثیر تنش آبی بر خصوصیات ظاهری، عملکرد و درصد اسانس در گیاه ریحان رقم کشکنی لولو (چکیده)
403 - بررسی اثرات تاریخ کاشت و میزان بذر مصرفی بر عملکردهای کمی و کیفی بابونه آلمانی Matricaria recutita اصلاح شده رقم پرسو (Presov) (چکیده)
404 - Composition at Different Development Stages of the Essential Oil of Four Achillea Species Grown in Iran (چکیده)
405 - Essential Oil Content and Constituents of Black Zira (Bunium persicum [Boiss.] B. Fedtsch.) from Iran During Field Cultivation Domestication (چکیده)
406 - VAPOR ACTIVITY OF ESSENTIAL OILS EXTRACTED FROM FRUIT PEELS OF TWO CITRUS SPECIES AGAINSTADULTS AND EGGS OF CALLOSOBRUCHUS MACULATUS (F (چکیده)
407 - Phytochemical composition of the essential oils from three Apiaceae species and their antibacterial effects on food-borne pathogens (چکیده)
408 - بررسی تاثیر تاریخ کاشت و میزان بذر مصرفی بر عملکرد درصد اسانس و کامازولن بابونه آلمانی رقم پرسو (چکیده)
409 - بررسی تاثیر سطوح مختلف تراکم بوته و نیتروژن بر صفات مورفولوژیک، عملکرد ، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه رقم بودگلد (چکیده)
410 - بررسی تاثیر ترکیب محیط کشت، pH و دما بر سرعت رشد و وزن میسلیوم قارچ شی تا که در شرایط جامد و مایع (چکیده)
411 - کاربرد تیمارهای مختلف ضد عفونی سطحی و چینه سرمایی بر جوانه زنی گیاه دارویی Levisticum officinalis در شرایط In vitro (چکیده)
412 - مطالعه اثر نوع ریز نمونه، ترکیب محیط کشت و سطوح مختلف تنظیم کننده های رشد بر کال زایی گیاه دارویی Levisticum officinalis (چکیده)
413 - اثر کاربرد پاکلو بوترازول بر رشد رویشی و زایشی زرد آلوی رقم لاسجردی (چکیده)
414 - مقایسه درصد و اجزای اسانس بومادران شیرازیAchillea eriophora DC در شرایط رویشگاهی و زراعی (چکیده)
415 - عکس العمل گونه های مختلف جنس بومادران به تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول (چکیده)
416 - بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita L.) (چکیده)
417 - معرفی رقم جدیدی از پسته اهلی - پسته دانشمندی- و مقایسه خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیوشیمیایی ان بابرخی از ارقام غالب در استان خراسان (چکیده)
418 - بررسی اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و عنصر معدنی فسفر بر تولید نشاء و عملکرد فلفل دلمه ایی (چکیده)
419 - Influence of vermicompost on seedling growth of tomato (چکیده)
420 - تاثیر پلیمر سوپرجاذب آب در شرایط تنش خشکی بر خصوصیات فیزیومورفولو‍ژکی، عملکرد و انباشت متابولیتهای ثانویه در ریحان دارویی (چکیده)
421 - بررسی اثر متقابل تنش خشکی و زئولایت معدنی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ریحان اصلاح شده مجارستانی (چکیده)
422 - Influence of Vermicompost on the Growth of Tomato’s Transplanting (چکیده)
423 - بررسی تاثیر ورمی کمپوست و فسفر بر صفات مورفولو‍ژیکی نشاء گوجه فرنگی (چکیده)
424 - اثر دما ، پوشش و استفاده از برخی ترکیبات طبیعی در افزایش عمر انبارداری آلبالو (چکیده)
425 - Effect of spawn type and preparation methods on qualitative and quantitative characteristics of Shiitake mushroom (چکیده)
426 - Tetraploid Induction of Hyosyamus muticus L. using colchicine Treatment (چکیده)
427 - القاء تتراپلوئیدی در Hyosyamus muticus L با استفاده از کلشی سین (چکیده)
428 - A COMPARATIVE STUDY OF FOUR CHAMOMILE CULTIVARS CULTIVATED IN IRAN (چکیده)
429 - تاثیر بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته بر خصوصیات کیفی و افزایش عمر انباری دو رقم آلبالو (چکیده)
430 - بررسی اثرات اللوپاتی آفتابگردان بر جوانه زنه و رشد علف های هرز تاج خروس و سلمه تره (چکیده)
431 - بررسی اثر میزان آب آبیاری و تغذیه بر صفات کمی و کیفی 6 رقم آفتابگردان زینتی برای توصیه در فضای سبز (چکیده)
432 - اثر دما و مدت زمان تخمیر بر کیفیت بذر تولیدی دو رقم گوجه فرنگی (چکیده)
433 - Evaluation effect of media formulation, pH and temperature on “shiitake” mycelium growth onsolid and liquid culture conditions (چکیده)
434 - The effects of different level of nitrogen and plant density on flower yield and essential oils content of two improved chamomile-Matricariachamomilla (چکیده)
435 - Synergistic antibacterial activity of Bunium persicum and Cuminum cyminum essential oils (چکیده)
436 - The effect of different levels of vermicompostand irrigation on morphological properties and essential oil content of German chamomile(Matricaria recutita) C.V. Goral “ (چکیده)
437 - استفاده از تکنیکهای هسته ای در افزایش عملکرد و میزان مواد موثره گیاهان دارویی (چکیده)
438 - Inhibitory Effect of Some Medicinal Plants Essential Oils on Post-Harvest Fungal Disease of Citrus Fruits (چکیده)
439 - Change in Content and Chemical Composition of Hypericum perforatum L. Oil at Three Harvest Time (چکیده)
440 - مطالعه واکنش ریشه‌زایی برخی از گیاهان باغبانی در تلقیح با Agrobacterium rhizogenes (چکیده)
441 - بررسی تاثیر استفاده از کود های آلی بر فاکتور های رشد و میزان عملکرد دو رقم اصلاح شده بابونه آلمانی (چکیده)
442 - Essential Oil Composition of Achillea eriophora, A. nobilis,A. biebersteinii and A. wilhelmsii from Iran (چکیده)
443 - مقایسه درصد و اجزای اسانس دو توده وحشی بومادران Achillea wilhelmsii C.Koch (چکیده)
444 - Extraction Methods Affect Allelopathic Activity of Peppermint and (چکیده)
445 - بررسی اثر سمیت تنفسی اسانس زیره سیاه Buniuum persicum و هل Elletaria cardamomum روی حشرات بالغ شپشه آرد (چکیده)
446 - بررسی اثرات الیلوپاتیک آفتابگردان بر جوانه زنی و رشد اولیه علف های هرز تاج خروس و سلمه تره (چکیده)
447 - Antifungal Effects of Volatile Compounds from Black Zira (Bunium persicum) and Other Spices and Herbs (چکیده)
448 - اثر میزان آب آبیاری و تغذیه بر صفات کمی و کیفی شش رقم آفتابگردان زینتی (Helianthus annuus L.) (چکیده)
449 - تاثیر سطوح مختلف ورمی کمپوست و آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و میزان اسانس بابونه آلمانی رقم Goral (چکیده)
450 - مطالعه تأثیر دما و استفاده از ترکیبات طبیعی در افزایش عمر انباری گیلاس (Prunus avium L.) سیاه مشهد (چکیده)
451 - رفع ناسازگاری پیوند بین ارقام مهم گلابی ایران روی پایه کوئینز A با استفاده از برخی میان پایه ها (چکیده)
452 - Allelopathuic effects of some medicinal plants extracts on seed germination of Solanum nigrum and Amaranthus retroflexus (چکیده)
453 - عکس العمل گونه های مختلف بومادران به تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول (چکیده)
454 - اثر تاریخ کاشت بر صفات مورفولوژیک ، عملکرد و میزان اسانس بومادران هزار برگ (چکیده)
455 - بررسی اثرا روشهای خشک کردن بر خصوصیات کمی اسانس پنج گونه بومادران (چکیده)
456 - بررسی اثرات آنتی باکتریال عصاره اتانولی قارچ دارویی گانودرما بر 8 باکتری گرم مثبت و گرم منفی (چکیده)
457 - Essential Oils Analysis of Achillea biebersteinii Afan. and Achillea nobilis L.subsp.neilreichii(Kerner) Formanek from Iran (چکیده)
458 - Comparative study on the Essential Oil Composition of Achillea eriophora DC. in Field and Wild Growing (چکیده)
459 - بررسی تاثیر مقادیر مختلف ورمی کمپوست و محلولپاشی ورمی‌واش بر صفات مورفولوژیک و میزان مواد موثره ریحان (Ocimum basilicum). (چکیده)
460 - Allelopathic Effect of Some Medicinal Plant Substances on Seed Germination of Amaranthus retroflexus and Portulaca oleraceae (چکیده)
461 - بررسی امکان ریشه دار نمودن خارج از فصل قلمه های نیمه خشبی رز، باران طلایی، توری و فندق با استفاده از سیستم مه افشانی و تیمارهای هورمونی (چکیده)
462 - Allelopathic Effects of some Medicinal Plants Extracts on Seed Germination of some Weeds and Medicinal Plants (چکیده)
463 - مقایسه عملکرد ریشه و اسانس گیاه دارویی سنبل الطیب تحت دوسیستم کشت هیدروپونیک و کشت مزرعه ای (چکیده)
464 - Insecticidal activity of some essential oils against Oryzaephilus surinamensis L and Tribolium castaneum Hbst (چکیده)
465 - TOXICITY OF CITRUS OILS AGAINST CALLOSOBRUCHUS MACULATUS (F.) ADULTS (چکیده)
466 - Effect of essential oils and temperature on storage improvement of Sour cherry (چکیده)
467 - مطالعه اثرات تنش آب به همراه کاربرد زئولیت طبیعی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بادرشبی Dracocephalum moldavica (چکیده)
468 - بررسی اثرات آللوپاتی اسانس Bunium persicum و Cuminum cyminum بر جوانه زنی بذور برخی از علفهای هرز (چکیده)
469 - بررسی جنبه های کشت درون شیشه ای گل راعی بومی ایران(Hypericum perforatum) (چکیده)
470 - تشخیص سازگاری پیوند ارقام مهم گلابی ایران روی پایه کوئینز با استفاده از مطالعات ایزوآنزیمی و نشاسته (چکیده)
471 - مطالعه چهار رقم بابونه (Matricaria chamomila L) اصلاح شده در شرایط آب و هوایی ایران (چکیده)
472 - بررسی اثرات زئولیت و تنش خشکی بر رشد و نمو و میزان اسانس گیاه دارویی بادرشبی(Dracocephalum moldavica) (چکیده)