بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: 6


موارد یافت شده: 785

1 - Purification and encapsulation of a nitrile hydratase (NHase) from Bacillus thuringiensis strain ZA96 isolated from oil-contaminated soils (چکیده)
2 - بررسی ریز ساختار و هندسه جوش فولاد زنگ نزن 316L در جوشکاری تیگ فعال با ااستفاده از ارتعاشات فراصوت (چکیده)
3 - مقایسه روش های HRM و DGGE جهت بررسی ترکیب جوامع باکتریایی خاک در کاربری های اراضی مختلف (چکیده)
4 - بررسی بیوانفورماتیکی پپتید بتا دفنسین گیاهی و همسانهسازی ژن کد کنندهی این پپتید در وکتور بیانی 1653pAMJ در باکتری الکتوکوکوس الکتیس (چکیده)
5 - بررسی کارایی روش‌های تصحیح اریبی در بهبود برونداد مستقیم دمای مدل‌های CMIP بر روی ایران (چکیده)
6 - بررسی اثر منابع لیتیوم روی خواص ساختاریLiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 به عنوان کاندید ماده کاتدی باتری های لیتیوم یونی (چکیده)
7 - Cell-Based Regenerative Endodontics for the Treatment of Irreversible Pulpitis: An In Vivo Investigation (چکیده)
8 - بررسی اثر عملیات حرارتی T6 بر ساختار و خواص مکانیکی فوم های آلومینیوم آلیاژی 7075 (چکیده)
9 - Study of the kinetic, equilibrium, and thermodynamic aspects of the removal and recovery of divalent lead heavy metal ions from industrial wastewaters contaminated by vesavin-enriched XAD-11600 amberlite resin (چکیده)
10 - ارزیابی سطوح توسعه ونابرابری ناحیه ای به لحاظ شاخص های توسعه(مطالعه موردی: منطقه اورامانت) (چکیده)
11 - Hierarchical nanocomposites derived from UiO-66 framework and zeolite for enhanced CO2 adsorption (چکیده)
12 - Enhanced Photocatalytic Degradation of Tetracycline-Class Pollutants in Water Using a Dendritic Mesoporous Silica Nanocomposite Modified with UiO-66 (چکیده)
13 - ارزیابی مدل سنش از دور TSEB برای داسازی تبخیر-تعرق ذرت در مقیاس مزرعه تحت کشت آبیاری قطره‌ای (چکیده)
14 - Fatigue life simulation of AA7075-T651 FSW joints using experimental data (چکیده)
15 - ارزیابی پیامدهای تغییر اقلیم بر متغیرهای اصلی اقلیم (ECVs) در ایران (چکیده)
16 - Synergistic effects of nisin and CLF36 antimicrobial peptides in vitro (چکیده)
17 - A convenient one‑pot synthesis of novel heterocyclic systems of 9‑chloro‑4‑methyl‑6,11‑dihydro‑5H‑benzo[b]pyrimido[4,5‑e][1,4] diazepine and inhibitory evaluation against bromodomain‑containing protein 4 (BRD4) enzyme by molecular docking (چکیده)
18 - Design and synthesis of ZnGlu MOF/SBA-16 nanocomposite, and its performance as an environmentally friendly nanocomposite for solvent-free chemical fixation of CO2 to epoxides for high-yield synthesis of cyclic carbonates (چکیده)
19 - Impacts of some clinicopathodemography and colorectal tissues key cell cycle and mucin stabilizing molecules on the metastasis trend in colorectal cancer patients (چکیده)
20 - Slowly Rotating Accretion Flow Around Supermassive Black Holes in Elliptical Galaxies: Case With Outflow (چکیده)
21 - Punching shear failure behavior of fine-grained ZK60 Mg alloy processed by a novel forward shear normal extrusion process at room and elevated temperatures (چکیده)
22 - Capacitive performance of electrode materials affected by the Cu2O template morphologies in graphene/polyaniline nanotube/ZIF-67 nanocages porous composite (چکیده)
23 - EVALUATION OF THE METHODS ESTIMATING STRUCTURAL STRENGTH REDUCTION FACTOR UNDER FAR FIELD RECORDS (چکیده)
24 - پیش نگری بارش های فرین در حوضه دریاچه ارومیه تحت شرایط تغییر اقلیم (چکیده)
25 - Copolymer-Coated Magnetic Graphene Oxide: A Reusable Catalyst for the Preparation of 2,4,6-Triaryl Pyridines via Four-Component Reaction (چکیده)
26 - Evaluation of cytotoxic effects of cell wall compounds extracted from Candida albicans on K569 cancer line (چکیده)
27 - تاثیرتغییر شکل غیر هم دما بر ریزساختار و استحاله فاز آلیاژ Ti-6Al-4V (چکیده)
28 - ‎‎Edge Metric Dimension of Fullerenes (چکیده)
29 - Domino protocol for the synthesis of diversely functionalized derivatives of a novel fused pentacyclic antioxidant/anticancer fluorescent scaffold: Pyrazolo[5'',1'':2',3']pyrimido[4',5':5,6][1,4]thiazino[2,3-b]quinoxaline (چکیده)
30 - پیش بینی فرین های بارشی ایران در آینده نزدیک 2028-2021) با استفاده از پروژه پیش بینی اقلیمی دهه ای CMIP6-DCPP) (چکیده)
31 - تصویرشناسی ایرانیان عصر صفوی از رهگذر بررسی امثال و اصطلاحات فارسی در سفرنامه رافائل دومان (چکیده)
32 - Anti-Tumor Effect of Protoscolex Hydatid Cyst Somatic Antigen on Inhibition Cell Growth of K562 (چکیده)
33 - Neutron and gamma-ray signatures for the control of alpha-emitting materials in uranium production: A Nedis2m-MCNP6 simulation (چکیده)
34 - Prediction of groundwater level fluctuations under climate change based on machine learning algorithms in the Mashhad aquifer, Iran (چکیده)
35 - مقایسه دستگاه طیف سنج نشر اتمی- پلاسمای جفت شده القایی با دستگاه طیف سنج نشری- جرقه الکتریکی (چکیده)
36 - Association of a genetic variant in the ATP-binding cassette sub-family B member 1 with risk of cervical cancer (چکیده)
37 - واکاوی مبانی عدم پذیرش نهاد مرور زمان دعوای زیاندیده علیه بیمه گر در قانون بیمه اجباری 1395 (چکیده)
38 - A meta analysis of the association between the SLC6A4 gene polymorphisms and bipolar disorder (چکیده)
39 - A meta analysis of the association between the SLC6A4 gene polymorphisms and bipolar disorder (چکیده)
40 - Inhibition of K562 Cell Growth by Protoscolex Hydatid Cyst Somatic Antigen (چکیده)
41 - Projection of the climate change fluctuations impacts on the Standardized Precipitation Index of AqQala city in Iran (چکیده)
42 - Recrystallization Kinetics of the ECAP processed stainless steel 316L (چکیده)
43 - پیش نگری تنش گرمایی در ایران بر اساس برونداد چند مدلی همادی CMIP6 (چکیده)
44 - A Conceptual and Straightforward Approach for Solving the Closed-form Direct Kinematics of a General Coplanar 6-PUS Parallel Manipulator (چکیده)
45 - Pulsed sonoelectrodeposition of leaf-like Bi2WO6 film with exposed [001] facet as a photocathode with a remarkable high photovoltage in water splitting (چکیده)
46 - The impact of climate change on snowfall in Iran Basins using the satellite-derived snow products and CMIP6 Bias Corrected model (چکیده)
47 - Expressed cellobiohydrolase enzyme of Thermobifidia fusca in Pichia pastoris as host can act on cotton substrate (چکیده)
48 - Employing system dynamic and DEMATEL for improving the new product development time in knowledge-based companies (چکیده)
49 - Manufacturing of high strength thin-walled aluminum 6063 tubes through severe plastic deformation combined with peak-aging treatment (چکیده)
50 - ارزیابی سه مدل اقلیمی CMCC-ESM2، GFDL-ESM4 و MRI-ESM2-0 در پیش بینی بارش حوزه آبخیز سد فریمان (چکیده)
51 - کشف و تبیین الگوی انگیزه خدمت با رویکرد معنویت محور در کار با استفاده از نظریه داده بنیاد (چکیده)
52 - Vibrational spectra, conformation and molecular transport of 5-amino-2,2,6,6-tetramethyl-4-hepten-3-one (چکیده)
53 - On the importance of π-stacking interactions in Zn and Cu complexes bearing pyridine-2,6-dicarboxylic acid N-oxide and N-donor auxiliary ligands (چکیده)
54 - Synthesis of ZnGlu MOF/Mesoporous Silica SBA-16: as an Eco-Friendly Highly Efficient Nanocomposite for Solvent-Free Chemical Fixation of Carbon Dioxide with Epoxides (چکیده)
55 - Surface modification of gold nanoparticles with 6-mercapto-1-hexanol to facilitate dual conjugation of protoporphyrin IX and folic acid for improving the targeted photochemical internalization (چکیده)
56 - پیشنگری شاخصهای حدی بارشی و دمایی دردوره 2100-2026 براساس برونداد مدلهایCMIP6(مطالعه موردی:مشهد) (چکیده)
57 - پیش نگری خشکسالی تحت سناریوهای SSP تا پایان قرن بیست ویکم، مطالعه موردی: حوضه دریاچه ارومیه (چکیده)
58 - بررسی مدل های CMIP6 در برآورد دمای ایران با تکید بر حساسیت اقلیم ترازمند (ECS) و پاسخ اقلیم گذرا (TCR) (چکیده)
59 - مروری بر فرایندهای نوین در ساخت ایمپلنت‌های تیتانیومی در مهندسی پزشکی (چکیده)
60 - Aluminum to copper dissimilar laser joint using stainless steel 316L bimetal (چکیده)
61 - The effect of fermentation conditions (temperature, salt concentration, and pH) with lactobacillus strains for producing Short Chain Fatty Acids (چکیده)
62 - Landmine-identification system based on the detection of scattered neutrons: A feasibility study (چکیده)
63 - محاسبه ثابت پیوندی با استفاده از تکانه عرضی در رویدادهای سه جتی (چکیده)
64 - بررسی اثر دمای تکلیس روی خواص ساختاری LiNi0.6Co0.2 Mn0.2O2 به عنوان کاندید ماده کاتدی باتری ها ی لیتیوم-یونی (چکیده)
65 - Mind-body exercise affects attention switching and sustained attention in female adults with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder: A randomized, controlled trial with 6-month follow-up (چکیده)
66 - pH-responsive and CD44-targeting by Fe3O4/MSNs-NH2 nanocarriers for Oxaliplatin loading and colon cancer treatment (چکیده)
67 - بررسی پایداری، فعالیت ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی ماکروامولسیون و نانوامولسیون اسانس رزماری (چکیده)
68 - Effect of Arginine Supplementation and High Intensity Training on Appetite Hormones and Body Composition of Obese Boys (چکیده)
69 - تأثیر تغییر اقلیم بر بارش‌های سنگین ایران با بکارگیری مدل همادی CMIP6 (چکیده)
70 - Anti-Tumor Effect of Marshallagia marshalli Somatic Antigen on Inhibition Cell Growth of K562 (چکیده)
71 - An Efficient One-Pot and Regioselective Synthesis of Novel Heterocyclic Systems of 5,6-Dihydrobenzo[b]Pyrimido[5,4-f][1,4]Oxazepine (چکیده)
72 - Parametric design and multi-objective optimization of a general 6-PUS parallel manipulator (چکیده)
73 - Dynamical Friction and Tidal Interactions (چکیده)
74 - Inferring cell lineage differential gene expression analysis using single-cell RNA-seq (چکیده)
75 - Sodium metabisulfite in dried plum and its cytotoxic effects on K‐562 and L‐929 normal cell lines (چکیده)
76 - Study of transboundary aerosol transport from Aral-Caspian arid region to the south of Western Siberia in 2015-2016 (چکیده)
77 - Plant Growth-Promoting Activity of Pseudomonas aeruginosa FG106 and Its Ability to Act as a Biocontrol Agent against Potato, Tomato and Taro Pathogens (چکیده)
78 - Tannic acid-modified magnetic hydrotalcite-based MgAl nanoparticles for the in vitro targeted delivery of doxorubicin to the estrogen receptor-overexpressing colorectal cancer cells (چکیده)
79 - Algal cultivation strategies for enhancing production of Chlorella sorokiniana IG-W-96 biomass and bioproducts (چکیده)
80 - Effect of hydrogen peroxide on bovine serum albumin adsorption on Ti6Al4V alloy: A scanning Kelvin probe force microscopy study (چکیده)
81 - Tuning surface wettability of aluminum surface and its correlation with short and long term corrosion resistance in saline solutions (چکیده)
82 - اثر تغییر اقلیم آینده بر پاسخ هیدرولوژیک در حوزه آبخیز سد طرق مشهد (چکیده)
83 - رابطه مدیریت کیفیت فراگیر با ارزیابی عملکرد کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی بر اساس مدل 360 درجه (چکیده)
84 - A survey on biofilm formation of Lactobacillus rhamnosus (PTCC 1637) and Lactobacillus plantarum (PTCC 1745) as a survival strategy of probiotics against antibiotic in vitro and yogurt (چکیده)
85 - Dynamical Friction in Nonlocal Gravity (چکیده)
86 - First-principles study of the binding affinity of monolayer BC6N nanosheet: Implications for drug delivery (چکیده)
87 - تاثیر تمرین هوازی با شدت 55 تا 60 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره بر آنزیم های کبدی، نشانگرهای مقاومت به انسولین و پروتئین شوک گرمایی 70 در زنان سالمند مبتلا به کبد چرب غیرالکلی (چکیده)
88 - Investigating the effects of eleven key physicochemical factors on growth and lipid accumulation of Chlorella sp. as a feedstock for biodiesel production (چکیده)
89 - Investigating the association between rs6983267 polymorphism and susceptibility to gastrointestinal cancers in Iranian population (چکیده)
90 - Evaluation of the cytotoxic effects of cisplatin-loaded magnetic nanoparticles on CT26 cell line (چکیده)
91 - Evaluation of synergistic effects of cisplatin and methotrexate on proliferation and death of colorectal cancer cells (چکیده)
92 - بررسی اثر زمان پیرسختی در عملیات حرارتی T8 بر رفتار خوردگی آلیاژ آلومینیوم 6061 در محیط 0.25 مولار NaCl (چکیده)
93 - بررسی خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن 316 در حضور بازدارنده سدیم فسفات (چکیده)
94 - Progressive Sidesway Collapse Analysis of Steel Moment-Resisting Frames Under Earthquake Excitations (چکیده)
95 - Photoelectrochemical water splitting by a novel design of photo-anode: inverse opal-like UiO-66 sensitized by Pd and decorated with S,N graphene QDs (چکیده)
96 - بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی آینده بر وضعیت دما و بارش (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد طرق مشهد) (چکیده)
97 - نقد و تحلیل «ادبیت» در چکامه‌ی « لِعازر عام 1962 » از خلیل حاوی (چکیده)
98 - Fenton-magnetic based therapy by dual-chemodrug-loaded magnetic hydroxyapatite against colon cancer (چکیده)
99 - Neutron yield and energy spectrum of 13C(alpha,n)16O reaction in liquid scintillator of KamLAND: A Nedis-2m simulation (چکیده)
100 - The effect of friction stir welding parameters on the microstructure, defects, and mechanical properties of AA7075-T651 joints (چکیده)
101 - Molecular structure, hydrogen bond strength, and infrared Fourier transform vibrational assignment of 2,6-dimethylheptane-3,5-dione (چکیده)
102 - بررسی اثر ضد باکتریایی و خاصیت سینرژیستی عصاره اتانولی آویشن شیرازی (Zataria multiflora)، مریم گلی بنفش (Salvia verticillata) و اناریجه (Froriepia subpinnata) بر باکتری‌های عامل پوسیدگی سبزیجات (چکیده)
103 - پیش نگری دوره های خشک و مرطوب متوالی در ایران مبتنی بر برونداد همادی مدل‌های تصحیح شده اریبی CMIP6 (چکیده)
104 - تحلیل تجربی و عددی جذب انرژی توسط لوله های آلومینیومی جدار ضخیم توخالی و پرشده با فوم با درنظر گرفتن مدل‌های آسیب متفاوت (چکیده)
105 - Comment on: “Investigation on nucleation kinetics, growth, optical, mechanical, conductivity and Z‑scan studies on thiosemicarbazide cadmium chloride monohydrate (TSCCCM) single crystals for nonlinear applications” [J. Mater. Sci. Mater. Electron. 30(6), 15116–15129 (2019)] (چکیده)
106 - Differentiation of human adipose-derived mesenchymal stem cells toward tenocyte by platelet-derived growth factor-BB and growth differentiation factor-6 (چکیده)
107 - تأثیر تجویز مناکوئینون-4 بر بیان ژن‌های عوامل پیش‌برنده التهاب به دنبال ایسکمی/ ریپرفیوژن مغزی سرتاسری گذرا در هیپوکامپ موش صحرایی نر نژاد ویستار (چکیده)
108 - بررسی تاثیر تغییرات اقلیمی آینده بر وضعیت بارش (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سد طرق مشهد) (چکیده)
109 - پیش‌نگری دمای ایران در آینده نزدیک (2040-2021) بر اساس رویکرد همادی چند مدلی CMIP6 (چکیده)
110 - Maximum entropy and empirical likelihood in length-biased setting: a comparison study (چکیده)
111 - A multi-moderator neutron spectrometer for use in BNCT studies of the Tehran research reactor (چکیده)
112 - اثرات تغییر اقلیم بر روز های خشک متوالی (CDD) ایران با کاربست مدل های تصحیح شده اریبی CMIP6 (چکیده)
113 - Effects of extruded, milled, and whole flaxseed (Linum usitatissimum) on egg performance, lipid components, and fatty acids concentrations in yolk and blood, and antioxidant system of commercial laying hens (چکیده)
114 - WEB (water extract of banana): An efficient natural base for one-pot multi-component synthesis of 2-amino-3,5-dicarbonitrile-6-thio-pyridines (چکیده)
115 - بررسی پارامترهای موثر بر عرض شیار فولاد زنگ نزن 316 همراه با تحلیلی واریانسی در فرایند برش لیزر فایبر (چکیده)
116 - Functional Role of the N400 and the P600 in Language-related ERP Studies with Respect to Semantic Processing: An Overview (چکیده)
117 - An efficient diastereoselective synthesis of novel fused 5H-furo[2,3-d]thiazolo[3,2-a]pyrimidin-5-ones via one-pot three-component reaction (چکیده)
118 - Ecofriendly and Facile One‐Pot Multicomponent Synthesis of 5‐Phenyl‐5,10‐dihydropyrido[2,3‐d : 6,5‐d′]dipyrimidine‐2,4,6,8(1H,3H,7H,9H)‐tetraone Derivatives Catalyzed by CuII Immobilized on Functionalized Magnetic Mesoporous MCM‐41 (Fe3O4@MCM‐41‐GPTMS‐Gu‐CuII) (چکیده)
119 - Rapid, One-Step DNA Extraction for the Identification of German Cockroach, Blattella germanica (L.) (Dictyoptera: Blattellidae) Using DNA Sequence of Mitochondrial Ribosomal RNA gene (16S rRNA gene) (چکیده)
120 - دینامیک مولکولی پپتید CLF36با پروتئین BVD (چکیده)
121 - EVALUATION OF THE METHODS ESTIMATING STRUCTURAL STRENGTH REDUCTION FACTOR UNDER FAR FIELD RECORDS (چکیده)
122 - پایش و پیش نگری زیست پذیری کلانشهر مشهد تحت شرایط تغییر اقلیم (چکیده)
123 - بررسی بی‌هناری و روند دمای ایران در پهنه‌های مختلف اقلیمی با استفاده از مدل‌های فت شده پروژه مقایسه متقابل مرحله ششم (CMIP6) (چکیده)
124 - پیش‌نگری چشم‌انداز بلندمدت دمای آینده ایران مبتنی بر برونداد پروژه مقایسه مدل‌های جفت شده فاز ششم (CMIP6) (چکیده)
125 - Effect of Arginine Supplementation and HIT Training On Appetite Hormones and body Composition Of Obese Boys (چکیده)
126 - Relationship between mechanical properties, microstructure and texture evaluations during hot deformation of AZ63 magnesium alloy (چکیده)
127 - بررسی نقش دوقلویی‌ها بر تغییرات بافت آلیاژ منیزیم AZ63 حین کار گرم (چکیده)
128 - Novel Tricyclic 2-Alkoxy-8-methyl-6-(pyrrolidin-1-yl)-4H-[1,2,4]triazolo[5,1-f]purine Derivatives: Synthesis and Characterization (چکیده)
129 - The performance improvement of an indirect solar cooker using multi-walled carbon nanotube-oil nanofluid: An experimental study with thermodynamic analysis (چکیده)
130 - Detection of Lithologic Discontinuities in Soils: A Case Study of Arid and Semi-arid Regions of Iran (چکیده)
131 - Fischer–Tropsch synthesis over a novel cobalt catalyst supported on UiO-66 (چکیده)
132 - Cellulose acetate/nylon 66 blend membranes for pervaporation dehydration of isopropanol (چکیده)
133 - تحلیلی بر تغییرات بارش در ایران (چکیده)
134 - استفاده همزمان فاکتورهای رشد به منظور تحریک تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی اسب به سمت تاندون (چکیده)
135 - تمایز تنوژنیک سلول های بنیادی مزانشیمی چربی اسب (ASCs) در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
136 - Undetectable video steganography by considering spatio-temporal steganalytic features in the embedding cost function (چکیده)
137 - Molecular Monitoring of D1466 Genotype of Avian Infectious Bronchitis Virus In Iran: A Retrospective Study (2013-2017) (چکیده)
138 - Comparative evaluation of silver nanoparticles biosynthesis by two cold-tolerant Streptomyces strains and their biological activities (چکیده)
139 - Does Modified Gravity Predict Fast Stellar Bars in Spiral Galaxies? (چکیده)
140 - بررسی خشکسالی هواشناسی با استفاده از برونداد مدل های اقلیمی CMIP6 در عراق (چکیده)
141 - پیش آگاهی مخاطره خشکسالی در تهران بر اساس برونداد مدل های CMIP6 (چکیده)
142 - Isolation and molecular identification of cellulolytic bacteria from Dig Rostam hot spring and study of their cellulase activity (چکیده)
143 - EP-2145 Biological comparison of 60 Co & 192 Irbrachytherapy sources: a possible need for correction factor (چکیده)
144 - تحلیل نشانه‌شناسی برنامه‌های کودک و نوجوان تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های 60 و 70 (مطالعه موردی: کارتون‌های قصه‌های مجید، مدرسه موش‌ها، دنیای شیرین و قصه‌های تا‌به‌تا) (چکیده)
145 - Load-Balancing Algorithm for Multiple Gateways in Fog-Based Internet of Things (چکیده)
146 - Angular distribution of scattered neutrons as a tool for soil moisture measurement: A feasibility study (چکیده)
147 - Investigation fof Turbulence Modeling to 3D Simulation of the Ground Effect (چکیده)
148 - An Efficient Green Protocol for Synthesis of 2,3‐Dihydroquinazolin‐4(1H)‐ones Using SBA‐16/GPTMS‐TSC‐CuIunder Solvent‐Free Conditions (چکیده)
149 - The effects of massage and aqua training on Interleukin-6 levels of multiple sclerosis patients (چکیده)
150 - Closed-Form Dynamic Formulation of a General 6-P US Robot (چکیده)
151 - Uncertainty Analyses for Monte Carlo Dosimetric Characterization of Co0.A86 HDR Brachytherapy Source (چکیده)
152 - Viscous Evolution of Magnetized Clumps: A Source for X-Ray Flares in Gamma-Ray Bursts (چکیده)
153 - Bi2MoO6 nanofilms on the stainless steel mesh by PS-PED method: Photocatalytic degradation of diclofenac sodium as a pharmaceutical pollutant (چکیده)
154 - Surface modification of orthopedic implants by optimized fluorine-substituted hydroxyapatite coating: Enhancing corrosion behavior and cell function (چکیده)
155 - The Optimal Allocation of Iran s Natural Gas (چکیده)
156 - طراحی و ارزیابی ساختاری و عملکردی سازه های نوین ایمنوتوکسینی موثر بر سرطان تخمدان در شرایط شبه فیزیولوژیک (چکیده)
157 - Effect of different conditions on pervaporation dehydration in CA/NYL66 blend membrane (چکیده)
158 - Thermal Instability of Thin Accretion Disks in the Presence of Wind and a Toroidal Magnetic Field (چکیده)
159 - A novel textile dye degrading extracellular laccase from symbiotic bacterium of Bacillus sp. CF96 isolated from gut termite (Anacanthotermes) (چکیده)
160 - Induction of Megakaryocytic Differentiation in Chronic Myelogenous Leukemia Cell K562 by 3-Hydrogenkwadaphnin (چکیده)
161 - Involvement of ERK/MAPK pathway in megakaryocytic differentiation of K562 cells induced by 3-hydrogenkwadaphnin (چکیده)
162 - Chemosensitization of human leukemia K562 cells to taxol by a Vanadium-salen complex (چکیده)
163 - تحلیلی بر تغییرات بارش درایران (چکیده)
164 - بررسی تحمل به شوری و تأثیر آن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک علف جارو (.Bassia scoparia L) (چکیده)
165 - Investigating the effects of climate change on stream flows of Urmia Lake basin in Iran (چکیده)
166 - ارائه مدل راهبردیِ شکل‌گیری رهبری اخلاقی در سازمان صنایع دفاع ج.ا. ایران (چکیده)
167 - بررسی فرآیند تغییر شکل سوپرپلاستیک آلیاژ آلومینیوم 5086 به روش حداکثر مقدار m (چکیده)
168 - Protective effects of vitamin K2 on 6-OHDA-induced apoptosis in PC12 cells through modulation bax and caspase-3 activation (چکیده)
169 - LES investigation of sheet-cloud cavitation around a 3-D twisted wing with a NACA 16012 hydrofoil (چکیده)
170 - تاثیر ریسک ادراک شده توسط سرمایه گذاران بر مدیریت سبد سهام (چکیده)
171 - یکپارچگی اقتصادی ایران در حوزه cis (چکیده)
172 - Growth Differentiation Factor-6 (GDF-6) Induce Tenogenic Differentiation of Equine Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells (Eq-Ascs) (چکیده)
173 - Meiotic initiation in chicken germ cells is regulated by Cyp26b1 and mesonephros (چکیده)
174 - Synergism Effects of Ursolic Acid Supplementation on the Levels of Irisin, C-reactive Protein, IL-6, and TNF-α During High-intensity Resistance Training in Low Activity Men (چکیده)
175 - Synthesis and characterization of novel 4-(1-(pyrimidin-4-yl)ethyl)-12H-pyrimido[4\\\',5\\\':5,6][1,4]thiazino[2,3-b]quinoxaline derivatives (چکیده)
176 - Investigating cytotoxic effects of baicalin on colorectal cancer cell lines C26 and CT26 (چکیده)
177 - چشم انداز تغییرات بارش در شمال غرب ایران با استفاده از مدل ثثهای گردش کلی جو تحت سناریوهای اقلیمی (چکیده)
178 - Synthesis, Characterization and In Vitro Antibacterial Evaluation of Novel 4-(1-(Pyrimidin-4-yl)Ethyl)-12H-Pyrimido[4′,5′:5,6][1,4]Thiazino[2,3-b]Quinoxaline Derivatives (چکیده)
179 - سنتز، شناسایی و مطالعه ی ضد تکثیری برخی از کمپلکس های متشکل از پیریدین-۶،۲-دی کربوکسیلیک اسید اُکسید شده (چکیده)
180 - ارائه الگوی تابآوری سازمانی در شرکتهای تولیدی با رویکرد داده بنیاد (چکیده)
181 - A novel nitrile-degrading enzyme (nitrile hydratase) from Ralstonia sp.ZA96 isolated from oil-contaminated soils (چکیده)
182 - Cubic B-splines collocation method for solving a partial integrodifferential equation with a weakly singular kernel (چکیده)
183 - Synthesis of Pyrazolo‐[4́,3́:5,6]pyrido[2,3‐d]pyrimidine‐diones Catalyzed by a Nano‐sized Surface‐Grafted Neodymium Complex of the Tungstosilicate via Multicomponent Reaction (چکیده)
184 - Genetic Characterization of Argas persicus From Iran by Sequencing of Mitochondrial Cytochrome Oxidase I (COX1) and 16s rRNA Genes (چکیده)
185 - تاثیر کاربری اراضی روی فراوانی نسبی و ترکیب جوامع باکتریایی خاک (چکیده)
186 - The Combination of TGF-β3 and BMP-6 Synergistically Promotes the Chondrogenic Differentiation of Equine Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells (چکیده)
187 - CuI anchored onto mesoporous SBA-16 functionalized by aminated 3-glycidyloxypropyltrimethoxysilane with thiosemicarbazide (SBA-16/GPTMS-TSC-CuI): a heterogeneous mesostructured catalyst for S-arylation reaction under solvent-free conditions (چکیده)
188 - Predicting the relative density and hardness of 3YPSZ/316L composites using adaptive neuro-fuzzy inference system and support vector regression models (چکیده)
189 - تمرینات هوازی و مصرف مکمل اسپیرولینا التهاب را در مردان دیابتی کاهش می دهد (چکیده)
190 - بررسی تکانه طولی و عرضی با استفاده از ویژگیهای جت گونه ذرات در برهمکنشهای پروتون پروتون (چکیده)
191 - مطالعه ویژگیهای پارامتر C و محاسبه ثابت جفت شدگی در برهمکنشهای الکترون-پروتون و پروتون ـ پروتون (چکیده)
192 - Concentration-Dependent Dual Effects of Ciprofloxacin on SB-590885-Resistant BRAFV600E A375 Melanoma Cells (چکیده)
193 - Fraud identification in fishmeal by 12s rRNA and 16s rRNA of mtDNA sequence (چکیده)
194 - A One-Pot Procedure for the Synthesis of Highly Functionalized Derivatives of a Novel Five-Cyclic Scaffold: Pyrazolo[ 5\'\',1\'\':2\',3\']pyrimido[4\',5\':5,6][1,4]thiazino[2,3-b]quinoxaline (چکیده)
195 - The Contrast between the Pitting Corrosion of 316 SS in NaCl and NaBr Solutions: Part I. Evolution of Metastable Pitting and Stable Pitting (چکیده)
196 - اثر فرایند پرس کاری در کانال زوایه دار همسان -ECAP- بر تغییرات ریز ساختاری و سختی فولاد زنگ نزن 316L (چکیده)
197 - بررسی اثر مسیر فرایند فشار در کانال زاویه دار همسان -ECAP- بر خواص فولاد زنگ نزن 316L (چکیده)
198 - A 3-D numerical simulation of non-Newtonian blood flow through femoral artery bifurcation with a moderate arteriosclerosis investigating Newtonian/non-Newtonian flow and its effects on elastic vessel walls (چکیده)
199 - Investigation of Donor/acceptor Composition Ratio and Annealing Effects on Performances of Organic Solar Cells based on P3HT:C60 (چکیده)
200 - A novel preparation and fundamental characterization of polyamide self-supporting hollow fiber membranes via thermally induced phase separation (TIPS) (چکیده)
201 - شناسایی و تعیین ویژگیهای مولکولی فیتوپلاسمای همراه زردی و ریز برگی هلو در استانهای خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
202 - بررسی تاثیر عدم قطعیت پارامترهای مدل ایبار-مدینا-کراوینکلر بر ظرفیت فروریزش لرزه ای قابهای خمشی فولادی (چکیده)
203 - Comparative assessment of on-farm greenhouse gas (GHG) emissions from male-headed and female-headed rice farms in Mazandaran Province, Iran (چکیده)
204 - Biochemical features of an alkaline protease for symbiotic bacterium of bacillus sp CH96 (چکیده)
205 - Evaluating single nucleotide polymorphism rs6983267 in Iranian esophageal cancer patients (چکیده)
206 - Investigating the association of rs6982267 polymorphism in CCAT2 long non-coding RNA with gastric cancer risk (چکیده)
207 - Molecular screening of one week old broilers for Mycoplasma gallisepticum contamination (چکیده)
208 - A revised dosimetric characterization of 60Co BEBIG source: From single-source data to clinical dose distribution (چکیده)
209 - Evaluating the association of single nucleotide polymorphism (SNP) rs6983267 with esophageal cancer in Iranian patients (چکیده)
210 - بررسی تاثیر پروفیل بادکردگی بر روی خواص مواد لوله ای به روش انرژی (چکیده)
211 - Anodic electrophoretic deposition of Bi2WO6 thin film: high photocatalytic activity for degradation of a binary mixture (چکیده)
212 - The effect of n-6/ n-3 fatty acid ratios on broiler breeder performance, hatchability, fatty acid profile and reproduction (چکیده)
213 - Tenogenic Induction of Human Adipose-Derived Mesenchymal Stem Cells by Combined Growth Factors (چکیده)
214 - The effect of magnetic field on the stability of (18-crown-6) complexes with potassium ion (چکیده)
215 - A Study on Kinematics and Workspace Determination of a General 6-PUS Robot (چکیده)
216 - The effect of aerobic exercises on interleukin 6, insulin resistance and blood glucose of overweight female students (چکیده)
217 - Effect of Airobic Exercise with 65-75% of Maximom heart Rate on Tyroeid Hormons and Quality of life in obese postmenopausal Women (چکیده)
218 - EVALUATION OF RS2165241 SNP IN EXFOLIATION GLAUCOMA PATIENTS OF KHORASAN PROVINCE (چکیده)
219 - ساخت دستگاه بارش ماسه نیمه خودکار جدید برای ساختن مدل های فیزیکی ژئوتکنیکی (چکیده)
220 - Construction of two zinc and copper(II) coordination complexes containing pyridine-2,6-dicarboxylic acid N-oxide based on mixed-ligand synthetic strategy (چکیده)
221 - Mixed ligand coordination complex of Mn(II) containing oxidized pyridine-2,6- dicarboxylic acid and 1,10-phenanthroline: Synthesis and characterization (چکیده)
222 - Theoretical evaluation of symmetrical α,α′,δ,δ′-tetramethyl cucurbit[6]uril for haloalkane 1-(3-chlorophenyl)- 4-(3-chloropropyl)-piperazinium and chloroform encapsulation (چکیده)
223 - راهکارهای حقوق کیفری ناشی از آلودگی های صوتی در شهرک های صنعتی (چکیده)
224 - Effect of L-alanine concentration on linear and nonlinear optical properties of two dyes in water and nano-confined water (چکیده)
225 - Association of rs6983267 polymorphism in lncRNA CCAT2 with gastric cancer susceptibility in Iranian population (چکیده)
226 - Coloring of fullerenes (چکیده)
227 - تاثیر تمرین تمرین هوازی با شدت بالا در شرایط ایزوانرژیک و مصرف آرژنین بر PYY3-36 و شاخص های آنتروپومتریک پسران چاق (چکیده)
228 - Hot deformation behavior and dynamic recrystallization kinetics of AZ61 and AZ61 + Sr magnesium alloys (چکیده)
229 - Constructing two 1D–coordination polymers and one mononuclear complex by pyrazine- and pyridinedicarboxylic acids under mild and sonochemical conditions: Magnetic and CSD studies (چکیده)
230 - Synthesis of Pyrimido[4,5-e]tetrazolo[5,1-b] [1,3,4]thiadiazepine as a Novel Fused Heterocyclic System (چکیده)
231 - Preparation and characterization of new PA-MOF/PPSU-GO membrane for the separation of KHI from water (چکیده)
232 - Current–Voltage Characteristics of the Aziridine-Based Nano-Molecular Wires: a Light-Driven Molecular Switch (چکیده)
233 - The effect of TiC:CNT mixing ratio and CNT content on the mechanical and tribological behaviors of TiC modified CNT-reinforced Al-matrix nanocomposites (چکیده)
234 - بهبود قابلیت اطمینان ساختار شبکه ارتباطی اتوماسیون پست بر اساس استاندارد IEC61850 (چکیده)
235 - Optimizing pulsed Nd:YAG laser beam welding process parameters to attain maximum ultimate tensile strength for thin AISI316L sheet using response surface methodology and simulated annealing algorithm (چکیده)
236 - Ibuprofen exerts a protective effect on 6-hydroxydopamine-induced cell death in PC12 cells (چکیده)
237 - Detection, identification and phylogenetic analysis of lactic acid bacteria isolated from Tarkhineh, Iranian fermented cereal product, by amplifying the 16s rRNA gene with universal primers and differentiation using rep-PCR (چکیده)
238 - Efficient transport of lead(II) cations in natural water using a liquid membrane system with dicyclohexano-18-crown-6 as carrier (چکیده)
239 - تسریع دستیابی به عوامل حیاتی موفقیت و شاخص های کلیدی عملکرد با تاکید بر سند تحول بنیادین در بخش پژوهشی آموزش و پرورش ناحیه 6 مشهد (چکیده)
240 - بررسی کنتیک تغییرات رنگ طی خشک کردن هوای داغ برش های هویج اسمزشده در محلول چای ترش (چکیده)
241 - Elevation of PC12 cells viability in the presence of 6hydroxydopaminedue to celecoxib (چکیده)
242 - Roasting process optimization of walnut kernels for the preparation of walnut cream using Response Surface Methodology (چکیده)
243 - Synthesis and Antioxidant Evaluation of Quinoxalino[2′,3′:5,6][1,3,4]thiadiazino[2,3-b]quinazolin-15-ones: Derivatives of a Novel Ring System (چکیده)
244 - شناسایی مولکولی وتجزیه وتحلیل بیوانفورماتیک وبررسی فیلوژنتیکی لاکتوباسیلوس پلانتاروم در نمونه های خمیر ترش صنعتی و سنتی (چکیده)
245 - واکاوی وضعیت شرط خیار در نکاح (چکیده)
246 - بررسی تاثیر گرفتینگ کو پلیمر پلی اتیلن گلیکول-یورتان متاکریلات بر ضد رسوب گذاری زیستی توسط ارگانیسم های دریایی (چکیده)
247 - گرفت کوپلیمریزاسیون 2- هیدروکسی اتیل متاکریلات بر الیاف نایلون 6 با تابش UV و بررسی اثر ضد رسوب گذاری ان بر ارگانیسم های زیستی (چکیده)
248 - Phenotypic and molecular characterization of Sinorhizobium meliloti strains isolated from the roots of Medicago sativa in Iran (چکیده)
249 - بررسی رابطه‌ی خدا و آفرینش با معنای زندگی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی (چکیده)
250 - Relationships between species diversity and invasibility in a dry grassland (چکیده)
251 - Effect of Microemulsion Structure on Fluorescence and Nonlinear Optical Properties of Rhodamine 6G (چکیده)
252 - Antibacterial effects of Lactococcus lactis isolated from Lighvan cheese regarding the recognition of Nisin, Lacticin and Lactococcin structural genes (چکیده)
253 - ارزیابی احتمالاتی فروریزش تدریجی قابهای خمشی فولادی(معمولی، متوسط و ویژه) تحت زلزله (چکیده)
254 - Safety Evaluation and Antibacterial Activity of Enterococci Isolated from Lighvan Cheese (چکیده)
255 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح لپتین،اینترلوکین-6 و عامل نکروز دهنده آلفا زنان سالمند (چکیده)
256 - Replacement of Bonner spheres with polyethylene cylinders for the unfolding of an 241Am–Be neutron energy spectrum (چکیده)
257 - چارچوب سواد اطلاعاتی 2016 در وب سایت کتابخانه های دانشگاه های برتر ایران و رویکرد دانشجویان به مصداقهای آن (چکیده)
258 - Study of complex formation process between 4 0 -nitrobenzo-18-crown-6 and yttrium(III) cation in some binary mixed non-aqueous solvents using the conductometry method (چکیده)
259 - Corrigendum to -Classifying the weights of particle filter in nonlinear systems (چکیده)
260 - Ostrich as a possible source of pathogenic strains of Clostridium difficile (چکیده)
261 - The effect of eight weeks of aerobic and interval training on serum TNF-alpha,IL-6 and hsCRP levels in female basketball players (چکیده)
262 - The roles of H- bonding, π- stacking, and antiparallel CO ⋯ CO interactions in the formation of a new Gd (III) coordination polymer based on pyridine-2,6- dicarboxylic acid (چکیده)
263 - Fractography of 3YPSZ/316L functionally graded composite subjected to indentation and flexural bending tests (چکیده)
264 - Regioselective synthesis of new 5- methyl- 5Hpyrimido [ 4′,5′:4,5] [1,3] thiazino [3,2-a] perimidines (چکیده)
265 - Synthesis of pyrimido [4′,5′:5,6] [1,4] dithiepino [2,3- b] quinoxalines: Derivatives of a novel seven membered ring system (چکیده)
266 - تجزیه و تحلیل 360 درجه کسب و کار و عناصر آن (چکیده)
267 - Synthesis of Fe3O4/Bi2WO6 nanohybrid for the photocatalytic degradation of pharmaceutical ibuprofen under solar light (چکیده)
268 - A New Empirical-Physical Method for Calculation of Path Loss for Fixed Wireless Access in Suburban Areas (چکیده)
269 - Investigation of the coordination behavior of pyridine-2,6-dicarboxylic acid N-oxide and 2,9-dimethyl-1,10-phenanthroline toward copper ion (چکیده)
270 - بررسی تنوع زیستی باکتری های اسید لاکتیک دوغ محلی مشهد با استفاده از روش آنالیز ژن 16S rRNA و تعیین توانایی پروبیوتیکی سویه های جدا شده از آن (چکیده)
271 - شناسایی جدایه های باکتری های جنس لاکتوباسیلوس از پنیر متال حاصل از شیر خام به روش های سنتی و مولکولی (چکیده)
272 - Fe3O4/ Bi2WO6 nanohybrid: Preparation and photocatalytic application for pharmaceutical degradation under solar light (چکیده)
273 - بررسی آنزیم‌های خارج سلولی در سویه‌های سرماپذیر Arthrobacter (چکیده)
274 - Investigating Anticancer Properties Of Some Derivatives Of Monoterpenes On Colon Carcinoma Cells In Vitro (چکیده)
275 - اندازه گیری کیفیت خدمات حمل و نقل عمومی‌ با استفاده از رویکرد سروکوال اصلاحی‌ و استاندارد EN13816 (چکیده)
276 - بررسی فاز عدم تعادل لینکاژی بر روی کروموزوم شماره 6 گاو‌های نژاد هلشتاین (چکیده)
277 - Synthesis, single crystal X-ray characterization, and solution studies of Zn(II)-, Cu(II)-, Ag(I) - and Ni(II)-pyridine-2,6-dipicolinate N-oxide complexes with different topologies and coordination modes (چکیده)
278 - از استانداردهای سواد اطلاعاتی 2002 تا چارچوب سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی 2016 (چکیده)
279 - ارزیابی ویژگی های پوزولانی خاکستر لجن فاضلاب شهری بر اساس استاندارد ASTM C618 (چکیده)
280 - Optimization of the production conditions of the lipase produced by Bacillus cereus from rice flour through Plackett-Burman Design (PBD) and response surface methodology (RSM) (چکیده)
281 - پاسخ سطوح سرمی لپتین و اینترلوکین 6در زنان سالمند غیرفعال به یک دوره تمرین هوازی (چکیده)
282 - ایجاد جایگاه هدف miR-1 و miR-206 در ناحیه 3' UTR ژن میوستاتین گوسفندان نژاد دالاق به روش in silico در جهت سرکوب ژن میوستاتین (چکیده)
283 - Using magnetized water as a solvent for a green, catalyst-free, and efficient protocol for the synthesis of pyrano[2,3-c]pyrazoles and pyrano[40,30:5,6]pyrazolo [2,3-d]pyrimidines (چکیده)
284 - Polyethylene glycol grafted flower‐like cupric nano oxide for the hollow‐fiber solid‐phase microextraction of hexaconazole, penconazole, and diniconazole in vegetable samples (چکیده)
285 - Analytical and experimental investigation of the effect of SPS and hot rolling on the microstructure and flexural behavior of Ti6Al4V matrix reinforced with in-situ TiB and TiC (چکیده)
286 - Knockdown of p65 subunit of NF-kB transcription factor down-regulates the induction of pro-inflammatory cytokines & chemokine in human lung epithelial cells infected with influenza H9N2 virus (چکیده)
287 - Temperature and field dependence of the flux pinning mechanisms in Fe(1.06)Te(0.6)Se(0.4) single crystal (چکیده)
288 - Optimisation and modelling green bean's ultrasound blanching (چکیده)
289 - New insights into the taxonomy of the skittering frog Euphlyctis cyanophlyctis complex (Schneider, 1799) (Amphibia: Dicroglossidae) based on mitochondrial 16S rRNA gene sequences in southern Asia (چکیده)
290 - Magnetic solid-phase extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons in water samples by Fe3O4 @polypyrrole/carbon nanotubes (چکیده)
291 - On Relative Reversed Hazard Rate Order (چکیده)
292 - بررسی خصوصیات زراعی و روابط بین آنها در توده های بابونه آلمانی (چکیده)
293 - Do Environmental Factors (Practice and Feedback) Moderate the Effect of the Val66met BDNF Polymorphism on Motor Learning? (چکیده)
294 - An unexpected diastereoselective synthesis of novel substituted pyridines via one-pot, four-component reaction (چکیده)
295 - The influence of cold plastic deformation on passivity of Ti-6Al-4V alloy studied by electrochemical and local probing techniques (چکیده)
296 - بررسی اثر میزان مصرف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) (چکیده)
297 - بررسی سازوکار میخکوبی در ابررسانای تک کریستال Fe1.06Te0.6Se0.44 (چکیده)
298 - مقاومت ویژه وافت و خیزهای رسانندگی در نمونه ی تک کریستال ابررسانای Fe1.06 Te0.6 Se0.4 (چکیده)
299 - Coordination behavior of chelidamic acid with V(V), Ni(II), Fe(III), and Ca(II): Syntheses, X-ray characterization and DFT studies (چکیده)
300 - Synthesis, X-ray Characterization and DFT study of a novel Fe(III)–Pyridine-2,6-Dicarboxylic Acid N-oxide Complex with Unusual Coordination Mode (چکیده)
301 - بررسی الکتروفاسیس های سازند آسماری، در چاه 6 - NI میدان نرگسی واقع در جنوب ایران (چکیده)
302 - ارزیابی پنیر لیقوان از نظر وجود باکتری لاکتوکوکوس گارویه با تکیه بر روش های مبتنی بر کشت و روش مولکولی ژن ناحیه 16S rRNA (چکیده)
303 - Spheroidizing kinetics and optimization of heat treatment parameters in CK60 steel using taguchi robust design (چکیده)
304 - Enhancement of chondrogenic differentiation potential of equine adipose tissue- derived mesenchymal stem cells using TGF- β3 and BMP- 6 (چکیده)
305 - سنتز، شناسایی ساختاری و مطالعات برون تنی از تاثیرات ضدتکثیری و القاء آپوپتوز کمپلکس جدیدی از اکسووانادیم (IV)-کورکومین (چکیده)
306 - Synthesis of 5,5-(ethane-1,2-diyl) bis (3-((5-bromo-6-methyl-2tertiaryaminopyrimidin-4-yl) thio)-4H-1,2,4-triazol-4-amines) and Their Novel bis-cyclized Products, 1,2-bis (pyrimido [5,4e] [1,2,4] triazolo [3,4-b] [1,3,4] thiadiazin-3-yl) ethane, as Potential Inhibitors of 15-Lipoxygenase (چکیده)
307 - Synthesis of new derivatives of 10H-benzo[b] pyridazino[3,4-e][1,4]thiazines (چکیده)
308 - Characterization of Pectobacterium species isolated from vegetable crops in north-west of Iran (چکیده)
309 - Effect of Filler Metal on Mechanical Properties of HSLA Welds (چکیده)
310 - Synthesis of New Derivatives of Pyridazino[6,1-c]Pyrimido[5,4-e][1,2,4]Triazine; a Novel Heterocyclic System (چکیده)
311 - Characterization and Molecular Identification of Extracellular Polymeric Substance (EPS) Producing Bacteria from Activated Sludge (چکیده)
312 - AGN Activity and IGM Heating in Fossil Cluster RX J1416.4+2315 (چکیده)
313 - بررسی تنوع باکتری های اسید لاکتیک جدا شده از کشک زرد زابلی (سیستانی) با استفاده از روش تکثیر ژن 16S rRNA (چکیده)
314 - In Vitro Evaluation of the Effects of Zearalenone and α-Zearalenol on MCF-7 and MDA-MB-468 Cell Lines of Human Breast Cancer (چکیده)
315 - مطالعه عددی توربین داریوس با استفاده از مدل شش درجه آزادی برای درنظرگرفتن اثر اینرسی و برهم‌کنش میان سیال و جسم صلب (چکیده)
316 - Geochronologic, geochemical, and isotopic constraints on petrogenesis of the dioritic rocks associated with Fe skarn in the Bisheh area, Eastern Iran (چکیده)
317 - سنتز، شناسایی ساختاری و مطالعات ضدسرطانی کمپلکس کبالت (II)-مالتول (چکیده)
318 - سنتز، شناسایی ساختاری و مطالعات ضدسرطانی کمپلکس نیکل (II)-مالتول (چکیده)
319 - سنتز، شناسایی ساختاری و مطالعات ضدسرطانی کمپلکس مس (II)-دیفریپرون (چکیده)
320 - سنتز، شناسایی ساختاری و مطالعات ضدسرطانی کمپلکس آهن (III)-دیفریپرون (چکیده)
321 - A Novel, Simple and Cost Effective Al A356/Al2O3 Nano-composite Manufacturing Route with Uniform Distribution of Nanoparticles (چکیده)
322 - Thermally activated flux flow in Fe1.06Te0.6Se0.4 single crystal (چکیده)
323 - Physically Based Model of the Yield Strength for an Al-Mg-Si-Cu-Zn Alloy (چکیده)
324 - شناسایی فلور لاکتیکی کیمچی، به عنوان غذایی فراسودمند، با استفاده از روش توالییابی ژن 16S rRNA (چکیده)
325 - Synthesis of Dihydrobenzo[b]pyrimido[4,5-e][1,4]Thiazepines; Derivatives of a Novel Ring System (چکیده)
326 - Two new copper and nickel complexes of pyridine-2,6-dicarboxylic acid N-oxide and their proton transferred salt: Solid state and DFT insights (چکیده)
327 - اثر تمرین ورزشی هوازی بر پروتئین سلولی کلارای 16 کیلو دالتونی و کورتیزول افراد وابسته به مواد مخدر (چکیده)
328 - جداسازی و شناسایی فلور لاکتیکی کیمچی تولید شده در ایران بر پایه روش های بیوشیمیایی و مولکولی (چکیده)
329 - تنوع فیلوژنتیکی باکتریهای قابل کشت دریاچه بزنگان و نقش اکولوژی آنها (چکیده)
330 - Evaluation of corrosion resistance of polypyrrole/functionalized multi-walled carbon nanotubes composite coatings on 60Cu–40Zn brass alloy (چکیده)
331 - The first mixed-ligand coordination compound involving 8-aminoquinoline and pyridine-2,6-dicarboxylate: synthesis, X-ray crystal structure, and DFT studies (چکیده)
332 - بازتابِ سمت‌گیری سیاست خارجی درگفتارها و نوشتارهای آیت‌الله‌ خامنه‌ای 1388-1368 (چکیده)
333 - Association of rs12255372 (TCF7L2) and D76N (PDX-1) Polymorphisms with Type 2 Diabetes in a Population Living in Northeast Iran (چکیده)
334 - مدل‌سازی میکرومکانیکی رفتار تغییرشکل در مقیاس میکروساختار فولاد ضدزنگ 316L بر پایه مدل میکروساختاری با استفاده از روش اجزاء محدود کریستال پلاستیسیته (چکیده)
335 - Invitro evaluation of effects of Zearalenone and α-Zearalenol on MCF-7 and MDA-MB-468 cell lines of human breast cancer (چکیده)
336 - (2-Aminopyrimidine- κ N 1 )aqua(pyridine-2,6-dicarboxylato- κ 3 O 2 , N,O 6 )copper(II): X-ray and DFT calculated structure (چکیده)
337 - بررسی تنوع جمعیتی باکتری های اسید لاکتیک آش کارده با استفاده از روش تکثیر ژنS rRNA 16 و تعیین فعالیت ضد میکروبی ترکیبات شبه باکتریوسینی (چکیده)
338 - An alternative approach to the synthesis of new pyrimido[5′,4′:5,6][1,4] thiazino[2,3-b]quinoxaline derivatives (چکیده)
339 - Synthesis of oak gall tannin-immobilized hexagonal mesoporous silicate (OGT-HMS) as a new super adsorbent for the removal of anionic dye from aqueous solution (چکیده)
340 - A Numerical Approach to the Prediction of Hardness at Different Points of a Heat-Treated Steel (چکیده)
341 - تجزیه و تحلیل وضعیت همسویی سیاست امنیت اطلاعات با برنامه سیستمهای اطلاعات استراتژیک دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
342 - تبیین نظریه‌ی انکشاف در حکمت متعالیه (چکیده)
343 - In vitro differentiation of adipose-tissue-derived mesenchymal stem cells into neural retinal cells through expression of human PAX6 (5a) gene (چکیده)
344 - ارزیابی تغییرات هیستوپاتولوژِی ریه در موشهای Balb/C تحت تیمار با اکراتوکسین A (چکیده)
345 - Syntheses and X-ray crystal structure studies of four new coordination complexes and salts based on proton transferred pyridine-2,6-dicarboxylic acid N-oxide (چکیده)
346 - ارزیابی اثر تخت های فیبر کربنی بر دقت اعمال دُز تجویزی در پرتودرمانی با استفاده از کد شبیه‌ سازی مونت کارلو (چکیده)
347 - Hydrostatic pressure: A very effective approach to significantly enhance critical current density in granular iron pnictide superconductors (چکیده)
348 - Synthesis and Evaluation of a New Series of 3,5-bis ((5-bromo-6-methyl-2- t-aminopyrimidin-4-yl)thio)-4 H-1,2,4-triazol-4-amines and their Cyclized Products ‘Pyrimidinylthio Pyrimidotriazolothiadiazines’ as 15- Lipo-Oxygenase Inhibitors (چکیده)
349 - Exploring the influence of crystal environment on the geometry of bis(pyridine-2,6-dicarboxylato) chromium (III) anionic complexes containing various cationic moieties: Synthesis, structures and Hirshfeld surface analysis (چکیده)
350 - Copper(II) and Lead(II) Complexes Based on 2,3,5,6-tetrakis(2-Pyridyl)Pyrazine as a Polydentate Ligand (چکیده)
351 - Cloning, molecular analysis and epitopics prediction of a new chaperon GroEL B.melitensis antigen (چکیده)
352 - Isolation and Identification of Lactic Acid Bacteria in Winter Salad (Local Pickle) during Fermentation Using 16S rRNA Gene Sequence Analysis (چکیده)
353 - Effect of Thiosulfate on Pitting Corrosion of 316SS (چکیده)
354 - شناسایی مولکولی و تعیین رابطه فیلوژنتیکی میان لاکتوباسیل های جدا شده از خمیر ترش محلی تربت جام و آلمان (چکیده)
355 - شناسایی مولکولی و تعیین رابطه فیلوژنتیکی میان لاکتوباسیل های جدا شده از دو نمونه خمیر ترش صنعتی و سنتی (چکیده)
356 - Microwave functionalized single-walled carbon nanotube as nanocarrier for the delivery of anticancer drug cisplatin: in vitro and in vivo evaluation (چکیده)
357 - Gold-gold sulfide nanoshell as a novel intensifier for antitumor effects of radiofrequency fields (چکیده)
358 - Conformation, molecular structure, and vibrational assignment of bis(2,2,6,6-tetramethylheptane-3,5-dionato)copper(II) (چکیده)
359 - بررسی اثر قارچ تریکودرما و سطوح مختلف آهن بر صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی برگ بیدی (چکیده)
360 - مطالعه رفتار تغییر شکل فولاد ضدزنگ آستنیتی در مقیاس میکرو با استفاده از روش اجزاء محدود کریستال پلاستیسیته (چکیده)
361 - Effect of Thiosulfate on Pitting Corrosion of 316SS (چکیده)
362 - Influence of spark plasma sintering and subsequent hot rolling on microstructure and flexural behavior of in-situ TiB and TiC reinforced Ti-6Al-4V composite (چکیده)
363 - Microstructural aspects of in-situ TiB reinforced Ti6Al4V composite processed by spark plasma sintering (چکیده)
364 - Microstructural evolution of aluminum 6061 alloy through tube channel pressing (چکیده)
365 - On the natural aging behavior of Aluminum 6061 alloy after severe plastic deformation (چکیده)
366 - Severe plastic deformation of 6061 aluminum alloy tube with pre and post heat treatments (چکیده)
367 - Deformation Behavior of 6061 Aluminum Alloy Through Tube Channel Pressing: Severe Plastic Deformation (چکیده)
368 - Synthesis of novel heterocycle systems: 6,8-dimethyl-2-(methylsulfanyl-4-amino-substituted pyrimido[4′,5′:3,4]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine and 9,11-dimethyl-5-(methylsulfanyl)pyrimido[2′,1′:5,1]pyrazolo[4,3-e][1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidine (چکیده)
369 - بررسی تاثیر حضور عروسک نمایشی کلاه قرمزی بر اضطراب قبل از عمل جراحی آپاندیسیت در کودکان بستری در بیمارستان دکترشیخ مشهد (چکیده)
370 - Synthesis, structure and DFT study of a chelidamic acid based Cu coordination polymer: On the importance of p–p interactions and hexameric water clusters (چکیده)
371 - Methane storage in homogeneous armchair open-ended single-walled boron nitride nanotube triangular arrays: a grand canonical Monte Carlo simulation study (چکیده)
372 - Investigating anticancer properties of the sesquiterpene ferutinin on colon carcinoma cells, in vitro and in vivo (چکیده)
373 - Simulation of Solvent Effects on Poly(3-hexylthiophene):C60 based Bulk Heterojunction Photovoltaic Device Performance (چکیده)
374 - Screening of Actinomycetes from Lipar area of Gulf of Oman to research the antimicrobial compounds (چکیده)
375 - Gene cloning and characterization of a thermostable organic-tolerant alpha-amylase from Bacillus subtilis DR8806 (چکیده)
376 - Energy-Based Prediction of Low-Cycle Fatigue Life of CK45 Steel and SS316 Stainless Steel (چکیده)
377 - Antibacterial Activity ofPseudonocardiasp. JB05, a Rare Salty Soil Actinomycete againstStaphylococcus aureus (چکیده)
378 - Bunium persicum: variability in essential oils and antioxidants activity of fruits from different Iranian wild populations (چکیده)
379 - تاملی در مستندات فقهی ماده 468 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (چکیده)
380 - provienence, tectonic setting and geochemistary of Ahvaz sandstone member (Asmari Formation, oligo -miocene), Asmari Formation, Marun oilfield Zagros Basin, NW Iran (چکیده)
381 - Solvent influence upon complex formation between 1,10-diaza-18-crown-6 with the Ce3+ cation in some pure and binary mixed non-aqueous solvents (چکیده)
382 - تأثیر برنامه تمرین در آب بر اینترلوکین-6 و اینترلوکین-10 بیماران مبتلا به مولتیپل‌اسکلروزیس (چکیده)
383 - Quantiation of IL-4, IL-10 and IFN- Genes Expression after Immunization of Mice with CFP-10 and ESAT-6 Containing Vectors (چکیده)
384 - Depth Image Compression Using Geometrical Wavelets (چکیده)
385 - بررسی الگوی سیتوکنین IFN-ϒ در موش های BALB/c ایمن شده با آنتی ژن های CFP-10 و ESAT-6 مایکوباکتریوم بویس (چکیده)
386 - تغییرات پروتئین واکنشگر-C، اینترلوکین -6 سرمی و شاخص‌های لیپیدی در مردان میان‌سالِ غیر فعال پس از تمرینات مقاومتی (چکیده)
387 - An investigation on microstructure properties of Al6061/Al2O3 nanocomposite in as-cast state and in extruded condition (چکیده)
388 - تعیین ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم سلولاز تخلیص شده از باکتری Bacillus subtilis DR8806 (چکیده)
389 - Scorpions of the genusOdontobuthusVachon, 1950 (Scorpiones: Buthidae) from Iran: Phylogenetic relationships inferred from mitochondrial DNA sequence data (چکیده)
390 - بررسی عملکرد و مقایسه دو کنترلر تکراری مرسوم و مرتبه 6k±1 هارمونیکی برای یک فیلتر اکتیو سه فاز موازی جهت استخراج هارمونیکهای جریان در شبکه‌های توزیع (چکیده)
391 - PAX6 (+5a) Expression in Adipose Tissue-Derived Stem Cells Induces Retinal Ganglion Cells (چکیده)
392 - Synthesis of new derivatives of pyridazino[6,1-c]pyrimido[5,4-e][1,2,4]triazine (چکیده)
393 - A new approach for C-substitution of 5-bromo-2,4-dichloro-6-methyl pyrimidine (چکیده)
394 - Investigation of work softening mechanisms and texture in a hot deformed 6061 aluminum alloy at high temperature (چکیده)
395 - بهبود امنیت در بکارگیری کارگزار خانگی سیار با هدف ایجاد پوشیدگی مکان برای نود سیار در موبایل آی پی نسخه ی 6 (چکیده)
396 - بررسی اکسایش سطحی نوار بی شکل Co67Cr7Fe4Si8B14 در طول فرایند بلورینگی (چکیده)
397 - ارزیابی تاثیر سناریوهای مدیریتی بر منابع آب مشهد-چناران با استفاده از مدلweap (چکیده)
398 - Effect of water and sport beverage intake on biochemical and physiological variables in traioned wrestlers (چکیده)
399 - Ionic-liquid-mediated poly(dimethylsiloxane)- grafted carbon nanotube fiber prepared by the sol–gel technique for the head space solid-phase microextraction of methyl tert-butyl ether using GC (چکیده)
400 - Investigation of regioselectivity on the reaction of 5-bromo-2,4-dichloro-6-methylpyrimidine with ammonia (چکیده)
401 - Solvothermal synthesis of nanostructured Bi0.6Sb1.6Te3 compounds (چکیده)
402 - Crystal engineering with coordination compounds of 2,6-dicarboxy-4-hydroxypyridine and 9-aminoacridine fragments driven by different nature of the face-to-face π-π stacking (چکیده)
403 - رویکردی تطبیقی به بینش فرجام شناسانه‌ی شعر بدر شاکر السیاب و فروغ فرخزاد (چکیده)
404 - performance assessment of athletic directors of govermental universities in iran by using 360 degree feedback method (چکیده)
405 - جداسازی و شناسایی باکتریهای ویبریوی بیولومینسانس حوضچه های پرورش میگو خلیج فارس با استفاده از روش های کلاسیک و مولکولی (چکیده)
406 - تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی شهر شاهرود (چکیده)
407 - ISOLATION AND CHARACTERIZATION OF BRACHYSPIRA SPP. IN IRAN (چکیده)
408 - Effect of repeated infancy anesthesia induced by Sodium Thiopental on GAD65 gene expression before maturation in Hippocampus of male Wistar rats (چکیده)
409 - Effect of frequent infantile Sodium Thiopental administration on GAD65 gene expression in 1.5 month old male wistar rats (چکیده)
410 - Gene and miRNA expression profiles in autism spectrum disorders (چکیده)
411 - Involvement of oxidative stress in taxol-induced apoptosis in chronic myelogenous leukemia K562 cells (چکیده)
412 - بررسی تاثیر حلال بر روی طیف جذب محلول‎های P3HT:C60 (چکیده)
413 - Cis-enol conformers and intramolecular hydrogen bond strength of 2,6-Dimethyl-3,5-heptanedione (چکیده)
414 - Intramolecular hydrogen bonding and vibrational spectra of 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedione (چکیده)
415 - Callus induction and organogenesis capacity from lamina and petiole explants of Anthurium andreanum Linden (Casino and Antadra) (چکیده)
416 - بررسی پارامترهای ریزساختاری کامپوزیت زمینهTi-6Al-4Vتقویت شده با بورید تیتانیم درجا تشکیل شده به‌روش متالورژی پودر (چکیده)
417 - Molecular cloning of a thermo-alkaliphilic lipase from Bacillus subtilis DR8806: Expression and biochemical characterization (چکیده)
418 - بررسی اثرات تغییر اقلیم بر خشکسالی در حوزه رودخانه اعظم هرات در استان یزد (چکیده)
419 - ارزیابی کارایی شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل به عنوان عاملی موثر در فرسایش بادی (مطالعه موردی: منطقه مروست استان یزد) (چکیده)
420 - Determination of the uncertainty in lung dose in an external photon exposure (چکیده)
421 - Construction of eukaryotic expression vectors encoding CFP-10 and ESAT-6 genes and their potential in lymphocyte proliferation (چکیده)
422 - An atypical pattern of accumulation of scopolamine and other tropane alkaloids and expression of alkaloid pathway genes in Hyoscyamus senecionis (چکیده)
423 - Pyrimido[5,4-e]tetrazolo[5,1-b][1,3,4]thiadiazines as a new heterocyclic system (چکیده)
424 - Synthesis of Novel Heterocyclic System: Pyrimido[4′,5′:2,3][1,4]thiazepino[7,6-b]quinoline (چکیده)
425 - A novel imidazolium based task-specific ionic liquid as an efficient catalyst for the synthesis of 5-cyano-6-aryl-2-thiouracil derivatives (چکیده)
426 - Synthesis of Novel Heterocyclic System: 1,2-bis-[3-(2- [1,2,4]triazolo[3\\\\\\\',4\\\\\\\':2,3][1,3,4]thiadiazepino[7,6-b]quinolin-3-yl]ethane (چکیده)
427 - Synthesis of new heterocyclicsystem of [1,2,4]triazolo[4 ,3 :1 ,6 ]pyrimido[4 ,5 :3,4]pyridazino[1,6- d][1,2,4]triazine (چکیده)
428 - The effects of addition of omega-3, 6, 9 fatty acids on the quality of bovine chilled and frozen-thawed sperm (چکیده)
429 - Microleakage and antibacterial properties of ZnO and ZnO:Ag nanopowders prepared via a sol–gel method for endodontic sealer application (چکیده)
430 - بررسی بیان پروتئین ESAT-6 مایکوباکتریوم بویس در سطح RNA و ببرسی قابلیت تحریک ایمنی سلولی در موش با روش تکثیر لنفوسیتی (چکیده)
431 - بررسی تنوع آکتینومیست‌های کمپوست قارچ خوراکی دکمه‌ای با استفاده از تجزیه و تحلیل الگوی قطعات برشی ژن 16S rRNA (چکیده)
432 - Synthesis, characterization and theoretical evaluations of HMDS promoted chemoselective O-alkylation of uracils (چکیده)
433 - تحلیل اکولوژیکی پارک های شهری (مطالعه موردی: مشهد) (چکیده)
434 - A convenient one-pot method for the synthesis of highly functionalized 1,3-oxazole (چکیده)
435 - Synthesis of new derivatives of 2-Substitueted 4-(4-methyl-12Hpyrimido[4,5:5,6][1,4]thiazino[2,3-b]quinoxalin-2-yl) (چکیده)
436 - Synthesis of new pyrimido[4,5-d]pyrimidin-4(1H)-one derivatives in the presence of ferric hydrogensulfate (چکیده)
437 - Synthesis of some novel 1,3,4-thiadiazine containing tetrazolonucleus (چکیده)
438 - Synthesis of new heterocyclic system: [1,3]oxazolo[4,5-d] [1,2,4]triazolo[4,3-a] pyrimidine (چکیده)
439 - Computational study on the mechanism of N-phenylimine derivatives’ pyrolysis reaction in the gas phase (چکیده)
440 - Computational study of the intramolecular proton transfer between 6-hydroxypicolinic acid tautomeric forms and intermolecular hydrogen bonding in their dimers (چکیده)
441 - Hydrothermal Synthesis and Crystal structure of a Three-Dimensional Networks Constructed from Keggin Anion and Lanthanide –Organic Complex (چکیده)
442 - Direct simulation Monte Carlo investigation of mixed supersonic–subsonic flow through micro-/nano-scale channels (چکیده)
443 - Addition of metoclopramide or tramadol on analgesic effects of lidocaine in epidural analgesia in rabbit (چکیده)
444 - Comparison of Pregnancy Rates Between Cosynch 64 with Conventional Ovsynch and Heatsynch in Lactating Dairy Cows (چکیده)
445 - Impact of Sodium Bentonite Addition to the Diets Containing cottonseed meal on Productive Traits of Hy-Line W-36 Hens (چکیده)
446 - بررسی قابلیت تمایز سلول های بنیادی استحصال شده از بافت چربی اسب تحت تاثیر فاکتورهای رشد TGF-β3 و BMP-6 در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
447 - A simple method for the synthesis of functionalized 6H-Benzo[c]chromen-6-ones by reaction of 2-oxo-2H-chromenes-3-carbonitrile and phenylethylidene malononitrile (چکیده)
448 - Evaluation of competencies sport Department managers in Khorasan Province Using 360 Degree feedback model in Iran (چکیده)
449 - تعیین انتظارات مخاطبان ایستگاههای تندرستی مستقر در پارکهای شهرداری تهران: مطالعه موردی، منطقه 6 (چکیده)
450 - Internet Financial Reporting: Case of Iran (چکیده)
451 - Thermodynamic study of complex formation between 4\',4\'\'(5\'\')-Di-tert-butyldibenzo-18-crown-6 and lantanium(III) ion in some binary non-aqueous solvents using a conductometric method (چکیده)
452 - Selective Polymeric Membrane Sensor for Determining Lanthanum(III) Based on 4\',4\'\'(5\'\')-Di-tert-butyldibenzo-18-crown-6 as Ionophore (چکیده)
453 - Construction of Ion selective electrode for Yttrium(III) Based on Dibenzo-18-crown-6 (چکیده)
454 - Improvement of Quench Factor Analysis in Phase and Hardness Prediction of a Quenched Steel (چکیده)
455 - Spin-dependent rectification in the C59N molecule (چکیده)
456 - Studying the Cytotoxic Effects of a 15-Lipoxygenase 1 Inhibitor on Prostate Cancer Cell Line PC-3 (چکیده)
457 - اثر درمانی فعالیت ورزشی هوازی و رژیم غذایی کم کالری براستاتوهپاتیت غیر الکلی (چکیده)
458 - بررسی تاثیر تورم بر عملکرد بازارهای مالی در ایران طی 1352-86 (چکیده)
459 - Microstructure and mechanical properties evolution of 6061 aluminum alloy formed by forward thixoextrusion process (چکیده)
460 - Bis(2-amino-4-methylpyrimidin-1-ium) hexaaquacobalt(II) disulfate dihydrate (چکیده)
461 - Effect of Urea and Molasses on the Chemical and Fermentational Properties of Citrus Pulp Silage (چکیده)
462 - A study on the Photobleaching Effect of 5-ALA Conjugated Gold Nanoparticles in a CT26 Tumor Model During Photodynamic Therapy (چکیده)
463 - Electrochemical behavior of para-nitroaniline at a new synthetic crown ether-silver nanoparticle modified carbon paste electrode (چکیده)
464 - Kochia Scoparia as A Model Plant to Explore the Impact of Water Deficit on Halophytic Communities (چکیده)
465 - Review of Rare Birds in Iran, 1860s–1960s (چکیده)
466 - نگاهی مقایسه ای به مساله بازنگری قانون اساسی: خبرگان 1358 و شورای بازنگری 1368 (چکیده)
467 - N-(4-Fluorobenzoyl)-N- ,N-- -diisopropyl- phosphoric triamide (چکیده)
468 - The response behavior of PPy-DB18C6 electrode to terbium(III) in acetonitrile and its thermodynamic application (چکیده)
469 - تاثیر افزایش سرمایه بر افزایش بهره وری واحدهای صنعتی استان خراسان رضوی طی دوره 1382-86 (چکیده)
470 - بررسی زمین شناسی مهندسی و پهنه بندی تغییرات نفوذ پذیری وspt در محور سد بار (چکیده)
471 - تاثیر شرایط شبیه‌سازی شده معده و روده بر زنده‌مانی باکتری پروبیوتیک ریزپوشانی شده لاکتوباسیلوس کازئی (Lactobacillus casei) در بستنی ماستی سین‌بیوتیک (چکیده)
472 - Density Functional Theory of Nitrogen-doped endohedral Fullerenes (چکیده)
473 - Spatial and temporal dynamics of microbial communities in alpine ecosystems (چکیده)
474 - The Normalized Analysis of Surface Heterogeneous Reaction of Propane/Air Mixture into Micro-Channel (چکیده)
475 - بررسی فاکتور شدت تنش در رشد ترک خستگی اتصالات جوش آلیاژ آلومینیوم (چکیده)
476 - The structural, thermoelectric and photoconductive properties of sulfur doped In2O3 thin films prepared by spray pyrolysis (چکیده)
477 - 5Amino-3-methyl-1,2-oxazole-4-carbo- nitrile (چکیده)
478 - Hexakis{[1-(dimethylamino)propylidene]oxidanium} bis(dodecamolybdophosphate)N,N-dimethylpropionamide pentasolvate (چکیده)
479 - O,O- -Dimethyl (cyclohexylamido)thio- phosphate (چکیده)
480 - جداسازی باکتری های گرمادوست سلولولیتیک از چشمه های آب گرم دیگ رستم در ایران (چکیده)
481 - N,N-Dibenzyl-O,O′-dimethyl thiophosphate (چکیده)
482 - N,N- -Bis(4-methylphenyl)-N-- -(2,2,2-trichloroacetyl)phosphoric triamide (چکیده)
483 - A second monoclinic polymorph of N-[bis(morpholin-4-yl)phosphinoyl]-4-fluorobenzamide with the P21/n space group (چکیده)
484 - Crystal structure of N,N-,N--,N--- -tetrakis(4-methylphenyl)- diphosphoric tetraamide, C28H32N4O3P2 (چکیده)
485 - سنتز مواد اولیه و ساخت سلول خورشیدی P3HT:C60 (چکیده)
486 - بررسی تاثیر حلال بر خود مجموعه سازی پیریدین -2،6- دی کربوکسیلیک اسید بر مبنای نظریه تابعی چگالی (چکیده)
487 - بررسی نظری تاثیر جایگزینی هالوژن در موقعیت پارا بر انتقال پروتون درون مولکولی در پیریدین -2،6- دی کربوکسیلیک اسید (چکیده)
488 - رده بندی فیلو ژنتیکی همتافت گونه ی جغد انباری (Tyto alba Scopoli, 1769) با استفاده از ژن میتو کندریایی (16S rRNA) : ارزیابی آرایه شناختی (چکیده)
489 - Thermodynamics of ZrO2+ cation complexation with dibenzo-18-crown-6 in mixed non-aqueous solvents (چکیده)
490 - شناسایی وتعیین خصوصیات سودوموناسهای ایجاد کننده لکه قهوهای قارچ خوراکی درمناط ق مرک زی و شما ل شرق کشور (چکیده)
491 - ارزیابی تنوع بار باکتریایی Compost (کود بیولوژیکی) مشهد به کمک شناسایی ناحیه 16srRNA (چکیده)
492 - An extremely thermotolerant, alkaliphilic subtilisin-like protease from hyperthermophilic Bacillus sp. MLA64 (چکیده)
493 - کاربرد جذب کننده‌های آلی در اصلاح خاکهای آلوده به کروم 6 ظرفیتی (چکیده)
494 - The Effects of Omega- 3,6,9 Fatty Acids on the Quality of Bovine Chilled Semen (چکیده)
495 - Effects of addition of Omega-3,6,9 fatty acids to the semen extender on the characteristics of frozen-thawed bull Sperm (چکیده)
496 - Complexation study of dibenzo-18-crown-6 with UO22+ cation in binary mixed nonaqueous solutions (چکیده)
497 - Study of complex formation between dicyclohexyl-18-crown-6 and UO22+ cation in some binary mixed non-aqueous solvents using conductometric method (چکیده)
498 - تنوع فصلی استرپتومایسس های ارتفاعات آلپ با استفاده از روشهای وابسته به کشت (چکیده)
499 - مقایسه دقت تاکسونومی روشهای CE-SSCP و cloning/sequencing با استفاده از16S rRNA (چکیده)
500 - Simulation of Random Microstructure and Study its effects on Scatter of Stress Intensity Range Factor Data (چکیده)
501 - Increasing the cisplatin cytotoxicity and cisplatin-induced DNA damage by conferone in 5637 cells (چکیده)
502 - بررسی اثر نرخ گرم کردن بر زمان آستنیته کردن فولاد CK60 (چکیده)
503 - Synthesis of 1H,7H,12bH-Pyrano[3’,4’: 5,6]pyrano[3,4-c][1]benzopyran-1- one via Domino Knoevenagel/Hetero-DielsAlder Reaction with Theoretical Investigations (چکیده)
504 - Thermal-Pressure-Driven Gas Flows through Micro Channels (چکیده)
505 - Thermal and second-law analysis of a micro- or nanocavity using direct-simulation Monte Carlo (چکیده)
506 - Efficient Regeneration of ‘Caralis’ Alstroemeria Cultivar from Rhizome Explants (چکیده)
507 - Development of a New Quantitative Competitive PCR Assay for Rumen Butyrate-Producing Bacterium, Butyrivibrio fibrisolvens (چکیده)
508 - Altered JS‐2 expression in colorectal cancers and its clinical pathological relevance (چکیده)
509 - مطالعه جدایه بومی نماتود بیمارگر حشرات Heterorhabditis bacteriophora و همزیست آن Photorhabdus luminescens subsp. laumondii (چکیده)
510 - پیاد سازی فیلتر های ذره ای در رهگیری اهداف بر روی برد DM6437EVM بر اساس طراحی مبتنی بر مدل (چکیده)
511 - ارزیابی عملکرد اداره های تربیت بدنی خراسان بزرگ با استفاده از مدل ارزیابی 360 درجه (چکیده)
512 - عنوان: تعیین ترادف نوکلئوتیدی و بررسی علائم دو جدایه جدید ویروس موزائیک هندوانه از استان‌های خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
513 - فرمولاسیون نان سورگوم بدون گلوتن با استفاده از صمغ کربوکسی متیل سلولز (CMC)و بالنگو شیرازی (چکیده)
514 - کاربرد آنالیز ژن 16s rRNA در شناسایی باکتریهای لومینسانس حوضچه های پرورش میگو خلیج فارس (چکیده)
515 - A New and Efficient One-pot Synthesis of Trialkyl 6-tert-Butylamino-2H-pyran-2-one-3,4,5-tricarboxylates (چکیده)
516 - 1,1-(Ethane-1,2-diyl)dipyridinium dichromate(VI) (چکیده)
517 - اثر تاریخ کاشت و تراکم ذرت دانه ای (.Zea mays L) بر توان رقابتی ذرت و تاج خروس (.Amaranthus retroflexus L) (چکیده)
518 - 2Aminopyridinium bis(pyridine-2,6-dicarboxylato)ferrate-III (چکیده)
519 - Isolation and characterization of Brachyspira species based on biochemical scheme and 16S rDNA partial sequencing (چکیده)
520 - Feselol Enhances the Cytotoxicity and DNA Damage Induced by Cisplatin in 5637 Cells (چکیده)
521 - مطالعه ژئوشیمیایی سازند پابده در میدان نفتی توسن (چکیده)
522 - Structural, electrical, optical, thermoelectrical and photoconductivity properties of the SnO2–Al2O3 binary transparent conducting films deposited by the spray pyrolysis method (چکیده)
523 - Bis(l-pyridine-2,3-dicarboxylato)bis[aqua(3-carboxypyridine-2-carboxylato indium(III)] tetrahydrate) (چکیده)
524 - Natural analcime zeolite modified with 2,3,5,6-tetra(2-pyridyl)pyrazine for preconcentration and determination of trace amounts of cadmium by flame atomic absorption spectrometry (چکیده)
525 - IPv6 Migration towards Developing E-Government (چکیده)
526 - Conformation analysis, tautomerism, and vibrational assignment of 1- amino-2-keto-6-cyclohexene (چکیده)
527 - Guided-mode resonance enabled absorption in amorphous silicon for thin-film solar cell applications (چکیده)
528 - شبیه‌سازی تصادفی شدت خشکسالی براساس شاخص پالمر (چکیده)
529 - Excitation of surface plasmon polaritons and leaky modes with dielectric gratings over metallic substrates (چکیده)
530 - First Principle Studies of Electronic Properties of Nitrogen-doped Endohedral Fullerene (چکیده)
531 - N,N--Dibenzyl-N,N--dimethyl-N---(2-phenylacetyl)phosphoric triamide (چکیده)
532 - Syntheses, crystal, molecular structures, and solution studiesof Cu(II), Co(II), and Zn(II) coordination compounds containing pyridine-2,6-dicarboxylic acid and 1,4-pyrazine-2,3-dicarboxylic acid: comparative computational studies of Cu(II) and Zn(II) complexes (چکیده)
533 - Structural aspects and solution behavior of metallosupramolecular compound of FeIII ion obtained by proton transfer (چکیده)
534 - O-Phenyl (tert-butylamido)(p-tolylamido) phosphinate (چکیده)
535 - N,N--Dicyclopentyl-N--,N---dimethylphosphoric triamide (چکیده)
536 - Guided-mode resonant wave plates (چکیده)
537 - Leaky-mode resonant reflectors with extreme bandwidths (چکیده)
538 - Dispersion engineering with leaky-mode resonant photonic lattices (چکیده)
539 - Wideband leaky-mode resonance reflectors: Influence of grating profile and sublayers (چکیده)
540 - Physical basis for wideband resonant reflectors (چکیده)
541 - Comparison between anti-reflection surfaces based on the two-dimensional binary gratings and thin film coatings (چکیده)
542 - stability of dibenzo-18-crown-6 complexes with Ce3+ , Y3+ , UO22+ and Sr2+ cations in acetonitrile-Dimethylformamide binary solutions. (چکیده)
543 - thermodynamics of ZrO2+ cation complexation with dibenzo-18-crown-6 in mixed nonaqueous solvents (چکیده)
544 - thermodynamic behavior of compleation process between 4-nitrobenzo-15-crown-6 with Y3+ cation in some pure and binary mixed non-aqueous solvents (چکیده)
545 - highly selective and efficient transport of lead (II) cations in natular water using a liquid membrane system with dicyclohexano-18-crown-6 as carrier. (چکیده)
546 - construction an ion selective membrane electrode for lead (II) cation based ob benzo-18-crown-6 as an ionophore with polyvinylchloride matrix using of dip-coating method (چکیده)
547 - Fabrication of an Y3+-PVC Membrane Sensor Based on Dicyclohexyl-18-Crown-6 for Determination Fluoride Ion (چکیده)
548 - A Novel Ion - selective Polymeric Membrane sensor for Determining Thallium (I) with high selectivity (چکیده)
549 - Thermodynamic Study of the Complexation of p-Isopropylcalix[6]arene with Cs+ Cation in Dimethylsulfoxide-Acetonitrile Binary Media (چکیده)
550 - Phylogenenic bases for the bacterial community dynamics in two contrasted alpine meadows (چکیده)
551 - N-(3-Fluorobenzoyl)-N-,N---bis(4-methylphenyl) phosphoric triamide (چکیده)
552 - N,N--Dicyclohexyl-N--(3-fluorobenzoyl)-N,N--dimethylphosphoric triamide (چکیده)
553 - N-[Bis(morpholin-4-yl)phosphinoyl]-2-chloro-2,2-difluoroacetamide (چکیده)
554 - 3-(4-Bromoanilino)-3-(4-chlorophenyl)-1-phenylpropan-1-one (چکیده)
555 - Piperazine-1,4-diium bis(pyridine-2,6-dicarboxylato-κ3O2,N,O6)cobaltate(II) tetrahydrate (چکیده)
556 - Phenyl bis(m-tolylamido)phosphinate (چکیده)
557 - N-(2,6-Difluorobenzoyl)-P,P-bis-(pyrrolidin-1-yl)phosphinic amide (چکیده)
558 - Diphenyl [(S)-1-phenylpropanamido]-phosphate (چکیده)
559 - Isolation and identification of cultivable bacteria in alpine soils (چکیده)
560 - Fabrication of A356 composite reinforced with micro and nano Al2O3 particles by a developed compocasting method and study of its properties (چکیده)
561 - Contrasted patterns of cultivable bacteria in alpine soils (چکیده)
562 - Bacterial diversity and seasonal variation in alpine tundra soils (چکیده)
563 - The effect of dietary n-6:n-3 ratio and sex on broiler breeder immunity (چکیده)
564 - Effects of dietary ratio of n-6:n-3 PUFA on immune and reproductive function of leghorn pullet chickS (چکیده)
565 - Study of effects of connection to the metal electrodes on energy gap of C60 molecule (چکیده)
566 - Effect of impurity on electron transport through a C60 molecule:study of the role of single and multiple contacts (چکیده)
567 - Binuclear complex of Cu(II) containing 4-hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid and 2-amino-4-methylpyrimidine ligands: Synthesis, X-ray crystal structure and thermalproperties (چکیده)
568 - A new mononuclear CoII coordination compound using proton transfer methodology:Synthesis, characterization, and X-ray crystal structure (چکیده)
569 - Two new coordination compounds of CoII built upon pyrazine-2,3-dicarboxylic acid:Syntheses, characterizations, and crystal structures (چکیده)
570 - Two novel mononuclear and binuclear complexes of Ni(II) and Ca(II) atoms containing 4-hydroxy-pyridine-2,6-dicarboxylic acid, 2-aminopyrimidine, and2,4,6-triamino-1,3,5-triazine ligands: Synthesis, X-ray crystal structure andthermal property (چکیده)
571 - Two new complexes of VV and FeIII atoms containing 4-hydroxy-pyridine-2,6-dicarboxylic acid and 2aminopyrimidine (چکیده)
572 - Novel synthesis of Pyrimido[4,5- e] [1,3,4] thiadiazines as potential 15-lipoxygenase inhibitors (چکیده)
573 - Bis(2-amino-6-methylpyridinium)trans-diaquabis(pyrazine-2,3-dicarboxylato) cuprate(II) hexahydrate (چکیده)
574 - Identification of luminous bacteria in Caspian seawater using 16s rRNA gene analysis (چکیده)
575 - Comparison of microstructure and mechanical properties of A356 aluminum alloy/Al2O3 Composites fabricated by stir and compo-casting processes (چکیده)
576 - ارزیابی سیستم های استنتاج فازی جهت برآورد تبخیرتعرق مرجع ساعتی (چکیده)
577 - بهینه سازی شرایط تولید و استقرار ریشه های مویین در گیاه دارویی کاتارانتوس رزئوس توسط باکتری Agrobacterium rhizogenes (چکیده)
578 - Effects of dietary n-6:n-3 ratio on immune and reproductive systems of pullet chicks (چکیده)
579 - Isolation and Identification of campylobacter jejuni from poultry carcasses using conventional culture methods and multiplex PCR assay (چکیده)
580 - ساختار بلوری، خواص مغناطیسی و مغناطوالاستیکی ترکیب‌های بین فلزی Nd6Fe13-xCoxCu (چکیده)
581 - Influence of Co substitution on magnetoelastic properties of Nd6Fe13Cu compound (چکیده)
582 - Magnetoelastic properties of Nd6Fe13Cu intermetallic compound (چکیده)
583 - Thermodynamic study of complex formation between 4´-nitrobenzo-18-crown-6 with Y+3 cation in different non-aqueous binary solutions (چکیده)
584 - Study of Complex Formation of Dibenzo-18-Crown-6 with Ce3+, Y3+, UO2+ 2 and Sr2+ Cations in Acetonitrile–Dioxane Binary Solvent Mixtures (چکیده)
585 - O-Phenyl (cyclohexylamido)(p-tolylamido)phosphinate (چکیده)
586 - مطالعه اثرات سمیت سلولی مونوترپنی از جنس Ferula ovina بر روی رده ای از سلول های سرطان مثانه (چکیده)
587 - مقایسه تبخیر-تعرق مرجع پنمن مانتیث ASCE و پنمن مانتیث فائو- 56 در بازه زمانی ساعتی در ایستگاه هواشناسی فریمان (چکیده)
588 - Diphenyl (cyclopentylamido)-phosphonate (چکیده)
589 - N-(2-Fluorobenzoyl)-N-,N-- -bis(4-methylphenyl) phosphoric triamide (چکیده)
590 - N,N- -Dibenzyl-N,N- -dimethyl-N-- - (methylsulfonyl)phosphoric triamide (چکیده)
591 - N,N- -Dibenzyl-N-- -(2-chloro-2,2- difluoroacetyl)-N,N- -dimethylphosphoric triamide (چکیده)
592 - N-(2-Chloro-2,2-difluoroacetyl)-N-,N-- -diisopropylphosphoric triamide (چکیده)
593 - Hydrothermal synthesis, experimental and theoretical characterization of a novelcocrystal compound in the 2:1 stoichiometric ratio containing 6-methyluraciland dipicolinic acid (چکیده)
594 - Correlation between BRAF mutation and t he clinicopathological p arameters in p apillary thyroid c arcinoma with particular reference t o follicular variant (چکیده)
595 - برآورد تابع تقاضای گرده چای برای خانوارهای شهری ایران(1383-1369)-کاربرد سیستم مخارج خطی به روش داده های ادغام شده (چکیده)
596 - 3Ethylsulfanyl-5-methyl-1-phenyl- 7-(pyrrolidin-1-yl)-1H-pyrimido[4,5-e]- [1,3,4]thiadiazine (چکیده)
597 - Bis(1-methyl-4-oxoimidazolidin-2- iminium) diaquabis(pyridine-2,4-dicarboxylato-k2N,O2)zincate(II) dihydrate (چکیده)
598 - ارائه مدل فازی به منظور برآورد تبخیر تعرق مرجع ساعتی با استفاده از حداقل داده های هواشناسی (چکیده)
599 - Triphenyl[2-(triphenylphosphaniumyl)- ethyl]phosphanium bis(periodate) (چکیده)
600 - روحانیت، فقاهت و فتاوی معتبر (بازخوانی اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) (چکیده)
601 - Crystal structure of 4,4 -bipyridinium bis(pyridine-2,6-dicarboxylato)mercurate(II) — diaquabis(hydrogen (چکیده)
602 - Evaluation of 6-amino-5-cyano-3-methyl-1,4-diphenyl-1,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrazole as an orally drug in treatment of cadmium toxicity of rats as biological model (چکیده)
603 - Synthesis, characterization and crystal structures of mononuclear Zinc(II) dichloride complexes with 2,3,5,6-tetra(2-pyridyl)pyrazine (چکیده)
604 - Ionic Liquid, [bmim]Br, as An Efficient Promoting Medium for Synthesis of 2-Amino-3,5-dicarbonitrile-6-thiopyridines (چکیده)
605 - DETERMINATION OF TRACE AMOUNTS OF ZINC BY FLAME ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY AFTER SEPARATION AND PRECONCENTRATION ONTO MODIFIED NATURAL ANALCIME ZEOLITE LOADED 2,3,5,6-TETRA(2-PYRIDYL)PYRAZINE (چکیده)
606 - MONONUCLEAR ZINC(II) COMPLEX WITH 2,3,5,6-TETRA(2-PYRIDYL)PYRAZINE (چکیده)
607 - Propane-1,3-diaminium pyridine-2,5-dicarboxylate dimethyl sulfoxide monosolvate (چکیده)
608 - catena-Poly[4,4´-bipyridinium [[tetraaqua(pyridine-2,6-dicarboxylato-k3O2,N,O6)cerate(III)]-µ-pyridine-2,6-dicarboxylato-k4O2:O2´,N,O6-[(pyridine-2,6-dicarboxylato-k3O2,N,O6)-cerate(III)]-µ-pyridine-2,6-dicarboxylato-k4O2,N,O6:O6´] pentahydrate] (چکیده)
609 - Bis(4-carboxypyridine-2-carboxylato-k2N,O2)copper(II) dimethyl sulfoxide disolvate (چکیده)
610 - 2,2Bipyridine)(pyridine-2,6-dicarboxylato)oxidovanadium(IV) ethanol monosolvate (چکیده)
611 - Investigation fof Turbulence Modeling to 3D Simulation of the Ground Effect (چکیده)
612 - DNA damage induced by cisplatin is increased by combination with feselol on 5637 cells (چکیده)
613 - تأثیرافزودن مس برروی نانو ساختار اکسید روی (چکیده)
614 - مطالعه خواص الکترونیکی و دینامیکی بلور لانتانیوم کبالتایت با ساختار پروسکایت (چکیده)
615 - بررسی تأثیرات منگنز بر ویژگیهای ساختاری نانو پودر اکسید روی (چکیده)
616 - Investigation of Cr+6 and its Health Issues in Aliabad Plain, SE of Birjand-Iran (چکیده)
617 - Study of complexation process between Dibenzo-18-crown-6 and Yttrium(III) cation in binary mixed non-aqueous solvents using conductometric technique (چکیده)
618 - Lead (II)-selective coated graphite electrode based on benzo-18-crown-6 (چکیده)
619 - Transport study of some transition metal cations through a bulk liquid membrane using dicyclohexyl-18-crown-6 as carrier (چکیده)
620 - Influence of temperature, pressure, nanotube’s diameter and intertube distance on methane adsorption in homogeneous armchair open-ended SWCNT triangular arrays (چکیده)
621 - Selective transport of lead (II) through a bulk liquid membrane using dicyclohexyl-18-crown-6 as a carrier (چکیده)
622 - Study of competitive transport bulk liquid membrane using macrocyclic ligand as carriers (چکیده)
623 - Study of competitive transport of metal cations through bulk liquid membrane using 4’-nitrobenzo-18-crown-6 and diaza-18-crown-6 (چکیده)
624 - The Lanius excubitor (Aves, Passeriformes) conundrum - taxonomic dilemma when molecular and non-molecular data tell different stories (چکیده)
625 - Highly Selective Transport of Lead Cation through Bulk Liquid Membrane by Macrocyclic Ligand of Decyl-18-Crown-6 as Carrier (چکیده)
626 - A Polarographic Study of Tl+, Pb2+ and Cd2+ Complexes with Aza-18-crown-6 and Dibenzopyridino-18-crown-6 in some Binary Mixed Non-aqueous Solvents (چکیده)
627 - Tris{4-[(2H-tetrazol-5-yl)methyl]-morpholinium} dodecatungstophosphatehexahydrate (چکیده)
628 - مقایسه اثرات feselol و وراپامیل بر روی سمیت سلولی داروی وین کریستین (چکیده)
629 - Tetrakis{4-[(2H-tetrazol-5-yl)methyl]-morpholin-4-ium} dodecatungstosilicate hexahydrate (چکیده)
630 - N,N--Dicyclohexyl-N--,N---dimethylphosphoric triamide (چکیده)
631 - In vitro investigation of diversin cytotoxicity on 5637 cells (چکیده)
632 - Spectrometric determination of Pb2+ cation after selective bulk liquid membrane transport using benzo-18-crown-6 as carrier (چکیده)
633 - افزایش زمان ماندگاری طالبی فرآوری شده به روش اسمز – انجماد به مدت 6 ماه (چکیده)
634 - Effects of Exercise and Glucose Beverage Consumption on Plasma Concentration of IL-6 in Overweight Females (چکیده)
635 - 2Amino-4-methylpyridinium 6-carboxypyridine-2-carboxylate methanol monosolvate (چکیده)
636 - Acridine–benzene-1,3,5-tricarboxylic acid (3/1) (چکیده)
637 - N,N’-Bis(2-chlorobenzyl)-N”-(dichloroacetyl) phosphoric triamide (چکیده)
638 - Carbon-based solid acid: Green, efficient and reusable catalyst for one-pot synthesis of 2,4,6-triarylpyridines (Kröhnke pyridines) (چکیده)
639 - Catalyst-free synthesis of 2-amino-3,5-dicarbonitrile-6-thio-pyridines in ionic liquid, [bmim]Br, as an efficient promoting medium (چکیده)
640 - Diphenyl (2-chlorobenzylamido-phosphate (چکیده)
641 - A comparison of the effects of two weight loss protocols on plasma concentration of IL-6 in female sedentary college students (چکیده)
642 - استفاده از مدل بهبود یافته آنالیز فاکتور کوینچ در پیش بینی سختی فولادهای کوینچ شده (چکیده)
643 - Gold Nanoparticles Conjugated with Folic Acid using Mercaptohexanol as the linker (چکیده)
644 - Application of DL-EPR Method for Measuring Degree of Sensitization of DSS2205 (چکیده)
645 - Adsorption properties of a thiazole-prymidine derivative on mild steel surface in 0.5M H2SO4 (چکیده)
646 - Acridinium 2-hydroxybenzoate (چکیده)
647 - Identification and isolation of Lactobacilli in gastrointestinal tract of broiler chickens using 16S Ribosomal DNA sequencing method (چکیده)
648 - The effects of two weight loss protocol onresting plasma concentration of IL-6 inoverweight and obese health sedentaryfemale of college students (چکیده)
649 - Application of dicyclohexyl-18- crown-6 in Construction of a Selective Membrane Electrochemical Sensor for Determination of Yttrium (III) in Environmental Sample (چکیده)
650 - Preconcentration of thallium (III) and speciation of thallium (1) and (III) by single drop micro extraction using ‎dicyclohexano-18-crown-6 and their determination by electrothermal atomic absorption spectrometry (چکیده)
651 - Synthesis and Characterization of a New Mixed-Ligand Complex containing 2- aminopyrimidine and pyridine-2,6-dicarboxylic acid (چکیده)
652 - Gas phase kinetics and mechanism of 2,2-dimethyl but-3-enal and 1-methyl-6-methylenecyclohexa-2,4-diene-1-carbaldehyde retro-cheletropic ene reaction (چکیده)
653 - A new three dimensional proton transfer compound including citric acid and 2,4,6-triamine-1,3,5-triazine: synthesis, characterization and X-ray crystal structure (چکیده)
654 - Bis(2-amino-4-methylpyrimidin-3-ium) trans-diaquabis(pyrazine-2,3-dicarboxylato)cobaltate(II) hexahydrate (چکیده)
655 - 2-Aminopyrimidinium 4-hydroxypyridinium-2,6-dicarboxylate monohydrate (چکیده)
656 - A new supramolecular compound of chrome(III): Synthesis, spectroscopic characterization, X-ray crystal structure, DFT, and solution studies (چکیده)
657 - Bis(2,4,6-triamino-1,3,5-triazin-1-ium) pyrazine-2,3-dicarboxylate tetrahydrate: a synchrotron radiation study (چکیده)
658 - Bis(2-amino-4-methylpyridinium)trans-diaquabis(pyrazine-2,3-dicarboxylato)cuprate(II) hexahydrate (چکیده)
659 - بررسی تاثیر جنس و اسیدهای چرب غیر اشباع امگا 6 به امگا 3 در جیره غذایی بر ایمنی گله مادر در دوره پیک تولید (چکیده)
660 - Fe(III) and cobalt(II) coordination compounds of 5-bromo-6-methyl-2-morpholinepyrimidinium-4-aminepyridine-2,6-dicarboxylate (چکیده)
661 - Almost sure convergence of kernel bivariate distribution function estimator under negative association (چکیده)
662 - N,N -Dibenzyl-N -(2,6-difluorobenzoyl)-N,N -dimethylphosphoric triamide (چکیده)
663 - A calculation based on Green s function method for FM/MgO /FM sandwiches with roughness at interfaces (چکیده)
664 - SW parameter in magnetic multilayers with rough interface (چکیده)
665 - Chemical and Antimicrobial Studies of Juniperus sabina L. and Juniperus foetidissima Willd. Essential Oils (چکیده)
666 - بررسی آثار مغناطوالاستیکی ترکیب Sm0.4Gd0.6Mn2Ge2 (چکیده)
667 - خواص مغناطوالاستیکی ترکیب سه تایی خاکی نادر Cu13Fe6Nd (چکیده)
668 - Growth of MnCl2.4H2O crystals and measurement the exact percent of cobalt impurities in the crystal, using radioactive isotopes of 54MN,60Co,57Co and NMRON technique. (چکیده)
669 - Structure, intramolecular hydrogen bonding, and vibrational spectraof 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedione (چکیده)
670 - An Extremely Thermostable Protease with an alkaline pH Profile from a hyperthermophilic Bacillus sp. MLA64 isolated from “Dig Rostam” Hot Spring in Iran (چکیده)
671 - First-principles study of structural, dynamical, and dielectric properties of A-La2O3 (چکیده)
672 - CHARACTERIZATION OF ZINC OXIDE NANOPOWDERS DOPED WITH MnO (چکیده)
673 - 2-Amino-4-methylpyridinium trifluoroacetate: a monoclinic polymorph (چکیده)
674 - Sarcin/ricin rRNA motif detection in PDF files 3G4S, 3G6E, and 3CXC using FR3D program (چکیده)
675 - تشخیص تقلب در پودر ماهی با استفاده از توالی های ژنی 12SrRNA و 16SrRNA از DNA میتوکندری (چکیده)
676 - اثر اسید جیبرلیک و 6- بنزیل آدنین بر روی صفات کمی گل مریم (چکیده)
677 - اثرات6- بنزیل آدنین وتیوسولفات نقره برتولید اتیلن ،بازشدن گلچه هاو ماندگاری در گلهای بریده مریمPolianthes tuberosa L. (Tuberose) (چکیده)
678 - بررسی اثر دمای پیشگرم، سرعت سردکردن و تغییر فرم بر خواص مکانیکی و چقرمگی شکست فولاد میکروآلیاژی 30MSV6 (چکیده)
679 - Bis(2,6-diaminopyridinium) hydrogen phthalate nitrate monohydrate (چکیده)
680 - اثر فعالیت ورزشی اکسنتریک و کانسنتریک بر زیرگروههای لنفوسیت Tو اینترلوکیم 6 (چکیده)
681 - تاثیر برنامه تمرین هوازی بر عملکرد ریه و تحمل به فعالیت بیماران آسمی (چکیده)
682 - بررسی اثرات سمیت سلولی ماده شیمگین (Tschimgine) بر روی رده ای از سلولهای سرطان مثانه در شرایط in vitro (چکیده)
683 - N,N -Dicyclohexyl-N -(4-nitrobenzoyl)- phosphoric triamide (چکیده)
684 - برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در گاوداری های شیری (چکیده)
685 - Almost sure convergence of kernel bivariate distribution function estimator under negative association (چکیده)
686 - Almost Sure Convergence of Two-Dimensional Distribution Function Under Negative Association (چکیده)
687 - محاسبه تحرک پذیری الکترونها در ساختارهای4H-sic و 6H-sic با استفاده از حل معادله بولتزمن به روش برگشت پذیر در حضور میدانهای الکتریکی ضعیف (چکیده)
688 - Preconcentration Of Thallium (I) By Single Drop Microextraction With Electrothermal Atomic Absorption Spectroscopy Detection Using Dicyclohexano-18-crown-6 as Extractant System (چکیده)
689 - Lanthanum nitrate hexahydrate (La(NOB3B)B3B.6HB2BO). An efficient and highlyselective catalyst for solventless acetylation of alcohols and phenols with acetyl chloride (چکیده)
690 - Triphenylphosphine/2,3-Dichloro-5,6-dicyanobenzoquinone (DDQ)/[nBu4N]OCN as a Useful System for the Efficient Conversion of Tetrahydropyranyl (THP) Ethers to the Corresponding Alkyl Isocyanates- (چکیده)
691 - پهنه بندی تغییرات نفوذ پذیری درساختگاه سد بار با توجه به نقش پارامترهای زمین مهندسی درمحیط نرم افزار Rockwork (چکیده)
692 - تاثیر فعالیت ورزشی اکسنتریک تا سرحد خستگی بر شاخصهای سیستم ایمنی زنان ورزشکار (چکیده)
693 - در یک مدل تقریب بستگی قوی C محاسبه حالات الکترونی مولکول 60 (چکیده)
694 - Molecular Characterization of a bacto-helminthic comples as insect Pathogen (چکیده)
695 - Study of complex formation between 18-crown-6 and diaza-18-crown-6 with uranyl cation (UO2+) in some binary mixed aqueous and non-aqueous solvents (چکیده)
696 - N-Benzyl-2-propanaminium O-methyl trichloroacetamidophosphate (چکیده)
697 - A Conductometric Study of Complexation Reactions Between Dibenzo-18-Crown-6 with (چکیده)
698 - Selective Bulk Liquid Membrane Transport of Metal ions Using Dibenzopyridinio-18-Crown-6 (DBPY18C6) as Ionophore (چکیده)
699 - Thermodynamic Behaviour of Complexation Process Between DB18C6 with K+,Ag+,NH4+ and Hg2+ Cations in Ethylacetate-Dimethylformamide Binary Media (چکیده)
700 - A Thermodynamic Study of Complex Formation between Dicyclohexyl-18-Crown-6(DC18C6) with La3+, UO22+, Ag+ and NH4+ Cations in Acetonitrile-Tetrahydrofuran Binary Media (چکیده)
701 - Strontium Ion-Selective Electrode Based on 18-Crown-6 in PVC Matrix (چکیده)
702 - Transport Study of Metal Cations Through a Bulk LiquidMembrane Using Benzo-18-crown-6 as an Ionophore (چکیده)
703 - Thermodynamic study of complex formation between dibenzo-18-crown-6 and UO2+ cation in different non-aqueous binary solutions (چکیده)
704 - Structure comparison of PMN–PT and PMN–PZT nanocrystals prepared by gel-combustion method at optimized temperatures (چکیده)
705 - Complete convergence of weighted sums under negative dependence (چکیده)
706 - Entomopathogenic nematode ,Steinernema glaseri from Iran (چکیده)
707 - Performance Analysis of Relay Selection Methods for IEEE802.16j (چکیده)
708 - شناسایی آکتینومیست‌های کمپوست قارچ خوراکی تکمه‌ای با استفاده از ژن 16S rRNA (چکیده)
709 - Cytotoxicity of Vincristine on the 5637 Cell Line Is Enhanced by Combination with Conferone (چکیده)
710 - Neomycin resistancy of bladder carcinoma cell line 5637 (چکیده)
711 - Characterization of an insect pathogenic nematodes from Iran (چکیده)
712 - Breakdown-free version of ILU factorization for nonsymmetric positive (چکیده)
713 - Exponential inequality for negatively associated random variables (چکیده)
714 - metal-organic framework structure of Ni(II) with pyridine-2,6-dicarboxylate and 2-aminopyridinium spacer: synthesis, spectroscopic characterization, and molecular structure (چکیده)
715 - DNA barcoding in Birds: comparing the performance of three (چکیده)
716 - بررسی ویژگی های اپتیکی نانو پودر سرامیک PMN-PT (چکیده)
717 - برسی اثر اتم La بر روی خصوصیات الکترونیکی بلور Pb0.91La0.09(Zr0.66Ti0.33)O3 (چکیده)
718 - conferone enhances vincristin cytotoxicity in human transitional cell carcinoma (TCC-5637 cell line) (چکیده)
719 - EFFICIENT CONVERSION OF TETRAHYDROPYRANYL (THP) ETHERSTO THEIR CORRESPONDING CYANIDES WITH TRIPHENYLPHOSPHINE/2,3-DICHLORO5,6-DICYANOBENZOQUINONE/n-Bu4 NCN- (چکیده)
720 - Triphenylphosphine/2,3-Dichloro-5,6dicyanobenzoquinone in the Presence of n-Bu4NN3 Is a Useful System for Efficient Conversion of Tetrahydropyranyl (THP) Ethers to Their Corresponding Alkyl Azides - (چکیده)
721 - محاسبه حالات الکترونی مولکول C60 در یک مدل تقریب بستگی قوی (چکیده)
722 - جداسازی ژن هیوسیامین - 6B- هیدروکسیلاز (h6h) از ریشه هی کشت شده و همسانه سازی آن در باکتری E.coli (چکیده)
723 - بررسی اثرات feselol برسمیت سلولی وین کریستین در سلولهای TCC-5637 (چکیده)
724 - Highly selective transport of Pb2+ cation through bulk liquid membrane by decyl-18C6 as carrier (چکیده)
725 - TRANSPORT OF LEAD ION THROUGH BULK LIQUID MEMBRANE USING DECYL-18-CROWN-6 AS CARRIER 1,2-DCE (چکیده)
726 - Thermodynamic Studies on Complexation of Cu2+, Ag+ and Tl+ Metal Cations with 4,4 (چکیده)
727 - Discussion on complexation reactions between dicyclohexyl-18-crown-6 (DCH18C6) with Na+, K+, Cs+, Rb+, and Tl+ metal cations in acetonitrile-water binary mixtures (چکیده)
728 - A thermodynamic study of complex formation between dicyclohexyl-18-crown-6 (DCH18C6) and La3+, UO22+ , Ag+, and NH4+ cations in acetonitrile-tetrahydrofuran binary media using conductometric method (چکیده)
729 - Selective bulk liquid membrane transport of metal ions using dibenzopyridinio-18-crown-6 as ionophore (چکیده)
730 - بررسی اثرات مقایسه ای داروهای vincristine و cisplatin بر روی دو رده از سلولهای سرطانی مثانه (5637 و SD). (چکیده)
731 - Stabilities of alkaline earth metal ion complexes with dicyclohexano-18- crown-6 in acetonitrile-water binary solutions (چکیده)
732 - Transport of silver ion through bulk liquid membrane using macrocyclic and acyclic ligands as carriers in organic solvents (چکیده)
733 - Study of complex formation between dicyclohexyl-18-crown-6 with La 3+, UO22+, Ag+ and NH 4+ cations in acetonitrile-nitromethane binary mixtures (چکیده)
734 - Novel and Highly Selective Conversion of Alcohols and Thiols to Alkyl Nitriteswith Triphenylphosphine/2,3-Dichloro-5,6-dicyanobenzoquinone/Bu4NNO2System (چکیده)
735 - Effects of different levels of an enzyme mixture on in vitro gas production parameters of contrasting forages (چکیده)
736 - A New and Convenient Method of Generating Alkyl Isocyanates fromAlcohols, Thiols and Trimethylsilyl Ethers Using Triphenylphosphine/2,3-Dichloro-5,6-dicyanobenzoquinone/Bu4NOCN (چکیده)
737 - مقایسه اثر ترکیبات سس کوئی ترپن کومارینی بر میزان سمیت داروی وین کریستین بر رده سلولی 5637 (چکیده)
738 - Synthesis of a Novel Heterocyclic System—7-Methyl-1,2-dihydro[1,2,4]triazino[3,4-b][1,2,4,5]tetrazine-6-thione- (چکیده)
739 - The Effects of Feeding Cubed Complete Ration on Feedlot Male Calves (چکیده)
740 - Conversion of Alcohols, Thiols, and Trimethysilyl Ethers to AlkyCyanides Using Triphenylphosphine (چکیده)
741 - A novel and highly selective conversion of alcohols, thiols, andsilyl ethers to azides using the triphenylphosphine/2,3- dichloro-5,6-dicyanobenzoquinone(DDQ)/n-Bu4NN3 system (چکیده)
742 - A New and Convenient Method of Generating Alkyl Cyanides from Alcoholsand Thiols Using 2,4,6-Trichloro[1,3,5]Triazine/n-Bu4NCN (چکیده)
743 - New procedure for the total synthesis of cilostamide (چکیده)
744 - A Novel and Highly Selective Conversion of Alcohols, Thiols, and Silyl Ethers to Azides usingthe 2,4,6-Trichloro[1,3,5]triazine/n-Bu4NN3 System (چکیده)
745 - Efficient Method for Tetrahydropyranylation of Phenols and Alcohols Using2,4,6-Trichloro[1,3,5]triazine (چکیده)
746 - A New and Convenient Method of Generating AlkylIsocyanates from Alcohols, Thiols, and TrimethylsilyEthers Using a 2,4,6-Trichloro[1,3,5]Triazine/n-Bu4NOCNl (چکیده)
747 - Novel and Highly Selective Conversion of Alcohols, Thiols and TrimethylsilyEthers to Alkyl Nitrites with 2,4,6-Trichloro[1,3,5]triazine/n-Bu4NNO2Systeml (چکیده)
748 - Direct Determination of the Interaction Potentials of Sulphur Hexafluride-Noble Gases from the Extended Principal of the Corresponding States (چکیده)
749 - Thermodynamic Behavior of Complexation of 18-Crown-6 with Tl+, Pb2+, ‎Hg2+, and Zn2+Metal Cationsin Methanol–Water Binary Media (چکیده)
750 - Thermodynamic Behavior of Complexation Process between Dibenzo-18-‎Crown-6 and K+, Ag+, NH4+, and Hg2+Cations in Ethylacetate-Dimethylformamide ‎Binary Media‎ (چکیده)
751 - مقایسه خودپنداره ورزشی کشتی گیران شرکت کننده در بازیهای آسیایی 2006 قطر (چکیده)
752 - اثرات تاریخ کشت، زمان و روشهای کنترل علفهای هرز بر تراکم و بیوماس علفهای هرز در زیره سبز ارگانیک (چکیده)
753 - Genetic Diversity of Sinorhizobium meliloti Isolated from RootNodules of Alfalfa (Medicago sativa) Growing in Hamadan Soils (چکیده)
754 - A General Method of Density Estimation for Negatively Associated Random Variables (چکیده)
755 - The Construct Validation and Application of a Questionnaire of (چکیده)
756 - اثر متقابل بنتونبت سدیم با رنگدانه بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ مرغهای تخمگذار از 36-48 هفتگی (چکیده)
757 - اثر سطوح مختلف کود دامی و استفاده از قیم بر تولید ارگانیک کدو پوست کاغذی (چکیده)
758 - Mercury (II) – Ion Selective Electrode Based on Dibenzo Diazathia-18- Crown –6- dione (چکیده)
759 - Customizing ISO-9126 Quality Model for Evaluation of B2B Applications (چکیده)
760 - Phylogeny of Palaearctic wheatears (genus Oenanthe) - Congruence between morphometric and molecular data (چکیده)
761 - A thermodynamic study of complexation of 18-crown-6 with Zn2+ ,Tl + ,Hg2+ and UO2þ 2 cations in acetonitrile-dimethylformamide binary media and study the effect of anion on the stability constant of (18C6-Na+ ) complex in methanol solutions (چکیده)
762 - On automatic continuity of 3-homomorphisms on Banach algebras (چکیده)
763 - Conductance studies on Complex Formation Between Aza-18-Crown-6 with Ag+, Hg2+ and Pb2+ Cations in D (چکیده)
764 - Oxidation of sulfids to sulfoxides with zirconium hydroxy chromate (zr4(OH)6(CrO4)5(H2O2) (چکیده)
765 - Fourier transforms infrared spectra and structure of triformylmethane. A density functional theoretical study (چکیده)
766 - Synthesis of Some New 3-Alkylthio Derivatives of 1-Phenyl-1H-[1, 3, 4]thiadiazino[5, 6-b]quinoxalines (چکیده)
767 - Anomalies in magnetoelastic properties of NdFe10V2 alloy (چکیده)
768 - شناسایی بیفیدوباکتریوم های جدا شده از نمونه های مدفوعی در ایران با استفاده از PCR با پرایمرهای اختصاصی در سطح جنس و آنالیز توالی ژنی 16SrRNA (چکیده)
769 - A Conductometric Study of Complexation Reactions Between Dibenzo-18-Crown-6 (DB18C6) with Cu2+, Zn2+, Tl+ and Cd2+ Metal Cations in Dimethylsulfoxide–Ethylacetate Binary Mixtures (چکیده)
770 - Effect of solvent on competitive bulk membrane transport of transition and post transition metal cations Using Decyl-18-crown-6 (چکیده)
771 - Structure and vibrational assignment of the enol form of 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedione (چکیده)
772 - A two-dimensional potential function for bent hydrogen bonded systems.II-6-hydroxy-2- formylfulvene (چکیده)
773 - اثرات اسیدهای چرب غیر اشباع n-3 و n-6 بر عملکرد و پاسخ همورال جوجه های گوشتی (چکیده)
774 - First – principles study of structural, dynamical, and dielectric properties of K- Al2 O3 (چکیده)
775 - structure and vibrational spectra of the enol form of hexafluoro- acetylacetone. a density functiona (چکیده)
776 - شبيه سازي 6 درجه آزادي حركت يك وسيله نقليه زيرآبي و طراحي كنترلگرهاي خطي و غير خطي براي كنترل مسير ح (چکیده)
777 - باز زایی و پرآوری شاخساره از ریز نمونه های بافتی مختلف و مقایسه ریشه زایی شاخساره ها در شرایط درون شیشه ای و درون گلخانه ای در 16 رقم تجاری بنفشه آفریقایی-Saintpaulia jonantha Wendl (چکیده)
778 - Protection against Listeria monocytogenes by ODN containing CpG motifs in BALB/c and C57BL/6 mice (چکیده)
779 - The role of interleukine-12 in protection induced by CpG ODN against Listeria monocytogenes in BALB/c and C57BL/6 (چکیده)
780 - Study of Complexation Reactions Between Alkali and Alkaline- Earth Metal Cations with Dibenzo-18-Crown-6(DB18C6) in Mixed Nonaqueous Solvents Using the Conductometry Method (چکیده)
781 - مطالعه رفتار و سینیتیک ییر سختی الیاژ Al-356A (چکیده)
782 - اثر افزودن ذرات SiC بر ییر سختی کامیوزیتA356-3% SiC (چکیده)
783 - اصلاح ریز ساختار الیاژ A356 با استفاده از ریخته گری روی سطح شیبدار (چکیده)
784 - تاثیر ریز ساختار اولیه روی زمان کروی شدن سمانتیت در فولاد CK60 (چکیده)
785 - Deterioration of pitting corrosion of 316 Stainless steel by sensitization heat treatment (چکیده)