بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: تاریخ


موارد یافت شده: 269

1 - سپنتامینو! انگره‌مینو! بس کنید! تاج‌برداری به‌جایِ تاج‌داری (چکیده)
2 - بررسی میزانه تحقق پذیری طرح تفصیلی درشهرمشهد منطقه 10 کاربریهای فضای سبزوتفریحی ، ورزشی و فرهنگی تاریخی (چکیده)
3 - تاریخنگاری عطاملک جوینی و لزوم پژوهشی نو درباره آن (چکیده)
4 - ملاحظاتی در باب تصحیحات تاریخ بیهق (چکیده)
5 - مطالعه قدرت رقابتی ارشته خطایی (Lepyrodiclis holosteoides) در واکنش به تراکم های مختلف گندم (چکیده)
6 - معنا شناسی تاریخی مفهوم \\\"نوادر\\\" و ابهام زدایی از آن با بررسی موردی باب النوادر کتب اربعه (چکیده)
7 - کدام ایران؟ (چکیده)
8 - تحولات مفهومی اصطلاح «قرآن» نزد اصولیان سده پنجم و ششم (چکیده)
9 - بررسی معنایی فعل «رفتن» در تاریخ بلعمی در مقایسه با متون فارسی میانه وفارسی معاصر (چکیده)
10 - بررسی و تحلیل سیر تحول در نظریه های منازعه-با تأکید بر تحول تاریخی، رشته ای و نگاه ریشه ای نظریه ها- (چکیده)
11 - دو گزارش از یک واقعه تاریخی: مطالعه تطبیقی نگاه طه‌حسین و مارتین هیندز به قتل خلیفه سوم (چکیده)
12 - تحلیل تاریخنگاری شاهزاده جهانگیر میرزا در تاریخ نو (چکیده)
13 - بررسی تحمل به تنش یخ زدگی در گیاه شنبلیله ( Trigonella foenum-graceum L.) (چکیده)
14 - تاریخ نگاری ایرانی و تاثیر آن بر تاریخ نگاری هند در سده های میانه (چکیده)
15 - تاریخ نگاری انقلاب اسلامی؛ ضرورت ها و بایستگی ها (چکیده)
16 - خویشتن مقید؛ بررسی چارچوبه‌های تحدید هویت فردی در مکتب جامعه‌گرایی (چکیده)
17 - ایران ِ دوست واقع بین: تأملی در ایران نگری استاد محمدعلی اسلامی ندوشن (چکیده)
18 - نسبت امر قدسی و امر تاریخی در سیره نگاری دوره معاصر؛ مطالعه ای در سیره نگاری عباس زریاب خویی (چکیده)
19 - خاستگاه‌های اصول عملیه در متون فریقین (چکیده)
20 - بازتاب فضای سیاسی - اجتماعی حیات استرآبادی در تاریخ جهانگشای نادری (چکیده)
21 - برآورد ضریب رفتار سازههای بتن مسلح کنترل شده با میراگر لزجی (چکیده)
22 - بررسی ریشه یابی تاریخی و علل با هم آیی های واژگانی درخمسه نظامی (چکیده)
23 - تحلیل عوامل مؤثر بر بقای عضویت اعضای شورای اجتماعی محلات شهر مشهد به روش تحلیل تاریخچه رویداد (چکیده)
24 - معرفت شناسی در مکتب جامعه گرایی: تلاش توأمان برای مقید ساختن معرفت و گریز از نسبی گرایی (چکیده)
25 - تأثیر تاریخ کشت بهاره و پاییزه بر کیفیت ریشه در ارقام چغندرقند (Beta vulgaris L.) در مشهد (چکیده)
26 - عملکرد شکر، خصوصیات مرفولوژیکی و بهره وری آب در کشت بهاره و پاییزه ارقام چغندرقند (Beta vulgaris L.) (چکیده)
27 - رویکرد ژانری در مطالعات تاریخ ادبی (چکیده)
28 - بررسی تاریخی جریان عفاف گرایی از تجرد تا ازدواج در الهیات مسیحی (چکیده)
29 - مشارکت سیاسی خاتون ها در دولت سلجوقیان ایران (چکیده)
30 - بررسی فرآیند نفت زایی سنگ منشأ کژدمی در گستره ناحیه تغذیه میدان دارخوین در دش تآبادان (چکیده)
31 - دگری عثمانی در تاریخ نویسی قاجار (چکیده)
32 - بافت های تاریخی، ظرفیتی مغفول مانده در تحقق توسعه پایدار، نقدی بر تجربه نوسازی شهری در استانبول و مشهد (چکیده)
33 - تاریخ جهانگشای نادری (چکیده)
34 - دشواره‌ها و دشواری‌ها‌ی دوباره‌خوانی امام خمینی در بازخوانیِ تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی (چکیده)
35 - شناسایی و ارزیابی زراعی و اکولوژیک گیاهان فراموش شده در بوم نظام‌های زراعی: ابعاد تاریخی تکامل کشاورزی (چکیده)
36 - بازشناسی جغرافیای سیاسی سرحدات حکومت طاهریان (با تأکید بر نقش ناهمواریهای جغرافیایی) (چکیده)
37 - بینش و روش محمد کاظم مروی در تاریخ نگاری عالم آرای نادری (چکیده)
38 - اندیشه ظل اللهی سلطان در نگرش تاریخ نگارانه مورخان عصر افشاری (چکیده)
39 - بایستگیِ تاریخ‌دانی در بازشناسیِ بنیان‌هایِ تاریخیِ زایشِ قوانین‌اساسی (چکیده)
40 - اقتصاد سیاسی اصلاح نهادهای رسمی بانکداری در ایران پس از انقلاب (چکیده)
41 - علوم اطلاعات جغرافیایی (GIScience)، ارتباطی دگربار بین تاریخ و جغرافیا (چکیده)
42 - ژانرشناسی تَمُرنامة هاتفی در انواع شعر حماسی فارسی (چکیده)
43 - دشواری‌های آموزش تاریخ ایران باستان در دانشگاه‌های ایران (چکیده)
44 - آثار رافعی؛ یک تجربه ی موفق از پیوند میان تاریخ و جامعه در مصر معاصر (چکیده)
45 - طرّاحی راهبردهای توسعه پایدار گردشگری روستاهای تاریخی- فرهنگی ایران (چکیده)
46 - مشارکت مردمی در حفاظت از بافت های تاریخی، چالش ها و راهکار ها: نمونه موردی محله سرشور و خیابان نواب مشهد (چکیده)
47 - راهبردهای ادب در متون و نامه های درباری دوره قاجاریه و مقایسه ساختاری آنها با ساز و کار ادب در تاریخ بیهقی (چکیده)
48 - آسیب شناسی مطالعات و شاخص های معیار در آموزش تاریخ باستان (چکیده)
49 - اقلیت های قومی در خراسان بزرگ و نقش آنان در تاریخ اجتماعی ایران (چکیده)
50 - بازنگری در برنامه‌های درسی و ایجاد رشته‌های جدید به مثابه راهکارهای کارآمدسازی رشته تاریخ (چکیده)
51 - زبان و ادبیات فارسی از تقابل تا تعامل (چکیده)
52 - تحلیل چگونگی بازتاب گونه های بینامتنی با شاهنامه در تاریخ نوشته های سلسله ای برمبنای بینامتنیّت ژرار ژنت (چکیده)
53 - بررسی و نقد مبانی انسان شناختی علوم اجتماعی پرسپکتیویستی (چکیده)
54 - بازشناخت حماسة شاهرخ نامه (چکیده)
55 - نگاهی انتقادی به سبک و شیوة ذبیح‌الله منصوری در ترجمة متون تاریخی (چکیده)
56 - تحلیل گفتمان موضوعی: تلفیقی از رویکرد گفتمانی-تاریخی و تفسیر موضوعی قرآن کریم (چکیده)
57 - تحلیل فرهنگی و تاریخی از وضع خوراک و پوشاک در هورامانِ دوره قاجار و پهلوی اول (با استفاده دیوان ملا حسن دزلی) (چکیده)
58 - باز آفرینی مبتنی بر فرهنگ در بستر رویداد پایتخت فرهنگی مشهد 2017 نمونه موردی: محله عیدگاه شهر مشهد (چکیده)
59 - پادشاه زدگی، غلبه نظامیان بر ساختار سیاسی - اداری خلافت عباسی (چکیده)
60 - بررسی اثر تقسیم ریشه و تاریخ های مختلف کاشت بر روی عملکرد گونه مریم گلی دارویی (Salvia officinalis) (چکیده)
61 - بررسی امکان نسبی تکثیر گیاه آویشن باغی (Thymus vulgaris L.) از طریق تقسیم ریشه و اثر تاریخ کاشت بر پایه های حاصل از تکثیر (چکیده)
62 - بررسی وثاقت روایات طبری در تاریخ الرسل و الملوک، تمونه مورد؛ سرّی و زهری (چکیده)
63 - تأثیر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد، اجزای عملکرد و مواد مؤثره هندوانه ابوجهل (Citrullus colocynthis L.) (چکیده)
64 - تاریخ نگاری ترجمه در ایران: بررسی موردی کتاب با چراغ و آینه از منظر تاریخ نگاری ترجمه با رویکرد پیم (چکیده)
65 - بررسی تناسب آیة امامت حضرت ابراهیم(ع)در سورةبقره با فضای نزول سوره (چکیده)
66 - نقش معماران و باستان شناسان غربی در مرمت بناهای تاریخی ایران در دوران پهلوی (1357-1304) (چکیده)
67 - اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد و محتوی آلیسین دو اکوتیپ گیاه دارویی سیر (Allium sativum L) (چکیده)
68 - سیری در تاریخ اندیشه های مدیریت آموزشی با نگاهی به تجربه های بین المللی (چکیده)
69 - ارزیابی غیرمخرب ترکیبات شیمیایی چوب های مورد استفاده در بناهای تاریخی منطقه گرگان با استفاده از طیف سنجیFT-IR (چکیده)
70 - رهگذار تاریخی و لحظه‌های سازنده در فرآیندِ دولت‌سازیِ پساانقلاب اسلامی (چکیده)
71 - مدیریت مراحل نموی شش رقم گندم با تغییر تاریخ کاشت و سطوح کود نیتروژن در منطقه سردسیر جلگه رخ خراسان رضوی (چکیده)
72 - نقد منابع داستان برزو در تاریخ دلگشای توکّل بیگ در مقایسه با برزونامه کهن (چکیده)
73 - آسیب شناسی «عنوان گزینی» در پژوهشهای دانشگاهی : مطالعه موردی پایان نامه های رشته ی تاریخ (چکیده)
74 - نقش امیرعلیشیرنوایی در گسترش تاریخ نگاری عصر تیموری (چکیده)
75 - رویکرد تاریخی به آسیب‌شناسی روند توسعه‌ی سیاسی در ایران (چکیده)
76 - اکسیر ماثر نو: بررسی مقایسه ای مشکله هویت در تاریخ نگاری قاجاریه (چکیده)
77 - بررسی رفتار لرزه ای قاب های بتنی مسلح شده با میلگردهای FRP (چکیده)
78 - راه ابریشم: اولویت فرهنگ بر اقتصاد (براساس تجربه ای تاریخی از عهد امپراتوری مغول) (چکیده)
79 - بررسی مقدماتی امکان کاشت پاییزه عدس در شرایط آب و هوایی سراوان (چکیده)
80 - بررسی اصطلاحات خویشاوندی در زبان فارسی (چکیده)
81 - مطالعه خروج بند موصولی در متون روایی زبان فارسی با رویکردی نقش‌گرا: شواهدی از جلدهای پنجم تا هفتم تاریخ بیهقی (چکیده)
82 - بررسی رفتار لرزهای قابهای بتنی با بکارگیری میراگر جرمی تنظیمشده همراه با آلیاژ حافظه دار شکلی (چکیده)
83 - مقایسه روشهای استاتیکی معادل و دینامیکی تاریخچه پاسخ در تحلیل لرزهای توربین بادی (چکیده)
84 - بررسی رفتار دیوارهای برشی کوپل تحت اثر زلزله های میدان نزدیک (چکیده)
85 - تحلیل دینامیکی غیرخطی سکوی شابلونی تحت اثر بار امواج (چکیده)
86 - تعامل اسلام و ایران در فنون کشاورزی و علوم گیاهی (چکیده)
87 - تعامل اسلام و ایران در فنون کشاورزی و علوم گیاهی (چکیده)
88 - معناشناسی واژه جهل در قرآن کریم (چکیده)
89 - بررسی تطبیقی جایگاه تاریخ در نظام آموزشی و جامعه ایران و ایالات متحده امریکا (چکیده)
90 - مویدالدین نسفی (چکیده)
91 - آشنایی اجمالی با بافت تاریخی خوسف (چکیده)
92 - بافت تاریخی نهبندان (چکیده)
93 - مجموعه نفیس شهرهای ایرانشهر (چکیده)
94 - بهره برداری مجدد سازه های آبی تاریخی در مقایسه با احداث سازه های جدید آبی مشابه به روش AHP (چکیده)
95 - نقش سنایی در تحول قصیده ی فارسی (چکیده)
96 - بررسی لرزه خیزی گسل توس (چکیده)
97 - علل گرایش به ترجمه کتاب¬های تاریخی در عصر قاجار (با نگاهی به جریان های عمده ترجمه در ایران). پرویز حسین طلایی، لیلا نجفیان رضوی (چکیده)
98 - علل گرایش به ترجمه کتب تاریخی در عصر قاجار (چکیده)
99 - بررسی رفتار لرزهای قابهای بتنی مسلح شده با آلیاژهای حافظه دار شکلی (چکیده)
100 - فتوح خراسان مدائنی کتابی کهن در تاریخ خراسان (چکیده)
101 - نگاهی بر رشوه خواری به عنوان پدیده ای مانع ارتقاء سلامت اداری در تاریخ و تمدن ایرانی اسلامی (چکیده)
102 - بررسی میزانه تحقق پذیری طرح تفصیلی درشهرمشهد منطقه 10 کاربریهای فضای سبزوتفریحی ، ورزشی و فرهنگی تاریخی (چکیده)
103 - فرآیند خروج سازه ها و تاثیر آن بر الگوی متنی و ساخت اطلاعاتی جمله در بخش هایی از تاریخ بیهقی (چکیده)
104 - سربداران در تاریخ نگاری مستشرقان (چکیده)
105 - جبرتی، تاریخ نگاری و بینش تاریخی وی (چکیده)
106 - همایون نامه (تاریخ منظوم زجّاجی) (چکیده)
107 - تأثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر اجزای عملکر گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (ziziphora clinopodioides lam) (چکیده)
108 - ارزیابی خصوصیات رویش و تولید ریشه ذخیره ای گیاه دارویی- صنعتی باریجه ( Ferula gummosa Boiss.) تحت شرایط کشت در عرصه طبیعی و گلدان (چکیده)
109 - بررسی اثر تاریخ کاشت بر دو اکوتیپ رازیانه (Foeniculum vulgar L. ) در شرایط آب و هوائی مشهد (چکیده)
110 - بررسی رفتار و تعیین ضریب رفتارپیشنهادی قاب های خمشی فولادی مجهز به میراگرلزجی (چکیده)
111 - بررسی امکان کاشت پاییزه نخود در شرایط آب و هوایی سراوان (چکیده)
112 - نقش حسد در برخی از حوادث تاریخی اسلام (چکیده)
113 - اندیشه های بزرگان مکتب تاریخی آلمان (چکیده)
114 - بررسی نقش آموزشی موزه های تعاملی در شناخت آثار تاریخی خراسان (چکیده)
115 - معنا شناسی ایثار در قرآن کریم (چکیده)
116 - نقش امیر علیشیر نوایی در گسترش تاریخ نگاری عصر تیموری (چکیده)
117 - ارزیابی فرآیند توسعه گردشگری روستاهای تاریخی فرهنگی با استفاده از مدل چرخه حیات (چکیده)
118 - میزان اختلاف مصاحف امصار و علل آن (چکیده)
119 - بررسی عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم عدس در تاریخ های مختلف کاشت (چکیده)
120 - جستاری در باب منابع داده های تاریخی کتاب الکافی (چکیده)
121 - از همزمانی ظهور حوزه عمومی در ایران و غرب تا موانع اجتماعی_سیاسی گسترش آن در ایران (چکیده)
122 - امثال در تاریخ طبری (چکیده)
123 - منهجیة النقد الأدبی عند الإمام علی بن أبی طالب (چکیده)
124 - تاریخ ادبیات در تاریخ (مطالعة موردی: منابع تاریخی قرن دهم) (چکیده)
125 - بررسی متن نامة مسعود غزنوی به ارسلان‌خان در تاریخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادی (چکیده)
126 - بررسی رفتار و تعیین ضریب رفتارپیشنهادی قاب های خمشی فولادی مجهز به میراگرفلزی جاری شونده (چکیده)
127 - مروری بر مبانی انتقادی نظریه تعادل عمومی اقتصاد نئوکلاسیک (چکیده)
128 - بایستگیِ تاریخ‌دانی در بازشناسیِ بنیان‌هایِ تاریخیِ زایشِ قوانین‌اساسی (چکیده)
129 - تاریخ بیهقی در آینه گویش فاردق (چکیده)
130 - بازخوانی روایی اضمحلال فئودالیسم اروپایی در ادبیات دوره ویکتوریایی با تاکید بر متن بلندی های بادگیر (چکیده)
131 - اثر رژیم های مختلف رطوبتی و تاریخ کاشت بر خصوصیات فنولوژیکی و شاخص های رشد سه رقم نخود دیم و آبی در مشهد (چکیده)
132 - بازنگری درس های تاریخ‌پایه در دوره کارشناسی علوم سیاسی (چکیده)
133 - دیوان های شعر به عنوان منابع تاریخی عصر صفوی (چکیده)
134 - منابع تاریخی سبک نقالی در عصر صفوی (چکیده)
135 - ادبیات تطبیقی نو و اقتباس ادبی: نمایشنامه باغ وحش شیشه ای ویلیامز و فیلم اینجا بدون من توکلی (چکیده)
136 - Cinema and New Historicism (سینما و تاریخ گرایی نو) (چکیده)
137 - تاریخ بیهقی در آینه گویش فاردق (چکیده)
138 - بازگشت به ژئومورفولوژی تاریخی در تجزیه و تحلیل مخاطرات ژئومورفیک (چکیده)
139 - روش های تحلیل اسناد سیاسی و دیپلماتیک (چکیده)
140 - مطالعه مفهوم زمان در تخیل پروست با تکیه بر نقش تصاویر تاریخی در کمبره (چکیده)
141 - تحلیلی بر ادغام آبادیها در ساختار کالبدی- فضایی شهرها (نمونه موردی: مشهد مقدس) (چکیده)
142 - تاریخ شفاهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: طرحنامه تدوین و بازنگری (چکیده)
143 - بازنگری در معنای ملطّفه (چکیده)
144 - مخاطب شناسی سنائی در آثار منثور قرن ششم تا دهم (چکیده)
145 - نقد مطالعات هنجاری درباره شکل‌گیری حوزه عمومی:از همزمانی ظهور حوزه عمومی در ایران و غرب تا موانع اجتماعی گسترش آن در ایران (چکیده)
146 - آسیب‌شناسی رهیاف‌ها و روش‌های جامعه‌شناسی سیاسی - تاریخی در فهم چیستی جامعه ایرانی (چکیده)
147 - مروری بر تاریخ به مثابه رفتار آشوب گونه یک سامانه غیرخطی (چکیده)
148 - کردارشناسی گرشاسپ در گذاراز اسطوره به حماسه و تاریخ (چکیده)
149 - گزارشی فاخر از تاریخ اسلام (چکیده)
150 - ابن فندق و تاریخ بیهق (چکیده)
151 - بازخوانی نیت مند اسناد در پژوهش های تاریخی: پیشنهاد مدلی دومتغیره برای بازتفسیر رخدادهای تاریخ معاصر ایران (چکیده)
152 - بررسی عملکرد و ترکیب اسید های چرب دانه ارقام گلرنگ در منطقه شیروان (چکیده)
153 - تحول معنایی التفات در کتب بلاغی عربی و فارسی از اصمعی تا دوران معاصر (چکیده)
154 - بررسی ریشه یابی تاریخی و علل با هم آیی های واژگانی درخمسه نظامی (چکیده)
155 - ارزیابی میزان اعتبار ترجمه فارسی تاریخ ایران از سرجان ملکم (چکیده)
156 - بررسی عقده‌ی حقارت در شخصیت بوسهل زوزنی بر اساس روایت بیهقی (چکیده)
157 - پاسخ گلرنگ (Carthamus tinctorius L.) به تاریخ کاشت در شرایط اقلیمی خرم آباد (چکیده)
158 - اثر زمان کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و صفات مورفوفیزیولوژیکی گیاه موسیر در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
159 - داستانهای شاهنامه فردوسی: از استقلال تا انسجام (چکیده)
160 - ارزیابی رفتار لرزه‏ای ساختمان های قاب خمشی فلزی و ایزوله شده با جداگر لاستیکی- سربی، به روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی (چکیده)
161 - پایه ی اخلاقیِ کناکنش ها در سیاست خارجی: منافع ملّی یا ایده نولوژی؟ (چکیده)
162 - بررسی رشد و نمو سه رقم کلزای پاییزه (Brassica napus L.) در تاریخ های مختلف کاشت. (چکیده)
163 - بازنمایی مولفه اسلامی هویت در گزارش نامه های تاریخی روزگار قاجار (چکیده)
164 - تأثیر تاریخ کاشت و تداخل علف هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام (Phaseolus vulgaris L.) با تیپ رشدی مختلف لوبیا قرمز (چکیده)
165 - تغییرات مقدار آنتوسیانین موجود در میوه زرشک بی دانه(Berberis vulgaris)در پاسخ به تاریخ برداشت و ساعات برداشت روزانه (چکیده)
166 - امکان بازیابی گزاره‌های تاریخی در متون ادبی با استفاده از تحلیل روایت (چکیده)
167 - حمایت از مالکین ، بهره‌برداران آثار تاریخی، فرهنگی و املاک واقع در حریم آنها به منظور ارتقاء بافتهای تاریخی (چکیده)
168 - حکمت سیاسی ایران‌شهری در تاریخ‌ نگاری اسلامی، نمونه موردی: آثار مسعودی (چکیده)
169 - بررسی کنترل مکانیکی علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا در تاریخ کاشت های مختلف (چکیده)
170 - مقایسه صفات فیزیولوژیکی ارقام لوبیا در شرایط تنش و بدون تنش علف های هرز و تحت تاثیر برخی عوامل زراعی موثر بر آن (چکیده)
171 - اثر تاریخ کاشت و تراکم ذرت دانه ای (.Zea mays L) بر توان رقابتی ذرت و تاج خروس (.Amaranthus retroflexus L) (چکیده)
172 - کار بست روش و بینش تاریخ شفاهی در بازکاوی تاسیس نهادهای جدید در مشهد: تاریخ شفاهی دانشکده ادبیات مشهد (چکیده)
173 - آغاز تاریخ نگاری محلی ایران (چکیده)
174 - رابطه میان رشته تحصیلی دوره کارشناسی با موفقیت در دوره کارشناسی ارشد رشته تاریخ در میان دانشجویان رشته تاریخ (چکیده)
175 - ارزیابی رابطه میان موفقیت در آزمون ورودی کارشناسی ارشد با موفقیت در گذراندن دوره کارشناسی ارشد: مطالعه موردی دانشجویان کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه فردوسی (چکیده)
176 - جایگاه خردورزی در آموزش تاریخ در ایران (چکیده)
177 - ایران باستان در تاریخنگاری اندیشمندان غربی (چکیده)
178 - کلمات فارسی در قدیمی ترین فرهنگ نامه عربی (چکیده)
179 - نمود هویّت ایرانی در تاریخ جهانگشای جوینی (بر مبنای شاهنامه‌ی فردوسی) (چکیده)
180 - سرکوب گر بدعت و نماد عدالت: انوشیروان در تاریخنگاری اسلامی (چکیده)
181 - تاریخ شعری عربی ، حسن قریحه علمای شیعه در دو قرن اخیر (چکیده)
182 - بررسی تزریق پذیری بند تاریخی اخلمد با استفاده از روش مقدار جذب ویژه (چکیده)
183 - بررسی تزریق پذیری بند تاریخی اخلمد با استفاده از پارامتر شاخص نفوذپذیری ثانویه (چکیده)
184 - شناسایی مناطق مستعد و تعیین تاریخ کشت مناسب گندم در مناطق دیم کاری استان خراسان رضوی (چکیده)
185 - تازه های منابع مملوک در باره شرح حال رشیدالدین فضل الله همدانی(ترجمه) (چکیده)
186 - دشواره‌ی کاربست فرضیه در پ‍ژوهش‌های تاریخی (چکیده)
187 - اثر تاریخ کاشت و تداخل علفهای هرز بر برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris ) در استان زنجان (چکیده)
188 - واژه طنز چگونه و از چه زمانی اصطلاح شد (چکیده)
189 - اثر تاریخ کاشت بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و میزان اسانس بومادران هزار برگ (چکیده)
190 - تبار ساسانیان در شاهنامه فردوسی (چکیده)
191 - تصویرهای کنایی و کارکردهای آن در تاریخ وصّاف (چکیده)
192 - کاربست مدل تصمیم گیری جیمز روزنا در پژوهش های تاریخی، مطالعه موردی ایران:ایران دوران قاجاریه (چکیده)
193 - حاجب الدوله (چکیده)
194 - عنایت به شاهنامه فردوسی و شاهنامه سرایی در عصر فرمانروایی مغولان برایران (بررسی موردی: دو شاهنامه خطّی در تاریخ مغول) (چکیده)
195 - تحلیل طنز فلسفی و غیر خصمانه در تاریخ بیهقی از دیدگاه روانشناختی (چکیده)
196 - مرمت بافت های فرسوده-فرصت ها و چالش ها (چکیده)
197 - آیا تاریخ میتواند علم باشد (چکیده)
198 - بررسی ویژگیها و آسیبهای وارده به بند تاریخی اخلمد (چکیده)
199 - بررسی تزریق پذیری بند تاریخی اخلمد (چکیده)
200 - تحلیل و بررسی صور خیال و تصاویر شاعرانه در تاریخ بیهقی (چکیده)
201 - تاریخی گری: ارزیابی و نقد آن (چکیده)
202 - جلوه هایی از بازتاب ادب در تاریخ بیهقی (چکیده)
203 - آسیب شناسی کتاب های درسی دانشگاهی در رشته تاریخ (چکیده)
204 - اثر تاریخ برداشت بر شاخص های کمی و کیفی میوه زرشک بی دانه (چکیده)
205 - ناهمسانی ارزش اسناد تاریخی در گزارش مکتوب رویدادها (چکیده)
206 - کاربست فرضیه در پژوهش های تاریخی (چکیده)
207 - تفسیر تاریخچه رسوبگذاری سنگ های سیلیسی آواری میوسن در ناحیه برف ریز - شمال نیشابور (چکیده)
208 - مخاطب شناسی حافظ در سده های هشتم و نهم بر اساس تاریخ ادبی هرمنوتیک (چکیده)
209 - اثرات تاریخ کاشت و مقادیر متفاوت بذر مصرفی بر صفات کمی و کیفی اسفرزه (چکیده)
210 - بررسی اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد زیره سبز (Cuminum cyminum) در منطقه کوشکک استان فارس (چکیده)
211 - تحلیل روایت شناختی ویژگی‌های سبک تاریخ نگاری بیهقی در چارچوب نظریه هوش داستانی (چکیده)
212 - تکوین تدریجی سنت نگارش تاریخ ادبی ایران (چکیده)
213 - بررسی تحمل به سرما و تاثیر تاریخ های کاشت پاییزه، زمستانه و بهاره بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های عدس (چکیده)
214 - فردوسی و شاهنامه در تاریخ جهانگشای جوینی (چکیده)
215 - نقش زبان‌شناسی تاریخی در کشف معانی رمزی و تحلیل محتوایی اسطوره (چکیده)
216 - بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای بتنی با دیوارهای برشی غیر پیوسته در ارتفاع (چکیده)
217 - بررسی تاثیر زمان کاشت و مقادیر مختلف بذر مصرفی بر درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی رقم پرسو (Presov) (چکیده)
218 - تأثیر تاریخ کاشت‌های پاییزه و زمستانه بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد نخود در شرایط فاریاب در خراسان ( نیشابور ) (چکیده)
219 - کاهش پاسخ لرزه ای سازه توسط چند و یک میراگر جرمی غیر فعال (چکیده)
220 - تاثیر تاریخ کاشت و تراکم لوبیا (Phaseolus vulgaris) بر سرعت رشد علفهای هرز و عملکرد لوبیا در جمعیت طبیعی علفهای هر (چکیده)
221 - واکاوی چند واژه از تاریخ بیهقی (چکیده)
222 - طنز و طعنه در تاریخ بیهقی (چکیده)
223 - رواج گویش تاریخ بیهقی در جنوب خراسان (چکیده)
224 - اثر تاریخ کاشت پاییزه بر خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپ های متحمل به سرمای عدس (Lens culinaris Medik) در شرایط مشهد (چکیده)
225 - واکنش تعدادی از توده های بومی زیره سبز (Cuminum cyminum L) به تاریخ های کاشت پاییزه در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
226 - بررسی تاثیر تاریخ کاشت و نوبت برداشت بر عملکرد گل، درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی رقم پرسو (چکیده)
227 - بررسی اثرات تاریخ کاشت و میزان بذر مصرفی بر عملکردهای کمی و کیفی بابونه آلمانی Matricaria recutita اصلاح شده رقم پرسو (Presov) (چکیده)
228 - بررسی تاثیر تاریخ کاشت و میزان بذر مصرفی بر عملکرد درصد اسانس و کامازولن بابونه آلمانی رقم پرسو (چکیده)
229 - تاریخ شفاهی تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
230 - اندیشه های ابوزید و برداشت او از قرآن (چکیده)
231 - بررسی سختی و مقاومت تسلیم جداساز بر پاسخ لرزه ای پلها (چکیده)
232 - ابن خلدون و کاربست روش جامعه شناسی تاریخی در تحلیل تحولات سیاسی (چکیده)
233 - پیدایش حروف اضافه از نام اندامهای بدن (چکیده)
234 - منشائ کسره اضافه در زبان فارسی (چکیده)
235 - لزوم آگاهی از جغرافیای تاریخی برای متن شناسی شاهنامه (چکیده)
236 - تفسیر موقعیت تکتونیکی منشاء و تاریخچه رسوبگذاری نهشته های سیلیسی آواری سازند پسته لیق(پالئوسن زیرین) در شرق حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
237 - تاریخ شفاهی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
238 - خود / دیگر شناسی در متون تاریخی:خواجه رشیدالدین و جامع التواریخ (چکیده)
239 - سرمایه اجتماعی در تاریخ بیهقی (چکیده)
240 - کاربست مدل تصمیم گیری جیمز روزنا در پژوهش های تاریخی (چکیده)
241 - بررسی اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر عملکرد و اجزاء عملکرد سیاهدانه در شرایط قاینات (چکیده)
242 - بررسی اثر تاریخ های مختلف کاشت و رژیمهای مختلف آبیاری بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد نخود (Cicer arietinum) رقمILC3279 در شرایط آب و هوایی نیشابور (چکیده)
243 - اثر تاریخ کاشت و تیمارهای مختلف کودی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و در صد روغن دانه گیاه کرچک (چکیده)
244 - ضرورت تصحیح تاریخ بیهقی بعد از چاپ دکتر فیاض (چکیده)
245 - جلوه های نقد ادبی در تاریخ بیهقی (چکیده)
246 - صورت نوین ابیات رودکی در تصحیح جدید تاریخ بیهقی (چکیده)
247 - مطالعه خصوصیات جوانه زنی و قوه نامیه بذر تعدادی از توده های بومی زیره سبز خراسان تحت تاثیر تاریخ کاشت (چکیده)
248 - مشهد شهری تاریخی - فرهنگی (چکیده)
249 - حسینیه ها در بافت تاریخی شهر مشهد (چکیده)
250 - حسنک وزیر (چکیده)
251 - بیهقی, ابوالفضل (چکیده)
252 - بررسی اثر تغییر جایگاه میراگر های جرمی در پاسخ لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح (چکیده)
253 - سعید نفیسی و تاریخ بیهقی (چکیده)
254 - اثرات تاریخ کشت، زمان و روشهای کنترل علفهای هرز بر تراکم و بیوماس علفهای هرز در زیره سبز ارگانیک (چکیده)
255 - ژئومورفولوژی و مطالعات آن در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی (چکیده)
256 - طبقات ناصری نخستین تاریخ رسمی شبه قاره هند به زبان فارسی (چکیده)
257 - اثر تاریخ کاشت بر صفات مورفولوژیک ، عملکرد و میزان اسانس بومادران هزار برگ (چکیده)
258 - نگاه تاریخی ایرانی به رخداد تدریجی کاتاستروف (چکیده)
259 - تاثیر تاریخ کاشت و نیتروژن بر عملکرد واجزای عملکرد دانه شوید (Anethum graveolens L.) در منطقه شیروان (چکیده)
260 - اخبار ناصری و مظفری در باب حقایق افضل: بررسی مقایسه ای مشکله ی هویت در تاریخ نگاری قاجاریه (چکیده)
261 - چینه نگاری سکانسی و تاریخچه تغییرات سطح آب دریا در سنگ های آهکی سازند کلات (ماستریشتین بالایی) در شم (چکیده)
262 - تبدیل عدد یک به نشانه نکره در زبان فارسی (چکیده)
263 - جست و جو در احوال و آثار شادروان محمود رامیار (چکیده)
264 - پژوهشی درباره سلیم بن قیس هلالی (چکیده)
265 - نقد و تحلیل تناسب در سیر تاریخی و روند دگرگونی ها (چکیده)
266 - ناگفته های بیهقی از تاریخ (چکیده)
267 - بیهقی در دیبای خسروانی دارالسلطنه تبریز (چکیده)
268 - با دو تبار تاریخ و ادب (چکیده)
269 - بررسی رفتارهای جوانه زنی و تاریخ کاشت مطلوب گیاه دارویی باریجه (Ferula gummosa) (چکیده)