بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: فارسی


موارد یافت شده: 301

1 - روایت، روشی مؤثر برای تولید هیجانات تحصیلی مثبت دانشجویان: مطالعۀ موردی درس تاریخ زبان فارسی (چکیده)
2 - بررسی جلوه های آب در هنر محیط زیستی (مطالعه موردی: ادبیات منظور معاصر فارسی) (چکیده)
3 - نگرشی به رویکرد نوستالژیک در سروده های نازک الملائکه و اخوان ثالث (چکیده)
4 - اعتبارسنجی معیارنمره‌دهی مهارت صحبت ‌کردن در آزمون جامع زبان فارسی فردوسی (چکیده)
5 - بهینه‌سازی تولید فیلم زیست‌تخریب‌پذیر بر پایه کربوکسی متیل سلولز و صمغ فارسی به روش سطح پاسخ (چکیده)
6 - دوگانه‌های واژگانی در شاهنامه فردوسی و کاربرد آن در آموزش زبان فارسی (چکیده)
7 - معرفی و بررسی کهن ترین نسخه شناخته شده رساله ذکریه (چکیده)
8 - خودآرمان ، خودباید ، انگیزه ی یکپارچه وانگیزه های ابزاری در میان فارسی آموزان غیرایرانی: بررسی موردی زبان آموزان چینی و کره ای (چکیده)
9 - اعتبارسنجی پرسشنامه انگیزه یادگیری زبان فارسی به عنوان زبان دوم (چکیده)
10 - ضرورت تصحیح دوباره کتاب قرّة العین (چکیده)
11 - زیرنویس ناشنوایان و کم‌شنوایان در ایران: راهکارهای متنی زیرنویس درون‌زبانی فارسی (چکیده)
12 - نقد و بررسی مقاله «شیخ شرف الدین منیری» در کتاب زبان فارسی در هند (چکیده)
13 - ساده سازی متون ادبی فارسی برای غیرفارسی زبانان: مطالعه موردی قابوسنامه (چکیده)
14 - بررسی ارتباط پلورالیسم با فروپاشی سامان زمان و تعدد روایت در فراداستان فارسی (چکیده)
15 - کارکردهای زبانی و شیوه های اثرپذیری از مَثَل ها (چکیده)
16 - بررسی روش تدریس مدرسان کلاسهای چهارمهارتی مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
17 - بررسی گزاره‌های قالبی حماسی و کارکرد آن در طومار‌های نقالی (مطالعۀ موردی: رزم کشتی) (چکیده)
18 - هویت‌سازی سامانیان و نقش محوری زبان فارسی و سیاست سامانی برای کسب مشروعیت و تثبیت فارسی دری در ایران (چکیده)
19 - رویکردهای آموزش زبان فارسی بر پایه ادبیات فارسی (چکیده)
20 - مولفۀ بینایی- فضایی حافظۀ رویدادی در بیماران مبتلا به ام. اس. فارسی زبان (چکیده)
21 - فارسی نویسی فیلسوفان مسلمان (چکیده)
22 - کارکردهای « را» در برخی گویشهای فارسی خراسان (چکیده)
23 - بررسی مولفه‌های هویت ایرانی- اسلامی در کتاب‌های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان مراکز شهر مشهد (چکیده)
24 - ارزیابی کمّی و کیفی وزن فرهنگی شش واژة مصوب فرهنگستان و متناظر بیگانة آنها در پرتو الگوی هَیجامَد (چکیده)
25 - حس آگاهی‌مدرس‌ و‌ تأثیر‌ آن‌ بر‌تدریس‌ آواهای‌ زبان‌فارسی‌ به‌ زبان‌ آموزان‌ غیرفارسی‌ زبان‌‌ ‌در‌ پرتوی‌ الگوی‌ هَیَجامَد (چکیده)
26 - پایندانی به تن و ضمانه بالنفس (چکیده)
27 - بررسی تطبیقی زمان افعال فارسی و فرانسه از خلال رمان بیگانه اثر آلبر کامو و ترجمه‌های آن (چکیده)
28 - رواج سکه های فارسی دردوره مغولان در شبه قاره هند (چکیده)
29 - بررسی حروف اضافه در برخی گویشهای فارسی خراسان (چکیده)
30 - بررسی معنایی فعل «رفتن» در تاریخ بلعمی در مقایسه با متون فارسی میانه وفارسی معاصر (چکیده)
31 - تکوین فعل «است » در زبان فارسی (چکیده)
32 - ارزیابی سبک های حل تعارض مدرسان مراکز آموزش زبان فارسی در مواجه با چالش های فرهنگی ـ اجتماعی فارسی آموزان مطالعه موردی: مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
33 - معرفی الگوی »هَیجامَد« و شیوه های افزایش آن در آموزش زبان فارسی به زبان آموزان غیرفارسی زبان (چکیده)
34 - چالش میان فارسی و عربی؛ رویکردی ادبی یا تاریخی (چکیده)
35 - ارزیابی محتوای دستور در منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بر پایه رویکرد دستور اموزشی (چکیده)
36 - تاریخ نگاری ایرانی و تاثیر آن بر تاریخ نگاری هند در سده های میانه (چکیده)
37 - نسبت جهان فارسی زبان با تصوف و عرفان (چکیده)
38 - بررسی نشانه تاکید در گویش های فارسی خراسان (چکیده)
39 - بررسی محتوای نگارشی کتابهای فارسی راهنمایی و دبیرستان و مقایسه آنها با کتاب های انگلیسی (چکیده)
40 - بررسی حروف اضافه در برخی گویشهای فارسی خراسان (چکیده)
41 - آسیب شناسی خط و زبان فارسی در بازیابی اطلاعات: نگاهی به موتورهای کاوش و پایگاه های برخط. (چکیده)
42 - درس نامه ها و منابع مربوط به تاریخ ادبی (چکیده)
43 - فراتحلیل پژوهش‌های سبک زندگی با تأکید بر میزان اثرپذیری از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان (بازه زمانی 1396 ـ 1380) (چکیده)
44 - بررسی صرفی و معنایی اصطلاحات و واژگان تخصصی حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی (چکیده)
45 - آموزش ترجمۀ متون مطبوعاتی از روسی به فارسی و فارسی به روسی (چکیده)
46 - روند انتشار منابع مرجع فارسی در رشته‏ های علوم و فناوری در سال‌های77-1358 (چکیده)
47 - بررسی معانی واژة «دست» در برخی از ضرب المثل های زبان فارسی بر اساس نظریة معنایی سرنِمون (چکیده)
48 - بررسی معانی کاربردشناختی حرف «که» در اشعار امیرعلیشیر نوایی (چکیده)
49 - حس‌آگاهی مدرس و تأثیر آن بر تدریس آواهای زبان فارسی به زبان‌آموزان غیرفارسی‌زبان در پرتوی الگوی هَیَجامَد (چکیده)
50 - ساخت های نحوی غالب در متون مطبوعاتی و تأثیر آن ها بر درک مطلب خوانداری غیرفارسی زبانان (چکیده)
51 - انعکاس تاریخ پزشکی پیش از اسلام در ماوراءالنهر و خوارزم بر متون پزشکی تمدن ایرانی و اسلامی (چکیده)
52 - برخی آثار واجی و واژگانی فارسی میانه در گونه کرمانی (چکیده)
53 - درک معنایی اسامی مرکب درونمرکز و برونمرکز فارسی در غیرفارسیزبانان: رویکردی شناختی- معنایی (چکیده)
54 - حس‌نگار : شبکه واژگان حسی فارسی (چکیده)
55 - تصویرشناسی جاده ابریشم و نخجوان در سفرنامه ناصر خسرو (چکیده)
56 - آسیب شناسی زبانی و بلاغی زبان فارسی در شبکه ارتباطی تلگرام (چکیده)
57 - فضای مجازی و زبان فارسی: غیر معیار های نوشتاری در شبکه ی اجتماعی تلگرام (چکیده)
58 - بررسی ارتباط گفتمان قدرت با شخصیت نافرمان در فراداستان فارسی (چکیده)
59 - معرفی هیجامد و بررسی تاثیر آن در غرقگی و سبک های یادگیری فارسی آموزان غیرایرانی (چکیده)
60 - آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بر پایة رویکرد داستان گویی با تکیه بر داستان های مثنوی (چکیده)
61 - ابوعلی دقاق (چکیده)
62 - بررسی نقش ویراستاری متون آموزشی در خواندن و درک مطلب فارسیآموزان غیرفارسیزبان: مطالعه موردی مراکز آزفای دانشگاه فردوسی مشهد و مکتب نرجس (چکیده)
63 - نقش ویراستاری متون آموزشی در خواندن و درک مطلب فارسی آموزان غیر فارسی زبان (چکیده)
64 - معرفی و بررسی کهن ترین نسخه شناخته شده قره العین (چکیده)
65 - ارزیابی همپوشانی و پوشش چهار موتور جستجوی بومی پارسی جو، یوز، پارسیک و ریسمون (چکیده)
66 - ارزیابی سبک های حل تعارض مدرسان مراکز آموزش زبان فارسی در مواجه با چالش های فرهنگی ـ اجتماعی فارسی آموزان (چکیده)
67 - کژتابی ساختِ زبانی در اصل نود و نهم قانون اساسی (چکیده)
68 - مفهوم‌سازی «هنوز» در دستور شناختی (چکیده)
69 - نگاهی دیگر به دیگر: رویکردی شناختی (چکیده)
70 - مبانی و معیارهای آزمون دکتری رشته¬ی زبان و ادبیات فارسی (چکیده)
71 - راهبردهای ادب در متون و نامه های درباری دوره قاجاریه و مقایسه ساختاری آنها با ساز و کار ادب در تاریخ بیهقی (چکیده)
72 - تأثیرپذیری نحوی شعر منثور معاصر از شعر ترجمه (چکیده)
73 - نگاهی انتقادی به وام‌گیری اصطلاحات دستور زبان فارسی از صرف و نحو عربی (چکیده)
74 - زبان و ادبیات فارسی از تقابل تا تعامل (چکیده)
75 - معرفی «هیَجامَد» به عنوان ابزاری مؤثر در پذیرش نوواژه-های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی (چکیده)
76 - Interpersonal Emotion Regulation Questionnaire (IERQ) in Persian speaking population: Adaption, Factor Structure and Psychometric Properties (چکیده)
77 - نقش ویراستاری متون آموزشی در خواندن و درک مطلب فارسی آموزان غیر فارسی زبان (چکیده)
78 - بررسی تأثیر استفاده از الگوی «هَیجامَد» بر نگرش به یادگیری زبان¬آموزان (چکیده)
79 - معرفی الگوی «هَیجامَد» و شیو¬ه های افزایش آن در آموزش زبان فارسی به زبان¬آموزان غیر¬فارسی زبان (چکیده)
80 - بررسی تداخل آوایی دو زبان فارسی و فرانسه از دیدگاه راندال ویتمن (چکیده)
81 - روند اجرای طرح تجمیع نشریات فارسی و لاتین در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
82 - نقد درسنامه‌های سبک‌شناسی و پیشنهاد دو درس سبک‌پژوهی و سبک‌ورزی در رشتۀ ادبیات فارسی (چکیده)
83 - بررسی میزان استناد به مقالات همایشهای داخلی و خارجی در مجلات کتابداری در سال 1375- 1385 (چکیده)
84 - گذری بر جایگاه آموزش زبان فارسی در مراکز علمی و دانشگاهی خارج از کشور (چکیده)
85 - وضعیت آموزش زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه ههای پاکستان (چکیده)
86 - بررسی حافظه ی اجرایی در میان کودکان فارسی زبان مبتلا به آسیب زبانی ویژه (چکیده)
87 - سیر تطوّر و تحوّل آرایه‌ی حسن تعلیل در آثار بلاغی عربی و فارسی (چکیده)
88 - رتبه بندی کیفی موتورهای کاوش فارسی و غیر فارسی در بازیابی اطلاعات حوزه اسلام (چکیده)
89 - مقایسه اولین آگهی های بازرگانی و مصاحبه های خبری مطبوعاتی با انواع معاصر (چکیده)
90 - نگاهی به سیر تحول نشانه های نگارشی در خط فارسی (چکیده)
91 - معرفی یک گروه نقشی جدید در نحو زبان فارسی؛ گروه نقشی نکره (چکیده)
92 - واکاوی سیمای نیشابور در شعر عبدالوهاب البیاتی و محمدرضا شفیعی کدکنی (چکیده)
93 - بررسی میزان انطباق‌پذیری زبان اردو با فرضیه زبان‌شناختی پی‌جین و کریول (چکیده)
94 - پردازش زبان طبیعی و بازیابی اطلاعات (چکیده)
95 - روابط بین فرهنگی و گفتگوی تمدن ها (براساس روابط ایران و روسیه) (چکیده)
96 - ارزیابی میزان علاقه‌ فارسی‏ آموزانِ عرب‌‌زبان به فراگیری فرهنگ ایرانی (چکیده)
97 - مجموعه شش جلدی دانشنامه زبان وادب فارسی فرهنگستان (چکیده)
98 - آیا می دانید دانشنامه ادب فارسی چه ویژگیهایی دارد (چکیده)
99 - بررسی استناد به منابع اینترنتی در مقالات مجلات حوزه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران (چکیده)
100 - تاریخچه مختصر دستورنویسی در زبان فارسی (چکیده)
101 - فرجام‌گرایی و جلوه‌هایی از ارتباط آن با نقد کهن‌الگویی در ادب فارسی (چکیده)
102 - نقد و بررسی کتاب دستور زبان فارسی بر اساس نظریه ی گروههای خودگردان در دستور وابستگی تألیف دکتر امید طبیب زاده (چکیده)
103 - مروری بر آزمونهای مقولات دستوری آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان (چکیده)
104 - فسیل شدگی در یادگیری زبان دوم: راهبردهای اجتناب برای فارسی آموزان غیرفارسی زبان (چکیده)
105 - داستانهای مثنوی بستری مناسب در آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (چکیده)
106 - نقد و بررسی آموزش حروف اضافه در کتاب آموزش نوین زبان فارسی (چکیده)
107 - متون کهن فارسی و نظریه ادبی مدرن (چکیده)
108 - "ناتانائل من به تو شور می آموزم" ادبیات فرانسه و ایران: آندره ژید و تاثیر پذیری او از ادبیات فارسی (چکیده)
109 - جایگاه سازه های غیر موضوعی زبان فارسی در ساخت لایه ای بند دستور نقش و ارجاع (چکیده)
110 - جایگاه سازه های موضوعی زبان فارسی در ساخت لایه ای بند دستور نقش و ارجاع (چکیده)
111 - آرایش واژگان در گویش های فارسی خوزستان از منظر رده شناختی (چکیده)
112 - اصول دبیری چهارمقاله اساس مکاتبات و متون ادبی قدمای ما (چکیده)
113 - دستگرد و دسکره (چکیده)
114 - نقدی بر کتاب «فارسی شیرین است » بر اساس نظریه مک دانو و شاو (چکیده)
115 - فرهنگ آموزشی الفبای تصویری زبان فارسی : از نما تا نماد (چکیده)
116 - فارسی نویسی فیلسوفان مسلمان و نقش آنها در معادل سازی اصطلاحات فلسفی (چکیده)
117 - روابط فرهنگی ایران و افغانستان در دوره ی پهلوی دوّم (1320 – 1357ش.) (چکیده)
118 - مقاله‌ی بررسی میزان رشد تفکر انتقادی دانشجویان رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
119 - بررسی میزان انطباق‌پذیری زبان اردو با فرضیه زبان‌شناختی پی‌جین و کریول (چکیده)
120 - تأثیر تألیفات عرفا و متصوفه چشتیه در حیات زبان فارسی در شبه قاره (با تکیه بر تألیفات بابافرید گنج شکر) (چکیده)
121 - آینده‌پژوهی رشته آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان در پرتوی الگوی تحلیل لایه‌ای علت‌ها (چکیده)
122 - بررسی تطبیقی ساختار پارودی های منظوم فارسی و فرانسوی (چکیده)
123 - بررسی رفتار رئولوژیکی مخلوط صمغ کتیرا با صمغ های قدومه شیرازی، فارسی و خرنوب (چکیده)
124 - بررسی معادل یابی در ضرب المثل های فرانسه و فارسی از بعد انطباق لفظی و معنایی (چکیده)
125 - نیشابوری، محمد بن سرخ (چکیده)
126 - بررسی معادل های واژه تقوی در بیست ترجمه فارسی و انگلیسی قرآن مجید (چکیده)
127 - بررسی انتقادی تطبیقی صنعت سجع در بلاغت فارسی و عربی (چکیده)
128 - بررسی خطاهای نوشتاری فارسی آموزان عرب زبان سطح میانی خطاهای واژگانی بر مبنای چارچوب جیمز (چکیده)
129 - نقش رسانه‌های نوشتاری فارسی‌زبان برای آموزش مهارت خواندن به غیرفارسی‌زبانان (مطالعه موردی روزنامه‌های کثیرالانتشار صبح ایران) (چکیده)
130 - بررسی تأثیر وسایل کمک آموزشی بر یادگیری واژگان زبان فارسی در میان فارسی آموزان غیر فارسی زبان (چکیده)
131 - بعید آیندگی و چند زمان نادر در گویش خانیکی (چکیده)
132 - فرهنگ الفبایی تصویری زبان فارسی برای کودکان: از طراحی تا کاربرد (چکیده)
133 - بررسی اسطوره در شعر مهدی اخوان ثالث و عبدالوهاب البیّاتی (چکیده)
134 - آزاد (āzād) و آزادان (āzādān)؛ منشأ و تحول آن‌ از ایرانی باستان به ایرانی میانة غربی (چکیده)
135 - تاثیر ادبیات فارسی بر آثار یسنین شاعر بزرگ روسیه (چکیده)
136 - Ibrahim Golestân à mi-chemin du naturalisme (چکیده)
137 - بومی سازی واژگانی در زبان بلوچی (چکیده)
138 - آریش سازه ای و ساخت موضوعی جملات خبری زبان فارسی از منظر زبان شناسی شناختی (چکیده)
139 - بررسی تولید فعل از منظر ساختمان در بیمار زبان پریش ترانس کورتیکال حرکتی فارسی زبان (چکیده)
140 - دستوری شدگی جزء فعلی در تشکیل فعل مرکب فارسی (چکیده)
141 - فاعل بی آوا در ساخت های خبری و التزامی زبان فارسی (چکیده)
142 - قابلیت انطباق زبان فارسی و همراهی آن با فرآیند توسعه (چکیده)
143 - بررسی ویژگی های نشانداری در جمله های خبری زبان فارسی (چکیده)
144 - جایگاه سازه های موضوعی زبان فارسی در ساخت لایه ای بند دستور نقش و ارجاع (چکیده)
145 - بررسی وضعیت آموزش و یادگیری زبان فارسی در دانشگاههای جهان (چکیده)
146 - مقایسه میزان کاربرد گفتار مستقیم (آزاد) و گفتار غیرمستقیم در رمانس و رمان های فارسی (چکیده)
147 - راهکارهای آموزش فرهنگ : رابطه فرهنگ، زبان‌آموزی و میزان علاقه‌مندی به فراگیری فرهنگ زبان مقصد در فارسی‌آموزان عرب‌زبان (چکیده)
148 - بررسی ویژگیهای منتسب به زنان در ضرب المثل های فارسی (چکیده)
149 - تحلیل شیوه‌های گوناگون بازنمایی گفتار در داستان‌های فارسی قبل و بعد از نهضت ترجمه در عصر قاجار (چکیده)
150 - راهکارهای مترجمان شفاهی تازه کار ایرانی در ترجمه سخنرانی سیاسی (چکیده)
151 - بررسی خطاهای واژگانی در نوشتار فارسی آموزان عرب زبان سطح میانی (چکیده)
152 - تهیه و تدوین فرهنگ الفبای تصویری در زبان فارسی برای کودکان (چکیده)
153 - هوش روایی و کیفیت ترجمه (چکیده)
154 - بومی سازی مدل پنجگانه عناصر فرهنگی نیومارک با زبان و فرهنگ فارسی: اراده تقسیم بندی نه‎گانه (چکیده)
155 - ساختار شبکه ای غزل کلاسیک فارسی (مطالعه موردی: غزل سنائی) (چکیده)
156 - شناسایی عوامل موثر بر انتقال دانش در بستر همکاری های دانشگاهی بین المللی: مطالعه موردی (چکیده)
157 - بررسی کسره اضافه در ساخت اضافه زبان فارسی و برخی گویش های خراسان رضوی و جنوبی: تنوعات و تبعات (چکیده)
158 - مثلها و مثلواره های فارسی در نامه های عین القضات همدانی (چکیده)
159 - تأملی در نظریه انواع در ادبیات فارسی (چکیده)
160 - تأثیر سرودهای پهلوانی در شکل گیری داستان های حماسی فارسی (چکیده)
161 - نقش امیر علی شیر نوایی در گسترش زبان و فرهنگ فارسی و ترکی (چکیده)
162 - بازخوانی و تحلیلِ نامه های فارسی دوره صفویه (چکیده)
163 - بررسی رابطه میان جنسیت و گفتار مودبانه در زبان فارسی بر اساس نظریه لی کاف (چکیده)
164 - سبک واسوخت در شعر فارسی (پیشرو و سرآمد واسوخت محتشم است نه وحشی) (چکیده)
165 - تحلیل فرایند واجی قلب در زبان فارسی (چکیده)
166 - پیوندهای کور، چالشی در ایده داده‌های پیوندی: واکاوی سرعنوان‌های موضوعی فارسی (چکیده)
167 - ایجاز:یک سامانه عملیاتی برای خلاصه‌سازی تک‌سندی متون خبری فارسی (چکیده)
168 - مطالعه توصیفی فرایند ترجمه مترجمان انگلیسی تازه کار ایرانی (چکیده)
169 - شرح فارسی چند مثل عربی در مجمل الاقوال فی الحکم والامثال (چکیده)
170 - ارزیابی نمایه های پایان کتابهای فارسی حوزه علوم اجتماعی از نظر رعایت ملاکهای استاندارد ایزو 999 (چکیده)
171 - بررسی طرحواره های قدرتی در برخی ضرب المثل های زبان فارسی (چکیده)
172 - بررسی کنش‌گفتاری «استدلال» در زبان تبلیغات مجلات انگلیسی و فارسی (چکیده)
173 - آزمون بین اللملی زبان فارسی به غیر فارسی زبانان: ضرورتی از یاد رفته (چکیده)
174 - شکل‌گیری رئالیسم در داستان نویسی ایرانی (چکیده)
175 - شناسایی عوامل موثر بر انتقال دانش در بستر همکاری های دانشگاهی بین المللی: مطالعه موردی (چکیده)
176 - بررسی و مقایسه ویژگی های زبانی کودکان اوتیستیک (چکیده)
177 - ارزش فرهنگی اصطلاحات و ضرب المثل های فارسی و مشکلات ترجمه آنها به زبان روسی (چکیده)
178 - قصه میش و رز، منظومه ای فارسی-یهودی به شیوه درخت آسوریگ (چکیده)
179 - واکاوی موردی فرایند درک نوشتاری در زبان فارسی یک دانشجوی کره ای (چکیده)
180 - بررسی وضعیت آموزش درس فارسی عمومی در نظام آموزش عالی بر اساس مولفه های اصلی برنامه درسی (چکیده)
181 - تفکر انتقادی و ترجمه: بررسی ارتباط میان مهارت تفکر انتقادی و توانایی در ترجمه (چکیده)
182 - انعکاس داستان آفرینش آدم / انسان در برخی از متون ادب عرفانی فارسی (تا قرن نهم) (چکیده)
183 - بررسی ساختواژه زبان فارسی امروز بر اساس رویکرد کمی رده شناسی (چکیده)
184 - مروری بر متون نمایه سازی و چکیده نویسی در ایران بین سال های 1348 تا 13878 (چکیده)
185 - جایگاه سنت روایت شفاهی و خنیاگری در ادبیات ایران باستان و سرنوشت آن در شعر دوره اسلامی (چکیده)
186 - تغییر نام های کهن و اصیل راه یا بیراهه (زو یا صالح آباد) (چکیده)
187 - مضامین فلسفی در داستانهای :(P4C) فلسفه برای کودکان متون کلاسیک ادب فارسی (چکیده)
188 - تحلیل و مقایسه فهرست سرعنوان‌های موضوعی فارسی با فهرست سرعنوان‌های موضوعی کنگره از منظر ویژگی‌های ساختار زبانی و شبکه معنایی (چکیده)
189 - تحلیل چالشهای پیوسته نویسی و جدانویسی واژگان فارسی در ذخیره و بازیابی اطلاعات در پایگاههای اطلاعاتی (چکیده)
190 - شناسایی نظام مفهومی حاکم بر فهرست سرعنوان ها و تطابق آن با نظام رده بندی کنگره و نظام دانشی در ایران (چکیده)
191 - جایگاه سنت روایت شفاهی و خنیاگری در ادبیات ایران باستان و سرنوشت آن در شعر دوره ی اسلامی (چکیده)
192 - توصیف مصدر /aeh/ در گویش خانیک و مقایسه با چند گویش دیگر (چکیده)
193 - بررسی همگانی های رده شناختی در ساخت واژه ی زبان فارسی (چکیده)
194 - بررسی تطبیقی شهرگریزی و بدوی گرایی در شعر سهراب سپهری و عبدالمعطی حجازی (چکیده)
195 - پیوند امثال عربی و فارسی در کتاب لطایف المثال و طرایف الاقوال (چکیده)
196 - بررسی انتقادی کاربرد نظریه سیستمی - نقشی هلیدی (زبان شناسی متن بنیاد) در نقد شعر معاصر فارسی (چکیده)
197 - جملات مرکب در زبان فارسی تحلیلی بر پایه ی نظریه ی دستورِ نقش و ارجاع (چکیده)
198 - واکاوی مقاله درباره شعر فارسی به قلم رالف والدوامرسون: گزارشی از دیدگاه امرسون درباره شعر فارسی (چکیده)
199 - تحلیل بسط عبارت‌های جستجوی موضوعی دانشجویان، الگوهای بسط و همخوانی آن‌ها با سرعنوان‌های موضوعی فارسی در فهرست رایانه‌ای (چکیده)
200 - حسان بن ثابت در شعر فارسی (چکیده)
201 - طراحی سیستم توصیه‏ گر ترکیبی معنایی با استفاده از تکنیک‏های پردازش زبان طبیعی فارسی (چکیده)
202 - بررسی جایگاه فاعل در زبان فارسی (چکیده)
203 - تفکّر انتقادی و اهمیّت کاربرد آن در نظام آموزشی زبان وادبیّات فارسی (چکیده)
204 - کاستی های روش شناسانه تاریخ ادبیات نگاری برای زبان فارسی (چکیده)
205 - نمایه سازی استخراجی خودکار با نگاهی گذرا به مشکلات نمایه سازی در زبان فارسی (چکیده)
206 - عربیات تاریخ بیهقی (چکیده)
207 - تحلیل گفتمان روشی اثربخش در آموزش زبان (چکیده)
208 - شعر فارسیِ اقبال: رنگارنگی اندیشه/ تنوع قالب و فرم (چکیده)
209 - همبستگی های فرهنگی ایران و کشورهای آسیای مرکزی (چکیده)
210 - ادبیات تطبیقی و انواع ادبی با نگاهی به انواع ادب فارسی و عربی (چکیده)
211 - راهکارهای ترویج فرهنگ و ادب پارسی از طریق آموزش زبان فارسی به غیر ایرانیان (چکیده)
212 - تأثیر خط بریل عربی بر بریل فارسی (چکیده)
213 - جایگاه آرای تفسیری درترجمه قرآن (چکیده)
214 - تأثیر خط بریل عربی بر بریل فارسی (چکیده)
215 - روش‌ها و راه‌کارهای آموزش آرایه‌های ادبی به غیر فارسی‌زبانان (چکیده)
216 - ترجمه افعال دو مفعولی و سه مفعولی عربی در فارسی (چکیده)
217 - کلمات فارسی در قدیمی ترین فرهنگ نامه عربی (چکیده)
218 - ویژگی های نگرش خیامی با رویکرد به شعر خیام و ابوالعلاء (چکیده)
219 - نقش زبان عربی به عنوان زبان قرآن در اسلامی کردن علوم انسانی (چکیده)
220 - نمود شهر در شعر معاصر عربی و فارسی (چکیده)
221 - ارائه چارچوبی برای انتشار مجموعه داده های فارسی بصورت داده های پیوندی روی وب (چکیده)
222 - شاهنامه فردوسی: پیوندگاه ایران, تاجیکستان و ازبکستان (چکیده)
223 - هی کیم سن؟! (چکیده)
224 - نگاهی اجمالی بر مضامین مشترک در دوزبان عربی و فارسی (چکیده)
225 - جایگاه سنت روایت شفاهی و خنیاگری در ادبیات ایران باستان و تداوم و نابودی آن در عصر اسلامی (چکیده)
226 - روابط فرهنگی ایرانیان و اقوام ترکی زبان در منطقه ورارودان (چکیده)
227 - مجاز مرسل و پیوند آن با ابهام در شعر نیما، اخوان، سپهری و فروغ فرّخزاد (چکیده)
228 - تقویت زبان فارسی به عنوان عامل پیوند ملتها (چکیده)
229 - بررسی انتقادی کاربرد نظریه سیستمی- نقشی هالیدی (زبان شناسی متن بنیاد) در نقد شعر فارسی (چکیده)
230 - طراحی و روایی سنجی آزمون بسندگی زبان فارسی (چکیده)
231 - شناسایی واژه های غیر مفهومی در نمایه سازی خودکار مدارک فارسی (چکیده)
232 - گفتمان طنز سیاسی معاصر ایران و شباهتهای ساختاری آن نثر مطایبه آمیز انگلیسی (چکیده)
233 - جست و جوی نظریه ی ادب و گفتمان مؤدبانه در تاریخ بیهقی (چکیده)
234 - راز رویین تنی اسطوره های یونانی و ایرانی: در باره پهلوانان رویین تن بر پایه ایلیاد و شاهنامه (چکیده)
235 - بررسی مقایسه ای عزت نفس دانشجویان دختر رشته پزشکی و ادبیات فارسی دانشگاه علوم پزشکی و فردوسی مشهد (چکیده)
236 - طرحی برای طبقه بندی انواع ادبی در دوره کلاسیک (چکیده)
237 - جلوه‌های مختلف خداباوری در شعر اخوان، فروغ و شاملو (چکیده)
238 - تنهایی در برخی صوفیانه‌های شعر فارسی با رویکرد ویژه به شعر سهراب سپهری (چکیده)
239 - مفهوم قید و انواع آن در زبانهای روسی و فارسی (چکیده)
240 - ویژگی و نقش کتب و وسایل کمک آموزشی زبان روسی برای فارسی زبانان (چکیده)
241 - نقش کرسی های زبان و ادبیات فارسی خارج از کشور در جهانی شدن ایران فرهنگی؛ از واقعیت تا حقیقت (چکیده)
242 - ضرورت بازنگری درسهای رشته زبان و ادبیات فارسی و حرکت به سوی تخصص و گرایش (چکیده)
243 - جلوه هایی از بازتاب ادب در تاریخ بیهقی (چکیده)
244 - پژوهشی در کاربرد آرایه های ادبی در طنز معاصر فارسی و مقایسه ی اجمالی آنها در طنز انگلیسی (چکیده)
245 - شیوه های نو در آموزش فارسی به غیر فارسی زبانان (چکیده)
246 - امپرسیونیسم در شعر سهراب سپهری (چکیده)
247 - نقش روز نامه های فارسی چاپ هند در انقلاب مشروطه ایران (چکیده)
248 - تاثیر خط بریل عربی بر بریل فارسی (چکیده)
249 - دیپلماسی فرهنگی وآموزش زبان فارسی (چکیده)
250 - بررسی تطبیقی مفهوم مرگ در اندیشه ابوالعلاء (چکیده)
251 - بررسی عارضه نارسا خوانی در درس زبان فارسی دانش آموزان دوره ابتدایی (چکیده)
252 - مضامین مشترک در زبان وادبیات عربی وفارسی (چکیده)
253 - سیری در معنای عشق در دیوان امام خمینی -رحمة الله علیه. (چکیده)
254 - عشق عاشق هم زجذب عشق اوست (چکیده)
255 - ترجمه افعال دو مفعولی و سه مفعولی عربی در فارسی (چکیده)
256 - حبسیه‌های فارسی و عربی در ترازوی ادبیات تطبیقی (چکیده)
257 - سلسله مراتب وجود در برخی آثار ادب عرفانی فارسی (تا سده 9 ق) (چکیده)
258 - طنز و طعنه در تاریخ بیهقی (چکیده)
259 - شکل‌گیری رئالیسم ایرانی (چکیده)
260 - هبوط در ادبیات عرفانی فارسی (چکیده)
261 - آفرینش از آب در آثار ادب عرفانی فارسی (چکیده)
262 - ترکیب های فعلی زبان روسی و نحوه بیان آن ها در زبان فارسی (چکیده)
263 - گزاره‌های تأویل پذیری در غزل حافظ (چکیده)
264 - سبک خراسانی (چکیده)
265 - خلد برین (چکیده)
266 - رودکی (چکیده)
267 - نقد و بررسی منابع موجود در زمینه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (چکیده)
268 - مطالعه لغوی عوامل شخصیت در زبان فارسی (چکیده)
269 - نقد احوال و آثار سراج‌الدین فریدپوری، فارسی سرای بنگالی (چکیده)
270 - رابطه متقابل ادبیات فارسی و تعلیم و تربیت (چکیده)
271 - تاثیر زبان فارسی در زبان صرب و کروآتی (چکیده)
272 - طلیعه ی شعر زهد در زبان فارسی (چکیده)
273 - بررسی میزان رعایت معیارهای ساختاری منابع مرجع چاپی فارسی (چکیده)
274 - بررسی ساخت واژی نام رنگها در زبان فارسی (چکیده)
275 - مو یی به ریسمان تصحیح چند بیت از شاهنامه (چکیده)
276 - بررسی محتوایی شعر کودک در دهه هفتاد (گروههای سنی الف، ب و ج) (چکیده)
277 - زبان فارسی عاملی یکپارچگی و وحدت گونه های محلی زبان کردی (چکیده)
278 - قصة مجنون لیلی فی الادبین العربی والفارسی (چکیده)
279 - تأملی در میزان استفاده از ظرفیت درس زبان و ادبیات فارسی (دوره متوسطه)در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت (چکیده)
280 - دهستان در منابع قدیم و قرون و سطی (چکیده)
281 - ضرورت ایجاد گرایش آفرینش های ادبی در رشته ی زبان و ادبیات فارسی (چکیده)
282 - زبان فارسی عرصة حضور و همزیستی فرهنگها (چکیده)
283 - برخی مشکلات موجود در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان (چکیده)
284 - حیرتی تونی (چکیده)
285 - جام جم (چکیده)
286 - تفسیر سور آبادی (چکیده)
287 - تفسیر در ادب فارسی (چکیده)
288 - تاریخ ادبیات استوری (چکیده)
289 - بیهقی, ابوالفضل (چکیده)
290 - بررسی میزان همخوانی سرعنوان های موضوعی فارسی با کلید واژه های عنوان و فهرست مندرجات کتابهای فارسی در حوزه های علوم انسانی، علوم اتماعی، علوم کاربردی و علوم محض (چکیده)
291 - طبقات ناصری نخستین تاریخ رسمی شبه قاره هند به زبان فارسی (چکیده)
292 - ارزیابی نمایه‌های پایان کتاب‌های فارسی حوزه علوم اجتماعی از نظر رعایت ملاک‌های استاندارد ایزو 999 (چکیده)
293 - تحلیل متن مقالات فارسی و امکان نمایه‌سازی ماشینی آنها براساس قانون زیف (چکیده)
294 - طراحی سیستم جداسازی غشایی - جذبی گاز ترش (چکیده)
295 - مطالعه کتابسنجی کتابهای ترجمه شده در حوزه های علوم پایه ، مهندسی ، کشاورزی و پزشکی بین سالهای 1379ـ1370 (چکیده)
296 - ساختار صرفی و نحوی متون فنی روسی (چکیده)
297 - تکیه جمله در جمله ساده فارسی (چکیده)
298 - جستاری در احوال و آثار یعقوب چرخی و تفسیر او (چکیده)
299 - جنبه ها و جوانب ادبیات مهاجرت در ادبیات فارسی معاصر (چکیده)
300 - گذر از مالکیت به نمود در زبان فارسی (چکیده)
301 - بررسی سلسله مراتب رده شناختی مربوط به حوزه آرایش واژه ها در زبان فارسی گفتاری (چکیده)