بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Gholam Reza Lashkaripour


موارد یافت شده: 630

1 - بررسی پدیده ی فرونشست وارتباط آن با منابع آب زیرزمینی در دشت جوین (چکیده)
2 - استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری (InSAR) جهت بررسی فرونشست زمین در محدوده ی سازه های مهم دشت جوین (چکیده)
3 - Estimation of uniaxial compressive strength of Esfandiar Formation limestones using multilayer perceptron neural network north of Tabas city, Iran) (چکیده)
4 - ارزیابی عملکرد بارش سنگین در فعال‌ شدن مجدد پالئولنداسلاید روستای حسین آباد کالپوش (چکیده)
5 - بررسی اثر مینرالوژی و ویژگیهای فیزیکومکانیکی سنگ منبع بر مقاومت فشاری بتن (چکیده)
6 - ارتباط بین ویژگی‌های سنگ‌ شناسی، فیزیکی و مکانیکی سنگ آهک‌های سازند ایلام (چکیده)
7 - Simultaneous removal of four aflatoxins using magnetic nanobentonite as a green and fast sorbent: kinetic, thermodynamic, and isotherm investigation (چکیده)
8 - بررسی رفتار خزشی نمونه هایی از سنگ گچ سازند گچساران در شرایط دمای محیط و دمای پوش سنگ (چکیده)
9 - روش‌ الکتره فازی مردد در مدیریت ریسک‌های زمین‌شناسی و ژئوتکنیکی پروژه‌های تونل سازی (چکیده)
10 - تلفیق شاخص های ژئوتکنیکی و زیست محیطی با استفاده از روش فازی تصمیم گیری چند شاخصه تاپسیس (چکیده)
11 - استفاده از رگرسیون چند متغیره برای ارزیابی تراوایی توده سنگ های ساخت گاه سد خرسان 2 با استفاده از ویژگی های سیستم ناپیوستگی (چکیده)
12 - مطالعه زمین‌شناسی مهندسی و تحلیل پایداری دامنه سنگی آهک کارستی خرم‌آباد در محل آبشار مصنوعی (چکیده)
13 - شناسایی مخاطرات زمین شناسی شهر زرند با استفاده ازخصوصیات ژئوتکنیکی و ژئوفیزیکی خاک ها (چکیده)
14 - پیش بینی شاخص دوام – وارفتگی با استفاده از خواص فیزیکی سنگ آهکهای سازند اسفندیار در شمال شهر طبس (چکیده)
15 - ارزیابی شکنندگی سنگآهک سازند اسفندیار )شمال طبس( با استفاده از روابط تجربی (چکیده)
16 - Tunneling under squeezing conditions in Zagros water conveyance tunnel (چکیده)
17 - Mechanized tunneling (EPB-TBM) challenges in mixed face conditions (Soil with Cobble and Boulder) in the Mashhad Metro Line 3 (چکیده)
18 - The estimation of Hamedan limestone brittleness index using point load index and porosity test (چکیده)
19 - بررسی تأثیر کانی شناسی بر مقاومت سنگهای شیستی در معدن طلای موته (چکیده)
20 - تخمین پارامترهای ژئومکانیکی، تزیه و تحلیل تنش های برا، و تعیین پنره وزن بهینه گل با استفاده از الگوریتم های یادگیری ماشین (چکیده)
21 - The Effect of the Petrography, Mineralogy, and Physical Properties of Limestone on Mode I Fracture Toughness under Dry and Saturated Conditions (چکیده)
22 - تعیین تنشهای برجا و بررسی پتانسیل فعالیت مجدد شکستگیهاو گسلها جهت تزریق CO2 برای ازدیاد برداشت نفت در میدان نفتی گچساران (چکیده)
23 - تعیین واحدهای ژئومکانیکی با استفاده از تزیه و تحلیل الگوریتم‌های بدون نظارت یادگیری ماشین مبتنی بر نگاره های چاههای نفتی (چکیده)
24 - Application of cuttings to estimate the static characteristics of the dolomudstone rocks (چکیده)
25 - Effect of engineering geological properties on dam type selection of the Qadis Khordak Dam, Afghanistan (چکیده)
26 - ارزیابی تاثیر اقدامات آبخیزداری بر پوشش گیاهی و میزان فرسایش و رسوب در حوزه آبخیز کاخک (چکیده)
27 - بررسی پارامترهای ژئومکانیک ماده و توده سنگ سازند آسماری (مطالعه موردی: ساختگاه سد خرسان-3) (چکیده)
28 - ارزیابی شاخص شکنندگی S20 ، خصوصیات مهندسی و پتروگرافی برخی سنگ های آذرین معدن سنگ آهن سنگان خواف (چکیده)
29 - پیش‌بینی شاخص شکنندگی و تعیین همبستگی تجربی بین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ‌آهک سازند تله زنگ در ساخت گاه سد هواسان (چکیده)
30 - تهیه نقشه های پهنه بندی آب بند با استفاده از پارامترهای ژئوتکنیکی و مدل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی: سد سررود (چکیده)
31 - مانیتورینگ زمین لغزش ناشی از زلزله براساس تکنیک تداخل سنجی راداری منطقه مورد مطالعه: روستای حسین آباد کالپوش (چکیده)
32 - مطالعه کیفی آب‌های زیرزمینی ساختگاه سد خرسان 2 با استفاده از روش تحلیل آماری چند متغیره (چکیده)
33 - پیش بینی مقاومت فشاری تک محوری ماسه سنگ های سازندکشف رود و شوریجه با استفاده از ویژگی های پتروگرافی و تخلخل (چکیده)
34 - Identification of hidden faults using determining velocity structure profile by spatial autocorrelation method in the west of Mashhad plain (Northeast of Iran) (چکیده)
35 - Evaluation of engineering characteristics and estimation of static properties of clay-bearing rocks (چکیده)
36 - An investigation on karst development in gypsum and limestone (case study; Zagros folded zone, southwest of Iran) (چکیده)
37 - Kinematic and Statistical Analysis of Fold Related Fractures in the Northeast of Kopet Dagh Folded Belt, Northeast Iran (چکیده)
38 - بررسی و مقایسه‌ی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی ماسه سنگ-ها (مطالعه موردی سازندهای شوریجه و کشف‌رود) (چکیده)
39 - کاربرد نرم افزار J MICRO VISION در تجزیه و تحلیل آماری خصوصیات ژئومکانیکی ماسه سنگها (چکیده)
40 - Estimating shear wave velocity of soil using standard penetration test (SPT) blow counts in Mashhad city (چکیده)
41 - Evaluation of the Material Durability and Classification of Rocks Used in the Anzali Port Breakwater (چکیده)
42 - Evaluation of land subsidence in Kashmar-Bardaskan plain, NE Iran (چکیده)
43 - بررسی و مقایسه خصوصیات فیزیکی خاکهای مارنی حوزه دریاچه قم با دو سازند مادری مختلف (چکیده)
44 - Numerical modeling of casing collapse in Gachsaran formation in Sirri-E oilfield in Persian Gulf (چکیده)
45 - پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از GIS و مدل آماری دو متغیره ارزش اطلاعات و تراکم سطح در حوضه آبخیز گلورد نکا، مازندران (چکیده)
46 - A Geomechanical Evaluation of Fault Reactivation Using Analytical Methods and Numerical Simulation (چکیده)
47 - دلایل احداث لندفیل و بررسی تاثیرات زیستمحیطی و راهکارهای ژئوتکنیکی بهبود اثرات منفی آنها (چکیده)
48 - بررسی کیفیت آب‌های زیرزمینی دشت شوقان(مطالعه موردی: حوزه گرمک ـ طبر) (چکیده)
49 - Indexing the engineering properties of residual soils in the southern slopes of Mashhad, NE Iran (چکیده)
50 - بررسی رابطه بین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی برخی از سنگ های آذرین معدن سنگ آهن سنگان خواف (چکیده)
51 - تخمین شکنندگی برخی سنگ های آذرین معدن سنگ آهن سنگان خواف با استفاده از سختی واجهشی اشمیت و مقاومت بار نقطه ای (چکیده)
52 - Presenting new models to determine subgrade reaction modulus (Ks) for optimizing foundation calculations in coarse grained soils (چکیده)
53 - بررسی تاثیر سازندهای ‌ بر کیفیت آب‌های زیرزمینی دشت شوقان(مطالعه موردی: گرمک ـ طبر) (چکیده)
54 - ارتباط بین شدت سرپانتینی شدن و خصوصیات ژئوتکنیکی افیولیت‌ها (مطالعه موردی: افیولیت‌های پالئوتتیس جنوب غرب مشهد) (چکیده)
55 - بررسی آلودگی های ناشی از احداث لندفیل و آثار آن بر محیط زیست و سلامت (چکیده)
56 - کاهش گاز گلخانه ای(کربن دی اکسید) از طریق تزریق در مخازن نفتی و بهره مندی ژئوتکینکی از آن در بازیافت نفت (چکیده)
57 - بررسی آلایندگی فلزات سنگین سرب و آرسنیک در خاک و زعفران مزارع بخش کاخک شهرستان گناباد (چکیده)
58 - تعیین غلظت، پراکنش و پهنه بندی فلزات سنگین کادمیم، نیکل و روی در خاک های مزارع زعفران بخش کاخک شهرستان گناباد (چکیده)
59 - تحلیل توزیع فضایی و سازوکار تشکیل شکاف‌های ناشی از فرونشست زمین در دشت نیشابور (چکیده)
60 - Evaluating the Subgrade Reaction Modulus Variations with Soil Grains Shape in Coarse-Grained Soils Using Genetic Algorithm (چکیده)
61 - تخمین شاخص شکنندگی سنگهای گرانیتوئیدی با استفاده از خصوصیات فیزیکی و شاخص بار نقطه ای (چکیده)
62 - اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻓﺖ ﺳﻄﺢ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ دﺷﺖ ﻣﺸﻬﺪ (چکیده)
63 - اثرات زیست محیطی افت سطح آب زیرزمینی دشت مشهد (چکیده)
64 - ارزیابی شاخص شکىىدگی S20 سىگ آهک و بررسی عوامل موثر بر آن در حالت خشک و اشباع (چکیده)
65 - The effect of mineralogy and textural characteristics on the strength of crystalline igneous rocks using image-based textural quantification (چکیده)
66 - بررسی ارتباط بین ویژگی‌ های بافتی و کانی‌ شناسی سنگ‌ های آذرین متبلور با کمینه‌ سازی بافتی به کمک آنالیز تصویری (چکیده)
67 - ارزیابی درز و شکاف‌‌‌‌های حاصل از ‌فرونشست زمین در دشت کاشمر-بردسکن در شمال شرق ایران (چکیده)
68 - ارزیابی فرونشست زمین به‌کمک تلفیق روش تداخل‌سنجی راداری و اندازه‌گیری‌های میدانی و بررسی دلایل و اثرات آن بر شهر مشهد (چکیده)
69 - بهسازی خاک های مناطق کویری و کاربرد آنها در راهسازی (مطالعه موردی : محور خور – عرب آباد خراسان جنوبی) (چکیده)
70 - بررسی کیفیت آب‌های زیرزمینی دشت شوقان خراسان شمالی مطالعه موردی: قنات حصار عیسی (چکیده)
71 - Assessment of the engineering geological characteristics of the Bazoft dam site, SW Iran (چکیده)
72 - ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﮔﭽﺴﺎران در دﺷﺖ ﻣﯿﺪاوود، ﺷﺮق ﺧﻮزﺳﺘﺎن (چکیده)
73 - Geological parameters affected land subsidence in Mashhad plain, north-east of Iran (چکیده)
74 - Estimation of the current stress field and fault reactivation analysis in the Asmari reservoir, SW Iran (چکیده)
75 - Effects of serpentinization degree on the geotechnical characteristics of ultramafic rocks in the southwest of Mashhad city (Iran) (چکیده)
76 - بررسی خصوصیات مهندسی خاکهای شهر کرمان و عوامل مؤثر بر میزان رمبندگی آنها (چکیده)
77 - Evaluation of the effect of wastewater contamination on the geotechnical and electrical resistivity properties of a silty clay (چکیده)
78 - بررسی تأثیر پساب شهری بر پارامترهای شیمیایی، فیزیکی و مکانیکی خاک -مطالعه موردی: منطقه مرکزی شهر مشهد- (چکیده)
79 - Modeling of uniaxial compressive strength using P and S waves in dry and saturated sandstone: a case study on sandstones in Kashafrud and Shurijeh Formation in Kopet Dagh basin (چکیده)
80 - Modeling of S wave, P Wave velocity and petrographic properties: Case study on sandstones in Pestehleigh Formation in Kopet Dagh basin (چکیده)
81 - مدل سازی جانشینی سیال در سازند ایلام یکی از مخازن هیدروکربنی جنوب غرب ایران (چکیده)
82 - Application of extended elastic impedance in seismic geomechanics (چکیده)
83 - بررسی نهشته های کواترنری و مخاطرات محیطی فرونشست زمین در دشت نیشابور (چکیده)
84 - بررسی تأثیر افزایش فشار منفذی ناشی از تزریق گاز بر پایداری گسل‌های نرمال یکی از میادین جنوب غرب ایران (چکیده)
85 - طراحی و ساخت جعبه برش دو بخشی جهت مدل سازی گسلش عادی و معکوس در دستگاه سانتریفیوژ ژئوتکنیکی (چکیده)
86 - Mechanical earth modeling and fault reactivation analysis for CO2-enhanced oil recovery in Gachsaran oil field, south-west of Iran (چکیده)
87 - پهنه‌بندی شدت فرسایش در حوضه آبخیز گلورد نکا با استفاده از مدل PSIAC و GIS (چکیده)
88 - پهنه‌بندی خطر سیلاب با استفاده از GIS و AHP، در حوضه آبخیز گلورد نکاGIS (چکیده)
89 - 3D spatial model of Biot’s effective stress coefficient using well logs, laboratory experiments, and geostatistical method in the Gachsaran oil field, southwest of Iran (چکیده)
90 - Lineament mapping and fractal analysis using SPOT-ASTER satellite imagery for evaluating the severity of slope weathering process (چکیده)
91 - Centrifuge modeling of reverse fault rupture propagation through singlelayered and stratified soil (چکیده)
92 - بررسی تاثیر نوع لیتولوژی بر میزان فرسایش و رسوبدهی خاک در حوزه آبخیز سد سنگرد (چکیده)
93 - ارتباط بین ویژگی های فیزیکی و دوام داری سنگ اهک های دولومیتی سازندهای مزدوران و آسماری (چکیده)
94 - تخمین مقاومت فشاری تراکمی تک محوری سنگ آهک های دولومیتی سازندهای مزدوران و آسماری با استفاده از سرعت موج تراکمی و خصوصیات فیزیکی (چکیده)
95 - ارائه مدل هایی برای تخمین شاخص قابلیت فشردگی (Cc) در خاک های ریزدانه (چکیده)
96 - Investigating the Effect of Sedimentary Basin on Consolidation of the Kerman Fine-Grained Soils (چکیده)
97 - شناسایی مناطق مستعد دفن پسماندهای ویژه استان چهارمحال و بختیاری با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (چکیده)
98 - Heterogeneity Evaluation of Soil Engineering Properties Based on Kriging Interpolation Method. Case Study: North East of Iran, West of Mashhad (چکیده)
99 - بررسی خصوصیات مهندسی ماسه‌سنگ‌های سازند نیزار (چکیده)
100 - تعیین همبستگی بین دانسیته، تخلخل و سرعت موج فشاری با مقاومت فشاری تک محوری در ماسه سنگهای حوضه کپه داغ (چکیده)
101 - بررسی همبستگی ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی با سختی واجهشی چکش اشمیت در ماسه سنگ های حوضه کپه داغ (چکیده)
102 - Liquefaction potential evaluation and risk assessment of existing structures: A case study in Astaneh-ye Ashrafiyeh City, Iran (چکیده)
103 - Prediction of Shear Wave Velocity Profile Using GMDH Type Neural Networks and Genetic Algorithm (چکیده)
104 - Investigating the Development of Kerman’s Soil Structure and its Effect on the Collapsibility index (چکیده)
105 - Estimating engineering properties of igneous rocks using semi-automatic petrographic analysis (چکیده)
106 - ارزیابی فرونشست زمین در اثر اشباع شدگی در خاک های ریزدانه مناطق مرکزی شهر مشهد (چکیده)
107 - ارزیابی علل زمین شناختی فرونشست زمین در دشت مشهد و اثرات آن بر شهر مشهد (چکیده)
108 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی مارن های قرمز حوضه سنگرد (چکیده)
109 - بررسی و مقایسه میزان رسوبدهی نهشته‌های حساس به فرسایش در حوزه آبخیز سد دهن‌قلعه بردسکن (چکیده)
110 - بررسی پتانسیل روانگرایی رسوبات آستانه اشرفیه با استفاده خصوصیات میکروسکوپی و دینامیکی (چکیده)
111 - 3D geotechnical modeling of subsurface soils in Kerman city, southeast Iran (چکیده)
112 - بررسی اثرات بالا امدگی و پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی ناشی از توسعه شبکه جمع آوری فاضلاب در شهر کرمان (چکیده)
113 - Analysis of Environmental Factors Affecting Variation in Interrill Erosion under Rainfall Simulation (چکیده)
114 - برآورد پتانسیل واگرایی مارن های سازند قم و بررسی نقش سدیم در این فرآیند (چکیده)
115 - تخمین فشار منفذی و تنش‌های برجا در یکی از میادین نفتی جنوب ایران (چکیده)
116 - بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ های گرانیتوئیدی قطعه دوم مسیر تونل انتقال آب سولدوز (چکیده)
117 - بررسی تاثیر شاخص اشباع شدگی و فلدسپاتی بر مقاومت فشاری تک محوره در سنگ های گرانیتوئیدی قطعه دوم مسیر تونل انتقال آب سولدوز (چکیده)
118 - تخمین جهت و مقدار تنش های برجا به روش تحلیل بریکات در یکی از چاههای نفت جنوب غرب ایران (چکیده)
119 - ارزیابی پهنه های فزاز آب در سد خاکی دامغان (چکیده)
120 - ارزیابی ریسک فرونشست زمین درمحدوده شهر مشهد (چکیده)
121 - تاثیر پرده آب بند بر میزان دبی نشت از پی سد خاکی دامغان با استفاده از نرم افزار Seep/w (چکیده)
122 - بررسی اثرات زیست محیطی حفاری در چاه شماره 60 میدان نفتی کوپال بر منابع آب و خاک منطقه (چکیده)
123 - بررسی تأثیر شاخص دوام بر ویژگی‌های مکانیکی سنگ‌های آهکی سازند تیرگان (چکیده)
124 - بررسی خصوصیات مهندسی سنگ‌های کربناته سازند تیرگان (چکیده)
125 - بررسی ارزیابی کیفیت رواناب حاصل از سازندهای حساس به فرسایش با استفاده از بارانساز مصنوعی (چکیده)
126 - Assessment of brittleness and empirical correlations between physical and mechanical parameters of the Asmari limestone in Khersan 2 dam site, in southwest of Iran (چکیده)
127 - بررسی آزمایشگاهی اثر رطوبت و نسبت تزریق فوم بر روی به عمل آوری خاک در توبل سازی با EPB-TBM (چکیده)
128 - A study on potential of liquefaction of sediments in Astaneh Ashrafieh using microscopic and dynamic properties and its effect on the sustainability of the city and the urban crisis (چکیده)
129 - پهنه بندی خطر فروچاله در خاک های شمال شرق کلاله، استان گلستان با استفاده از روش آماری دومتغیره (روش ارزش اطلاعاتی) و GIS (چکیده)
130 - ارزیابی پتانسیل رمبندگی خاکهای لسی در شمال شرق کلاله، استان گلستان (چکیده)
131 - بررسی پارامتر های موثر در ریزگرد و آلودگی هوای شهر مشهد (چکیده)
132 - تحلیل داده های ایستگاههای غبار سنجی شهر مشهد و مقایسه آن با شرایط زمین شناسی (چکیده)
133 - Evaluating the Relationships Between NTNU/SINTEF Drillability Indices with Index Properties and Petrographic Data of Hard Igneous Rocks (چکیده)
134 - ارزیابی ساختگاه سد خرسان 2 و تخمین موج تراکمی و مدول تغییر شکل پذیری (چکیده)
135 - تحلیلی کلی بر ژئومورفولوژی شمال شرق ایران با نگاهی به چالش بحران آب در دشت های این منطقه (چکیده)
136 - بررسی خصوصیات مهندسی منابع قرضه رودخانه ای در شهر مشهد (محور سرخس) (چکیده)
137 - تخمین پارامترهای استاتیکی و دینامیکی سنگ آهک در یکی از مخازن نفتی جنوب ایران (چکیده)
138 - بررسی رابطه لوژان با سیستم های طبقه بندی توده سنگ (چکیده)
139 - پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش با استفاده از GIS و روش آماری دومتغیره (مطالعه موردی، حوضه آبخیز زیارت) (چکیده)
140 - ارزیابی خطر فرسایش در حوضه زیارت گرگان با استفاده از مدل EPM و GIS (چکیده)
141 - Estimation of static parameters based on dynamical and physical properties in limestone rocks (چکیده)
142 - تعیین پارامترهای ژئوتکنیکی بستر با استفاده از آزمایش بارگذاری صفحه ای (مطالعه موردی پردیس دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
143 - بررسی اثرات زیست‌محیطی توسعه شهر بر آبخوان و منابع آب، مطالعه موردی شهر مشهد (چکیده)
144 - بررسی روند توسعه، اثرات و مکانیسم فرونشست زمین در دشت مشهد (چکیده)
145 - Estimation of S20-Brittleness (An Input Parameter in Drilling Rate Index, Dri) Using Other Types of Brittleness (چکیده)
146 - بررسی فرونشست زمین، چشم اندازها وتحوّلات ژئومورفولوژی ناشی ازآن در دشت های تراکمی مطالعه ی موردی: دشت نیشابور (چکیده)
147 - پیش بینی پتانسیل تورمی خاک های مارنی حوضه دریاچه نمک (چکیده)
148 - Investigating the Ground Water Situation of Nosrat-abad City, North East of Zahedan, Iran (چکیده)
149 - بررسی همبستگی مورفومتری ترک‌های حاصل از فرونشست با تغییرپذیری ادافیک در دشت نیشابور (چکیده)
150 - مکان یابی محل دفن زباله های شهری برای شهر تربت جام با استفاده سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (چکیده)
151 - Shear wave prediction using committee fuzzy model constrained by lithofacies, Zagros basin, SW Iran (چکیده)
152 - بررسی تأثیر عوامل مختلف موثر بر خوردگی فلزات در خاک با استفاده از تحلیل‌های آماری (چکیده)
153 - Predicting Shear Wave Velocity of Soil Using Multiple Linear Regression Analysis and Artificial Neural Networks (چکیده)
154 - شبیه سازی زمین آماری ریسک ناپایداری چاه با مدل‏سازی ژئومکانیکی مقید به توزیع رخساره های سنگی در میدان نوروز (چکیده)
155 - مکانیابی لندفیل جهت دفن پسماندهای جامد شهری با بکارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش امتیازدهی رتبهای (مطالعه موردی: شهرستان شاهیندژ) (چکیده)
156 - اولویت بندی پهنه های انتخابی جهت احداث لندفیل شهری با استفاده از ازریابی شباهت به گزینه ایده آل (TOPSIS) (مطالعه مورد: شهرستان شاهیندژ) (چکیده)
157 - Automatic mineral identification using color tracking (چکیده)
158 - Reservoir geomechanical modeling: In-situ stress, pore pressure, and mud design (چکیده)
159 - تحلیل پدیده فرونشست زمین و ارزیابی عوامل ادافیک مؤثر بر مورفولوژی شکاف‌های حاصل از آن (مطالعه موردی دشت بحرانی نیشابور) (چکیده)
160 - تحلیل خطر زمین لرزه ساختگاه سد باطله معدن طلای زرمهر (چکیده)
161 - ارزیابی نفوذ پذیری ساختگاه سد باطله معدن طلای زرمهر (چکیده)
162 - آنالیز مقطع نازک سنگ و کاربرد آن در مهندسی سنگ (مطالعه موردی: گرانیتوئید کوهسنگی مشهد) (چکیده)
163 - آنالیز مدال سنگ به روش نقطه شماری بر روی تصاویر روبشی مقاطع نازک (چکیده)
164 - Geological Engineering Model for Quaternary Deposits in Isfahan City, Iran (چکیده)
165 - Prediction of grout take using rock mass properties (چکیده)
166 - ارتباط بین وِیژگی های بافتی و مقاومتی در سنگ های آذرین متبلور (چکیده)
167 - تاثیر آنیزوتروپی بر خصوصیات مکانیکی سنگ های دگرگونی جنوب مشهد (چکیده)
168 - Strength/Brittleness Classification of Igneous Intact Rocks Based on Basic Physical and Dynamic Properties (چکیده)
169 - Evaluating the soil corrosion of Bushehr, Iran, based on a new classification system for corrosive soils (چکیده)
170 - بررسی تأثیر محیط رسوبی بر خواص مهندسی خاک های شهر کرمان با توجه به رفتار مقاومتی آن ها (چکیده)
171 - بررسی و ارزیابی ساختار زمین شناسی سد شهر بیجار استان گیلان (چکیده)
172 - انحلال‌ پذیری سنگ‌های گچی (ژیپس) سازند گچساران و اثرات زیست محیطی آن در شرق خوزستان (چکیده)
173 - تحلیل میدان تنش با استفاده از دادههای چاهپیمایی و گسیختگی چاه: مطالعه موردی مخزن بنگستان میدان نفتی منصوری (چکیده)
174 - بررسی پتانسیل خورندگی خاک های مارنی اطراف شهر قم (چکیده)
175 - Assessment of sedimentary basin effect on soil structure in Kerman city deposits using destructuring coefficient criterion (چکیده)
176 - بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی شیست هاَی جنوب شهر مشهد (چکیده)
177 - DETERMINATION OF SOIL STRENGTH PARAMETERS OF QUATERNARY DEPOSITS BASED ON PHYSICAL PROPERTIES (SOUTH OF ESFAHAN, IRAN) (چکیده)
178 - بررسی تاثیر شاخص دوام بر ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی سنگهای آهکی (مطالعه موردی سازند مزدوران) (چکیده)
179 - استفاده از سرعت موج P جهت تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگ آهک مزدوران (چکیده)
180 - تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهدارنده تونل انتقال آب سبزکوه به چغاخور با استفاده از روشهای تجربی و عددی (چکیده)
181 - بررسی تاثیر ویژگی های فیزیکی بر روی رفتار دوام پذیری ماسه سنگ های سازند شوریجه، شرق حوضه کپه داغ (چکیده)
182 - تلفیق روشهای مختلف در تعیین گونه های سنگی پتروفیزیکی برای بخش بالایی سازند سورمه در یکی از میادین نفتی بخش مرکزی خلیج فارس (چکیده)
183 - برآورد آنالیز شیمیایی وطبقه بندی توده گرانیتوئیدی کوهسنگی مشهد بر اساس آنالیز مدال (چکیده)
184 - برآورد خصوصیات مکانیکی گرانیتوئید کوهسنگی مشهد بر مبنای محاسبه ضریب بافت (چکیده)
185 - Impact of some geological parameters on soil abrasiveness (چکیده)
186 - اثر خصوصیات توده‎سنگ بر خردایش ناشی از آتشباری معادن سنگ آهن ایران مرکزی (چکیده)
187 - تعیین اندازه بلوک‌ها در سنگ‌های اولترابازیک ارتفاعات جنوب شهر مشهد (چکیده)
188 - مخاطرات حفر تونل در زمین های حاوی گاز H2S (مطالعه موردی تونل انتقال آب اسپر) (چکیده)
189 - ضرورت پیشبینی طولانی مدت فرونشست شهر مشهد (چکیده)
190 - معرفی دستگاه سانتریفیوژ ژئوتکنیکی به عنوان شبیه ساز پدیده گسلش و کاربرد آن در حل مسائل زمین شناسی مهندسی (چکیده)
191 - بررسی دوام و مقاومت سنگ نماهای کربناته شهر مشهد (چکیده)
192 - ارزیابی قابلیت جفری و نوع سیستم نگهداری در سنگ های غرب تا جنوب غرب مشهد براساس طبقه بندی Rmi (چکیده)
193 - پهنه بندی بافت خاک و بررسی مقاومت نهشته های رسوبی در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
194 - Multi-phase inversion tectonics related to the Hendijan–Nowrooz–Khafji Fault activity, Zagros Mountains, SW Iran (چکیده)
195 - مقایسه مقاومت کششی سنگهای کانسار مس چهل کوره زاهدان (چکیده)
196 - Dynamic soil properties of some deep trenches in Mashhad city, NE Iran (چکیده)
197 - بررسی خصوصیات مهندسی سازند مزدوران به عنوان مصالح کوهی(کلان شهر مشهد) (چکیده)
198 - مطالعه اشکال کارست کاذب در گرانیت کوهسنگی، مشهد، شمال شرقی ایران (چکیده)
199 - بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی توده سنگ گرانیتی کوهسنگی، مشهد، شمال شرق ایران (چکیده)
200 - ارزیابی نقش پدیده های انسانی در سکونت گاههای دشت سیستان (چکیده)
201 - تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی ماسه سنگ های سازنذ شوریجه، شرق حوضه کپه داغ (چکیده)
202 - تعیین هدایت هیدرولیکی با استفاده از فرمول های تجربی بر اساس تحلیل منحنی دانه بندی ذرات، مطالعه موردی : تقاطع غیرهمسطح کوشش در شهر مشهد (چکیده)
203 - تعیین پارامترهای ژئوتکنیکی بستر با استفاده از آزمایش بارگذاری صفحه ای (مطالعه موردی پردیس دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
204 - بررسی تاثیر ویژگیهای بافتی بر مقاومت سنگهای گرانیتی بکمک آنالیز تصویری میکروسکوپی (چکیده)
205 - اعتبار داده های چکش اشمیت حاصل از سطوح صاف سنگهای آذرین متبلور (چکیده)
206 - ارزیابی تأثیر پارامترهای عملکردی بر سایش ابزارآلات حفاری مکانیزه با استفاده از نمونه های سیلیسی (چکیده)
207 - بررسی جهت مکان یابی سد زیرزمینی بر روی رودخانه سرمیچ در جنوب ایرانشهر (چکیده)
208 - مطالعه زمین شناسی مهندسی سایت پیشنهادی جهت احداث سد زیرزمینی بر روی رودخانه سرمیچ در جنوب ایرانشهر (چکیده)
209 - The Evaluation of Drillability and Support System Type in Western to Southern Part of Mashhad Rock Mass Based on Rmi Classification (چکیده)
210 - Evaluation of Grout Curtain Performance and Seepage Behavior in Doosti Dam, Iran (چکیده)
211 - Empirical relationships of shear wave velocity, SPT-N value and vertical effective stress for different soils in Mashhad, Iran (چکیده)
212 - ارزیابی کمّی رواناب سطحی غرب مشهد و ارائه راهکارهایی جهت استفاده بهینه از آن (چکیده)
213 - ارزیابی آلودگی هوا ناشی از صنعت سیمان: مطالعه موردی کارخانه سیمان کرمان (چکیده)
214 - ارزیابی تاثیر گسل و سنگ شناسی بر عملکرد عامل جهت شیب بر وقوع زمین لغزش (مطالعه موردی: حوضه آبریز بابلرود) (چکیده)
215 - Assessment of structural sensitivity of Kerman City deposits (چکیده)
216 - Presentation of Empirical Equations for Estimating Internal Friction Angle of SP and SC Soils in Mashhad, Iran Using Standard Penetration and Direct ShearTests and Comparison With Previous Equations (چکیده)
217 - تاثیر دو نقشه زمین لغزش تهیه شده از منابع متفاوت بر روی نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش، مطالعه موردی: حوزه آبریز بابل‏رود (چکیده)
218 - Estimating compaction parameters of marl soils using multi-layer (چکیده)
219 - پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، مطالعه موردی: حوضه آبریز سدشیرین دره (چکیده)
220 - Presentation of Empirical Equations for Estimating Internal Friction Angle of GW and GC Soils in Mashhad, Iran Using Standard Penetration and Direct Shear Tests and Comparison with Previous Equations (چکیده)
221 - Assessment and presentation of a treatment method to seepage problems of the alluvial foundation of Ghordanloo dam, NE Iran (چکیده)
222 - مکان یابی مناطق مناسب جهت تغذیه مصنوعی آب های زیر زمینی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP), و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) مطالعه موردی دشت شهرکرد (چکیده)
223 - بررسی و ارزیابی پیشروی آب شور در آبخوان دشت درونه و تعیین الگوی اختلاط آن بر اساس نمودارهای ترکیبی (چکیده)
224 - استفاده از سرعت موج P جهت تعیین ویژگیهای فیزیکی پرکاربردترین سنگ نمای آهکی در شهر مشهد (چکیده)
225 - بررسی زمین شناسی مهندسی سنگ های تزیینی آهکی (مطالعه موردی شهرستان مشهد) (چکیده)
226 - تحلیل آماری نتایج برداشت های صحرایی ناپیوستگیهاجهت برآوردکیفیت توده سنگهای دربرگیرنده مسیر تونل همرو (چکیده)
227 - ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی توده های سنگی مسیر تونل همرو جهت طراحی سیستم نگهدارنده اولیه (چکیده)
228 - بررسی تأثیر زمین ریخت شناسی بر روی ویژگی های زمین شناسی مهندسی نهشته های آبرفتی شهر مشهد (چکیده)
229 - تاثیر ذرات ریزدانه بر روی مقدار افت مخروط اسلامپ در خاک بعمل آوری شده با فوم برای حفاری با ماشینEPB (چکیده)
230 - تشخیص سیستم‌درزه‌ها و تعیین مناطق همگن در درزه‌نگاری منطقه معدن فسفات (چکیده)
231 - تحلیل و پایذاری گوه های تشکیل شذه در طول مسیر تونل انتقال آب سبزکوه به چغاخور تا استفاده از نرم افزار Unwedge (چکیده)
232 - بررسی ژئومکانیکی توده سنگ های مسیر تونل انتقال آب سبزکوه به چغارخور و طراحی سیستم نگهدارنده اولیه براساس روش های تجربی (چکیده)
233 - Blastability evaluation for rock mass fragmentation in Iran central iron ore mines (چکیده)
234 - اثر ریزدانه ها بر رفتار مقاومت برشی نهشته های بادی به منظور کاهش فرسایش پذیری (مطالعه موردی استان گلستان) (چکیده)
235 - Determine Stability Wellbore Utilizing by Artificial Intelligence Systems andEstimation of Elastic Coefficients of Reservoir Rock (چکیده)
236 - رابطه هبستگی بین عدد لوژان و RQD برای سد خرسان3 (چکیده)
237 - Empirical relations between strength and static and dynamic elastic properties of Asmari and Sarvak limestones, two main oil reservoirs in Iran (چکیده)
238 - ارزیابی پتانسیل زمین‌لغزش در مخزن سد خاکی پلرود با رویکرد چند معیاره فازی (چکیده)
239 - بررسی فاکتورهای مؤثر در اجرای سدهای زیرزمینی، مطالعه موردی: سد زیرزمینی میان رود راور در استان کرمان (چکیده)
240 - Evaluation of Qanat Subsidence Potential Map in West of Mashhad City NE of Iran (چکیده)
241 - بررسی عوامل مؤثر بر هیدروژئوشیمی آبخوان زاهدان با استفاده از روش های تحلیل عاملی، نمایه های اشباع و نمودارهای ترکیبی (چکیده)
242 - Assessment and Classification of Rock Mass Properties in Iran Central Iron Ore Mines (چکیده)
243 - طبقه بندی نوع زمین براساس سرعت موج برشی حاصل از عدد نفوذ استاندارد در منطقه ثامن مشهد (چکیده)
244 - PROPOSED SEISMOTECTONIC PROVINCES FOR KURDISTAN REGION–NORTH-EASTERN IRAQ (چکیده)
245 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد حاجیلرچای (چکیده)
246 - ارزیابی کیفیت توده های سنگی مسیر تونل انحراف آب سد حاجیلرچای (چکیده)
247 - تحلیل ناپایداری ساختاری و طراحی تمهیدات نگهداری برای تونل انحراف آب سد حاجیلرچای (چکیده)
248 - حذف اثر فشار همه جانبه بر سرعت امواج الاستیک سنگ مطالعه موردی: سازند سروک (چکیده)
249 - Geotechnical Assessment and Classification of Ultrabasic Rock Masses in the South of Mashhad based on GSI and RMi Classification Systems (چکیده)
250 - EVALUATION OF CONSTRUCTING UNDERGROUND SPACES EFFECT ON HISTORIC BUILDINGS (چکیده)
251 - An investigation on the mechanism of land subsidence in the northwest of mashhad city, NE Iran (چکیده)
252 - Spatial Variability of Shear Wave Velocity Using Geostatistical Analysis in Mashhad City, NE Iran (چکیده)
253 - Predictive permeability model of faults in crystalline rocks; verification by joint hydraulic factor (JH) obtained from water pressure tests (چکیده)
254 - ارزیابی خطر قنات های متروکه غرب مشهد با استفاده از نرم افزار پلاکسیس (چکیده)
255 - THE STUDY OF CEMENT GROUTING ON THE IMPROVEMENT OF DARBAND DAM STRUCTURE OF BOJNORD-IRAN (چکیده)
256 - Prediction of Shear Wave Velocity Using Artificial Neural Network Technique, Multiple Regression and Petrophysical Data: A Case Study in Asmari Reservoir (SW Iran (چکیده)
257 - PROBLEMS OF MECHANIZED TUNNELING IN GASSY GROUND CONDITIONS A CASE STUDY: NOUSOUD WATER TRANSMISSION TUNNEL (چکیده)
258 - تخمین مقاومت تراکمی تک‌محوری آهک‌های مارنی سازند آبدراز (چکیده)
259 - Environmental pollution evaluation of steel plants for achieving sustainable development; case study: khorasan steel complex of Iran (چکیده)
260 - بررسی و ارزیابی ساختار زمین شناسی سد شهر بیجار استان گیلان (چکیده)
261 - The Evaluation of Seismic Hazard of Rasht City Area, Using Probabilistic Methods And Its Effect on Environmental Issues (چکیده)
262 - Assessing the effect of heavy metal concentrations (Fe, Pb, Zn, Ni, Cd, As, Cu,Cr) on the quality of adjacent groundwater resources of Khorasan Steel Complex (چکیده)
263 - An investigating on the soil standard penetration test (SPT) variations, using geostatistical methods in Chehel Baze National Park of Mashhad city, North East of Iran (چکیده)
264 - بررسی اثرات زیست محیطی پسمانده های صنعتی بر منابع آب و خاک (مطالعه موردی: مجتمع فولاد خراسان) (چکیده)
265 - بررسی پارامترهای زمین شناسی موثر بر میزان سایندگی کانیها به کمک دستگاه LCPC (چکیده)
266 - بررسی تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب رودخانه ارتکند ناشی از پساب مزارع پرورش ماهی (چکیده)
267 - Assessment of Khorasan Steel Complex Impacts on Ground Wather Resources of Neyshabur Plain of Iran, Using Water Quality Index and Statistical Methods (چکیده)
268 - A Proposal for Geological Groutability Index (GGI) of Cement Grouting in Rock Foundations (چکیده)
269 - مدیریت پایدار منابع آب در پروژه های شهری، مطالعه موردی: پارک ملی چهل بازه مشهد مقدس (چکیده)
270 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد گمبیری (چکیده)
271 - بررسی ویژگیهای ژئوتکنیکی منابع قرضه ریزدانه سد بلطاق (چکیده)
272 - مقایسه روش پین هول و شرارد در تعیین واگرایی منابع قرضه ریزدانه سد بلطاق (چکیده)
273 - بررسی اشکال ژئومورفولوژی حوضه ی آبریز رودخانه کشف رود (چکیده)
274 - مدیریت ریسک نشست ناشی از حفاری تونل، مطالعه موردی: مسجد پارک کوهسنگی مشهد (چکیده)
275 - بررسی تغییرات عدد نفوذ استاندارد خاک (SPT) در منطقه ثامن مشهد با استفاده از روش زمین آمار (چکیده)
276 - بررسی تاثیر محیط رسوبی بر خصوصیات مهندسی خاکهای محدوده شهر کرمان (چکیده)
277 - بررسی مخاطرات زمین شناسی مهندسی در منطقه و یژه پارس چنوبی (چکیده)
278 - ارتباط بین ویژگی های هندسی بافتی کانی ها با مقاومت فشاری و کششی سنگهای آذرین متبلور (چکیده)
279 - پایدارسازی تونل های شهری به کمکروشتزریق طاق چتری، مطالعه موردی: حفاری تونل های شهری تهران (چکیده)
280 - بررسی اثرات توسعه شهر بر آبخوان زاهدان (چکیده)
281 - اثر فرسایشآبی و باد بر سکونتگاه ها سیستان (چکیده)
282 - بررسی نشست زمین و ایجاد شکاف در دشت سبزوار (چکیده)
283 - (EQC) و درصد کوارتز معادل (CAI) بررسی رابطه ی آماری بین شاخصهای سایشسرشار (چکیده)
284 - مقایسه روش های تحلیل قابلیت روانگرایی و شرایط زمین شناسی خاک های ساحلی مطالعه موردی سواحل جنوب شرق دریای خزر (چکیده)
285 - بررسی رفتار هیدرولیکی توده سنگ ساختگاه سد چهچهه در آزمایشهای لوژان (چکیده)
286 - مکانیزم رمبش لس های گلستان (چکیده)
287 - بررسی تاثیر سرباره های مجتمع فولاد خراسان بر آلودگی منابع آبی زیرزمینی دشت نیشابور (چکیده)
288 - ارزیابی خصوصیات ژئوتکنیکی منابع قرضه مخلوط سد گمبیری (چکیده)
289 - مطالعه خصوصیات فیزیکی و مکانیکی گرانیت ھای جنوب مشھد در محدوده رباط طرق (چکیده)
290 - تحلیل آماری داده های ژئو تٌکنیک غرب مشهد (چکیده)
291 - ارزیابی ناهمگنی خصو صییات مهندسی خاک در غرب مشهد بر اساس روش های آماری (چکیده)
292 - ارزیابی تزریق پذیری محور سد سومبار با استفاده از مقادیر جذب ویژه (چکیده)
293 - Study of Dispersive Soils in Sistain Plain in the East of Iran (چکیده)
294 - ازریابی مشخصات دینامیکی خاک ساختگاه تقاطع غیر همسطح میدان امام حسین(ع) مشهد مقدس (چکیده)
295 - بررسی ویژگی های کمی و کیفی آب زیرسطحی به منظور استحصال از طریق احداث سد زیرزمینی در منطقه کرناوه شیرین دره (چکیده)
296 - بررسی امکانپذیری مدیریت و استحصال آب با احداث سد زیرزمینی در منطقه کرناوه شیرین دره (چکیده)
297 - An investigation of mineralogy and microscopic structure in Kerman city sediments (چکیده)
298 - ارزیابی پارامترهای ؤئومکانیکی سنگ آهک مخزن ایلام در یکی از چاه های میادین فلات قاره (چکیده)
299 - بررسی فرکانس غالب خاک در شهر خلیل آباد با استفاده از مایکروترمورها (چکیده)
300 - بررسی پدیده نشست زمین و تأثیر آن بر روی گسیختگی لوله های جدار چاه های آب در محدوده شهر مشهد با استفاده از پهنه بندی تغییرات دانه بندی لایه های زمین (چکیده)
301 - Landslide susceptibility mapping for Yadak-Tevil watershed (northeast Iran), using AHP method (چکیده)
302 - اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر زمین‌لغزش و تهیه نقشه خطر آن با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: حوضه کشوری) (چکیده)
303 - مکانیابی محل دفن پسماند جامد شهری با استفاده از GIS و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)(مطالعه موردی شهر رامهرمز) (چکیده)
304 - بررسی علل افزایش سطح ایستایی در مىطقه بهبهان (مطالعه موردی: آبگرفتگی معدن مارن کارخانه سیمان بهبهان) (چکیده)
305 - تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی و ارزیابی پریود غالبخاکدر شهر خلیل آباد (چکیده)
306 - ایجاد بانک اطلاعات ژئوتکنیکی خاکهای غرب مشهد با استفاده از نرم افزار اکسس (چکیده)
307 - خوشه بندی بافت خاک در غرب مشهد و بررسی روابط فیزیکی هر خوشه (چکیده)
308 - ارزیابی اثرات منفی وجود نخاله های ساختمانی بر روند احداث پروژه های عمرانی از دیدگاه ژئوتکنیک زیست محیطی (چکیده)
309 - ملزومات مطالعات ژئو تکنیکی و نقش آنها در احداث سد زیر زمینی، مطالعه موردی: سد زیر زمینی پسبند لامرد (چکیده)
310 - مکانیابی سد زیرزمینی پسبند لامرد (چکیده)
311 - بررسی رابطه ی بین ضریب نفوذ پذیری (k) و دانه بندی و ارائه ی فرمول تجربی (چکیده)
312 - بررسی رفتار مقاومتی خاکهای شهر کرمان با توجه به محیط رسوبی آنها (چکیده)
313 - تعیین خصوصیات فیزیکی و مکانیکی سنگهای اولترابازیکجنوب مشهد (چکیده)
314 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ های مارنی سازند قرمز بالایی در محل ساخت گاه سد صفا (چکیده)
315 - تعیین شاخص کیفیت توده سنگ (RQD) بر اساس درزه ها در سنگهای اولترابازیک جنوب مشهد (چکیده)
316 - ارزیابی ارتباط بین خصوصیات فیزیکی ومکانیکی و دوام داری سنگ های مارنی سازند آبدراز وآب تلخ درناحیه کپه داغ، شمال شرق ایران (چکیده)
317 - ارزیابی کیفیت منابع آب حوزه آبریز کهنه جغتای در استان خراسان رضوی (چکیده)
318 - ارزیابی تاثیر سازندهای زمین شناسی بر کیفیت منابع آب حوزه آبریز شورلق سرخس، در استان خراسان رضوی (چکیده)
319 - بررسی تغییرات نفوذ پذیری توده سنگ ساختگاه سد چهچهه و رابطه آن با تراکم درزه ها، درصد خرد شدگی و RQD (چکیده)
320 - معرفی یک روش آزمایشگاهی جدید برای اندازهگیری سایندگی خاک (چکیده)
321 - مقایسه مقاومت کششی سنگهای کانسار مس چهل کوره زاهدان با دو روش آزمایش برزیلی و آزمایش بار نقطه ای (چکیده)
322 - ضرورت احداث سد زیرزمینی برروی رودخانه حرمک(شمال زاهدان) (چکیده)
323 - Engineering geological investigations of mechanized tunneling in soft ground: A case study, East–West lot of line 7, Tehran Metro, Iran (چکیده)
324 - ارتباط بین ویژگی های فیزیکی و دوام داری سنگ های آهک مارنی سازند آبدراز (چکیده)
325 - بررسی فروچاله های کارستی موجود در محزن سد گوهرکوه (چکیده)
326 - Assessing Sedimentary Basin Effect on Compressibility of City of Kerman Sediments Using Stress Sensitivity and Standard Penetration Test (چکیده)
327 - بررسی امکان احداث تالاب های مصنوعی جهت تصفیه پساب های شهری مشهد مقدس (چکیده)
328 - بررسی تاثیر ساختگاه سد زیرزمینی بر کیفیت آب زیرسطحی در سد زیرزمینی سنگانه کلات (چکیده)
329 - ارزیابی پتانسیل سایندگی سازندهای آیتامیر و نیزار در مقاطع مختلف رسوبی (چکیده)
330 - بررسی تغییرات عدد نفوذ استاندارد خاک (SPT) در منطقه ثامن مشهد (چکیده)
331 - انتخاب ماشین حفاری مکانیزه ی مناسب برای حفر تونل خط دو پروژه ی قطار شهری شیراز (چکیده)
332 - Utilizing Geological Properties for Predicting Cerchar Abrasiveness Index (CAI) in Sandstones (چکیده)
333 - بررسی فرونشست دشت مهیار جنوبی با استفاده از روش تداخل سنجی راداری (چکیده)
334 - Evaluation of Hydrogeochemical Processes and Groundwater Table Decline (چکیده)
335 - Providing a New Empirical Failure Criterion for Intact Rock and Comparing it With Three Criteria Bieniawski, Ramamurthy and Hook-Brown (چکیده)
336 - بررسی کمی آب های زیرزمینی دشت قوچان شیروان با استفاده از GIS (چکیده)
337 - Durability Characterization of Abderaz Marly Limestone in the Kopet- Dagh Basin, NE of Iran (چکیده)
338 - Investigation of Seepage Paths in Left Abutment of Bidvaz Dam Using Tracing Technique (چکیده)
339 - بررسی وضعیت سنگ کف دشت کرمان با توجه به مدل حوضه رسوبی (چکیده)
340 - پهنه بندی خطر زیزش قنوات با توجه به کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی: منطقه یازده شهر مشهد) (چکیده)
341 - بررسی معیار های شکست و کیفیت توده سنگ ساختگاه سد چهچهه با استفاده از نرم افزار Roclab (چکیده)
342 - بررسی عمق بهینه استقرار تونل در مسیر خط 2 قطار شهری مشهد (چکیده)
343 - Measuring the properties of the microstructure loess in Golestan Province (چکیده)
344 - The Application of Geostatistical Methods to Prepare the 3D Petrophysical Model of Oil Reservoir (چکیده)
345 - بررسی امکان پذیری استجصال آب زیرسطحی از طریق احداث سد زیرزمینی (مطالعه موردی در منطقه بجستان) (چکیده)
346 - Effect of geological parameters on soil abrasivity using LCPC machine for predicting LAC (چکیده)
347 - تحلیل ساختاری وعددی، تعیین میزان پایداری و پتانسیل وقوع ریزش در سقف و دیواره های تونل انحراف سد سررود (چکیده)
348 - بررسی زمین شناسی مهندسی و پهنه بندی تغییرات نفوذ پذیری وspt در محور سد بار (چکیده)
349 - ارزیابی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک های مناطق شرقی دشت مشهد(مطالعه موردی، پرو‍ژه تصفیه خانه فاضلاب شماره 4 التیمور) (چکیده)
350 - تاثیر آب و فوم بر سایندگی خاک در حفاری با ماشین EPB-TBM (چکیده)
351 - ارزیابی پایداری سد رابر در مقابل زمین لرزه (چکیده)
352 - بررسی مقایسه ای پارامترهای زمین شناسی مهندسی (مطالعه موردی، ساختگاه تصفیه خانه التیمور مشهد) (چکیده)
353 - بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی مارن به عنوان منبع قرضه ریزدانه سد: مطالعه موردی (چکیده)
354 - نقش سطوح مورد آزمایش سنگ بر داده های سختی اشمیت و برآورد مقاومت فشاری سنگ های آذرین متبلور (چکیده)
355 - ارزیابی نفوذپذیری محور سد چھچھه با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه (SPI) (چکیده)
356 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد شهیدان امیرتیموری (چکیده)
357 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ های مارنی ساختگاه سد صفا (چکیده)
358 - Investigation of land subsidence in Southern Mahyar Plain in Isfahan province, Iran (چکیده)
359 - برآورد عدد SPT برجا و مقاومت خاک های ریزدانه از روی خواص مهندسی و حدود آتربرگ آن ها با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی) (چکیده)
360 - پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه کشوری (نوژیان)به روش مورا – وارسون و نیلسن اصلاح شده (چکیده)
361 - رزیابی پارامترهای ژئومکانیکی سنگ آهک مخزن ایلام در یکی از چاه های میادین فلات قاره (چکیده)
362 - مکانیابی مسیر راه بندبن -لایی در جنوب نکا با استفاده از GIS (چکیده)
363 - Estimation of the rock mass deformation modulus using a rock classification system (چکیده)
364 - Frequency–amplitude range of hydrocarbon microtremors and a discussion on their source (چکیده)
365 - پیش بینی نرخ نفوذ TBMبا استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی متروی تبریز) (چکیده)
366 - تحلیل شکستگیهای زیرزمینی و تعیین جهت تنشهای برجا با استفاده از لاگهای تصویریFMI در یکی از میادین نفتی فلات قاره (چکیده)
367 - ارزیابی روشهای پهنه بندی خطر زمین لغزش درحوضه کشوری(نوژیان) (چکیده)
368 - بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک در مسیر تونل انرژی رضایی – عباسپور شهر مشهد (چکیده)
369 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد میدانک (چکیده)
370 - بررسی مکانیزم سقوط سنگ و تهیه نقشه محدوده خطر و ارائه راه کارهای لازم در روستای یدک (شمال استان خراسان رضوی) (چکیده)
371 - پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، مطالعه موردی: حوضه کشوری (نوژیان) (چکیده)
372 - بررسی مصالح سازه های هیدرولیکی با استفاده از تلفیق اطلاعات زمین شناسی ناحیه ای و ژئوتکنیک، مطالعه موردی: منطقه انرژی پارس جنوبی (چکیده)
373 - بررسی افت سطح آب زیرزمینی و رابطه آن با آثار نشست زمین در دشت لردگان (چکیده)
374 - بررسی تاثیر گسل های اصلی در پراکنش زمین لغزش ها (مطالعه موردی: حوضه کشوری (نوژیان) (چکیده)
375 - بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی و آب بندی ساختگاه سد زاکین (چکیده)
376 - کاربرد فناوری های نوین جهت احداث شبکه های زیرزمینی تأسیسات شهری و افزایش ضریب ایمنی مسیرها با کاهش حفاری سنتی (چکیده)
377 - Investigation of land subsidence in southern Mahyar Plain in Esfahan province, Iran (چکیده)
378 - تعیین پارامترهای فیزیکی و مقاومتی خاک های لغزشی در مخزن سد خاکی پلرود (چکیده)
379 - تاثیر افت سطح آب در فرونشست دشت خانمیرزا (چکیده)
380 - The analysis of engineering properties of the rock mass of Ghordanloo dam site, NE Iran (چکیده)
381 - پهنه بندی میزان ضخامت لایه تغذیه شونده آبخوان فارسان- جونقان با استفاده از روش نوسانات سطح ایستابی(WTF) (چکیده)
382 - بررسی مقدار دبی نشت از آبرفت سد سورک با استفاده از نرم افزار Seep/w (چکیده)
383 - بررسی تاثیرات شکل، کرویت و زاویه داری ذرات در میزان سایندگی نمونه خاک به کمک دستگاهLCPC (چکیده)
384 - پایش فرونشست زمین در دشت مهیار جنوبی به روش تداخل سنجی راداری (چکیده)
385 - تحلیل خطر زمیه لرزه در تربت حیدریه به روش احتمالاتی (چکیده)
386 - تحلیل پایداری شیروانی سنگی خروجی تونل انحراف سد صفا (چکیده)
387 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد سومبار (چکیده)
388 - ارزیابی نفوذپذیری و رفتار هیدروژئومکانیکی توده سنگ در آزمایشهای نفوذپذیری لوژون در ساختگاه سد قره دانلو  (چکیده)
389 - ارزیابی پایداری ترانشه مجتمع مسکونی نگین در ارتفاعات جنوب شرقی شهر مشهد (چکیده)
390 - غار پوسه نمونه ای از غارهای کارستی کاذب (چکیده)
391 - ارزیابی مهندسی و زیست محیطی معادن شن و ماسه زاهدان (چکیده)
392 - سبک کانی زایی، نحوه اکتشاف و مشخصات کانسارهای طلای اپی ترمال در محیط های ولکانیکی (چکیده)
393 - بررسی افت سطح آبهای زیرزمینی و تاثیرات آن در دشت نیشابور (چکیده)
394 - The Effects of landsliding on the sedimentation of Barezoo dam s reservoir in Atarak catchement Area (چکیده)
395 - ارزیابی آبخوان دشت باهوکلات به روش ژئوالکتریک (چکیده)
396 - Correlation between physical and mechanical properties of shale (چکیده)
397 - شبیه‌سازی تاثیر تغذیه مصنوعی آبخوان دشت حصاروئیه در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از نرم‌افزارVisualModflow (چکیده)
398 - هیدروژئولوژی چشمه کارستی کورسا (چکیده)
399 - بررسی علل فرسایش خاک‌های دشت سیستان از دیدگاه زمین‌شناسی مهندسی (چکیده)
400 - بررسى نوسانات سطح آب زیر زمینى و تاثیر احتمالى آن در کیفیت آب زیر زمینى دشت مرند (چکیده)
401 - بررسی عوامل و منشاء آلودگی آب سفره آب زیرزمینی زاهدان (چکیده)
402 - UNPLANNED DEVELOPMENT AND OVER EXPLOITATION OF GROUNDWATER IN ZAHEDAN CITY IN THE EAST OF IRAN (چکیده)
403 - Landslide hazard assessment in mountainous region of Iran (چکیده)
404 - Introduction to the pressurement method and its application to engineering geotechnical design (چکیده)
405 - بررسى طرحهاى پیشنهادى براى تثبیت رودخانه شیله (چکیده)
406 - The Effects of Water Table Decline on the Groundwater Quality in Aquifer of Torbat Jam Plain, Northeast Iran (چکیده)
407 - Landslide in Zagros Range (چکیده)
408 - THE EFFECT OF WATER CONTENT ON THE MECHANICAL BEHAVIOUR OF FINE-GRAINED SEDIMENTARY ROCKS (چکیده)
409 - مشکلات زیست محیطی شهر زابل (چکیده)
410 - تقسیم بندی پیشنهادی برای سنگ های شیل (چکیده)
411 - استفاده از شرایط زمین شناسی و طبقه بندی مهندسی سنگ در پیش بینی پایداری تونل ها با نگرش وِیژه در سد سهند (چکیده)
412 - تاثیر مینرالوژی روی دوام پذیری سنگ های آرژیلیتی (چکیده)
413 - Evaluation of qanat collapse hazard in Mashhad city (case study: the Zone 11 of Municipality of Mashhad, Iran) (چکیده)
414 - Triaxial tests on Silica sand (چکیده)
415 - Geelectrical exploration for groundwater in Shooroo basin, southwest of Zahedan, Iran (چکیده)
416 - A Statistical study on shale properties: Relationship among principal shale properties (چکیده)
417 - بررسی نفوذپذیری و راهکارهای آب بندی سد درونگر درگز (چکیده)
418 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد توزانلو (چکیده)
419 - بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی شیل های ساختگاه سد آمند (چکیده)
420 - بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی آهکهای سازند تیرگان (چکیده)
421 - کاربرد GIS در مکان یابی محل دفن مواد زائد جامد شهر مشهد (چکیده)
422 - بررسی کیفیت آب زیرزمینی دشت ایرانشهر و تاثیر سازندهای زمین شناسی بر کیفیت آب (چکیده)
423 - بررسی افت سطح آبهای زیر زمینی و تاثیرات آن در دشت نیشابور (چکیده)
424 - در برآورد میزان فرسایش و رسوب حوضه آبریز PSIACاستفاده از روش سد شهید کاظمی (زرینه رود) (چکیده)
425 - ملاحظات لرزه خیری و انتخاب زلرله طرح در ایمنی و پایداری سد نهرین طبس (چکیده)
426 - رانش زمین و ریزش های سنگی در سد لتیان (چکیده)
427 - امکان سنجی احداث سازه های آبی کوچک براساس معیار های ژئوتکنیکی خاک ها استان گلستان (چکیده)
428 - Tectonic control on the appearance of karst springs in Kooh-e-Siah (Dehdasht, Siuthwest Iran) (چکیده)
429 - تاثیر آلودگی نفتی روی خصوصیات مکانیکی ماسه، سیلت و رس (چکیده)
430 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی ساختگاه سد زیرزمینی ریخان در شهرستان بیرجند (چکیده)
431 - ارزیابی قابلیت تزریق پذیری ساختگاه سد گراتی (چکیده)
432 - استفاده از روش tube-a-manchette در تزریق پرده آببتد سد یامچی اردبیل (چکیده)
433 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی تونل انحراف سد شیرین دره (چکیده)
434 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی ساختگاه سد بار نیشابور (چکیده)
435 - ارزیابی پی سنگ محور سد خیرآباد بهبهان با استفاده از DMRو RMR (چکیده)
436 - تاثیر خصوصیات مهندسی درزه ها در شعاع نفوذ دوغاب تزریق: مطالعه موردی (چکیده)
437 - بکارگیری تکنیکهای سنجش از دور و GSI در بررسی نقش عوامل ساختاری، لیتولوژی و توپوگرافی در رخنمون چشمه های تاقدیس کارستی بیرک در استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
438 - اکتشاف آب زیر زمینی بروش مقاومت ویژه ژئوالکتزیک در دشت شوروی زاهدان (چکیده)
439 - Evaluation of Geotechnical Properties of Soil Profile along the Third Line of Mashhad Light Train (چکیده)
440 - Evaluation of Geotechnical and Qualitative Properties of Fine Grained Construction Materials on North and Northeast of Mashhad City (چکیده)
441 - A statistical investigation on mudrocks characteristics (چکیده)
442 - The relationship between index and mechanical properties of shake: a database approach (چکیده)
443 - Correlation between index parameters and mechanical properties of shales (چکیده)
444 - Development of a database system on shale characteristics (چکیده)
445 - The effect of water content on the mechanical behaviour of mudrocks (چکیده)
446 - The engineering geology of the Fariman dam site (چکیده)
447 - The mechanical behaviour of anisotropic fine-grained sedimentary rock (چکیده)
448 - Reservoir sedimentation associated with landsliding in Bidvaz dam (چکیده)
449 - Hazard evaluation of landslide in Iran (چکیده)
450 - Problems of groundwater development in Zahedan City, Iran (چکیده)
451 - The survey of dynamic compaction on microstructure of loess of Golestan province-Iran (چکیده)
452 - بررسی منشاء و عوامل موثر در آلودگی منابع آب سطحی و زیرسطحی مسیر رودخانه کشف رود (دشت مشهد) (چکیده)
453 - Stability Analysis of Qanats in the West of Mashhad, North-east of Iran (چکیده)
454 - Predictive permeability model of faults in crystalline rocks; verification by grouting in Seyahoo dam (چکیده)
455 - Petroleum Science and Technology The Use of Statistical Techniques in Studying Petrophysical Properties of Hydrocarbon Reservoirs: A Case Study of SW Iran (چکیده)
456 - متدولوژی پایش سد های زیرزمینی (مطالعه مورد: سد زیززمینی راور کرمان) (چکیده)
457 - تعیین ضریب آلودگی صنعتی (CIP) در نمونه های خاک محدوده تصفیه خانه فاضلاب و لندفیل نیشابور (چکیده)
458 - بررسی عناصر سنگین Ni ،Pb ،Cr و Cd موجود در پسماندهای صنعتی دشت نیشابور و اثرات زیست محیطی آن (چکیده)
459 - بررسی تاثیرات آلودگی گازوئیل بر روی خصوصیات ژئومکانیکی خاک رس، مطالعه موردی: محل احداث مجتمع مسکونی مهر شیروان (چکیده)
460 - Engineering Geology Criteria for Evaluation and Classification of Loess in Golestan Province (چکیده)
461 - Landslide Susceptibility mapping Using AHP metod in Yadak -Tevil Watershed,NE Iran (چکیده)
462 - مطالعه لایه های آبدار و رودخانه های مدفون با استفاده از روش ژئوالکتریک در جنوب گودال های چاه نیمه در سیستان (چکیده)
463 - Evaluation of Mineralogical Characteristics and Erosion of Tous Historic Mud Wall, Ne of Iranl (چکیده)
464 - Seismic microzonation of Mashhad city, northeast Iran (چکیده)
465 - بررسی استعداد ایحاد لهیدگی در قطعه دوم تونل آزاد (چکیده)
466 - بررسی اثرات مخرب زیست محیطی ناشی از برداشت بی رویه مصالح (چکیده)
467 - بررسی تاثیر شکل گسیختگی بر مقاومت تراکمی تک محوره ی نمونه های سنگی (چکیده)
468 - اصلاح روش پهنه بندی فرونشست زمین در اثر افت سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت قره بلاغ فسا) (چکیده)
469 - بررسی آزمایش های دوام و کارآیی شاخص شکفتگی-دوام در برآورد مقاومت تراکمی تک محوره سنگ های سازند شمشک (چکیده)
470 - ارزیابی نشت از پی سد درونگر بر اساس آزمایش فشار آب (چکیده)
471 - ارزیابی لس های استان گلستان بر اساس معیارهای زمین شناسی مهندسی (چکیده)
472 - ارزیابی مشخصات دینامیکی خاک در مسیر تونل انرژی رضایی- عباسپور شهرمشهد (چکیده)
473 - بررسی فرونشست دشت مهیار جنوبی و تأثیر شکاف های ناشی از آن بر زمین های کشاورزی (چکیده)
474 - بررسی رابطه نفوذپذیری و خورند دوغاب مقاطع تزریق آزمایشی ساختگاه سد خاکی پلرود (چکیده)
475 - بررسی تزریق پذیری بند تاریخی اخلمد با استفاده از روش مقدار جذب ویژه (چکیده)
476 - بررسی تزریق پذیری بند تاریخی اخلمد با استفاده از پارامتر شاخص نفوذپذیری ثانویه (چکیده)
477 - بررسی خطر گلگرفتگی در سنگهای رسی (آرژیلیتی) تونل اسپر (چکیده)
478 - ارزیابی پایداری تکیه گاه چپ سد قردانلو (چکیده)
479 - بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی منابع قرضه ریزدانه سدصفا (چکیده)
480 - بررسی تغییرات نفوذ پذیری توده سنگ ساختگاه سد گلول و رابطه آن با تراکم درزه ها، درصد خرد شدگی و RQD (چکیده)
481 - ارزیابی ارتباط بین ویژگی های فیزیکی و دوام داری سنگ های مصرفی در موج شکن جدید بندر انزلی (چکیده)
482 - Hazards of mechanized tunnel excavation in H2S bearing ground in Aspar tunnel, Iran (چکیده)
483 - Investigation of the Geological and Geotechnical Characteristics of Daroongar Dam, Northeast Iran (چکیده)
484 - بررسی پدیده نشست زمین و تاثیر آن بر گسیختگی لوله های جدار چاههای آب محدوده شهر مشهد (چکیده)
485 - The characteristics of dispersive soils in Sistan plain, eastern Iran (چکیده)
486 - A comparative study of the preliminary examining methods for liquefaction potential and geological condition of constal soils in the southeastern Caspian sea (چکیده)
487 - بررسی چگونگی نشست زمین و تخریب لوله های جدار چاههای آب در شمال غرب دشت مشهد (چکیده)
488 - بررسی نشت و مدل سازی آب های زیرزمینی در ایستگاههای W7 و 7 Nخط 7 مترو تهران (چکیده)
489 - بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی و زمین شناسی مهندسی در ایستگاههای N7 ,Wخط 7 متروی تهران (چکیده)
490 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و هیدروژئولوژی ساختگاه سد خیرآباد (چکیده)
491 - ارزیابی قابلیت تزریق پذیری ساختگاه سد گراتی (چکیده)
492 - استفاده از عکس های ماهواره ای جهت انتخاب سایت مناسب برای احداث سد زیرزمینی (چکیده)
493 - بررسی ویژگیها و آسیبهای وارده به بند تاریخی اخلمد (چکیده)
494 - بررسی تزریق پذیری بند تاریخی اخلمد (چکیده)
495 - بررسی معیارهای شکست و کیفیت توده سنگ کنگلومرایی ساختگاه سد تراز (چکیده)
496 - بررسی سد زیرزمینی ابیورد (چکیده)
497 - بررسی نفوذپذیری ساختگاه سد سیازاخ بر اساس شاخص نفوذپذیری (SPI) ثانویه (چکیده)
498 - مکان یابی و بررسی ویژگی های ژئوتکنیکی منابع قرضه ریزدانه سد گلول (چکیده)
499 - بررسی چگونگی تشست زمین و تحریب لوله های جدار چاههای آب (چکیده)
500 - تاثیر آلودگی نفتی روی خصوصیات مکانیکی ماسه، سیلت و رس (چکیده)
501 - The Source of Dust Storm in Iran: A CASE STUDY BASED ON GEOLOGICAL INFORMATION AND RAINFALL DATA (چکیده)
502 - ارزیابی نشت از پی سد درونگر بر اساس آزمایش فشار آب (چکیده)
503 - بررسی معیارهای شکست و کیفیت توده سنگ ساختگاه سد سیازاخ (چکیده)
504 - The effect of Scale Direct Shear Tests on The Strength parameters of Clayey Sand in Isfahan city, Iran (چکیده)
505 - بررسی زمین شناسی مهندسی و تزریق پذیری ساختگاه سد بلا رود (چکیده)
506 - Preliminary Support Design for a Diversion Tunnel at Daroongar Dam Site, Ne Iran (چکیده)
507 - ارزیابی نفوذپذیری ساختگاه سد درونگر با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانوی (چکیده)
508 - بهسازی زمین با استفاده از روش زهکشی (مطالعه موردی : روستای فخران) (چکیده)
509 - بررسی تغییرات نفوذپذیری در ساختگاه سد قره تیکان (چکیده)
510 - بررسی زمین شناسی مهندسی و تغییرات عدد SPT در مسیر خط دو قطار شهری مشهد (چکیده)
511 - بررسی خصوصیات نفوذپذیری و تزریق پذیری سد گلمندره (چکیده)
512 - دیوار حائل ایجاد شده با استفاده ار روش های nailing و Anchor (چکیده)
513 - بررسی تاثیر برداشت بی رویه بر کمیت و کیفیت آبخوان سبزوار (چکیده)
514 - بررسی تاثیر افت سطح آبهای زیرزمینی بر کیفیت آن (چکیده)
515 - ارزیابی پتانسیل تغذیه مصنوعی کال مشهد ریزه (چکیده)
516 - بررسی منشاء و عوامل موثر در آلودگی آبهای سطحی و زیر سطحی مسیر کشف رود (چکیده)
517 - نقش عوامل زمین شناسی بر میزان تخریب زمین لرزه ای اخیر شهر بم (چکیده)
518 - Sedimentation problem in Tabarak Abad Dam, northeast Iran (چکیده)
519 - لغزشهای مخزن سد و اثرات مخرب آن در سد شهید پارسای فردوس (چکیده)
520 - ژئوشیمی سنگ های گرانیتی زاهدان (چکیده)
521 - بررسی پروژه تغذیه مصنوعی جمعاب (چکیده)
522 - برآورد و ارزیابی بیلان آبی حوضه ‌آبریز نیشـابور (چکیده)
523 - بررسی اجمالی آب های زیرزمینی دشت نهاوند (چکیده)
524 - ارزیابی اثرات زیست محیطی منطقه ای زمین بر اثر افت سطح آب زیرزمینی در دشت های بحرانی ایران (چکیده)
525 - بررسی پدیده لهیدگی در فطعه اول تونل آزاد با استفاده از روش تجربی (چکیده)
526 - تخلیل پایداری تونل انتقال آب کسیلیان با روش تحلیل فرم بسته‏ (چکیده)
527 - پروژه تثبیت رودخانه هیرمند در منطقه سیستان و پیامدهای آن (چکیده)
528 - تاثیر خاک های متورم شونده بر پی سازه ها (چکیده)
529 - ارزیابی اثرات ساختگاه در شرق شهر مشهد با استفاده از ریزارتعاشات (چکیده)
530 - ریزپهنه بندی لرزهای غرب شهر مشهد با استفاده از ریز ارتعاشات (چکیده)
531 - THE EFFECT OF WATER CONTENT ON THE MECHANICAL ‎BEHAVIOUR OF FINE-GRAINED SEDIMENTARY ROCKS (چکیده)
532 - مطالعات زمین شناسی ماسه های بادی جنوب شرقی اصفهان با استفاده از پردازش داده های رقومی ماهواره لندست‏ (چکیده)
533 - فرسایش و پیشروی رودخانه شیله و نابودی دریاچه هامون (چکیده)
534 - Granite of Zahedan, southeastern Iran (چکیده)
535 - Drought in Sistan and Baluchestan province of Iran and the death of Hamoon lakeِ (چکیده)
536 - بررسی تاثیر افت سطح آب زیرزمینی بر روی کیفیت آن در دشت تربت جام-فریمان (چکیده)
537 - تاثیر افت آب زبرزمینی در نشست زمین: مطالعه موردی (چکیده)
538 - افت سطح آبهای زیرزمینی و نشست زمین: مطالعه موردی (چکیده)
539 - ارزیابی آماری درزه ها در رخنمون سطحی ساختگاه سد شی کلک چابهار‏ (چکیده)
540 - افت سطح آب زیرزمینی در دشت مشهد (چکیده)
541 - بررسی جهت تورق روی خواص مکانیکی شیل (چکیده)
542 - بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی مسیر پروژه خط یک قطار شهری مشهد (چکیده)
543 - Predicting mechanical properties of shale from index parameters (چکیده)
544 - بررسی پدیده نشست زمین تحت تاثیر افت سطح آب زیرزمینی (چکیده)
545 - بررسی عملکرد فعالیت های تکتونیکی منطقه بر روی آبخوان دشت جلگه (تربت حیدریه) (چکیده)
546 - بررسی پتانسیل آبهای زیرزمینی دشت قوچان-شیروان با استفاده GIS (چکیده)
547 - نقش شرایط زمین شناسی در خصوصیات ژئوتکنیکی مصالح خرده سنگی چابهار (چکیده)
548 - مدیریت آبخوان دشت شورو با استفاده ار مدل آبهای زیرزمینی (چکیده)
549 - شبیه سازی جریان آب زیرزمینی دشت لادیز (چکیده)
550 - بررسی قابلیت نفوذپذیری و تزریق پی سد دوستی (چکیده)
551 - The effect of geological and geotechnical factors on the Zavin concrete gravity dam site (چکیده)
552 - براورد منحنى هدایت هیدرولیکى غیر اشباع خاک ار روى منحنى دانه بندى آن و با استفاده از مدل شبکه عصبى مصنوعیRBFN (چکیده)
553 - LANDSLIDE INVESTIGATION IN KESBAYER AREA IN NORTH IRAN (چکیده)
554 - MINERALOGICAL CONTROLS OF MUDROCK DURABILITY (چکیده)
555 - تاثیر فرایند های زمین شناسی بر خواص ژئوتکنیکی ساختگاه سد بیدواز (چکیده)
556 - شرایط تشکیل کانسار سنگان بر مبنای مجموعه های کانی در شمال شرق ایران (چکیده)
557 - بررسی پارامتر های ژئومکانیکی توده سنگ های در بر گیرنده تونل انحراف سد درونگر (چکیده)
558 - محاسبه بیلان آب زیرزمینی دشت ایرانشهر با روش دستی و مدل عددی (چکیده)
559 - بررسی واگرای خاک های دشت سیستان (چکیده)
560 - بررسی آبهای زیرزمینی دشت لادیز (چکیده)
561 - Land slide hazard zonation usinf the relative effect method (چکیده)
562 - Comparision of predicted an actual behaviour of engineering chractrization of the Kallat tunnel, Iran (چکیده)
563 - Rock falls in Sfeedan village in the notheast of Iran (چکیده)
564 - Development of a quantitative model for the assessment of Zahedan aquifer, southeast Irasnِ (چکیده)
565 - Landslide hazard zonation using relative effect method: A case study in Bormahan basin, northeast Iran (چکیده)
566 - بررسی علل تشکیل شکاف ها و فرونشست زمین در غرب دشت کاشمر (چکیده)
567 - تاثیر شکل هندسی جریان بر روی تفسیر آزمایشات لوژن؛ مطالعه موردی (چکیده)
568 - مدیریت آبخوان دشت شورو با استفاده از مدل آبهای زیرزمینی (چکیده)
569 - An investigation of groundwater condition by geoelectrical resistivity ‎method: A case study in Korin aquifer, southeast Iran ‎ (چکیده)
570 - بررسی تغیرات , Vs30 و رده بندی لرزه ای خاک در شمال شهر مشهد (چکیده)
571 - مقایسه پارامتر های طبقه بندی ژئومکانیکی توده سنگ (RMR) بر اساس داده های سطحی و زیر سطحی در تونل انتقال آب هریرود (چکیده)
572 - افت سطح آب های زیرزمینی و بررسی نشست زمین در دشت اسدآباد (چکیده)
573 - مطالعه پتانسیل تغذیه مصنوعی آبخوان حوضه آبریز سماخون (چکیده)
574 - شناسای خصوصیات پروفیل خاک با استفاده از معکوس تابع تبدیل (چکیده)
575 - Strength anisotropies in mudrocks (چکیده)
576 - The role of mineralogy on durability of weak rock (چکیده)
577 - بررسی وضعیت نیترات در آب های زیرزمینی مشهد (چکیده)
578 - تخمین تخلخل و آبدهی ویژه در آبخوان دشت شورو با استفاده از داده های مقاومت ویژه و روابط تجربی (چکیده)
579 - غار غیر کارستی پوسه در شمال یلوچپستان و شیوه تشکیل آن (چکیده)
580 - بحران خشکسالی در سیستان و راهکارهای تعدیل آن (چکیده)
581 - Contamination of grounwater resorce in Zahedan city due to rapid development (چکیده)
582 - f و cl در بیو تیت های موجود در سنگ های گرانیتی زاهدان (چکیده)
583 - Groundwater pollution in the city of Zahedan, eastern Iran (چکیده)
584 - The effect of water table decline on the groundwater quality in Marand plain, northeast Iran (چکیده)
585 - Vertical electrical sounding fo groundwater assessment in southeastern Iran: A case studyr (چکیده)
586 - تاثیر عوامل زمین شناسی در تغییر مسیر رودخانه هیرمند (چکیده)
587 - برداشت آب از آبخوان ایرانشهر بر روی دبی پایه رودخانه بمپور (چکیده)
588 - Predicting mechanical properties of mudrock from index parameters (چکیده)
589 - ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی توده های سنگ مسیر تونل انتقال سد درونگر جهت طراحی سیستم نگهدارنده (چکیده)
590 - تأثیر افت سطح آب بر کیفیت آبهای زیرزمینی در دشت فریمان – تربت جام (چکیده)
591 - اکتشاف رودخانه مدفون با روش ژئوالکتریک ومطالعات زمین شناسی جهت تامین آب (چکیده)
592 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد شورکال (چکیده)
593 - افت سطح آب زیرزمینی و نشست زمین در دشت کاشمر (چکیده)
594 - بررسی راهبردهای مختلف جلوگیری از افزایش افت سطح آب (چکیده)
595 - مقایسه تعیین فرکانس غالب شهر بم با استفاده از پروفیلهای لرزه ای (چکیده)
596 - مطالعه ژئوالکتریک طرح تغذیه مصنوعی پخش سیلاب بیرجند جهت آشکارسازی شرایط هیدروژئو لوژیکی (چکیده)
597 - بررسی علل فرسایش خاک های دشت سیستان از دیدگاه زمین شناسی مهندسی (چکیده)
598 - Electrical resistivity survey for predicting Samsor aquifer properties, southeast Iran (چکیده)
599 - Reservoir sedimentation associated with landsliding, Atrak watershed, Iran (چکیده)
600 - Desalination of brackish groundwater in Zahedan city in Iran (چکیده)
601 - The engineering geology of the Tabarak Abad Dam (چکیده)
602 - Determination of silica sand stiffness (چکیده)
603 - ارزیابی نفوذپذیری ساختگاه سد گلمندره با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه (چکیده)
604 - ارزیابی توده سنگ ساختگاه سد گلمندره خراسان با استفاده از طبقه بندی DMR (چکیده)
605 - بررسی رفتار هیدرولیک توده سنگ در آزمایشهای نفوذپذیری لوژون در سد سیازاخ (چکیده)
606 - بررسی مشکلات زیست محیطی ناشی از قنوات متروکه شهر مشهد (چکیده)
607 - پهنه بندی تغییرات نفوذ پذیری درساختگاه سد بار با توجه به نقش پارامترهای زمین مهندسی درمحیط نرم افزار Rockwork (چکیده)
608 - ارزیابی کارآیی رد ه بندی RMR در پیش بینی رفتار مهندسی سازند شمشک در حفریات زیر زمینی منطقه ی سیاه بیشه (چکیده)
609 - بررسی خصوصیات ژئومکانیکی و آب بندی ساختگاه بند اخلمد (چکیده)
610 - تحکیم خاک با استفاده از روش های Anchor و Nailing در پروژه مرکز بین المللی مالی - اقتصادی مشهد IT (چکیده)
611 - حفاظت و تثبیت ساحل چپ رودخانه کارون به وسیله لحاف بتنی با فیلتر ژئو تکستایل در محدوده شیبان (چکیده)
612 - بررسی بروز پدیده لهیدگی در قطعه دوم تونل آزاد (چکیده)
613 - A geomorphological approach to landslide susceptibility assessment in Zoshk valley, NE Iran (چکیده)
614 - Land subsidence due to groundwater level decline in Neyshabur plain, Ne Iran (چکیده)
615 - بررسی هیدروژئولوژیکی چشمه کارستی کورسای دشت (چکیده)
616 - بررسی اثرات کمی زمین لرزه سال 1382 بر روی آبخوان دشت بم (چکیده)
617 - Rockfalls in Sfeedan village in the northeast of Iran (چکیده)
618 - Engineering geological characterization of Kallat tunne, NE Iran (چکیده)
619 - نقش آنالیز حساسیت در طراحی شبکه مصنوعی مناسب جهت پیش بینی مقاومت فشاری دوغاب های سیمان تزریق- مطالعه موردی: دوغاب های تزریق پرده آب بند سد مخزنی آغ چای (چکیده)
620 - ارزیابی نفوذپذیری محور سد ابیورد با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه SPI (چکیده)
621 - بررسی افت سطح سطح آبهای زیرزمینی و تاثیرات آن در دشت نیشابور (چکیده)
622 - بررسی ناپایداری شیبی در دره ابرده – زشک (چکیده)
623 - نشست زمین در اثر افت سطح آبهای زیرزمینی در دشت نیشابور (چکیده)
624 - ایجاد بانک اطلاعات ژئو تکنیکی شهر مشهد با استفاده از نرم افزار اکسس (چکیده)
625 - ارزیابی و تعیین شاخص فابریک توده سنگ با توجه به سیستم های رده بندی توده سنگ (چکیده)
626 - بررسی کانی های رسی خاک بستر شهر مشهد با توجه به حدود اتربرگ آنها (چکیده)
627 - landslide investigation in kesbayer area in north east iran (چکیده)
628 - the effect of geological and geotechnical factors on the zavin concrete gravity dam site (چکیده)
629 - Water resource management in Kabul river basin, eastern Afghanistan (چکیده)
630 - Geoelectrical investigation for the assessment of groundwater conditions: a case study‎ (چکیده)