بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: علیرضا کوچکی


موارد یافت شده: 588

1 - اثر کشت مخلوط سه تیپ رشدی لوبیا در سری‌های جایگزینی بر شاخص‌های رشدی آن‌ها (چکیده)
2 - (Triticum aestivum L.) ارزیابی بیلان نیتروژن در نظامهای زراعی تولید گندم ایران (چکیده)
3 - ارزیابی کیفی مجله‌‌های علمی رشته زراعت و اصلاح نباتات ایران (چکیده)
4 - Nutrition Management and Farm’s Age Affect Saffron Daughter Corms Behavior, Nutrients Uptake and Economic Water and Fertilizer Use Efficiency: A Large Scale On-farm Experiment in Torbat Heydarieh, Iran (چکیده)
5 - اثر مدیریت علفهای هرز و گیاهان پوششی بر عملکرد میوه و شاخص بریکس دو رقم گوجه فرنگی (چکیده)
6 - The possibility of improving saffron (Crocus sativus L.) flower and corm yield through the irrigation and soil texture managements (چکیده)
7 - تأثیر عوامل بوم‌شناختی بر تنوع زیستی گونه‌های گیاهی بوم‌نظام طبیعی بهارکیش قوچان (چکیده)
8 - Analysis of the variations in dry matter yield and resource use efficiency of maize under different rates of nitrogen, phosphorous and water supply (چکیده)
9 - شاخص کارایی مصرف عناصر غذایی ذرت در واکنش به مقادیر متفاوت کودهای نیتروژن و فسفر در رژیم های مختلف آبیاری (چکیده)
10 - اثر نسبت‌های کشت مخلوط افزایشی سیاه‌دانه (L. Nigella sativa) و شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد آن‌ها (چکیده)
11 - ارزیابی تنوع نظام های زراعی ایران (چکیده)
12 - تنوع واریته های گیاهان زراعی در ایران (چکیده)
13 - تنوع زیستی گیاهان دارویی و معطّر در بوم نظامهای زراعی ایران (چکیده)
14 - ارزیابی کارایی نیتروژن در طی روند تاریخی اصلاح ارقام مختلف غلات در ایران: 2- ذرت (Zea mays L.) (چکیده)
15 - اثر زمان رویش در خزانه و تراکم سوروف‌آبی (Echinochloa oryzoides) بر قابلیت رقابت با برنج (1. مطالعات طی فصل رشد: رشد و نمو) (چکیده)
16 - بررسی چرخه حیات (LCA) نظام تولید ذرت در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
17 - بررسی عملکرد کمی و کیفی ارقام چغندرقند در تاریخ‌های مختلف کشت مستقیم و نشایی در دو منطقه شیروان و مشهد (چکیده)
18 - تأثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی نیتروژن و فسفر بر عملکرد کمی و کیفی ذرت تحت شرایط تنش خشکی (چکیده)
19 - بررسی روش‌های مدیریت غیر شیمیایی علف‌های‌هرز در مزرعه زعفران (Crucus sativus) (چکیده)
20 - Depending on mother corm size, the removal of extra lateral buds regulates sprouting mechanism and improves phosphorus acquisition efficiency in saffron (چکیده)
21 - ارزیابی تناسب اراضی و امکان‏سنجی اجرای تناوب گندم-سویا در سطح اراضی زراعی استان گلستان (چکیده)
22 - برآورد میزان ترسیب کربن در بوم‌نظام‌های زراعی ایران با استفاده از مدل های تجربی (چکیده)
23 - تاثیر نظامهای مختلف زراعی و مدیریت بقایای گندم بر برخی شاخص های رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد کلزای پاییزه در شهرستانهای رومشگان و سرابله (چکیده)
24 - Mother corm origin and planting depth affect physiological responses in saffron (Crocus sativus L.) under controlled freezing conditions (چکیده)
25 - The effects of manure application and branch management methods on some agroecological aspects of summer squash -Cucurbitapepo L.- in a low input cropping system (چکیده)
26 - بوم‌ نظام‌های زراعی و دامی در ایران: ستیزه یا همزیستی؟ (چکیده)
27 - بررسی درجه ترکیب پذیری ارقام قدیم و جدید گندم با گیاه روغنی کلزا در سری های کشت مخلوط افزایشی (چکیده)
28 - Corm weight or number per unit of land: Which one is more effective when planting corm, based on the age of the field from which corms were selected? (چکیده)
29 - بررسی تأثیر سن نشاء و تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی عروسک پشت پرده (Physalis alkekengi L.) (چکیده)
30 - ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط ردیفی کدو پوست-کاغذی (Cucurbita pepo L.) با برخی گیاهان زراعی (چکیده)
31 - Investigation of Biodiversity and Some of the Ecosystem Services in the Intercropping of Corn, Soybean and Marshmallow (چکیده)
32 - بوم شناخت تولید زعفران با رویکردی جامع نگر (چکیده)
33 - ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط جایگزینی ماریتیغال (Silybum marianum L.) و رازیانه (Foenicolum vulgar Mill.) (چکیده)
34 - Saffron- pumpkin/ watermelon: A clean and sustainable strategy for increasing economic land equivalent ratio under limited irrigation (چکیده)
35 - اثر سریهای جایگزینی در کشت مخلوط ارقام ذرت و سویا بر عملکرد کمی و کیفی و نسبت برابری زمین (چکیده)
36 - تأثیر تاریخ کشت بهاره و پاییزه بر کیفیت ریشه در ارقام چغندرقند (Beta vulgaris L.) در مشهد (چکیده)
37 - عملکرد شکر، خصوصیات مرفولوژیکی و بهره وری آب در کشت بهاره و پاییزه ارقام چغندرقند (Beta vulgaris L.) (چکیده)
38 - بررسی تأثیر کود نیتروژن و تراکم در سطوح غیرمعمول بر ویژگی‌‌های رشدی عملکرد دانه و علوفۀ ذرت (چکیده)
39 - پایش عملکرد گندم و چغندر قند در استان خراسان: 1- تجزیه و تحلیل روش های پیش بینی عملکرد پتانسیل (چکیده)
40 - اثر وزن بنه مادری و میزان کود گاوی بر عملکرد گل و بنه زعفران (چکیده)
41 - مطالعه اثرات زیست‌محیطی تولیدات عمده زراعی استان خراسان با استفاده از ارزیابی چرخه حیات (چکیده)
42 - امکان‌سنجی استفاده از AgMERRA برای پرکردن خلأ داده‌های بارندگی و دما در ایستگاه‌های سینوپتیک افغانستان (چکیده)
43 - Tillage and N application effects on crop yield, N uptake and soil properties in a corn-based rotation (چکیده)
44 - تأثیر کودهای دامی، بیولوژیک و شیمیایی بر شاخص‌های رشد گیاه آلوئه‌ورا (Aloe barbadensis Miller.) در استان بوشهر (چکیده)
45 - شناسایی و ارزیابی زراعی و اکولوژیک گیاهان فراموش شده در بوم نظام‌های زراعی: ابعاد تاریخی تکامل کشاورزی (چکیده)
46 - بررسی شاخص‌های رشد و مراحل فنولوژیک کنجد (Sesamum indicum L.) در شرایط استفاده از منابع تغذیه‌ای زیستی و شیمیایی (چکیده)
47 - ارزیابی و ارزش‌گذاری اقتصادی خدمات اکوسیستمی پارک‌های مشهد (چکیده)
48 - Methods for breaking Chinese lantern (Physalis alkekengi L.) seed dormancy. Laboratory and greenhouse studies (چکیده)
49 - بررسی شاخصهای فیزیولوژیکی و عملکرد کشت مخلوط ردیفی کرچک با کدو پوست کاغذی (چکیده)
50 - Increasing saffron (Crocus sativus L.) corm size through the mycorrhizal inoculation, humic acid application and irrigation managements (چکیده)
51 - امکان جایگزینی کودهای آلی با شیمیایی در زراعت زعفران در سطوح مختلف تراکم بنه در خراسان شمالی (چکیده)
52 - ارزیابی کارایی نیتروژن در طی روند اصلاح ارقام مختلف غلات در ایران: 1-گندم (چکیده)
53 - Evaluation of the effects of saffron-cumin intercropping ratios on quality and yield under semiarid conditions (چکیده)
54 - بررسی تأثیر بستر، وزن و زمان برداشت بنه بر خصوصیات کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L.) (چکیده)
55 - بررسی اثر کیفیت بقایای گیاهی بر روند معدنی شدن نیتروژن در خاک در شرایط رطوبتی متفاوت (چکیده)
56 - اثر تیمارهای مختلف کشت مخلوط درهم و ردیفی بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و لوبیا (چکیده)
57 - اثر ترکیب های مختلف کاشت و کود زیستی بر کارآیی مصرف آب و نیتروژن در کشت مخلوط (Vigna unguiculata L.) و لوبیا چشم بلبلی (Panicum miliaceum L.) ارزن معمولی (چکیده)
58 - برآورد تاثیر تحقیقات کشاورزی در رشد بهره‌وری غلات در ایران (چکیده)
59 - اثر روش خاکورزی و کوددهی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی همیشه بهار (چکیده)
60 - اثر کادمیم و سرب بر خصوصیات کمی و درصد اسانس نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) (چکیده)
61 - Botanical Criteria of Baharkish Rangeland in Quchan, Khorasan Razavi Province, IRAN (چکیده)
62 - پایش عملکرد گندم و چغندر قند در استان خراسان: 2- برآورد خلاء عملکرد (چکیده)
63 - ارزیابی تأثیر مبدأ بنه، وزن بنه و محلول پاشی برگی بر عملکرد کمی و کیفی زعفران (Crocus sativus L) (چکیده)
64 - اثر تراکم بنه و نوع بستر کاشت بر اجزای عملکرد گل و کلاله زعفران (چکیده)
65 - بررسی وضعیت جذب و استفاده نور در کشت خالص و مخلوط سه گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)، همیشه‌بهار (Calendula officinalis L.) و گاوزبان اروپایی (چکیده)
66 - اثر ارتفاع بستر، کود دامی و تغذیه برگی بر ویژگیهای بنه و عملکرد زعفران (چکیده)
67 - ارزیابی شاخص‌های تنوع زیستی زراعی سه گونه جالیزی استان خراسان رضوی (چکیده)
68 - ارزیابی عملکرد اقتصادی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط و خالص ذرت و پنبه تحت تأثیر سطوح مختلف نیتروژن (چکیده)
69 - اثر روش کاشت پشته مرتفع و نیتروژن بر شاخص های کارایی نیتروژن و عملکرد گندم (چکیده)
70 - بررسی تأثیر نظامهای زراعی و سطوح آبیاری بر ویژگیهای کمی و کیفی گیاه دارویی انیسون (Pimpinella anisum) (چکیده)
71 - اثرات کاشت گیاهان پوششی بر جمعیت علف های هرز، خصوصیات زراعی و عملکرد گل و بنه زعفران Crocus sativus L (چکیده)
72 - تأثیر عوامل فیزیوگرافیک بر تنوع زیستی گونه های گیاهی اکوسیستم بیابانی کاخک گناباد (چکیده)
73 - Responses of Anise Medicinal Plant Species in Terms of Essential Oil Contents and Concentrations to Different Planting Times and Various Nitrogen Fertilizer Sources under SemiArid Climatic Conditions (چکیده)
74 - جایگاه تنوع زیستی در بوم نظامهای زراعی و راهکارهای اکولوژیک سنجش و ارتقاء آن (چکیده)
75 - بررسی برخی دلایل کاهش عملکرد زعفران در طی 30 سال اخیر (چکیده)
76 - تاثیر وزن بنه مادری و محلول پاشی برگی بر عملکرد گل و بنه دو توده زعفران(Crocus sativus L.) ایرانی و اسپانیایی (چکیده)
77 - Effects of Corm Size, Organic Fertilizers, Fe-EDTA and Zn-EDTA Foliar Application on Nitrogen and Phosphorus Uptake of Saffron (Crocus sativus L.) in a Calcareous Soil under Greenhouse Conditions (چکیده)
78 - بررسی امکان جایگزینی کودهای آلی با کود شیمیایی در زراعت کلزا (چکیده)
79 - تاثیر کشت مخلوط جو و شبدر ایرانی بر ویژگیهای کیفی علوفه (چکیده)
80 - تاثیر کشت مخلوط جو و شبدرایرانی بربرخی ویژگیهای کمی علوفه (چکیده)
81 - برآورد هزینة اقتصادی انتشار گازهای گلخانه‌ای حبوبات در ایران (چکیده)
82 - مقایسه محل کود پاشی برگی ی سه مسرع بر عملکرد ی درشتی بى زعفران Crocus sativus L. (چکیده)
83 - Effects of bed type, corm weight and lifting time on quantitative and qualitative criteria of saffron (Crocus sativus L.) (چکیده)
84 - اثرات تاریخ کاشت، زمان آبیاری و کاربرد گیاهان پوششی بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L) (چکیده)
85 - ارزیابی کارایی مصرف نیترو‍ژن در نظام‌های زراعی تولید گندم (چکیده)
86 - مولفه‏ های موثر بر ترجیحات مصرف میوه و سبزیجات ارگانیک در مشهد (چکیده)
87 - How irrigation rounds and mother corm size control saffron yield,quality, daughter corms behavior and phosphorus uptake (چکیده)
88 - ارزیابی عملکرد و شاخص های کیفی جوانه زنی بذور گیاهان دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)، اسفرزه (Plantago ovata Forsk.) و رازیانه (.Foeniculum vulgare Mill) تحت شرایط کشت ارگانیک (چکیده)
89 - مطالعه رویشگاهی اکوتیپ های مختلف گل اروانه بزقی (Rech.f. Hymenocrater platystegius) در استان خراسان رضوی : روش تجزیه به مؤلفه اصلی (چکیده)
90 - THE EFFECT OF TILLAGE AND WHEAT RESIDUE MANAGEMENT ON NITROGEN UPTAKE EFFICIENCY AND NITROGEN HARVEST INDEX IN WHEAT (چکیده)
91 - اثر کاربرد کودهای بیولوژیک نیتروژن و فسفر بر عملکرد و اجزای عملکرد سیاهدانه (چکیده)
92 - اثر تراکم های مختلف کشت مخلوط ذرت (Zeamays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) بر جمعیت علف های هرز (چکیده)
93 - اثر کاربرد کودهای بیولوژیک نیتروژن و فسفر بر شاخص های رشدی سیاهدانه (چکیده)
94 - تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی کنجد (Sesamum indiucmL.) در شرایط اقلیمی مشهد (چکیده)
95 - تاثیر تنوع زیستی بر عملکرد اقتصادی و تنظیم جمعیت علف‌های‌ هرز در کشت مخلوط ذرت، سویا و ختمی (چکیده)
96 - اثر کشت مخلوط ردیفی کاهو پیچ (Lactuca sativa L. var. capitata) و گلعسلی (Lobularia maritima L. Desv.) بر جمعیت علفهای هرز (چکیده)
97 - Effects of Different Water Supply and Corm Planting Density on Crocin, Picrocrocin and Safranal, Nitrogen Uptake and Water Use Efficiency of Saffron Grown in Semi-Arid Region (چکیده)
98 - بهینه سازی تراکم بوته و نیتروژن در زراعت ذرت با استفاده از مرکب مرکزی (چکیده)
99 - بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت تاثیر دوره بحرانی علف¬های هرز در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
100 - Evaluation of the effects of saffron–cumin intercropping ratios on quality and yield under semi-arid conditions (چکیده)
101 - Saffron corm: Science and Technology (چکیده)
102 - بررسی عملکرد، اجزای‌ عملکرد و شاخص‌های مختلف ارزیابی در کشت مخلوط درهم و ردیفی کنجد (Sesamum indicum) و لوبیا (.Phaseolus vulgaris L) (چکیده)
103 - ارزیابی اثر تنوع گونه‌ای بر برخی خدمات اگرواکوسیستمی در کشت مخلوط ذرت، سویا و ختمی 2- عملکرد، نسبت برابری زمین، تنفس و زیست توده میکروبی خاک و پتانسیل ترسیب کربن (چکیده)
104 - اثر روش کاشت و نسبت‌های مختلف بذر بر شاخص‌های رشدی در کشت مخلوط کنجد (Sesamum indicum L) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L) (چکیده)
105 - Evaluation of inoculation with nitrogen and phosphorus biofertilizers on yield and radiation use efficiency of black cumin (Nigella sativaL.) under Mashhad climatic conditions (چکیده)
106 - ارزیابی درصد و عملکرد اسانس رازیانه (Foeniculum vulgar Mill.) در کشت مخلوط جایگزینی با ماش (Vigna radiata L. Wilczek) (چکیده)
107 - بوم شناسی کشاورزی (چکیده)
108 - ارزیابی شاخص های رشد سه گونه دارویی سیاهدانه، همیشه بهار و گاوزبان اروپایی در سری های جایگزینی کشت مخلوط (چکیده)
109 - اثرات کاربرد هیومیک اسید و وزن بنه مادری بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L) (چکیده)
110 - بررسی خصوصیات بنه‌های دختری زعفران (.Crocus sativus L) در پاسخ به تاریخ کاشت، مدیریت آبیاری و کاشت گیاهان همراه (چکیده)
111 - ارزیابی عملکرد واجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) در کشت مخلوط ردیفی با لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) (چکیده)
112 - Effect of landscape structure on agrobiodiversity in western Iran (Gilan-E Gharb) (چکیده)
113 - Pastoral Nomadism, a Sustainable System for Grazing Land Management in Arid Areas (چکیده)
114 - مدلسازی خسارت آفت سن گندم (Eurygaster integriceps. Put) بر رشد و عملکرد گندم پائیزه (Triticum aestivum) تحت شرایط تغییر اقلیم (چکیده)
115 - Ecological foodprint of Iran (چکیده)
116 - مطالعه کشت مریم گلی در شرایط استفاده از آب های آلوده به کادمیم و سرب (چکیده)
117 - ارزیابی عملکرد دانه، بیولوژیکی و شاخص برداشت ماش در کشت مخلوط جایگزینی با رازیانه (چکیده)
118 - نگاهی جامع به کارایی مصرف نیتروژن و فسفر در زعفران (چکیده)
119 - Evaluation of the effects of saffron–cumin intercropping on growth,quality and land equivalent ratio under semi-arid conditions (چکیده)
120 - ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کرچک تحت تأثیر نسبت¬های کشت مخلوط ردیفی با کدو پوست کاغذی (چکیده)
121 - اثر نسبت¬های کشت مخلوط افزایشی شنبلیله با ارقام گوجه فرنگی بر عملکرد (چکیده)
122 - ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کدو پوست کاغذی در شرایط کشت مخلوط ردیفی با گیاهان زراعی- دارویی مختلف (چکیده)
123 - اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد بذر و اسانس گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (چکیده)
124 - اثر سیستم های خاک ورزی و سطوح بقایای گندم بر شاخص های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک (چکیده)
125 - بررسی عملکرد و کارآیی نیتروژن و فسفر در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزای پاییزه (چکیده)
126 - برآورد ارزش انتشار گازهای گلخانه‌ای دانه های روغنی در ایران (چکیده)
127 - شبیه‌سازی عملکرد پتانسیل چغندرقند (.Beta vulgaris L) و خلاء عملکرد ناشی از محدودیت آب و نیتروژن در استان خراسان رضوی با مدل SUCROS (چکیده)
128 - فنولوژی و روند تشکیل بنه های دختری زعفران (Crocus sativus L.) در طی دوره رشد (چکیده)
129 - Investigating of Radiation Absorption and Use Efficiency in Intercropping of Wheat and Canola (چکیده)
130 - تأثیر کودهای آلی و بیولوژیک بر برخی صفات گوجه‌فرنگی (Lycopersicom esculentum L.) (چکیده)
131 - تحلیل عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) با استفاده از روش آنالیز مسیر (چکیده)
132 - ارزیابی تاثیر تلقیح کودهای زیستی بر ویژگیهای کمی و کیفی دو رقم گندم در تناوب با یونجه (چکیده)
133 - Evaluation of Plant Diversity and Nutrient Resource on Weed Diversity and Soil Microbial Respiration (چکیده)
134 - اثر تراکم بوته بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت شیرین (Zea mays var. Saccharata) در شرایط اقلیمی مشهد (چکیده)
135 - ارزیابی تأثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهان زراعی بر کارآیی مصرف نهاده ها در الگوهای مختلف کشت (چکیده)
136 - بررسی تنوع حبوبات در بوم‌نظام‌های زراعی ایران (چکیده)
137 - بررسی امکان سنجی استفاده از پایگاه داده AgMERRA برای ساخت داده های ناقص و گمشده موجود در داده های ایستگاه های سینوپتیک (چکیده)
138 - اثر ترکیبهای کشت مخلوط بر عملکرد سه گونه دارویی سیاهدانه، گاوزبان اروپایی و همیشه بهار (چکیده)
139 - اثر کودهای آلی، بیولوژیک و شیمیایی بر برخی ویژگی‌‌‌‌‌‌‌های اگرواکولوژیکی و عملکرد، اسانس گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis L.) در شرایط مشهد (چکیده)
140 - تأثیر روش‏های خاک‎ورزی، مدیریت بقایای گیاهی و کاربرد کود نیتروژن بر انتشار گاز دی‏اکسید‏کربن از خاک تحت کشت ذرت (Zea mays L.) (چکیده)
141 - برآورد سهم نسبی عوامل بهنژادی و به زراعی در افزایش عملکرد در نظام های تولید گندم (.Triticum aestivum L) کشور (چکیده)
142 - Yield gap analysis in major wheat growing areas of Khorasanprovince, Iran, through crop modelling (چکیده)
143 - بررسی سلامت کشت بوم ها در استان های غربی ایران (چکیده)
144 - اثرات سطوح آبیاری و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، کنجد و چغندرقند در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
145 - بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد در کشت مخلوط نواری ذرت (Zea mays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) (چکیده)
146 - بررسی تاثیر دفعات آبیاری و اندازه بنه مادری بر عملکرد گل، درصد کروسین، پیکروکروسین و سافرانال در زعفران (Crocus sativus L.) (چکیده)
147 - تأثیر سیستم های مختلف خاک ورزی و میزان بقایای گیاهی بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن در گندم(Triticum aestivum L.) (چکیده)
148 - کارایی مصرف نیتروژن در گندم(Triticum aestivum L.) تحت تأثیر نظام های خاک ورزی و کاربرد بقایا (چکیده)
149 - ارزیابی خصوصیات رشدی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله (Ziziphora clinopodioides lam) در شرایط زراعی کم نهاده (چکیده)
150 - تنوع زیستی درختان میوه در کشور با تاکید بر شهرستان‌های استان خراسان (چکیده)
151 - Saffron Adulteration worlwide (چکیده)
152 - ارزیابی چرخه حیاتی- LCA- تولید چغندرقند در سیستمهای مختلف در خراسان (چکیده)
153 - روابط رقابتی سوروف آبی و سوروف با برنج در سری های جایگزینی (چکیده)
154 - کارایی جذب و مصرف نیتروژن در زعفران تحت تاثیر سطوح آبیاری و کشت پرتراکم بنه (چکیده)
155 - Local Food Production and Consumption in Iran (چکیده)
156 - بررسی چرخه درازمدت کربن و میزان ترسیب آن در سیستم کشاورزی ایران: I- تولید خالص اولیه و ورودی سالانه کربن برای محصولات زراعی مختلف (چکیده)
157 - بررسی عملکرد گل و بنه زعفران (Crocus sativus L.) در سال اول پس از کشت در واکنش به تراکم کاشت و میزان کود دامی (چکیده)
158 - اثر سن مزرعه و منطقه بر عملکرد و فراوانی بنه در گروه های مختلف وزنی زعفران زراعی (Crocus sativus L.) (چکیده)
159 - ارزیابی تاثیر متقابل منبع تغذیه ای و تنوع گیاهی بر کارایی مصرف نور در الگوهای مختلف کشت (چکیده)
160 - Relationship between nitrogen and phosphorus use efficiency insaffron (Crocus sativus L.) as affected by mother corm size andfertilization (چکیده)
161 - ارزیابی اثرات بافت خاک بر رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L (چکیده)
162 - ارزیابی اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد، اجزاعملکرد و ویژگی‌های رشدی سه رقم کنجد (Sesamumindicum L. (چکیده)
163 - اثر مدت زمان نگهداری بنه در دمای القایی بر خصوصیات گلدهی زعفران (چکیده)
164 - بررسی خصوصیات زراعی بنه زعفران (Crocus sativus L.) تحت تاثیربافت های مختلف خاک (چکیده)
165 - مطالعه اثر بسترهای کشت بر عملکرد گل زعفران (Crocus sativus L.) (چکیده)
166 - اثر سطوح آبیاری و تراکم کاشت بر جذب نیتروژن در بنه های دختری زعفران (چکیده)
167 - ارزیابی تأثیر آرایش کاشت و تیمارهای کودی بر رشد و عملکرد گل و بذر گونه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L.) (چکیده)
168 - برآورد ارزش اقتصادی انتشار گازهای گلخانه ای غلات در ایران (چکیده)
169 - بهینه سازی تراکم و وزن بنه زعفران (Crocus sativus L.) با استفاده از طرح مرکب مرکزی (چکیده)
170 - تأثیر منابع تغذیه ای مختلف بر خصوصیات کمی و کیفی گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) در یک نظام‌ زراعی اکولوژیک (چکیده)
171 - استفاده از مدل رقابتی واکنش سطح به‌منظور بررسی رقابت در تراکم‌ها و ترکیب‌های مختلف کشت مخلوط کنجد (Sesamum indicum) و لوبیا (Phaseolus vulgaris) (چکیده)
172 - بررسی تأثیر بافت خاک و تراکم بر خصوصیات بنه و عملکرد گل زعفران (چکیده)
173 - مطالعه فنولوژی زعفران بر اساس رشد اندام های زیر زمینی گیاه (چکیده)
174 - نقش اندازه بنه مادری و نوع کود بر کارایی مصرف نیتروژن زعفران زراعی (چکیده)
175 - بررسی کارآیی جذب و مصرف نور و عملکرد در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه (Triticum aestivum) و چغندرقند (چکیده)
176 - برآورد ارزش انتشار گازهای گلخانهای کلزا در ایران (چکیده)
177 - برآورد ارزش اقتصادی انتشار گازهای گلخانهای حبوبات در ایران (چکیده)
178 - روند تغییرات زمانی ردپای اکولوژیکی غذا در ایران و ارزیابی سناریوهای آینده (چکیده)
179 - ردپای اکولوژیکی غذا در ایران (چکیده)
180 - Nutrient capture efficiency, use efficiency and productivity in sole cropping and intercropping of rapeseed, bean and corn (چکیده)
181 - Water capture efficiency, use efficiency and productivity in intercropping of rapeseed, bean and corn (چکیده)
182 - Water capture efficiency, use efficiency and productivity in intercropping of rapeseed, bean and corn (چکیده)
183 - مطالعه مقایسه‌ای کارآیی تشعشع در نظام‌های کشت خالص و مخلوط سه گیاه زراعی (چکیده)
184 - Determination of optimal strip width in strip intercropping of maize (Zea mays L.) and bean (Phaseolus vulgaris L.) in Northeast Iran (چکیده)
185 - بررسی تأثیر مقادیر آبیاری بر خصوصیات رشدی و عملکرد چهار اکوتیپ کنجد (Sesamum indicum L.) (چکیده)
186 - مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهره وری آب در سیستم های تک کشتی و چندکشتی کلزا (Brassica napus L.)، ذرت (Zea mays L) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) (چکیده)
187 - Adaptation of maize to climate change impacts in Iran (چکیده)
188 - Irrigation levels and dense planting affect flower yield andphosphorus concentration of saffron corms under semi-arid region ofMashhad, Northeast Iran (چکیده)
189 - اثر میزان آبیاری و کشت متراکم بر جذب فسفر و رشد بنه های دختری زعفران (چکیده)
190 - اثرات تغییر اقلیم و گرمایش جهانی بر تنوع زیستی (چکیده)
191 - ارزیابی تأثیر تراکم بوته و الگوهای کشت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بالنگو (چکیده)
192 - اثرات سطوح آب و کود نیتروژن بر کارآیی مصرف و بهره وری آب در سه گیاه ذرت (Zea mays L.)، چغندرقند (Beta vulgaris L.) و کنجد (Sesamum indicum L.) (چکیده)
193 - بررسی عملکرد گیاه داروئی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در کشت مخلوط با نخود (Cicer arietinum L.) و لوبیا (L. Phaseoluse vulgaris) (چکیده)
194 - ارزیابی کیفیت بذر گیاه دارویی همیشه بهار با کاربرد نهاده های آلی (چکیده)
195 - اثر کاربرد منابع مختلف تغذیهای زیستی و شیمیایی بر اجزای عملکرد و عملکرد کنجد (چکیده)
196 - واکنش رشدی و عملکرد گیاه کنجد تحت تاثیر برخی مدیریتهای به زراعی (چکیده)
197 - شناسایی و ارزیابی زراعی و اکولوژیک گیاهان فراموش شده در بوم نظام های زراعی ایران:2 معرفی گیاهان کم بهره برداری شده و فراموش شده (چکیده)
198 - اثر تراکم و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کنجد (چکیده)
199 - بهینه سازی کود نیتروژن و آبیاری در زراعت گندم با استفاده از طرح مرکب مرکزی (چکیده)
200 - بهینه سازی مصرف کود در گندم با استفاده از شاخص تغذیه نیتروژن (چکیده)
201 - ارزیابی تغییرات طولانی مدت تنوع گونه‏ های زراعی در اکوسیستم‏های زراعی استان‏های خراسان شمالی، جنوبی و رضوی (چکیده)
202 - اثر مدیریت حاصلخیزی خاک بر عملکرد گل گیاه دارویی پنیرک (چکیده)
203 - اثر روشهای مدیریت خاکورزی بر خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاک (چکیده)
204 - نقش اندازه بنه مادری، کودهای آلی و محلول پاشی عناصر غذایی بر رفتار بنه و جذب فسفر در زعفران (Crocus sativus L.) (چکیده)
205 - برآورد نوسانات عملکرد در مزارع گندم بوسیله متغیر های مکانی: رهیافتی در کشاورزی دقیق (چکیده)
206 - تأثیر روشهای مختلف مدیریت تلفیقی علفهای هرز بر کارآیی مصرف نور چغندرقند و گونههای مختلف علف هرز در شرایط مشهد (چکیده)
207 - تأثیر تلقیح با گونه های میکوریزا و سطوح آبیاری بر خصوصیات رشد، عملکرد، کارایی مصرف آب و برخی صفات گیاه ذرت (Zea mays L.) (چکیده)
208 - THE EFFECTS OF NUTRIENT RESOURCE AND PLANT DENSITY ON SOME AGRONOMIC CHARACTERISTICS OF CARUM CARVI L. (چکیده)
209 - THE EFFECT OF SOME MEDICINAL PLANTS ON WEED DENSITY AND DIVERSITY (چکیده)
210 - EFFECTS OF PLANT DENSITIES AND IRRIGATION LEVELS ON GROWTH CHARACTERISTICS AND FLOWER NUMBER OF BORAGE (BORAGO OFFICINALIS L.) (چکیده)
211 - EVALUATION OF PLANTING PATTERNS ON GROWTH, FLOWER AND SEED YIELD OF MALLOW AS A MEDICINAL PLANT (چکیده)
212 - بررسی کشت مخلوط گندم (Triticum aestivum L.) و کلزا (Brassica napus L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد و تنوّع و تراکم علف های هرز (چکیده)
213 - بررسی بیلان کربن و اندازه گیری میزان انتشار دی اکسید کربن از سطح خاک در سیستم بدون خاکورزی (چکیده)
214 - بررسی تمایل به دریافت کشاورزان استان خراسان رضوی برای تولید خیار ارگانیک گلخانه‏ ای (چکیده)
215 - معرفی گونه های مهاجم گیاهی در بوم نظام های زراعی وطبیعی استان های خراسان با توجه به تغییر اقلیم جهانی (چکیده)
216 - مطالعه اثر کودهای دامی، شیمیایی و اندازه بنه مادری بر ویژگی های بنه های دختری و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) (چکیده)
217 - بررسی ویژگی های زراعی و رفتار بنه های زعفران (Crocus sativus L.) در واکنش به سطوح کشت پرتراکم و کاربرد کود دامی در سال دوم (چکیده)
218 - اندازه گیری تمایل به پرداخت برای خدمات اقتصادی و اکولوژیکی پارک‎ تندوره و عوامل موثر بر آن (چکیده)
219 - مقایسه و بررسی اثر تراکم و وزن بنه بر عملکرد و اجزاء عملکرد زعفران در بسترهای خاکی و هیدروپونیک در تونل پلاستیکی (چکیده)
220 - اثرات تاریخ و مقادیر کاربرد کاه و کلش گندم برخصوصیات بنه های دختری و گل انگیزی زعفران در سال دوم (چکیده)
221 - پژوهش های زراعی زعفران در ایران: روند گذشته و نگاهی به آینده (چکیده)
222 - تاثیر تغییر اقلیم بر تولید ذرت و ارزیابی تغییر تاریخ کاشت بعنوان راهکارسازگاری در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
223 - اثر مقادیر بقایای گندم بر خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاک (چکیده)
224 - ارزیابی جذب و کارایی مصرف تشعشع در کشت مخلوط گیاه دارویی گل گاوزبان اروپایی (Borago officinalis L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) (چکیده)
225 - اثر تراکم و آبیاری بر خصوصیات رشد و عملکرد گیاه دارویی گاوزبان اروپایی (چکیده)
226 - درصد تغییرات محتوی عناصر پرمصرف و وزن مخصوص ظاهری خاک تحت تأثیر نوع مدیریت خاکورزی (چکیده)
227 - 30 سال پژوهش های زراعی در ایران: 1- بررسی سیر تحول، خلاء ها و تعیین اولویت ها (چکیده)
228 - ارزیابی کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا (چکیده)
229 - اثر عوامل اقلیمی و مدیریتی بر پتانسیل و خلاء عملکرد گندم در ایران با استفاده از مدل WOFOST (چکیده)
230 - ارزش اقتصادی خدمات اگرواکوسیستم در مزارع گندم استان خراسان رضوی (چکیده)
231 - بررسی تأثیر فاصله آبیاری و ترکیب های کشت مخلوط مرزنجوش (Origanum vulgare) و زعفران (Crocus sativus) بر خنک شدن بنه ها بمنظور کاهش اثرات نامطلوب تغییر اقلیم (چکیده)
232 - ارزیابی روند تغییرات مصرف و بهره وری نیتروژن در نظام های تولید گندم ایران (چکیده)
233 - ارزیابی ساختار تنوع زیستی سیستم‌‌های طبیعی مناطق خشک و نیمه خشک: گیاهان و بندپایان (چکیده)
234 - مقایسه کارآیی مصرف آب بین چند گونه زراعی و دارویی (چکیده)
235 - نقش اندازه بنه، کودهای آلی و محلول پاشی بر عملکرد بنه و جذب فسفر در زعفران در شرایط کنترل شده (چکیده)
236 - بررسی سودمندی کشت مخلوط گیاه دارویی کنجد (Sesamum indicum) با لوبیا (Phaseolus vulgaris L)، از طریق ارزیابی شاخص‌های کشت مخلوط (چکیده)
237 - ارزیابی تنوع علف‌های هرز و شبیه سازی جذب و توزیع نور درکانوپی چند‌کشتی و تک‌کشتی ارزن دم‌روباهی (Setaria italica L. ) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) (چکیده)
238 - بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند به علف هرز سس (Cuscuta campestris) (چکیده)
239 - ارزیابی تنوع زیستی سبزیجات در بوم نظام های زراعی ایران (چکیده)
240 - پهنه بندی وضعیت توسعه کشاورزی پایدار در ایران و ارائه راهبردهای پایداری (چکیده)
241 - اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد گل و بنه های دختری زعفران (چکیده)
242 - بررسی اثر تداخل گل جعفری در مخلوط با گوجه فرنگی 1- اثر بر ترکیب و تنوع علف های هرز (چکیده)
243 - بررسی اثر دگرآسیبی گل جعفری در مخلوط با گوجه فرنگی - اثر بر تنوع آفات و بیماری‎های گوجه فرنگی (چکیده)
244 - اثرسطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد و کارایی مصرف نیتروژن در کشت مخلوط ذرت و پنبه (چکیده)
245 - فراتحلیل مصرف کود شیمیایی نیتروژن در تولید غلات در ایران (چکیده)
246 - ارزیابی روند دراز مدت ثبات عملکرد در غلات اصلی کشور (چکیده)
247 - Investigation of Marigold allelopathic effect on insect diversity and diseases of Tomato in an intercropping system (چکیده)
248 - بررسی اثر الگوی کشت گوجه فرنگی و گل جعفری بر تراکم و تنوع علف های هرز (چکیده)
249 - بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به مصرف محصولات ارگانیک در شهرستان مشهد (چکیده)
250 - بررسی اثر نوع الگوی کشت و کود مصرفی بر تنفس میکروبی خاک و تنوع علف های هرز (چکیده)
251 - تاثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی ایران: پیش بینی تولید محصولات زراعی و راهکارهای سازگاری (چکیده)
252 - تاثیر تغییر اقلیم بر کشاورزی ایران: پیش بینی وضعیت اگروکلیماتیک آینده (چکیده)
253 - بکارگیری ارزیابی چرخه حیات راهکاری مناسب برای تخفیف تغییرات اقلیمی آینده (چکیده)
254 - ترسیب کربن راهکاری پایدار برای تخفیف اثرات تغییر اقلیم (چکیده)
255 - اثر مدیریت های مختلف نظام زراعی بر تولید خالص اندام های هوایی و زیرزمینی ذرت و شاخص تنوع علف های هرز (چکیده)
256 - Winter wheat growth response to preceding crop, nitrogen fertilizer rate and crop residue (چکیده)
257 - تأثیر همزیستی با گونه های قارچ میکوریزا بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تأثیر رژیم های مختلف آبیاری در شرایط مشهد (چکیده)
258 - ارزیابی تأثیر مقادیر مختلف آبیاری بر عملکرد دانه و اسانس گیاه دارویی رازیانه (چکیده)
259 - Assessing nitrogen flow in production and utilization cycle of wheat and maize as a tool to monitor N loss in Iran - doi: 10.4025/actascibiolsci.v35i3.16039 (چکیده)
260 - EFFECTS OF VESICULAR-ARBUSCULAR MYCORHIZZAL FUNGI INOCULATION ON SEED AND ESSENTIAL OIL YIELD OF AJOWAN (CARUM COPTICUM L.) (چکیده)
261 - EFFECT OF DIFFERENT NITROGEN LEVELS ON SEED AND ESSENTIAL OIL YIELD OF FENNEL (FOENICULUM VULGARE MILL.) (چکیده)
262 - ارزیابی اثرات زیست محیطی کاربرد آفتکش ها در نظام های مختلف تولید چغندرقند (Beta vulgaris L.) در استان های خراسان (چکیده)
263 - Evaluation of carbon sequestration potential in corn fields with different management systems (چکیده)
264 - بررسی چرخه درازمدت کربن و میزان ترسیب آن در سیستم کشاورزی ایران 2- ترسیب و انتشار کربن برای محصولات زراعی مختلف با استفاده از مدل ICBM (چکیده)
265 - ارزیابی ویژگی های رشد و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر بسترهای کشت آلی و روش های مختلف کاشت (چکیده)
266 - تأثیر سن مزرعه، وزن بنه و مقادیر کود دامی بر عملکرد بنه و کلاله زعفران (Crocus sativa L.) در شرایط مشهد (چکیده)
267 - بهینه سازی آب، کود نیتروژن و تراکم در کشت کلزا با استفاده از طرح مرکب مرکزی (چکیده)
268 - تاثیر کودهای بیولوژیک بر اجزای عملکرد، عملکرد و درصد روغن سه رقم کلزای پاییزه (Brassica napus L.) (چکیده)
269 - تاثیرکودهای آلی و تراکم بوته بر برخی ویژگیهای گیاه دارویی بالنگو (چکیده)
270 - اثر کودهای آلی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاهان دارویی اسفرزه (Forssk. Plantago ovata)، قدومه شیرازی (L. homolocarpum (Alyssum، قدومه شهری (L. Lepidium perfoilatum) و تخم شربتی(Lalementia iberica L.) (چکیده)
271 - ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و ویژگیهای کیفی اسفرزه و پسیلیوم در شرایط تنش رطوبتی (چکیده)
272 - Quantifying yield potential and yield gap for corn (Zea mays L.) in the Northeast Iran (چکیده)
273 - سی سال پژوهش های زراعی در ایران: 2- بررسی وضعیت اخلاق پژوهش (چکیده)
274 - ارزیابی تاثیر تراکم بوته و الگو های کشت بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana B.) (چکیده)
275 - تأثیر فواصل آبیاری، نوع کود و مرحله برداشت بر درصد و عملکرد اسانس سه گیاه دارویی: اسطوخودوس (Lavandula angustifolia)، رزماری (Rosemarinus officinalis) و زوفا (Hyssopus officinalis) در شرایط مشهد (چکیده)
276 - Adaptation strategies for maize cultivation under climate change in Iran: irrigation and planting date management (چکیده)
277 - ارزیابی رقابت و کارایی سیستم کشت مخلوط ذرت – لوبیا با استفاده از برخی شاخص های رقابتی (چکیده)
278 - تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله ( Ziziphora clinopodioides Lam. ) (چکیده)
279 - بررسی تنوع گونه‌ای علف‌های هرز در مزارع گندم شرق مشهد (چکیده)
280 - The effects of different manure levels and branch management methods on organic production of Cucurbita pepo L. (چکیده)
281 - The Effects of Simultaneous Application of Different Organic and Biological Fertilizers on Quantitative and Qualitative Characteristics of Cucurbita pepo L. (چکیده)
282 - Study on effect of soil texture and density on corm characteristics and yield criteria of saffron (Crocus sativus L (چکیده)
283 - فراتحلیل تنوع زیستی کشاورزی در ایران (چکیده)
284 - Effects of plant density and bed type on Saffron (Crocus sativus L.) yield and yield components (چکیده)
285 - Investigation on Effect of location and Field age on Yield and Frequency of Different Corm Weights of Saffron (Crocus sativus L.) (چکیده)
286 - Effects of hight corm planting density and applying manure on flower and corm yields of saffron (Crocus sativus L (چکیده)
287 - Flower and Corm Characteristics of Saffron (Crocus sativus L.) as affected by Levels of Applying Wheat Straw as a Mulch (چکیده)
288 - Effect of Site Specific Application of Nitroxin Biofertilizer and Sowing Depth on Saffron (Crocus Sativus) production (چکیده)
289 - مقایسه راندمان جذب، مصرف و بهره وری تشعشع در سیستمهای تک کشتی و چندکشتی کلزا(Zea mays L.) و ذرت (Phaseous vulgaris L.) لوبیا ،(Brassica napus L.) (چکیده)
290 - Impact of Soil Characteristics and Field Age on Flower and Corm Yield of Saffrn (Crocus Sativus L (چکیده)
291 - Effect of Age of Farm, Corm Size and Manure Fertilizer on Morphological Criteria of Saffron (Crocus sativus L.) under Mashhad Conditions (چکیده)
292 - THE EFFECTS OF CORM DENSITY AND CORM WEIGHT ON GROWTH CHARACTERISTICS, FLOWERING AND ECONOMIC YIELD OF SAFFRON (CROCUS SATIVUS (چکیده)
293 - EVALUATION EFFECTS OF BIOLOGICAL FERTILIZERZ ON AGRONOMIC AND QUALITY CERTERIA ON LOCAL MASS AND REVISED VARIETIES OF SESAMUM INDICUM (چکیده)
294 - INTERCROPPING SESAME (SESAMUM INDICUM L.) WITH FLAX (LINUM USITATISSIMUM L.) AND THEIR EFFECTS ON YIELD AND YIELD COMPONENTS (چکیده)
295 - FIRST EXPERIMENTS ON CULTIVATION OF NEPETA BINALUDENSIS JAMZAD – AN EXAMPLE OF DOMESTICATION OF A HIGHLY ENDANGERED MEDICINAL PLANT OF IRAN (چکیده)
296 - INVESTIGATION OF THE EFFECT OF NUTRIENT RESOURCES AND WEED CONTROL ON QUALITATIVE AND QUANTITATIVE CRITERIA OF CAT TYME (TEUCRIUM POLIUM) (چکیده)
297 - Effect of Cadmium and Lead on Quantitative and EssentialOil Traits of Peppermint (Mentha piperita L (چکیده)
298 - Evaluation of growth characteristics and yield of saffron (Crocus sativus L.) by application of organic planting beds and different sowing methods (چکیده)
299 - The impacts of irrigation intervals and intecropped marjoram (Origanum majorana L.) with saffron (Crocus sativus L.) on possible cooling effect of corms for climate change adaptation (چکیده)
300 - ساختار تنوع زیستی موجودات خاک زی در بوم سازگان های طبیعی مناطق خشک و نیمه خشک (چکیده)
301 - ارزیابی کارایی جذب و مصرف نیتروژن در کشت مخلوط تأخیری گندم زمستانه و ذرت (چکیده)
302 - ارزیابی خصوصیات جوانه زنی بذر دو توده زراعی و طبیعی آویشن خراسانی (thymus transcaspicus Klokov) با استفاده از مدل‌های رگرسیونی (چکیده)
303 - بررسی اکولوژیک الگوهای مختلف کشت مخلوط ردیفی گاوزبان اروپایی Borago officinalis L و لوبیا Phaseolus vulgaris L (چکیده)
304 - Comparison of essential oil percent of Gol-e- Arvaneh Bezghi (Hymenocrater platistegius Rech. F.) in six habitats of Khorasan province, Iran (چکیده)
305 - بررسی جریان نیتروژن و کارایی مصرف آن در چرخه تولید و مصرف گندم Triticum aestivum L و ذرت Zea mays L در ایران (چکیده)
306 - Effects of nitrogen and phosphorus biological fertilizers on radiation use efficiency in black cumin (Nigella sativa L.) (چکیده)
307 - بررسی تأثیر برخی ویژگیهای شیمیایی خاک بر شاخص تنوع گونهای علفهای هرز در مزارع گندم (Triticum aestivum L.) شرق مشهد (چکیده)
308 - اثر تراکم بر شاخص های فیزیولوژیک رشد مرزه (Satureja hortensis L.)و شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) در کشت مخلوط (چکیده)
309 - اثر مدیریت های بوم نظام زراعی بر ضرایب همبستگی بین میزان نیتروژن و کربن آلی خاک و شاخص تنوع علف های هرز (چکیده)
310 - برآورد ضرایب همبستگی بین میزان تولید خالص اولیه ذرت و تنوع علف های هرز تحت تأثیر مدیریت های مختلف زراعی (چکیده)
311 - ارزیابی تنوع علف های هرز و حشرات تحت تأثیر کشت مخلوط ردیفی گاوزبان اروپایی و لوبیا (چکیده)
312 - First experiments on cultivation of Nepeta binaludensis Jamzad - An example of domestication of a highly endangered medicinal plant of Iran (چکیده)
313 - اثر فعالیت‌های کشاورزی بر تنوع و فراوانی عنکبوت‌ها در مزارع گندم استان‌های خراسان‌رضوی و شمالی (چکیده)
314 - اثر تراکمهای مختلف کشت مخلوط ذرت بر قابلیت جذب و کارایی مصرف نور (Zea mays L) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L) (چکیده)
315 - بررسی اثر تلقیح با میکوریزا و حجم های آبیاری بر عملکرد، اجزای عملکرد و اسانس دو گونه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.) و زنیان (Trachyspermum ammi L.) (چکیده)
316 - تاثیر شدت و زمانهای مختلف میدان مغناطیسی بر رفتار جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم(Triticum aestivum L.) (چکیده)
317 - بررسی اثر افزایش Co2 بر رقابت بین گونه های زراعی و علف های هرز C3 و C4 در شرایط گلخانه ای (چکیده)
318 - مطالعه تنوع زیستی گیاهان صنعتی ایران (چکیده)
319 - بررسی حاصلخیزی خاک در تناوب های زراعی دوگانه گندم تحت شرایط مقادیر متفاوت نیتروژن و برگشت بقایا (چکیده)
320 - Influence of Density and Bed Type on Organic Saffron yield (چکیده)
321 - ارزیابی اثر تراکم بالای بنه و سه روش کاشت بر برخی ویژگی های زراعی زعفران و رفتار بنه ها (چکیده)
322 - کاربرد همزمان کودهای آلی و بیولوژیک در تولید اکولوژیک گوجه فرنگی (esculentum Lycopersicom ) (چکیده)
323 - اثر کشت مخلوط ردیفی لوبیا و گاوزبان اروپایی بر جمعیت علفهای هرز (چکیده)
324 - بررسی اثر دما بر جوانه زنی بذر دو گونه Echinochloa و تعیین دماهای بحرانی (چکیده)
325 - Effect of nutrient resource and crop diversity on insect diversity (چکیده)
326 - Evaluation of domestication possibility of thymus transcaspicus under low input cropping system (چکیده)
327 - بررسی اثر پوشش گیاهی و میزان مصرف علف کش سولفوسولفورون بر سرعت کاستی آن در مزارع گندم (چکیده)
328 - ویژگیهای اقتصادی تنوع ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum L.)اقتصاد سنجی (چکیده)
329 - اثر مدیریت تلفیقی علف های هرز بر پویایی بانک بذر در مزارع چغندرقند (چکیده)
330 - ردپای اکولوژی آب در تولید مواد غذایی (چکیده)
331 - شاخص های پایداری ابزاری برای کمی کردن مفاهیم کشاورزی بوم شناختی (چکیده)
332 - نگاهی به روند تغییر اقلیم و آینده تولیدات زراعی ایران (چکیده)
333 - تغییر اقلیم و تولید گندم دیم در ایران (چکیده)
334 - تأثیر فواصل آبیاری و نوع کود بر عملکرد کمی سه گیاه دارویی: اسطوخودوس، رزماری و زوفا در شرایط مشهد (چکیده)
335 - تأثیر کشت پرتراکم و عمق کاشت بنه بر ویژگیهای زراعی زعفران(Crocus sativus L.) و رفتار بنه ها (چکیده)
336 - Environmental emissions profile of different sugar beet cropping systems in East of Iran (چکیده)
337 - Integrative Farming Approaches for Highland Areas of CWANA Region (چکیده)
338 - Pulses Production Systems in Term of Energy Use Efficiency (چکیده)
339 - تاثیر مدیریت سیستم های کشاورزی بر مواد آلی خاک، تنوع و فراوانی بی مهرگان خاک زی (چکیده)
340 - بررسی اثر مرحله رشد گیاه و طول دوره شبنم بر میزان بیماری زایی قارچ Alternaria alternata بعنوان عامل کنترل بیولوژیک پیچک صحرایی (چکیده)
341 - اثر تراکم بر خصوصیات زراعی و عملکرد مرزه (Sature hortensis L.) و شبدر ایرانی (Trifolium resupinatum L.) در کشت مخلوط (چکیده)
342 - مستند سازی مدیریت زراعی مزارع با استفاده از سیستمهای GIS و ArcView (مزرعه تحقیقاتی کشاورزی دانشگاه فردو سی مشهد) (چکیده)
343 - اثر مقدار نیتروژن مصرفی بر عملکرد و کارایی بهره وری نیتروژن در ذرت سیلویی (چکیده)
344 - Effect of irrigation and organic manure on Khorasan thyme(Thymus transcaspicus Klokov (چکیده)
345 - اثر مدیریت نظام های زراعی بر تولید خالص اولیه و ضرایب نسبی تسهیم کربن در گیاه ذرت (Zea mays L) (چکیده)
346 - کارآیی جذب و مصرف نور در کشت مخلوط تأخیری و کشت متوالی گندم زمستانه و ذرت (چکیده)
347 - اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) (چکیده)
348 - ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کنجد و نخود در کشت مخلوط سریهای جایگزینی (چکیده)
349 - تأثیر تنوع گیاهی بر تنوع و فراوانی بندپایان در مزارع گندم (چکیده)
350 - بررسی نقش تقسیط نیتروژن برالگوی تخصیص ماده خشک درچغندرقند (چکیده)
351 - کارایی مصرف نیتروژن در تناوب های زراعی دو گانه گندم در شرایط مقادیر متفاوت نیتروژن و برگشت بقایای محصول (چکیده)
352 - بررسی امکان کنترل بیولوژیک علف هرز سس با استفاده از عوامل بیماری زای قارچی (چکیده)
353 - بررسی خصوصیات زراعی، عملکرد، اجزای عملکرد و پتانسیل کنترل علف‏هرز دو گیاه لوبیا و ریحان رویشی در شرایط کشت مخلوط (چکیده)
354 - اثرات تغذیه نیتروژنی متفاوت گندم (Tritium aestivum L.) رقم سایونز بر شاخص‌های جوانه‌زنی و رشد گیاهچه تحت‌تأثیر سطوح تنش خشکی و کود‌های بیولوژیک (چکیده)
355 - اثر کشت مخلوط نواری ذرت (Zea mays L.) و لوبیا Phaseolus vulgaris L.)) بر عملکرد ماده خشک و نسبت برابری زمین در شرایط کنترل و عدم کنترل علف های هرز (چکیده)
356 - پهنه بندی اگرواکولوژیکی گندم در استان خراسان: آنالیز ریسک (چکیده)
357 - Fungal diseases and inappropriate sowing dates, the most important reducing factors in cumin fields of Iran, a case study in Khorasan provinces (چکیده)
358 - تأثیر نظامهای زراعی با نهادههای مختلف بر تنوع، ترکیب و تراکم علف های هرز در ذرت (چکیده)
359 - ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور توسط کانوپی کشت مخلوط ذرت و لوبیا (چکیده)
360 - اثر کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا بر کارایی جذب و مصرف نور (چکیده)
361 - تاثیر نظام های زراعی با نهاده های مختلف بر خصوصیات رشدی ذرت (چکیده)
362 - تاثیر کشت مخلوط تاخیری گندم و ذرت بر کارایی جذب و مصرف نیتروژن (چکیده)
363 - Iranian agriculture in the face of climate change (چکیده)
364 - بررسی اثرات تاریخ کشت زمان و روش های کنترل علف های هرز بر تراکم و زیست توده علف های هرز در زیره سبز (چکیده)
365 - بررسی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط لوبیا و ریحان رویشی (چکیده)
366 - ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت و سیب زمینی (چکیده)
367 - مطالعه شاخص های رشد شاهدانه و کنجد در دو نوع کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی (چکیده)
368 - خشکی و گیاه (چکیده)
369 - بررسی امکان کنترل بیولوژیکی علف‌هرز پیچک صحرایی (Convolvulus arvensis) توسط قارچ های آنتاگونیست گیاهی (چکیده)
370 - History of research on salt-affected lands of Iran: present status and future prospects : Halophytic Ecosystems : (چکیده)
371 - History of research on salt-affected lands of Iran: present status and future prospects (چکیده)
372 - مقایسه ارزش غذایی سه گونه شورزیست Sedilitzia rosmarinus، Kochia scoparia و Halocnemum strobilzceum یا کاه گندم و یونجه (چکیده)
373 - بررسی اثرات کود های آلی بر شاخص های کمی، اسانس و کامازولین در گیاه دارویی بابونه آلمانی Matricaria recutita (چکیده)
374 - تأثیر افزایش درجه حرارت بر رفتار گلدهی زعفران(Crocus sativus L ) (چکیده)
375 - ارزیابی اثر فعالیت های کشاورزی بر تنوع و فراوانی باکتری های خاک زی (چکیده)
376 - Back to Tradition: Medicinal and industrial use of saffron (چکیده)
377 - تاثیر تراکم های مختلف کشت مخلوط ذرت و لوبیا بر قابلیت جذب و کارایی مصرف نور (چکیده)
378 - ارزیابس عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا در کشت مخلوط افزایشی با ذرت (چکیده)
379 - تاثیرنظام های زراعی بانهاده های مختلف بر کارایی مصرف نور در ذرت (چکیده)
380 - بررسی اثر فواصل آبیاریو نوع کود بر عملکرد اندام هوائی سه گیاه دارویی:اسطوخودوس، رزماری و زوفا (چکیده)
381 - مدل سازی نوسانات مکانی و زمانی عملکرد چغندرقند در استان خراسان (چکیده)
382 - اثر مقدار نیتروژن مصرفی بر عملکرد و کارایی مصرف و شاخص برداشت سیب زمینی رقم سانته (چکیده)
383 - Nitrogen Use Efficiency of Wheat as Affected by Preceding Crop, Application Rate of Nitrogen (چکیده)
384 - بررسی اثرات شدت و زمان برگزدایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (چکیده)
385 - Indigenous knowledge in agriculture with particular reference to medicinal crop production in Khorasan, Iran (چکیده)
386 - effects of biofertilizers on quantitative and qualitative yield of chamomile as a medicinal plant (چکیده)
387 - مقایسه تاثیر برخی راهکارهای مدیریتی درکنترل علفهای هرز سیب زمینی با تاکید برمدیریت تلفیقی (چکیده)
388 - اثر آفتابدهی و مالچ کاه جو بر تراکم و زیست توده علفهای هرز (چکیده)
389 - استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران: II: اصول، اهداف و استانداردهای تولید محصولات زیستی دامی و فرآورده‌های غذایی (چکیده)
390 - استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران: I: مفاهیم، اصول و اهداف تولیدات زیستی و استانداردهای تولید محصولات زراعی و باغی (چکیده)
391 - chemichal composition on the esential oills from thymus transpicus in natural habitats (چکیده)
392 - کاربرد پروفیل ریسک در مدیریت ریسک محصولات زراعی استان خراسان شمالی (مطالعه موردی چغندر قند) (چکیده)
393 - effects of elevatedco2 on thecompetitionability between various c3and c4 crops and weed species in greenhous condition (چکیده)
394 - اثر آفتابدهی بر بانک بذر علف های هرز و خصوصیات خاک (چکیده)
395 - Ecological methods of weed management in Cumin (چکیده)
396 - بررسی اثر مدیریت اکولوژیک علفهای هرز در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (چکیده)
397 - اثر روشهای مدیریت تلفیقی بر تراکم و تنوع علفهای هرز (چکیده)
398 - بررسی اثر افزایش غلظت co2 بر رقابت اندام هواییو ریشه علفهای هرز سلمه در مقابل چند گونه گیاه زراعی درشرایط گلخانه (چکیده)
399 - اثر عمق قرارگیری بذرو ارتفاع غرقاب بر سبزشدن و رشد گیاهچه echinochoa (چکیده)
400 - بررسی تغییرات تنوع و زیست توده علفهای هرز درکشت و مخلوط ارزن و لوبیا (چکیده)
401 - Effect of Plant Diversity and Nutrient Resource on WeedComposition and Density in Different Cropping Systems (چکیده)
402 - اثر تراکم مختلف کشت مخلوط لوبیا و ذرت بر جمعیت های علف هرز (چکیده)
403 - تاثیر کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا بر تعداد تراکم و جمعیت علفهای هرز (چکیده)
404 - بررسی رقابت تاج خروس درمقابل چند گونه گیاهی زراعی در اثر افزایش غلظت co2 (چکیده)
405 - بررسی افزایش غلظت co2 بررقابت اندام هوایی و ریشه علف هرز سلمه در مقابل چند گونه گیاه زراعی در شرایط گلخانه (چکیده)
406 - بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند به علف هرز سس (چکیده)
407 - رشد، فتوسنتز و عملکرد ذرت در پاسخ به تلقیح با قارچ ماکوریزا و باکتریهای آزادزی تثبیت کننده نیتروژن در نظام های زراعی رایج و اکولوژیک (چکیده)
408 - بررسی شاخصهای فیزیولوژیک رشد زنیان و شنبلیله در کشت های خالص و مخلوط مبتنی بر اصول کشاورزی زیستی (ارگانیک) (چکیده)
409 - بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و پتانسیل کنترل علف هرز دو گیاه ریحان بذری و لوبیا (چکیده)
410 - اثر کاربرد کودهای زیستی بر برخی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی ذرت در نظام های زراعی رایج واکولوژیک (چکیده)
411 - پیش بینی عملکرد گندم دیم در استان خراسان با استفاده از داده های بارندگی و خاک با به کارگیری انواع مدلهای رگرسیونی (چکیده)
412 - پهنه بندی اگرواکولوژیکی گندم در استان خراسان: برآورد پتانسیل و خلاء عملکرد (چکیده)
413 - ارزیابی تولید در کشت مخلوط لوبیا و ذرت (چکیده)
414 - مدلسازی تاثیر تغییر اقلیم بر رفتار گلدهی زعفران (Crocus sativus L) (چکیده)
415 - ارزیابی جوانه زنی و رشد رویشی گیاه روناس Rubia tinctorum L در غلظت‌های مختلف NaCl (چکیده)
416 - بررسی تاثیر کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا بر عملکرد (چکیده)
417 - performance of saffron ( crucos sativus ) under different planting patterns and high corm density (چکیده)
418 - effects of plant density and depth on agronomic caractrestics of saffron (چکیده)
419 - the effects of different irrigation regimes on the growth caractrestictes of saffron (چکیده)
420 - intercropping saffron with cereals , pulsesandmedicinal plant (چکیده)
421 - exploring the diversity of pulse crops in Iran ecosystem (چکیده)
422 - کاربرد کودهای بیولوژیک در کشاورزی پاک: مطالعه موردی- اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) (چکیده)
423 - برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در گاوداری های شیری (چکیده)
424 - اثر آلاینده های اتمسفری بر خصوصیات اکوفیزیولوژیکی رشد و نمو گیاهان (چکیده)
425 - ارزیابی تاثیر نهاده‌های تولید و بیمه بر عدالت درآمدی کشاورزان گندم‌کار استان‌های خراسان (چکیده)
426 - بررسی بقایای سموم در محصولات کشاورزی ایران مطالعه موردی: بررسی بقایای دیازینون در گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum)، خیار (Cucumis sativus) و خربزه (Cucumis melon) (چکیده)
427 - بررسی‌ شاخص‌ های‌ مورفولوژیک‌ و فیزیولوژیک‌ مؤثـــر بر عملکرد و اجزاء عملکرد در ژنوتیپ‌ های‌ مختلف‌ عدس‌ (Lens culinaris Medik ) (چکیده)
428 - برآورد مجازی عملکرد گندم در شرایط تولید ارگانیک: مطالعه موردی استان خراسان رضوی (چکیده)
429 - مطالعه داروسازی مردمی گونه پونه سای بینالودی ، گونه ای نادر و در حال انقراض از ایران (چکیده)
430 - بررسی اثر فعالیتهای کشاورزی بر جمعیت نماتدها و باکتر یهای خاکزی مزارع گندم استان خراسان (چکیده)
431 - Effect of biofertilizer and inorganic fertilizer on generative growth and yield of saffron under high corn density (چکیده)
432 - The status of medicinal and aromatic plant cultivation in Iran (چکیده)
433 - نگرشی زیست محیطی بر نقش بیمه گندم آبی در استان خراسان شمالی (چکیده)
434 - تاثیر مواد آلی و میزان مصرف سولفوسولفورون بر پایداری آن در خاک (چکیده)
435 - اثر تنش خشکی بر کارآیی مصرف آب و عملکرد ارقام کلزا (چکیده)
436 - مدلسازی پویایی بانک بذر یولاف وحشی (Avena fatua) در مزرعه گندم (چکیده)
437 - بررسی مزیت کشت مخلوط زنیان و شنبلیله در سطوح مختلف کود دامی و آرایش کاشت (چکیده)
438 - ارزیابی عملکرد زعفران Crocus sativus L در کشت مخلوط باغلات، حبوبات و گیاهان زراعی (چکیده)
439 - بررسی اثر تاریخ کاشت، زمان و روشهای مختلف مدیریت علف‌های هرز در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (چکیده)
440 - بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه (چکیده)
441 - اثر تنوع گیاهی و نوع منبع تغذیه‌ای بر ترکیب و تراکم علفهای هرز در الگوهای مختلف کشت (چکیده)
442 - ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مخلوط ذرت و سیب زمینی (چکیده)
443 - تاثیر کود نیتروژن و تراکم گیاهی بر جذب وکارآیی مصرف نور در کلزا (چکیده)
444 - Good Practice in Saffron Production in Iran (چکیده)
445 - Evaluation of chlorophyll meter for prediction of nitrogen status of corn (Zea mays) (چکیده)
446 - Autecology, Ethnomedicinal and Phytochemical Studies of Nepeta Jamzad a Highly Endangered Medicinal Plant of Iran (چکیده)
447 - ارزیابی تنوع گونه‌ای، کارکردی و ساختار جوامع علف‌های هرز مزارع گندم در استانهای خراسان شمالی، جنوبی و رضوی (چکیده)
448 - بررسی نیازهای اگرواکولوژیک گیاه کلپوره (چکیده)
449 - مقایسه الگوهای مختلف مدیریت تلفیقی بر تراکم علف‌های‌هرز و عملکرد چغندرقند (چکیده)
450 - بررسی اثر برگ‌زدایی بر عملکرد کمی و کیفی چغندر قند (چکیده)
451 - ارزیابی تنوع زیستی کشاورزی و اثرات آن بر پایداری یک سامانه کشاورزی گندم - پنبه در خراسان (چکیده)
452 - تاثیر فعالیتهای کشاورزی بر تنوع و فراوانی قارچ های مایکوریزا در مزارع گندم استان خراسان (چکیده)
453 - ساخت و آزمون یک مدل ساده برای پیش بینی پتانسیل تولید ارزن مرواریدی (چکیده)
454 - AgroEcological Zoning and potential yield of Saffron in Khorasan-Iran (چکیده)
455 - Effects of Organic Mulch on Soil Temperature: Simulation Study (چکیده)
456 - Effects of Global Warming on Decomposition of Soil Organic Matter: A Simulation Study (چکیده)
457 - بهره گیری از عصاره های گیاهی و مواد جایگزین برای مدیریت آفات گوجه فرنگی در نظام های تولید اکولوژیک (چکیده)
458 - بررسی اثرات شدت و زمان برگزدایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (چکیده)
459 - اثر کاربرد کود های بیولوژیک بر شاخص های رشدی سیاهدانه (Nigella sativa L) (چکیده)
460 - evaluation of alternaria alternata as a potential biocontrol agent for gield bindweed (چکیده)
461 - dryland wheat yield by precipitation and edaphic data-2 (چکیده)
462 - Adapting dryland wheat production systems of iran to climate change (چکیده)
463 - evaluation of chlorophyll meter data for nitrogen fertilizer manegement in maize (چکیده)
464 - اثرات تاریخ کشت، زمان و روشهای کنترل علفهای هرز بر تراکم و بیوماس علفهای هرز در زیره سبز ارگانیک (چکیده)
465 - organic farming, ecological, environmental and nuritional importance (چکیده)
466 - effect of drought , salinity and defoliation on growth characteristics of some labiate plant (چکیده)
467 - تغییرات فصلی دریافت و کارایی مصرف نور در چغندر قند (چکیده)
468 - بررسی ترکیب های مختلف کشت مخلوط زیره سبز(Cuminum cyminum) و عدس(Lens culinaris) در سیستم های کشاورزی کم نهاده (چکیده)
469 - dryland wheat yield by precipitation and edaphic data-1 (چکیده)
470 - comparison of different intercropping arrangement of cumin (چکیده)
471 - effects of biofertilizers on agronomic criteria of hyssop (چکیده)
472 - مقایسه آیش فصلی و سالانه در آذربایجان شرقی با استفاده از یک مدل ساده (چکیده)
473 - بررسی اثر تراکم های مختلف کشت مخلوط ذرت و لوبیا بر جمعیت علفهای هرز (چکیده)
474 - بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر شاخص های کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه (چکیده)
475 - ارزیابی خصوصیات جوانه زنی بذور سیاهدانه تولید شده تحت شرایط استفاده از کودهای بیولوژیکی در مزرعه (چکیده)
476 - اثرات کاربرد کودهای بیولوژیکی میتروژن و فسفر بر شاخص های رشدی سیاهدانه (چکیده)
477 - ارزیابی تنوع گونه ای، کارکردی و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع گندم و چغندر قند استانهای مختلف کشور (چکیده)
478 - مقایسه آیش فصلی و سالانه با مقادیر مختلف کاه و کلش از طریق شبیه سازی موازنه آب خاک در آذربایجان شرقی (چکیده)
479 - Effect of organic fertilizers and compost extracts on organic tomato production (چکیده)
480 - Impact of Organic soil amendments and compost extracts in organic tomato production and storability (چکیده)
481 - The effects of different cattle manure levels and branch management methods on organic production of Cucurbita pepo (چکیده)
482 - Effects of arbuscular mycorrhizal fungi and free-living nitrogen-fixing bacteria on growth characteristics of corn under organic and conventional cropping systems (چکیده)
483 - Estimating the greenhouse gases emission and the most important factors in dairy farms (Case study Iran) (چکیده)
484 - بررسی سیاست‎های حمایتی حفاظت خاک در ایران (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) (چکیده)
485 - A model for pre- estimation of production of organic Cotton in Iran; Case study of Khorasan Province (چکیده)
486 - بازشناسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری کشاورزان استان خراسان رضوی در حفاظت خاک (چکیده)
487 - The effects of nitrogen and phosphorous biological fertilizers on the growth indices of black cumin (Nigella sativa L.) (چکیده)
488 - Evaluation of germination of black cumin (Nigella sativa L.) seeds obtained from plants treated with different various biological fertilizers (چکیده)
489 - Effect of Planting Date, Weed Control Time and (چکیده)
490 - Effect of Integrated Weed Management on Weed (چکیده)
491 - Effect of biofertilizers on agronomic criteria of Hyssop-Hyssopus officinalis (چکیده)
492 - Organic soil amendments and compost extracts in organic tomato production and storability. (چکیده)
493 - Organic Saffron in Iran: prospects and challenges (چکیده)
494 - Effects of Organic fertilizers and compost extracts on organic tomato production (چکیده)
495 - Effect of cropping systems and crop rotations on weeds (چکیده)
496 - Soil management for sustainable crop disease control: a review (چکیده)
497 - Impact of organic amendments and compost extracts on tomato production and storability in agroecological systems (چکیده)
498 - Effects of Organic fertilizers and compost extracts on organic tomato production (چکیده)
499 - Effects of climate change on growth criteria and yield of sunflower and chickpea crops in Iran (چکیده)
500 - The importance of microorganisms in organic agriculture (چکیده)
501 - Traditional agriculture in Iran and development challenges for organic agriculture (چکیده)
502 - ضرورت تدوین استاندارد های ملی کشاورزی زیستی در ایران (چکیده)
503 - اثر مدیریت کاربری زمین بر بیوماس و تنوع جامعه میکروبی خاک (چکیده)
504 - آنالیز خلاء عملکرد زیره سبز در 9 منطقه از استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی با استفاده از رهیافت مدل‌سازی (چکیده)
505 - اثر تنش خشکی بر عملکرد و کارایی مصرف نور در ارقام کلزا (چکیده)
506 - بررسی اثرات دگرآسیبی کاه جو بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت،چغندرقند و آفتابگردان (چکیده)
507 - تاثیر تغییر اقلیم همراه با افزایش غلظت co2 بر عملکرد گندم در ایران و ارزیابی راهکارهای سازگاری (چکیده)
508 - ارزیابی اثر کودهای بیولوژیکی بر ویژگیهای رشد عملکرد و خصوصیات کیفی گیاه زوفا (چکیده)
509 - بررسی اثرات کاربرد کودهای آلی مختلف و محلول پاشی عصاره‌ آنها بر تولید و ماندگاری گوجه‌فرنگی در انبار در نظامهای کشاورزی اکولوژیک (چکیده)
510 - Effects of water deficit and salinity on germination properties of Aeluropus spp. (چکیده)
511 - Agrobiodiversity of Field Crops: A Case Study for Iran (چکیده)
512 - Evaluation of chlorophyll meter (spad) for predicts Nitrogen status of corn (Zea mays L.) In the Field (چکیده)
513 - مطالعه شاخص های هواشناسی ایران در شرایط تغییر اقلیم (چکیده)
514 - بررسی خصوصیات جوانه زنی گیاه دارویی بومی و در حال انقراض پونه سای بینالودی (Nepeta binaludensis Jamz (چکیده)
515 - Evaluation of Irrigation Management of Safron at Agroecosystem Scale in Dry Region of Iran (چکیده)
516 - The Effects of Irrigation Intervals and Manure on Quantitative and Qualitative Characteristics of Pl (چکیده)
517 - مطالعه اثر تغییر اقلیم بر ویژگی های رشد و عملکرد گندم دیم رقم سرداری با استفاده از مدل گردش عمومی (چکیده)
518 - درجه حرارت در داخل پوشش گیاهی وارتباط آن با پتانسیل آب برگ در چندگونه زراعی (چکیده)
519 - بررسی تأثیر دوره انتظار، وزن بنه و رژیم های مختلف نوری بر صفات بنه واندام هوایی زعفران (Crocus sativ (چکیده)
520 - ارزیابی کارایی مصرف نور و رابطه آن با تولید ماده خشک در سه گونه ارزن (چکیده)
521 - مطالعه برخی خصوصیات اکوفیزیولژیکی مؤثر در افزایش توانایی رقابت ارقام گندم (Triticum aestivum) ایرانی (چکیده)
522 - کشت ارگانیک اسفرزه(Plantago ovata) و پسیلیوم (Plantago Psyllium) درواکنش به تنش آبی (چکیده)
523 - مطالعه تنوع زیستی محصولات باغی، سبزی و صیفی ایران (چکیده)
524 - میزان نتیروژن و کلروفیل برگ به عنوان شاخصی از تنش خشکی درگندم (چکیده)
525 - تأثیر تنش خشکی و برگزدایی بر برخی خصوصیات کمی آویشن شیرازی، کاکوتی، آویشن باغی وکلپوره (چکیده)
526 - اثرات بالقوه تغییر اقلیم بر شاخص های اگروکلیماتی ایران (چکیده)
527 - بررسی کشت مخلوط ذرت و آفتابگردان (چکیده)
528 - استفاده از آنتروپی برای کمی کردن پایداری در سیستم های کشاورزی؛ یک مطالعه موردی در مزرعه تحقیقاتی طرق (چکیده)
529 - بررسی تغییرات نتیروژن، فسفر و پتاسیم باقیمانده در خاک و واکنش به تناوبها و نظام های زراعی متداول و ا (چکیده)
530 - تأثیر ماده آلی و بافت خاک بر تجزیه علف‌کش‌های آترازین و متامیترون (چکیده)
531 - اثر انواع شخم و مدیریت بقایای گیاهی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در تناوبهای متفاوت زراعی (چکیده)
532 - بررسی جنبه های اقتصادی نظامهای زراعی متداول و اکولوژیک در تناوبهای مختلف گندم با گندم ذرت و چغندر قن (چکیده)
533 - تاثیر توام تنش شوری و دما بر جوانه زنی ارقام یونجه (چکیده)
534 - تاثیر تنش خشکی بر رشد و برخی خصوصیات چند گونه یونجه یکساله در شرایط گلخانه (چکیده)
535 - بررسی اثر روشهای مختلف شخم بر وزن مخصوص ظاهری تخلخل رطوبت خاک و عملکرد گندم در شرایط دیم (چکیده)
536 - تاثیر آرایش کاشت بر جذب و راندمان تبدیل نور در کانوپی سه رقم ذرت (چکیده)
537 - تغییر ساختار کانوپی در برخی ارقام گندم اصلاح شده ایرانی (چکیده)
538 - ارزیابی مدل ceres - wheat در دو نقطه متفاوت اقلیمی در استان خراسان (چکیده)
539 - بررسی تنوع زیستی باکتریهای همزیست نخود از نظر توانایی تثبیت نیتروژن در استان خراسان (چکیده)
540 - شبیه سازی تغییرات آب و هوایی ایران در شرایط در برابر شدن غلظت co2 به وسیله مدلهای عمومی و گردش (چکیده)
541 - ويژگي هاي زادآوري اسپرس خراساني (چکیده)
542 - higher agricultural education in Iran (چکیده)
543 - evaluation of land suitibility for Dryland farming in khorasan province using long term climatic dat (چکیده)
544 - emerging trends in agricultural research for the new millennium with particular reference to Iran (چکیده)
545 - history of research on salt affected lands of iran. present status and future prospects. i. agroecos (چکیده)
546 - history of research on salt affected lands of iran. present status and future prospects. ii. halophy (چکیده)
547 - weed dynamics of conventional and ecological cropping systems in different rotations with wheat (چکیده)
548 - اثرتاریخ کاشت و زمان قطع آبیاری بر رشد و نمو و زودرسی پنبه رقم ورامین (چکیده)
549 - اثرات تغییر اقلیم بر خصوصیات رشد- نمو و عملکرد آفتابگردان و نخود آبی و دیم در شرایط تبریز (چکیده)
550 - واکنش عملکرد و اجزاء عملکرد کنجد به انواع شخم و بقایای گیاهی در تناوبهای متفاوت زراعی (چکیده)
551 - واکنش رقابتی گندم زمستانه Triticum aestivum به تغییر تراکم یولاف وحشی Avena ludoviciana و مصرف کود ن (چکیده)
552 - شبیه سازی رشد - فنولوژی و تولید ارقام گندم در اثر تغییر اقلیم در شرایط مشهد (چکیده)
553 - بررسی روند تغییرات عملکرد - رقابت درون گونه ای و رقابت بین گونه ای در برخی ارقام گندم ایرانی در طی50 (چکیده)
554 - بررسی روند تغییرات 50 ساله خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک در برخی از گندم های ایرانی (چکیده)
555 - The status of exudate species in Iran and existing challenges in their sustainable utilization (چکیده)
556 - پروسیدینگ دومین همایش بیولوژی و بیوتکنولوژی زعفران (چکیده)
557 - Potential impact of climate change on rainfed wheat production in Iran (چکیده)
558 - Potential Impacts of Climate Change on Agroclimatic Indicators in Iran (چکیده)
559 - بررسی اثر تغییر اقلیم بر شاخص های اقلیمی کشاورزی ایران (چکیده)
560 - بررسی اثر مدیریت منفرد و تلفیقی علف های هرز بر تراکم و زیست توده علف های هرز باریک برگ و زیست توده گوجه فرنگی (چکیده)
561 - ارزیابی پویایی بانک بذر علفهای هرز در نظامهای زراعی با نهاده های متفاوت در تناوبهای زراعی مختلف (چکیده)
562 - اثر کود دامی و عمق کاشت بر مراحل فنولوژیکی و عملکرد غده سیب‌زمینی (چکیده)
563 - ارزیابی سلامت اگرواکوسیستم ها در مشهد (چکیده)
564 - بررسی اثر وزن و دوره انبارداری بنه بر نحوه تخصیص مواد فتوسنتزی در گیاه زعفران (Crocus sativus L) (چکیده)
565 - اثر تیمارهای مختلف پرایمینگ روی درصد و سرعت جوانه زنی چهاررقم بذر چغندرقند (چکیده)
566 - تاثیر کاهش غلظت علفکش متریبیوزین در مقایسه با وجین و کولتیواتور بر علفهای سیب زمینی در دو سیستم شخم حفاظتی و متداول (چکیده)
567 - بررسی تاثیر برخی روشهای مدیریت علفهای هرز بر عملکرد سیب زمینی در دو سیستم شخم حفاظتی و متداول (چکیده)
568 - اثر تغییر اقلیم بر شاخصهای اگروکلیماتیک مناطق کشت گندم دیم در ایران (چکیده)
569 - ORGANIC SAFFRON IN IRAN: PROSPECTS AND CHALLENGES (چکیده)
570 - Evaluation of cardinal temperature for three species of medicinal plants, Ajowan(Trachyspermum ammi) Fennel and dill (چکیده)
571 - Agronomic Attributes of Saffron Yield at Agroecosystems Scale in Iran (چکیده)
572 - بررسی روند 50 ساله تغییرات سطح زیر کشت، عملکرد و تولید غلات در کشور و پیش بینی وضعیت آینده (چکیده)
573 - بررسی دوره بحرانی کنترل علف هرز در گیاه دارویی زیره سبز Cuminum cyminum) (چکیده)
574 - آنالیز شاخص‌های اگروکلیماتیک ایران در شرایط تغییر اقلیم (چکیده)
575 - اثر فواصل مختلف آبیاری و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد دو توده بومی رازیانه (چکیده)
576 - Studying the Sustainability of a Wheat-cotton Agroecosystem in Iran (چکیده)
577 - امنیت غذایی و تولید محصولات زراعی در کشور (چکیده)
578 - ارزیابی روابط کمی بین عملکرد و مصرف عناصر غذایی در زعفران: مطالعه در مزارع کشاورزان (On-farm) (چکیده)
579 - تنوع گونه های زراعی در ایران (چکیده)
580 - تنوع زیستی گیاهان زراعی (چکیده)
581 - ارزیابی کتابهای منتشر شده پس از انقلاب اسلامی در زمینه زراعت و اصلاح نباتات (چکیده)
582 - Cardinal Temperatures for Germination in Three Millet Specieses-Panicum miliaceum, Pennisetum glauc (چکیده)
583 - مطالعه پایداری بوم شناختی نظام زراعی گندم- پنبه در استان خراسان (چکیده)
584 - تأثیر سطوح مصرف نهاده بر بانک بذر علفهای هرز در مزارع گندم مشهد (چکیده)
585 - بررسی رفتارهای جوانه زنی و تاریخ کاشت مطلوب گیاه دارویی باریجه (Ferula gummosa) (چکیده)
586 - اثر تیمارهای مختلف شکستن خواب بر جوانه زنی بذر کلپوره(Teucrium polium ) (چکیده)
587 - Models to Predict Flowering Time in the Main Saffron Production Regions of Khorasan Province (چکیده)
588 - Potential impact of climate change on rainfed wheat production in Iran (چکیده)