بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: 4


موارد یافت شده: 1268

1 - A convenient one‑pot synthesis of novel heterocyclic systems of 9‑chloro‑4‑methyl‑6,11‑dihydro‑5H‑benzo[b]pyrimido[4,5‑e][1,4] diazepine and inhibitory evaluation against bromodomain‑containing protein 4 (BRD4) enzyme by molecular docking (چکیده)
2 - بررسی رفتار تغییرشکل گرم فولاد دو فازی ۲۳۰۴ (چکیده)
3 - Slowly Rotating Accretion Flow Around Supermassive Black Holes in Elliptical Galaxies: Case With Outflow (چکیده)
4 - Assessment of Passive Immunity in Neonatal Calves in Dairy herd in Mashhad Suburb by Measuring Serum Total Protein (چکیده)
5 - Mn-Na2WO4-Ce/TiO2 catalyst promoted with Mg and Sr in the oxidative coupling of methane (چکیده)
6 - بررسی رفتار تغییر شکل کششی گرم و مشخصه های شکست فولاد زنگ نزن 410 تولید شده به روش فورج شعاعی (چکیده)
7 - Developing media literacy as complex learning in secondary schools: the effect of 4C/ID learning environments (چکیده)
8 - مدلسازی دینامیکی ویژگی های مکانی- زمانی گرد و غبار در جنوب و جنوب شرق ایران با مدل REGCM۴ (چکیده)
9 - مدل‌سازی تولید زیست‌توده میکروبی توسط لاکتوباسیلوس فرمنتوم 17-4 جدا شده از ترخینه در بستر لجن لبنی به‌وسیله روش سطح پاسخ (RSM) (چکیده)
10 - بررسی رویکرد تاریخی فاطمه مرنیسی به قرآن مطالعه موردی آیه 34 سوره نساء (چکیده)
11 - ارزیابی ویژگی های پروبیوتیکی سویه های تجاری لاکتوباسیلوس پلانتاروم و بیفیدوباکتریوم انیمالیس زیرگونه لاکتیس در شرایط برون تنی (چکیده)
12 - Copolymer-Coated Magnetic Graphene Oxide: A Reusable Catalyst for the Preparation of 2,4,6-Triaryl Pyridines via Four-Component Reaction (چکیده)
13 - Effect of CNT over structural properties of SAPO-34 in MTO process: Experimental and molecular simulation studies (چکیده)
14 - اثر افزودن سطوح مختلف بوتیرات کلسیم و گلیسرید اسید بوتیریک به یره غذایی بر عملکرد رشد، صفات لاشه و ریخت شناسی روده کوچک وه‌های گوشتی (چکیده)
15 - تاثیرتغییر شکل غیر هم دما بر ریزساختار و استحاله فاز آلیاژ Ti-6Al-4V (چکیده)
16 - Hydrothermal synthesis of highly aligned Fe3O4 nanosplates on nickel foam (چکیده)
17 - ‎‎Edge Metric Dimension of Fullerenes (چکیده)
18 - Synthesis of new derivatives of a novel [1,3]selenazolo[5,4-e][1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine heterocyclic architecture via Dimroth rearrangement (چکیده)
19 - Synthesis and characterisation of 2-Alkoxy-8-methyl-6-(pyrrolidin-1-yl)-4H-[1,2,4]triazolo[5,1-f]purine: A novel heterocyclic framework (چکیده)
20 - CALIOP-Based Evaluation of Dust Emissions and Long-Range Transport of the Dust from the Aral−Caspian Arid Region by 3D-Source Potential Impact (3D-SPI) Method (چکیده)
21 - Domino protocol for the synthesis of diversely functionalized derivatives of a novel fused pentacyclic antioxidant/anticancer fluorescent scaffold: Pyrazolo[5'',1'':2',3']pyrimido[4',5':5,6][1,4]thiazino[2,3-b]quinoxaline (چکیده)
22 - Ag and Ni doped graphitic carbon nitride coated on wood as a highly porous and efficient photoabsorber in interfacial solar steam generation (چکیده)
23 - Regulatory networks of hormone‑involved transcription factors and their downstream pathways during somatic embryogenesis of Arabidopsis thaliana (چکیده)
24 - g-C3N4-based photoresponsive magnetic nanocatalyst drives type-I photodynamic therapy under visible light irradiation, boosting chemo/chemodynamic synergistic therapy of colon cancer (چکیده)
25 - Analysis of the overall pressure balance loop for a methanol-to-olefins dual fluidized bed reactor-regenerator (چکیده)
26 - Synthesis of new derivatives of Alkylselanyl[1,2,4]triazolo[4,3‐a]pyrimidine as selenium‐containing heterocyclic system (چکیده)
27 - Facile chemoselective dithioacetalization of carbonyl compounds promoted by Fe3O4@MCM-41-GPTMS-Gu-CuIINPs as an efficient magnetic nanostructured catalyst (چکیده)
28 - Melatonin ameliorates arsenic‐induced cardiotoxicity through the regulation of the Sirt1/Nrf2 pathway in rats (چکیده)
29 - مقایسه دستگاه طیف سنج نشر اتمی- پلاسمای جفت شده القایی با دستگاه طیف سنج نشری- جرقه الکتریکی (چکیده)
30 - A meta analysis of the association between the SLC6A4 gene polymorphisms and bipolar disorder (چکیده)
31 - A meta analysis of the association between the SLC6A4 gene polymorphisms and bipolar disorder (چکیده)
32 - Efficient synthesis of novel chromeno[2,3-d][1,3,4]thiadiazolo[3,2-a]pyrimidine derivatives via three-component reaction using acidic ionic liquid catalysts in ethylene glycol (چکیده)
33 - Synergistic effect of Fe3O4 nanoparticles and Au nanolayer in enhancement of interfacial solar steam generation (چکیده)
34 - Preparation of chitosan nanoparticle containing recombinant CD44v antigen and evaluation of its immunization capacity against breast cancer in BALB/c mice (چکیده)
35 - Projection of the climate change fluctuations impacts on the Standardized Precipitation Index of AqQala city in Iran (چکیده)
36 - Comparing Fitness Cost Associated with Haloxyfop-R Methyl Ester Resistance in Winter Wild Oat Biotypes (چکیده)
37 - Quantitative criteria characterizing the time change pattern of total lipid-peroxidation carbonyls (چکیده)
38 - بهینه سازی کالوس زایی و کشت سوسپانسیون سلولی در زعفران (چکیده)
39 - MOF-199 as an Efficient Metal Organic Framework Catalyst for the Synthesis of Spiro[Indoline-3,4′-Pyrano[2,3-c]Pyrazole] Derivatives (چکیده)
40 - ارجاع مادۀ ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر به فقه کیفری؛ تحدید یا توسعۀ سیاست کیفری سخت‌گیرانه (چکیده)
41 - Employing system dynamic and DEMATEL for improving the new product development time in knowledge-based companies (چکیده)
42 - In silico designing and expression of novel recombinant construct containing the variable part of CD44 extracellular domain for prediagnostic breast cancer (چکیده)
43 - تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد شرکت های واگذار شده در اقتصاد ایران (چکیده)
44 - Effect of Lacticaseibacillus rhamnosus and Lactiplantibacillus plantarum isolated from food and human origin on reduction of IgE-dependent hypersensitivity in Balb/c mice (چکیده)
45 - Synthesis of a targeted, dual pH and redox-responsive nanoscale coordination polymer theranostic against metastatic breast cancer in vitro and in vivo (چکیده)
46 - Vibrational spectra, conformation and molecular transport of 5-amino-2,2,6,6-tetramethyl-4-hepten-3-one (چکیده)
47 - Toluene/water separation using MCM-41/ PEBA mixed matrix membrane via pervaporation process (چکیده)
48 - Crystallization behavior and density functional theory study of solution combustion synthesized silicon doped calcium phosphates (چکیده)
49 - بررسی اثر کلسینه کردن نانومتخلخل MCM-۴۱ بر بهبود خواص آن (چکیده)
50 - Iron (Fe)-doped mesoporous 45S5 bioactive glasses: Implications for cancer therapy (چکیده)
51 - Dynamic cytosolic foci of DPPA4 in human pluripotent stem cells (چکیده)
52 - Evaluation of the Tissue Reactions and Cytokine Patterns Induced by Alternaria alternata in Mice (چکیده)
53 - تاثیر 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات بر آبشویی نیترات در دو بافت خاک (چکیده)
54 - Poly (Biphenol/biphenoquinone - Vanadium (IV)) modified electrode as selective sensor for detection of 4-nitrophenol (چکیده)
55 - Multiwalled Carbon Nanotubes/4,4′‐Dihydroxybiphenyl Nanolayered Composite for Voltammetric Detection of Phenol (چکیده)
56 - مشخصه یابی ساختاری و مغناطیسی نانوکپسول Fe3O4 با سورفکتانت مغناطیسی Co(AOT)2 (چکیده)
57 - بررسی اثر بارگذاری مود ترکیبی صفحهای و خارج صفحه بر رفتار شکست نمونه هایCTST (چکیده)
58 - مروری بر فرایندهای نوین در ساخت ایمپلنت‌های تیتانیومی در مهندسی پزشکی (چکیده)
59 - Evaluation of interaction between Ponceau 4R (P4R) and trypsin using kinetic, spectroscopic, and molecular dynamics simulation methods (چکیده)
60 - اثر سطوح مختلف لجن فاضلاب بر غلظت روی، مس، کادمیم و سرب در گیاه تربچه و ریحان و برخی ویژگی های شیمیایی خاک (چکیده)
61 - پیکربندی بهینه مدل RegCM4.5 مبتنی بر پهنه‌های اقلیمی برای پیش‌بینی بارش دوره پربارش ایران (نوامبر-می) ، مطالعه موردی: سال‌های 2019-2014 (چکیده)
62 - The effect of fermentation conditions (temperature, salt concentration, and pH) with lactobacillus strains for producing Short Chain Fatty Acids (چکیده)
63 - 4E analysis and thermodynamic optimization of flaring associated gas recovery using external firing recuperative gas turbine (چکیده)
64 - محاسبه ثابت پیوندی با استفاده از تکانه عرضی در رویدادهای سه جتی (چکیده)
65 - محاسبه ثابت جفت شدگی با استفاده از سه الگوریتم مختلف (چکیده)
66 - Efficient and green synthesis of novel hexahydro-5H-thiazolo[2',3':2,3]pyrimido[4,5-b]quinoline derivatives (چکیده)
67 - Copper–Azolate Framework Coated on g-C3N4 Nanosheets as a Core–Shell Heterojunction and Decorated with a Ni(OH)2 Cocatalyst for Efficient Photoelectrochemical Water Splitting (چکیده)
68 - pH-responsive and CD44-targeting by Fe3O4/MSNs-NH2 nanocarriers for Oxaliplatin loading and colon cancer treatment (چکیده)
69 - Monitoring and projection of climate change impact on 24-h probable maximum precipitation in the Southeast of Caspian Sea (چکیده)
70 - بررسی پایداری، فعالیت ضدمیکروبی و آنتی اکسیدانی ماکروامولسیون و نانوامولسیون اسانس رزماری (چکیده)
71 - Molecular simulation of methane on various g-C3N4 isomers: collision, adsorption, desorption, and diffusion studies (چکیده)
72 - مطالعه بازده خوراک براساس شاخص مازاد مصرف خوراک و بازدهی خوراکی براساس شیر تصحیح‌شده برای 4 درصد چربی در گاوهای شیرده نژاد هلشتاین (چکیده)
73 - Vocabulary Repetition Following Multisensory Instruction Is Ineffective on L2 Sentence Comprehension: Evidence From the N400 (چکیده)
74 - نقش گیرنده‌هایMC3 و MC4 ملانوکورتینی در تنظیم اخذ غذا و آب جوجه‌های گوشتی (چکیده)
75 - The copolymer coating effect on the catalytic activity of magnetic carbon nanotube (CNT-Fe3O4) in the multi-component reactions (چکیده)
76 - Adsorptive Removal of Methylene Blue from Aqueous Solutions Using Magnetic Fe3O4@C-dots: Removal and kinetic studies (چکیده)
77 - توسعه سیاست کیفری سخت‌گیرانه در اصلاحیه قانونی تحدید مازات اعدام در رائم مواد مخدر (چکیده)
78 - An Efficient One-Pot and Regioselective Synthesis of Novel Heterocyclic Systems of 5,6-Dihydrobenzo[b]Pyrimido[5,4-f][1,4]Oxazepine (چکیده)
79 - Dynamical Friction and Tidal Interactions (چکیده)
80 - Kinetic modeling of methanol-to-olefins process over SAPO-34 catalysts in a dual fluidized bed reactor–regenerator (چکیده)
81 - شناسایی معیارهای انتخاب منابع انسانی فدراسیون کشتی عراق بر اساس ارزیابی عملکرد سازمانی (چکیده)
82 - سنتز و تعیین مشخصه نانوذرات مغناطیسی مس فریت و کاربرد آن ها برای حذف رنگ قرمز واکنشی 141 از محیط آبی (چکیده)
83 - Carboxylmethyl-β-cyclodextrin as a good modifier agent for oxidation of dibenzothiophene (چکیده)
84 - بررسی و مقایسه پوشش‌های تک‌لایه کاربید وانادیم تشکیل شده توسط اکسید فلزی با روش نفوذ واکنشی حرارتی (TRD) روی فولاد ابزار کربنی 1545/1 در دماها و زمان‌های متفاوت (چکیده)
85 - Enhancing the biodesulphurization capacity of Rhodococcus sp. FUM94 in a biphasic system through optimization of operational factors (چکیده)
86 - Tannic acid-modified magnetic hydrotalcite-based MgAl nanoparticles for the in vitro targeted delivery of doxorubicin to the estrogen receptor-overexpressing colorectal cancer cells (چکیده)
87 - Effect of hydrogen peroxide on bovine serum albumin adsorption on Ti6Al4V alloy: A scanning Kelvin probe force microscopy study (چکیده)
88 - ساخت، ارتقا و ارزیابی غشاهای پلیمری از جنس PVDF جهت کاربرد در فرآیند تقطیرغشایی (چکیده)
89 - تبیین امعه‌شناختی مصرف نمایشی پوشاک (مطالعه موردی: شهر بیرند- دی‌ماه 1399) (چکیده)
90 - One-pot Three-component Synthesis of Novel 1,3,4-Thiadiazole-thiazolo[3,2-a]pyrimidine Derivatives Catalyzed by Molecular Iodine (چکیده)
91 - واکاوی مورد اختلاف اصحاب سبت و مرجع ضمیر در آیه 124 سوره نحل (چکیده)
92 - Protective effect of Toll-like receptor 4 antagonist on inflammation, EEG, and memory changes following febrile seizure in Wistar rats (چکیده)
93 - Decoration of graphene oxide as a cocatalyst on Bi doped g-C3N4 photoanode for efficient solar water splitting (چکیده)
94 - Mesenchymal Stem/Stromal Cells Overexpressing CXCR4R334X Revealed Enhanced Migration: A Lesson Learned from the Pathogenesis of WHIM Syndrome (چکیده)
95 - Novel chlorine resistant thin-film composite forward osmosis membrane: Preparation and performance evaluation in the regeneration of MEG aqueous solution (چکیده)
96 - Ion therapy for uveal melanoma in new human eye phantom based on GEANT4 toolkit (چکیده)
97 - Simulation of positron emitters for monitoring of dose distribution in proton therapy (چکیده)
98 - Consideration of some static properties for doubly-magic nuclei of 41Ca and 17O in relativistic systems (چکیده)
99 - Optimization of an ultra-fast silicon detector for proton and carbon beams using GEANT4 Monte Carlo toolkit (چکیده)
100 - Decoration of g-C3N4 by inorganic cluster of polyoxometalate through organic linker strategy for enhancing photoelectrocatalytic performance under visible light (چکیده)
101 - Microdosimetry calculations and estimation of the relative biological effectiveness of the low-energy electrons released during Gd neutron capture reaction (چکیده)
102 - A survey on biofilm formation of Lactobacillus rhamnosus (PTCC 1637) and Lactobacillus plantarum (PTCC 1745) as a survival strategy of probiotics against antibiotic in vitro and yogurt (چکیده)
103 - فراساختمان فولیکول اولیه پس از انجماد شیشه ای تخمدان موش (چکیده)
104 - Kinetic and thermodynamic insights into the interaction of Aβ1–42 with astaxanthin and aggregation behavior of Aβ1–42: Surface plasmon resonance, microscopic, and molecular docking studies (چکیده)
105 - Efficient synthesis of novel chromenopyrido[3,2-e]isothiazolo[2,3-a]pyrimidines via a non-catalytic one-pot three-component reaction (چکیده)
106 - Superparamagnetic core-shell metal-organic framework (Fe3O4@Ni-Co-BTC NPs): an efficient and magnetically retrievable nanostructured catalyst for the reduction of nitro compounds to amines (چکیده)
107 - داده‌کاوی رفتار خریداران مواد غذایی (مورد مطالعه: شهر مشهد) (چکیده)
108 - خاموشی ژن bZIP14 با استفاده از CRISPR/Cas9 و بررسی موتانت ها در پاسخ به تنش شبکه آندوپلاسمی در گیاه Marchantia polymorpha (چکیده)
109 - Photocatalytic mineralization of hard-degradable morphine by visible light-driven Ag@g-C3N4 nanostructures (چکیده)
110 - Highly efficient clean water production: Reduced graphene oxide/ graphitic carbon nitride/wood (چکیده)
111 - Sun-light-driven Suzuki-Miyaura Cross-coupling using a Novel Superparamagnetic Metal-organic Framework Catalyst (چکیده)
112 - Co3O4 nanoparticles embedded in triple-shelled graphitic carbon nitride (Co3O4/TSCN): a new sustainable and high-performance hierarchical catalyst for the Pd/Cu-free Sonogashira–Hagihara cross-coupling reaction in solvent-free conditions (چکیده)
113 - Copper Immobilization on Fe3O4@Agar: An Efficient Superparamagnetic Nanocatalyst for Green Ullmann-Type Cross-Coupling Reaction of Primary and Secondary Amines with Aryl Iodide Derivatives (چکیده)
114 - Evaluation of recombinant antimicrobial effect of peptide TP4 on some food-borne bacterial strains (چکیده)
115 - Multisensory Input Modulates P200 and L2 Sentence Comprehension: A One-Week Consolidation Phase (چکیده)
116 - معناشناسی واژۀ أب در آیات 74 انعام و 78 حج با رویکرد ریشه‌شناسی در زبان‌های سامی (چکیده)
117 - Porous perovskite-lanthanum cobaltite as an efficient cocatalyst in photoelectrocatalytic water oxidation by bismuth doped g-C3N4 (چکیده)
118 - Preparation of Fe3O4@C‐dots as a recyclable magnetic nanocatalyst using Elaeagnus angustifolia and its application for the green synthesis of formamidines (چکیده)
119 - Investigating the association between rs6983267 polymorphism and susceptibility to gastrointestinal cancers in Iranian population (چکیده)
120 - Evaluation of curcumin and CM11 peptide alone and in combination against amastigote form of Iranian strain of L. major (MRHO/IR75/ER) in vitro (چکیده)
121 - Influence of different environmental parameters on the adsorption process of Azo Reactive Red24 dye using nanoparticles synthesized by bacteria (چکیده)
122 - Synthesis of novel trifluoro methylated imidazothiadiazole derivatives via one-pot isocyanide-based three-component reaction under catalyst and solvent-free conditions (چکیده)
123 - Oxidative desulfurization of dibenzothiophene via layered graphitic carbon nitride-coordinated transition metal as a catalyst (چکیده)
124 - Coupling electrocoagulation and solar photocatalysis for electro- and photo-catalytic removal of carmoisine by Ag/graphitic carbon nitride: Optimization by process modeling and kinetic studies (چکیده)
125 - Dimroth rearrangement-based synthesis of novel derivatives of [1,3]selenazolo[5,4-e][1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidine as a new class of selenium-containing heterocyclic architecture (چکیده)
126 - Biomimetic hydrogenation of electron deficient olefins using in situ generated 2-arylbenzimidazoline: synthesis of novel 3-benzylbenzo[4,5]thiazolo[3,2-a]pyrimidin-4-ones (چکیده)
127 - An efficient synthesis of novel spiro[indole-3,8′-pyrano[2,3-d][1,3,4]thiadiazolo[3,2-a]pyrimidine derivatives via organobase-catalyzed three-component reaction of malononitrile, isatin and heterocyclic-1,3-diones (چکیده)
128 - Magnetically driven superhydrophobic/superoleophilic graphene-based polyurethane sponge for highly efficient oil/water separation and demulsification (چکیده)
129 - بررسی اثر ضد باکتریایی و خاصیت سینرژیستی عصاره اتانولی آویشن شیرازی (Zataria multiflora)، مریم گلی بنفش (Salvia verticillata) و اناریجه (Froriepia subpinnata) بر باکتری‌های عامل پوسیدگی سبزیجات (چکیده)
130 - تأثیر آب مغناطیسی و بافت خاک بر دقت اندازه‌گیری میزان رطوبت به‌وسیله‌ی دستگاه TDR (چکیده)
131 - Targeted delivery system using silica nanoparticles coated with chitosan and AS1411 for combination therapy of doxorubicin and antimiR-21 (چکیده)
132 - Comment on: “Effect of particle size on the optical properties of lead zirconate titanate nanopowders” [J. Am. Cream. Soc. 2018;101:5335–5345] (چکیده)
133 - Comment on: “Experimental and Theoretical Investigations of Tetrakis (Thiourea) Palladium Chloride Semi-Organic Non-Linear Optical Crystal: An Approach to NLO Application” [(2018) Silicon 10 (3):841–850] (چکیده)
134 - Comment on: “Effect of low thermal treatment temperatures on the morphological, optical and electrical properties of Sn1-xMnxTe nanocomposite films incorporated with indium cations” [Ceram. Int. 45 (2019) 23203–23215] (چکیده)
135 - Comment on: “Assessment of the optical and dielectric properties of f-MWCNTs/BaTiO3 nanocomposite ceramics” [Ceramics International 44 (2018) 15804–15808] (چکیده)
136 - تأثیر تجویز مناکوئینون-4 بر بیان ژن‌های عوامل پیش‌برنده التهاب به دنبال ایسکمی/ ریپرفیوژن مغزی سرتاسری گذرا در هیپوکامپ موش صحرایی نر نژاد ویستار (چکیده)
137 - Assessment the effect of explant type and hormone on the callogenesis of Salvia tebesana Bunge (چکیده)
138 - کشف و تبیین پیشایندهای جو عاطفی سازمان در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (چکیده)
139 - Molecular structure, intramolecular hydrogen bond strength, vibrational assignment, and spectroscopic insight of 4-phenylamino-3-penten-2-one and its derivatives: A theoretical and experimental study (چکیده)
140 - تغییر الگوی کشت برای مصرف بهینه آب حاصل از بارش شدید شبیه سازی شده با مدل RegCM4 در استان خراسان جنوبی (چکیده)
141 - پیش‌نگری دمای ایران در آینده نزدیک (2040-2021) بر اساس رویکرد همادی چند مدلی CMIP6 (چکیده)
142 - Fe3O4–(CH2OH)2 nanofluid analysis in a porous medium under MHD radiative boundary layer and dusty fluid (چکیده)
143 - Recent developments in magneto-hydrodynamic Fe3O4 nanofluids for different molecular applications: A review study (چکیده)
144 - بهینه‌سازی پارامترهای فرایند اصطکاکی اغتشاشی (FSP)، برای بهبود سختی و مقاومت به سایش Al-2024 توسط روش سطح پاسخ (چکیده)
145 - On‐Water and Efficient Ullmann‐Type O‐Arylation Cross Coupling Reaction of Phenols and Aryl Tosylates in the Presence of Fe3O4@Starch‐Au as Nanocatalyst (چکیده)
146 - Voltage–current behavior of 4-phenylamino-3-penten-2-one and its derivatives molecular switch: a first-principles study (چکیده)
147 - Fast and efficient regioselective synthesis of a novel eight membered ring system, 5H-benzo[f]pyrimido[4,5-b][1,5]oxazocine (چکیده)
148 - A novel organic-solvent and detergent resistant esterase from Bacillus sp. isolated from Bazangan Lake (چکیده)
149 - Polypyrrole/Fe3O4/CNT as a recyclable and highly efficient catalyst for one‐pot three‐component synthesis of pyran derivatives (چکیده)
150 - Phosphotungstic acid grafted zeolite imidazolate framework as an effective heterogeneous nanocatalyst for the one‐pot solvent‐free synthesis of 3,4‐dihydropyrimidinones (چکیده)
151 - One‐pot synthesis of dihydro-1H-indeno[1,2-b] pyridines and tetrahydrobenzo[b] pyran derivatives using a new and efficient nanocomposite catalyst based on N‐butylsulfonate‐functionalized MMWCNTs-D-NH2 (چکیده)
152 - Polystyrene@graphene oxide-Fe3O4 as a novel and magnetically recyclable nanocatalyst for the efficient multi-component synthesis of spiro indene derivatives (چکیده)
153 - بررسی توانمندی مدل دینامیکی RegCM4 در شبیه سازی شاخص های بارش فرین به عنوان مهمترین نشانگرهای تغییر اقلیم در ایران (چکیده)
154 - Magnetic horsetail plant ash (Fe3O4@HA): a novel, natural and highly efficient heterogeneous nanocatalyst for the green synthesis of 2,4,5-trisubstituted imidazoles (چکیده)
155 - Introduction of a trinuclear manganese(iii) catalyst on the surface of magnetic cellulose as an eco-benign, efficient and reusable novel heterogeneous catalyst for the multi-component synthesis of new derivatives of xanthene (چکیده)
156 - SAPO-34 synthesis by combinations of structure-directing agents: Experimental and Monte Carlo simulations studies (چکیده)
157 - The impact of aerobic training intensity on skeletal muscle PGC-1α, interferon regulatory factor 4, and atherogenic index in obese male Wistar rats (چکیده)
158 - Psychometric validation of the Persian version of the community assessment of psychotic experiences-42 (CAPE-42) in Iranian college students (چکیده)
159 - Effect of Fe and Co doping on structural and electrical properties of La0.5Sr1.5MnO4 layered-structure and the corresponding La0.5Sr0.5MnO3 perovskite (چکیده)
160 - Determination of kinetic and thermodynamic parameters of amyloid-b 1-42 interaction with astaxanthin (چکیده)
161 - The effects of Zataria multiflora aromatic water and nano emulsion of Z. multiflora essential oil on the serum level of IFN-γ and IL-4 in mice with hydatidosis (چکیده)
162 - High performance hybrid supercapacitor based on NiMoO4 nanoparticles embedded carbon nanofiber (چکیده)
163 - Functional Role of the N400 and the P600 in Language-related ERP Studies with Respect to Semantic Processing: An Overview (چکیده)
164 - The First Case of Short-Spiked Canarygrass (Phalaris brachystachys) with Cross-Resistance to ACCase-Inhibiting Herbicides in Iran (چکیده)
165 - Ecofriendly and Facile One‐Pot Multicomponent Synthesis of 5‐Phenyl‐5,10‐dihydropyrido[2,3‐d : 6,5‐d′]dipyrimidine‐2,4,6,8(1H,3H,7H,9H)‐tetraone Derivatives Catalyzed by CuII Immobilized on Functionalized Magnetic Mesoporous MCM‐41 (Fe3O4@MCM‐41‐GPTMS‐Gu‐CuII) (چکیده)
166 - ارزیابی برخی از فاکتورهای بیماریزایی و مرتبط با پرآزاری استرینهای Xanthomonas arboricola pv. pruni در استان خراسان رضوی (چکیده)
167 - Sonoprecipitation design of novel efficient all-solid Z-Scheme Cu(OH)2/Cu2O/C3N4 nanophotocatalyst applied in water splitting for H2 production: Synergetic effect of Cu-Based cocatalyst (Cu(OH)2) and electron mediator (Cu) (چکیده)
168 - Isomerism, conformation, and structure of Bis(4,4-dimethyl-1-phenylpentane-1,3-dionato)copper(II); A theoretical and spectroscopy approach (چکیده)
169 - تاثیر زمان نگهداری و قطر شانه ابزار بر استحکام و رفتار شکست فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ای زائده‌ای آلیاژآلومینیوم 2024 (چکیده)
170 - High mechanical performance of similar Al joints produced by a novel spot friction welding technique (چکیده)
171 - Novel Tricyclic 2-Alkoxy-8-methyl-6-(pyrrolidin-1-yl)-4H-[1,2,4]triazolo[5,1-f]purine Derivatives: Synthesis and Characterization (چکیده)
172 - P5W30/g-C3N4 heterojunction thin film with improved photoelectrochemical performance for solar water splitting (چکیده)
173 - کاوشی در صورت و محتوای نامة امام علی(ع) به عثمان بن حنیف (بر اساس رویکرد سبک شناسی ساختارگرا) (چکیده)
174 - Detection of Lithologic Discontinuities in Soils: A Case Study of Arid and Semi-arid Regions of Iran (چکیده)
175 - Effects of Allium sativum on IFN-γ and IL4 concentrations in mice with cystic echinococcosis (چکیده)
176 - Synthesis and antiproliferative assessments of new derivatives of isothiazolo[3,4-d]pyrimidine (چکیده)
177 - Designing and Validating a Persian Humor Comprehension Test (PHCT) on the Basis of Grice’s Conversational Maxims (چکیده)
178 - New water based EPD thin BiVO4 film: Effective photocatalytic degradation of Amoxicillin antibiotic (چکیده)
179 - Effects of carbomer 940 hydrogel on burn wounds: an in vitro and in vivo study (چکیده)
180 - Designing a Comprehensive Human Resources Model Based on ISO34000 Standard (چکیده)
181 - Prognostic and Clinical Value of CD44 and CD133 in Esophageal Cancer: A Systematic Review and Meta-analysis (چکیده)
182 - Melatonin inhibits Benzo(a)pyrene-Induced apoptosis through activation of the Mir-34a/Sirt1/autophagy pathway in mouse liver (چکیده)
183 - The Therapeutic Effects of an Antimicrobial Peptide Protonectin (IL-12) on A549 Cancer Cell Line (چکیده)
184 - Fe3O4‐SAHPG‐Pd0 nanoparticles: A ligand‐free and low Pd loading quasiheterogeneous catalyst active for mild Suzuki–Miyaura coupling and CH activation of pyrimidine cores (چکیده)
185 - The differentiation effect of bone morphogenetic protein (BMP) on human amniotic epithelial stem cells to express ectodermal lineage markers (چکیده)
186 - Synthesis of Various Derivatives of [1,3]Selenazolo[4,5‐d]pyrimidine and Exploitation of These Heterocyclic Systems as Antibacterial, Antifungal, and Anticancer Agents (چکیده)
187 - Kernel estimation in semiparametric mixed effect longitudinal modeling (چکیده)
188 - Design and synthesis of aptamer AS1411-conjugated EG@TiO2@Fe2O3nanoparticles as a drug delivery platform for tumor-targeted therapy (چکیده)
189 - Accelerated crystallization of CuAlO2 delafossite phase by controlling thermal regime during solution combustion synthesis (چکیده)
190 - Silicon-doped calcium phosphates; the critical effect of synthesis routes on the biological performance (چکیده)
191 - Targeted rod-shaped mesoporous silica nanoparticles for the co-delivery of camptothecin and survivin shRNA in to colon adenocarcinoma in vitro and in vivo (چکیده)
192 - Antioxidant enzyme regulating and intracellular ROS scavenging capacities of two novel bioactive peptides from white grub larvae (Polyphylla adstpersa) hydrolysate in A549 cells (چکیده)
193 - Design and synthesis of magnetic Fe3O4@NFC-ImSalophCu nanocatalyst based on cellulose nanofibers as a new and highly efficient, reusable, stable and green catalyst for the synthesis of 1,2,3-triazoles (چکیده)
194 - One-pot, catalyst-free synthesis of novel spiro[indole-3,4′-pyrano[2′,3′:4,5]pyrimido [2,1-b][1,3]benzothiazole] derivatives (چکیده)
195 - Undetectable video steganography by considering spatio-temporal steganalytic features in the embedding cost function (چکیده)
196 - Molecular Monitoring of D1466 Genotype of Avian Infectious Bronchitis Virus In Iran: A Retrospective Study (2013-2017) (چکیده)
197 - P‐doped g‐C3N4 as an efficient photocatalyst for CO2 conversion into value‐added materials: a joint experimental and theoretical study (چکیده)
198 - ارزیابی راهبرد ترکیب مدل ها در افزایش دقت پیش بینی بارش پاییزه (چکیده)
199 - اثرات کروسین بر تعادل سایتوکاینی IFNɣ/IL4 به عنوان شاخص های Th1/Th2 در موش های مبتلا به کیست هیداتید (چکیده)
200 - Study on hot deformation behavior of AISI 414 martensitic stainless steel using 3D processing map (چکیده)
201 - One-pot synthesis of 4-ethyl 2,3-dimethyl 1-(5-aryl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)-5-oxo-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,3,4-tricarboxylate derivatives via intramolecular Wittig reaction (چکیده)
202 - Engineered Superparamagnetic Core–Shell Metal–Organic Frame-Work (Fe3O4@Ni–Co-BTC NPs) with Enhanced Photocatalytic Activity for Selective Aerobic Oxidation of Alcohols Under Solar Light Irradiation (چکیده)
203 - Protective effects of maternal administration of curcumin and hesperidin in the rat offspring following repeated febrile seizure: Role of inflammation and TLR4 (چکیده)
204 - Magnetically recoverable ferromagnetic 3D hierarchical core-shell Fe3O4@NiO/Co3O4 microspheres as an efficient and ligand-free catalyst for C–S bond formation in poly (ethylene glycol) (چکیده)
205 - Does Modified Gravity Predict Fast Stellar Bars in Spiral Galaxies? (چکیده)
206 - Separation/Competitive Transport of Heavy Metal Ions across the Bulk Liquid Membranes with N,N',N''-Tris(4-methylphenyl)phosphoric Triamide As Carrier (چکیده)
207 - بررسی اثرات سایتوتوکسیسیتی عصاره سیتوپلاسمی مخمر کاندیدا آلبیکنس بر رده سرطانی C140 (چکیده)
208 - بررسی خشکسالی هواشناسی با استفاده از برونداد مدل های اقلیمی CMIP6 در عراق (چکیده)
209 - تأملی فقهی حقوقی بر ماده 401 قانون مدنی (چکیده)
210 - دز سنجی درمان تک جلسه ای سرطان پروستات به روش براکی تراپی HDR با دز 20 گری (چکیده)
211 - Quantitative Evaluation of Deformation Induced Martensite in Austenitic Stainless Steel Using Magnetic NDE Techniques (چکیده)
212 - An inorganic-organic hybrid material based on a Keggin-type polyoxometalate@Dysprosium as an effective and green catalyst in the synthesis of 2-amino-4H-chromenes via multicomponent reactions (چکیده)
213 - Influence of doping Mg cation in Fe3O4 lattice on its oxygen storage capacity to use as a catalyst for reducing emissions of a compression ignition engine (چکیده)
214 - Fischer–Tropsch synthesis using a cobalt catalyst supported on graphitic carbon nitride (چکیده)
215 - سنتز اکسیدهای آنتروپی بالا (CoCrFeMnNi)3O4 با ساختار اسپینلی تولید شده به روش سنتزاحتراقی در محلول تک مرحله ای (چکیده)
216 - Neuroprotective effect of menaquinone-4 (MK-4) on transient global cerebral ischemia/reperfusion injury in rat (چکیده)
217 - Investigation fof Turbulence Modeling to 3D Simulation of the Ground Effect (چکیده)
218 - Highly Efficient Solar‐Catalytic Degradation of Reactive Black 5 Dye Using Mesoporous Plasmonic Ag/g‐C3N4 Nanocomposites (چکیده)
219 - تأثیر تمرینات مقاومتی بر تغییرات برخی سایتوکاین‌ها و قدرت عضلانی در زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
220 - FN400 and LPC Responses to Different Degrees of Sensory Involvement: A Study of Sentence Comprehension (چکیده)
221 - تاثیر یک دوره تمرینات هوازی پیش آماده سازی بر بیان ژنی نوروتروفین- ۴ ، تیروزین کیناز B و مرگ سلولی رتهای نر ایسکمی شده ناشی از انسداد کاروتید (چکیده)
222 - An Efficient Green Protocol for Synthesis of 2,3‐Dihydroquinazolin‐4(1H)‐ones Using SBA‐16/GPTMS‐TSC‐CuIunder Solvent‐Free Conditions (چکیده)
223 - دکوراسیون فوم نیکل با آرایه‌ای منظم از نانوصفحه‌هایFe3O4 (چکیده)
224 - CoII Immobilized on Aminated Magnetic-Based Metal–Organic Framework: An Efficient Heterogeneous Nanostructured Catalyst for the C–O Cross-Coupling Reaction in Solvent-Free Conditions (چکیده)
225 - Effects of Exercise Preconditioning on Neurotrophin-4 and Tropomyosin Receptor Kinase B Expression in the Hippocampal CA1 Region Following Transient Global Cerebral Ischemia/Reperfusion in Wistar Rats (چکیده)
226 - Synthesis, structure, tautomerism, intramolecular hydrogen bond, and vibrational assignment of 3-nitroso-2,4-pentanedione: A theoretical and experimental approach (چکیده)
227 - Viscous Evolution of Magnetized Clumps: A Source for X-Ray Flares in Gamma-Ray Bursts (چکیده)
228 - Genotyping of avian infectious bronchitis virus in Iran: Detection of D274 and changing in the genotypes rate (چکیده)
229 - شناسایی مولفه های جامع منابع انسانی بر اساس استاندارد ISO34000 (چکیده)
230 - The Optimal Allocation of Iran s Natural Gas (چکیده)
231 - طراحی و ارزیابی ساختاری و عملکردی سازه های نوین ایمنوتوکسینی موثر بر سرطان تخمدان در شرایط شبه فیزیولوژیک (چکیده)
232 - CFD Simulation of Nanofluid in a Distribution Transformer (چکیده)
233 - Structural snapshots of RAF kinase interactions (چکیده)
234 - Menaquinone-4 effects on working memory impairment and anxiety behavior after transient cerebral ischemia/reperfusion in male wistar rat (چکیده)
235 - بررسی سناریو های محتمل شکل گیری شهر نوآور در کلان شهر مشهد با تاکید بر افق 1404 (چکیده)
236 - بررسی آراء مفسران اهل سنت و نوسلفیه درباره مفهوم حکم در آیه\\\\\\\"ومن لم یحکم بما انزل الله\\\\\\\" (چکیده)
237 - Thermal Instability of Thin Accretion Disks in the Presence of Wind and a Toroidal Magnetic Field (چکیده)
238 - Overexpression of MicroRNA-148b-3p stimulates osteogenesis of human bone marrow-derived mesenchymal stem cells: the role of MicroRNA-148b-3p in osteogenesis (چکیده)
239 - Conformations, molecular structure, and N–H⋯O hydrogen bond strength in 4-Alkylamino-3-penten-2-ones (چکیده)
240 - Fabrication of micro–nano-roughened surface with superhydrophobic character on an aluminium alloy surface by a facile chemical etching process (چکیده)
241 - تنوع واریته های گیاهان زراعی در ایران (چکیده)
242 - Efficient removal of 2,4-dinitrophenol from synthetic wastewater and contaminated soil samples using free and immobilized laccases (چکیده)
243 - Chemoselective synthesis of drug-like pyrrolo[2,3,4-kl]acridin-1-one using Polyoxometalate@Lanthanoid catalyst (چکیده)
244 - Early Intervention in Inflammatory Processes During Febrile Seizures, Prevent Subsequent Memory Deficits in Wistar Rat (چکیده)
245 - 12-Tungstoboric acid (H5BW12O40) as an efficient Lewis acid catalyst for the synthesis of chromenopyrimidine-2,5-diones and thioxochromenopyrimidin-5-ones: Joint experimental and computational study (چکیده)
246 - بررسی تحمل به شوری و تأثیر آن بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک علف جارو (.Bassia scoparia L) (چکیده)
247 - راهکارهای مقابله با سوء استفاده از قوانین برای زمین‏‌خواری اراضی ملی (چکیده)
248 - Designing of Ferromagnetic 3D Hierarchical Core‐Shell Fe3O4@NiO/Co3O4 Microspheres Derived from a MOF Precursor: As an Efficient Catalyst for C‐P Cross Coupling Reaction (چکیده)
249 - Development and characterization of alginate/pectin edible films containing Lactobacillus plantarum KMC 45 (چکیده)
250 - بررسی سازوکار میان مقیاس وقوع بارش های همرفتی بهاره در شمال غرب ایران (چکیده)
251 - پیوند اسماء الهی مذکور در فواصل، با مضامین آیات و غرض سورۀ احزاب (چکیده)
252 - Efficient Photoelectrocatalytic Water Oxidation by Palladium Doped g-C3N4 Electrodeposited Thin Film (چکیده)
253 - تاثیر ریسک ادراک شده توسط سرمایه گذاران بر مدیریت سبد سهام (چکیده)
254 - یکپارچگی اقتصادی ایران در حوزه cis (چکیده)
255 - CoII immobilized on an aminated magnetic metal–organic framework catalyzed C–N and C–S bond forming reactions: a journey for the mild and efficient synthesis of arylamines and arylsulfides (چکیده)
256 - Regioselective synthesis of new 5H,10H-dipyrimido[2,1-b:4\\\',5\\\'-d][1,3]thiazine as a novel heterocyclic system (چکیده)
257 - Synthesis and characterization of novel 4-(1-(pyrimidin-4-yl)ethyl)-12H-pyrimido[4\\\',5\\\':5,6][1,4]thiazino[2,3-b]quinoxaline derivatives (چکیده)
258 - An alternative approach to the synthesis of new 2-substitueted-4,9- dimethyl-9H-pyrimido[4,5-b]indole derivatives (چکیده)
259 - بررسی توجه دیداری فضایی و چالاکی مهارت دیداری- دستی در کودکان دبستانی مبتلا به اختلالات یادگیری و مقایسه آن با کودکان عادی (چکیده)
260 - Synthesis and characterization of nanocrystalline layer Li(Li0.21Mn0.54Ni0.125Co0.125−x)AlxO2 for lithium-ion batteries application (چکیده)
261 - واکاوی فقهی حقوقی شرایط اعمال ماده 945 قانون مدنی (نکاح در بیماری منتهی به وفات) (چکیده)
262 - Magnetic calcined oyster shell functionalized with taurine immobilized on β-cyclodextrin (Fe3O4/COS@β-CD-SO3H NPs) as green and magnetically reusable nanocatalyst for efficient and rapid synthesis of spirooxindoles (چکیده)
263 - Evaluating anti-cancer effects of 6 and 8-farnesyloxycarbostyril on DU145 human prostate cancer cell line (چکیده)
264 - Targeting breast tumor cells by bacteria in BALB/c mice (چکیده)
265 - Synthesis, Characterization and In Vitro Antibacterial Evaluation of Novel 4-(1-(Pyrimidin-4-yl)Ethyl)-12H-Pyrimido[4′,5′:5,6][1,4]Thiazino[2,3-b]Quinoxaline Derivatives (چکیده)
266 - Horsetail plant (Equisetum arvense) and horsetail plant ash: application and comparison of their catalytic activities as novel and natural porous lewis acid catalysts for the one-pot green synthesis of 2-amino-4H-chromene derivatives under solvent-free conditions (چکیده)
267 - H5BW12O40-Catalyzed syntheses of 1,4-dihydropyridines and polyhydroquinolines via Hantzsch reaction: Joint experimental and computational studies (چکیده)
268 - Fe3O4@Boehmite-NH2-CoII NPs: An Environment Friendly Nanocatalyst for Solvent Free Synthesis of Coumarin Derivatives Through Pechmann Condensation Reaction (چکیده)
269 - Synthesis of various derivatives of [1,3]selenazolo[4,5-d]pyrimidine as a novel selenazolocondenced heterocyclic system (چکیده)
270 - High antibacterial and photocatalytic activity of solution combustion synthesized Ni0.5Zn0.5Fe2O4 nanoparticles: Effect of fuel to oxidizer ratio and complex fuels (چکیده)
271 - Microwave assisted purification of multi-walled carbon nanotubes by potassium permanganate; effect of acid to oxidant molar ratio and treatment time (چکیده)
272 - به کارگیری طیف سنجی FTIRدر شناسایی پلی بتا آمینو استر سنتز شده با گروه‌های انتهایی اسپرمین (چکیده)
273 - Hydrogen Adsorption by G-C3N4 and Graphene Oxide Nanosheets (چکیده)
274 - Compatibility of fabrication of superhydrophobic surfaces and addition of inhibitors in designing corrosion prevention strategies for electrodeposited nickel in saline solutions (چکیده)
275 - Conceptual design for a new heterogeneous 241Am-9Be neutron source assembly using SOURCES4C-MCNPX hybrid simulations (چکیده)
276 - A simple and efficient synthesis of novel pyranothiadiazolopyrimidine derivatives by three component reactions in solvent-free conditions (چکیده)
277 - Cubic B-splines collocation method for solving a partial integrodifferential equation with a weakly singular kernel (چکیده)
278 - Ag3[PMo12O40]: An efficient and green catalyst for the synthesis of highly functionalized pyran‐annulated heterocycles via multicomponent reaction (چکیده)
279 - Synthesis of Pyrazolo‐[4́,3́:5,6]pyrido[2,3‐d]pyrimidine‐diones Catalyzed by a Nano‐sized Surface‐Grafted Neodymium Complex of the Tungstosilicate via Multicomponent Reaction (چکیده)
280 - دکوراسیون فوم نیکل با آرایه‌ای منظم از نانوصفحه‌هایFe3O4 (چکیده)
281 - کارآیی سامانه دینامیکی پیش‌بینی فصلی CFSv.2-RegCM4 در پیش‌بینی ماهانه بارش کشور، مطالعه موردی: ماههای سپتامبر تا دسامبر سال 2017 (چکیده)
282 - A wideband 45° inclined linear polarization travelling-wave slot array antenna with broadside radiation pattern (چکیده)
283 - Z-scheme design of Ag@g-C3N4/ZnS photoanode device for efficient solar water oxidation: An organic-inorganic electronic interface (چکیده)
284 - Regioselective synthesis of new 5H,10H-dipyrimido[2,1-b:4′,5′-d][1,3]thiazine: a combined experimental and computational study (چکیده)
285 - نقدی بر انگارۀ مشهور فقیهان امامی در باب کیفیت صدور حکم حجر مفلس (چکیده)
286 - LiMn2O4nanopowders synthesized via gelatin-assisted sol–gel method: Optimization of pH and calcination temperature (چکیده)
287 - The magnetic nanostructured natural hydroxyapatite (HAP/Fe3O4 NPs): an efficient, green and recyclable nanocatalyst for the synthesis of biscoumarin derivatives under solvent-free conditions (چکیده)
288 - A novel beta-1,4 glucanase produced by symbiotic Bacillus sp. CF96 isolated from termite -Anacanthotermes- (چکیده)
289 - Comparing the performance of dynamical and statistical downscaling on historical run precipitation data over a semi-arid region (چکیده)
290 - Synthesis of Various Derivatives of a Novel Heterocyclic System of Tetrazolo[1,5-a][1,2,3]triazolo[4,5-d]pyrimidine (چکیده)
291 - A One-Pot Procedure for the Synthesis of Highly Functionalized Derivatives of a Novel Five-Cyclic Scaffold: Pyrazolo[ 5\'\',1\'\':2\',3\']pyrimido[4\',5\':5,6][1,4]thiazino[2,3-b]quinoxaline (چکیده)
292 - بازسازی و آنالیز شبکه متابولیکی مبتنی بر ژنوم باکتری استرپتوکوکوس بویس B315 دخیل در تولید اسید لاکتیک در محیط شکمبه (چکیده)
293 - Grapefruit drug interactions (چکیده)
294 - C-P bond construction catalyzed by NiII immobilized on aminated Fe3O4@TiO2 yolk-shell NPs functionalized by -3- glycidyloxypropyl-trimethoxysilane -Fe3O4@TiO2 YS-GLYMOUNNiII- in green media (چکیده)
295 - کاهش آلودگی های زیست محیطی منطقه 14 تهران با رویکرد برنامه ریزی شهری بیوفیلیک (چکیده)
296 - Molecular structure and intramolecular hydrogen bond strength of 3-methyl-4-amino-3-penten-2-one and its NMe and N-Ph substitutions by experimental and theoretical methods (چکیده)
297 - Effect of Toll-like Receptor 4 antagonist on seizure severity and hippocampal protein expression caused by febrile seizure in the Rat pups (چکیده)
298 - The effects of aerobic training before and after the induction of Alzheimer’s disease on ABCA1 and APOE mRNA expression and the level of soluble Aβ1-42 in the hippocampus of male Wistar rats (چکیده)
299 - تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر برخی عوامل درگیر در متابولیسم کلسترول در هیپوکمپ و نقش آن در بهبود عملکرد شناختی رت‌های نر ویستار (چکیده)
300 - Synthesis and molecular docking of novel N-2 -chloroquinolin-3-yl-methylene-4-methylbenzenamine derivatives as anti -HIV-1 reverse transcriptase inhibitors nhibitorsnhibitors (چکیده)
301 - Understanding the effects of different social data on selecting priority conservation areas (چکیده)
302 - Determination of the optimal 2,4-D concentration for callus induction from different Salvia tebesana Bunge explants (چکیده)
303 - Toughening of unsaturated polyester resins by CTBN liquid rubber (چکیده)
304 - Dispersive solid phase extraction and preconcentration of Reactive blue194 using magnetic carbon nanotube and utilization of smart Mobile Phone for colorimetric analysis (چکیده)
305 - MicroRNA-499a-5p Promotes Differentiation of Human Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells to Cardiomyocytes (چکیده)
306 - آنالیزآماری بیان آنتی‌ژن MAGE-A4 درسرطان های وابسته وپیش بینی عرضه آنتی ژن بامولکول HLA-B37 مبتنی برروش های بیوانفورماتیکی (چکیده)
307 - تأثیر توپوگرافی اصلاح شده در بهبود نتایج مدل اقلیمی RegCM4 (مطالعه موردی: شمال ایران) (چکیده)
308 - Comparative assessment of on-farm greenhouse gas (GHG) emissions from male-headed and female-headed rice farms in Mazandaran Province, Iran (چکیده)
309 - The effect of vitamin K2 (Menaquinone-4) on the cognitive impairments and anxiety in transient cerebral global Ischemia (چکیده)
310 - Evaluating single nucleotide polymorphism rs6983267 in Iranian esophageal cancer patients (چکیده)
311 - Adsorptive desulfurization of model gasoline by using modified bentonite (چکیده)
312 - The effect of gelatin as a chelating agent on the synthesis and characterization of LiMn2O4 nanopowders prepared via sol–gel method (چکیده)
313 - A revised dosimetric characterization of 60Co BEBIG source: From single-source data to clinical dose distribution (چکیده)
314 - An efficient method to induce regeneration and callogenesis in Crataegus microphylla L. (چکیده)
315 - Identification of Bacterial Isolates of Pseudomonas fluorescens siderophore from Rhizosphere of Corn Fields and Evaluation of Iron Absorption by Corn (چکیده)
316 - Synthesis of New Benzothiazole Derivatives and Evaluation of Cytotoxicity of N-(6-Substitued-1,3-benzothiazol-2-yl)-4-phenyl-1,3-thiazol-2(3H)-imine Compounds (چکیده)
317 - Evaluating the association of single nucleotide polymorphism (SNP) rs6983267 with esophageal cancer in Iranian patients (چکیده)
318 - مطالعه‌ی عددی اثر موقعیت مکانی یخ پشته‌ای بر روی خصوصیات آیرودینامیکی ایرفویل ناکا 3415 (چکیده)
319 - Single-phase magnetite with high saturation magnetization synthesized via modified solution combustion synthesis procedure (چکیده)
320 - Cu(II) Anchored on Modified Magnetic Nanoparticles: As a Green and Efficient Recyclable Nano Catalyst for One Pot Synthesis of 12-Aryl-8,9,10,12tetrahydrobenzo[a]xanthene-11-oneʺ (چکیده)
321 - بررسی برخی فاکتورهای بیماری زایی باکتری زانتوموناس عامل لکه برگی درختان هسته دار (چکیده)
322 - بهینه سازی تنظیم کننده های رشد گیاهی به منظور القای جنین زایی سوماتیکی گیاه لادن در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
323 - بررسی تاثیر منشاء ریزنمونه بر کالوس زایی گل لادن (چکیده)
324 - High temperature electrical conductivity and electrochemical investigation of La2-xSrxCoO4 nanoparticles for IT-SOFC cathode (چکیده)
325 - Simultaneous transport of seven heavy metal cations using phosphoric tri-(4-chloroaniline) carrier by bulk liquid membrane technique and the complexation of a numeral ions conductometry (چکیده)
326 - Selective, Efficient and Gram-Scale Oxidation of Alcohols Using Household Bleach in the Presence of Fe3O4@Boehmite-NH2-CoII Nanoparticles (چکیده)
327 - Augmented migration of mesenchymal stem cells correlates with the subsidiary CXCR4 variant (چکیده)
328 - Developing a magnetic metal organic framework of copper bearing a mixed azido/butane-1,4-dicarboxylate bridge: magnetic and gas adsorption properties (چکیده)
329 - Synthesis of 2-substituted-4-methyl-5,13- dihydropyrimido[4',5':5,6][1,4]thiazepino[2,3- b]quinoxaline as a new heterocyclic system (چکیده)
330 - Local ratcheting behavior in notched 1045 steel plates (چکیده)
331 - EVALUATION OF RS2165241 SNP IN EXFOLIATION GLAUCOMA PATIENTS OF KHORASAN PROVINCE (چکیده)
332 - Selenopheno[2,3-e][1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidine: A novel tricyclic selenium containing heterocyclic system (چکیده)
333 - One-pot procedure for the synthesis of diverse derivatives of novel heterocyclic system benzo[e]pyrazolo[5',1':2,3]pyrimido[5,4- b][1,4]diazepine (چکیده)
334 - Solar/visible photocatalytic degradation kinetics and mechanism of RB5 dye by g-C3N4 nanosheets (چکیده)
335 - Conformational stability, molecular structure, and intramolecular hydrogen bond of 2,2-dimethyl-5-amino-4-hexen-3-one (چکیده)
336 - Intramolecular hydrogen bond strength of 3-methyl-4-amino-3-penten-2-one, an experimental approach (چکیده)
337 - Tautomerism, molecular structure, intramolecular hydrogen bond, and tautomery equilibrium of α-methyl and ethyl substituted 4-amino-3-penten-2-one; A theoretical study (چکیده)
338 - پیش بینی اثرات تغییر اقلیم بر تبخیر تعرق پتانسیل در حوضه آبریز کشف رود با استفاده از مدل RegCM4 و روش هارگریوز سامانی (چکیده)
339 - Synthesis and DFT Study on Hantzsch Reaction to Produce Asymmetrical Compounds of 1,4-Dihydropyridine Derivatives for P-Glycoprotein Inhibition as Anticancer Agent (چکیده)
340 - The Microbial Desulfurization of Dibenzothiophene by Indigenous Rhodococcus sp. FUM94 (چکیده)
341 - Interaction of Foramsulfuron or Nicosulfuron with 2,4-D + MCPA on Important Broadleaf Weeds in Corn (Zea mays L.) (چکیده)
342 - DNA Strand Breaks due to low energy electrons emitting 123I and 125I radionuclides using GEANT4 (چکیده)
343 - بررسی سازوکار وقوع بارش های همرفتی بهاره در شمال غرب ایران،مطالعه موردی 5 ژوئن 2003 (چکیده)
344 - Design of a fault-tolerant reversible control unit in molecular quantum-dot cellular automata (چکیده)
345 - H5BW12O40 as a Green and Efficient Homogeneous but Recyclable Catalyst in the Synthesis of 4H-Pyrans via Multicomponent Reaction (چکیده)
346 - Novel design of recyclable copper(II) complex supported on magnetic nanoparticles as active catalyst for Beckmann rearrangement in poly(ethylene glycol) (چکیده)
347 - Synergetic combination of 1D-2D g-C3N4 heterojunction nanophotocatalyst for hydrogen production via water splitting under visible light irradiation (چکیده)
348 - ارزیابی سندی و تحلیل محتوایی گونه‌های روایی ذیل آیه 41 سوره حجر (چکیده)
349 - Characterization, antibacterial and cytotoxicity studies of grapheneFe3O4 nanocomposites and Fe3O4 nanoparticles synthesized by a facile solvothermal method (چکیده)
350 - Analysis of internal cracks in Type 304 austenitic stainless steel cladding wall of regenerator column in amine treating unit (چکیده)
351 - بررسی مدیریت مصرف و برآورد میزان تقاضای آب شرب شهری مشهد در افق ۱۴۲۰ (چکیده)
352 - Synthesis of Pyrimido[4,5-e]tetrazolo[5,1-b] [1,3,4]thiadiazepine as a Novel Fused Heterocyclic System (چکیده)
353 - A genetic polymorphism in the CYP1B1 gene in patients with squamous cell carcinoma of the esophagus: an Iranian Mashhad cohort study recruited over 10 years (چکیده)
354 - 2-Aminoethanesulfonic acid immobilized on epichlorohydrin functionalized Fe3O4@WO3: a novel magnetically recyclable heterogeneous nanocatalyst for the green one-pot synthesis of 1-Substituted-1H-1,2,3,4-tetrazoles in water (چکیده)
355 - Current–Voltage Characteristics of the Aziridine-Based Nano-Molecular Wires: a Light-Driven Molecular Switch (چکیده)
356 - High energy density spots and production of kink–antikink pairs in particle collisions (چکیده)
357 - The effect of TiC:CNT mixing ratio and CNT content on the mechanical and tribological behaviors of TiC modified CNT-reinforced Al-matrix nanocomposites (چکیده)
358 - A facile hydrothermal synthesis of novel hollow triple-shell CuNiFe2O4 nanospheres with robust catalytic performance in the Suzuki–Miyaura coupling reaction (چکیده)
359 - Application of Magnetic Chicken Feather Powder- Cu to the Click Synthesis of 1,2,3-Triazoles (چکیده)
360 - Air-side performance of a micro-channel heat exchanger in wet surface conditions (چکیده)
361 - Thermal conductivity measurement of spinel-type ferrite MnFe2O4 nanofluids in the presence of a uniform magnetic field (چکیده)
362 - Overexpression of microRNAs osteogenic and cardiogenic differentiation (چکیده)
363 - Broadleaf Weed Control in Corn (Zea mays L.) with Sulfonylurea Herbicides Tank‐mixed with 2,4‐D + MCPA (چکیده)
364 - Sono-synthesis approach in uniform loading of ultrafine Ag nanoparticles on reduced graphene oxide nanosheets: An efficient catalyst for the reduction of 4-Nitrophenol (چکیده)
365 - Characterization of Truncated dsz Operon Responsible for Dibenzothiophene Biodesulfurization in Rhodococcus sp. FUM94 (چکیده)
366 - Synthesis, characterization and magnetic properties investigation of Ag-CoFe2O4-GO nanocomposite (چکیده)
367 - Fe3O4@SiO2@La nanocomposite: An efficient and recyclable catalyst for the onepot synthesis of 5-substituted-1H-tetrazoles (چکیده)
368 - سناریوهای گردشگری شهر مشهد در افق 1404 (چکیده)
369 - تحلیل وضعیت شکل گیری شهر نوآور در شهر مشهد با تاکید بر افق 1404 (چکیده)
370 - Optimization of Physicochemical Properties of Low-Fat Hamburger Formulation Using Blend of Soy Flour, Split-Pea Flour and Wheat Starch as Part of Fat Replacer System (چکیده)
371 - Roasting process optimization of walnut kernels for the preparation of walnut cream using Response Surface Methodology (چکیده)
372 - Synthesis and Antioxidant Evaluation of Quinoxalino[2′,3′:5,6][1,3,4]thiadiazino[2,3-b]quinazolin-15-ones: Derivatives of a Novel Ring System (چکیده)
373 - Effect of Compressive Mode I on the Mixed Mode I/II Fatigue Crack Growth Rate of 42CrMo4 (چکیده)
374 - 5-farnesyloxycoumarin: a potent 15-LOX-1 inhibitor, prevents prostate cancer cell growth (چکیده)
375 - Simultaneous analysis of phenylhydrazine, phenol, and hydroxylamine as three water pollutants using a voltammetric-amplified sensor with CoFe2O4 nanoparticle and 1-methyl-3-butylimidazolium bromide ionic liquid (چکیده)
376 - بررسی اثرسمیت پپتید GL-9 بر سلولها ی A549 و سلولهای خونی انسانی و حیوانی (چکیده)
377 - A facile and diastereoselective access to functionalised benzopyrano[3,4-a] quinolizines via a pyridine-based three-component reaction (چکیده)
378 - ZnII doped and immobilized on functionalized magnetic hydrotalcite (Fe3O4/HT-SMTU-ZnII): a novel, green and magnetically recyclable bifunctional nanocatalyst for the one-pot multicomponent synthesis of acridinediones under solvent-free conditions (چکیده)
379 - بررسی رابطه‌ی خدا و آفرینش با معنای زندگی با تأکید بر دیدگاه علامه طباطبایی (چکیده)
380 - Fe3O4@Boehmite-NH2-CoII NPs: an inexpensive and highly efficient heterogeneous magnetic nanocatalyst for the Suzuki–Miyaura and Heck–Mizoroki cross-coupling reaction (چکیده)
381 - In-situ TEM examinationandexceptionallong-termcyclicstabilityof ultrafine Fe3O4 nanocrystal/carbonnanofiber compositeelectrodes (چکیده)
382 - بررسی خروجی مدلهای پیشبینی عددی تحت سناریوی 5.RCP4 درپیشبینی خشکسالی های هواشناسی (چکیده)
383 - Mixed mode I/II fatigue crack growth under tensile or compressive far-field loading (چکیده)
384 - Evolution of the size distribution of Al–B4C nano-composite powders during mechanical milling: a comparison of experimental results with artificial neural networks and multiple linear regression models (چکیده)
385 - Magnetically recoverable AlFe/Te nanocomposite as a new catalyst for the facile esterification reaction under neat conditions (چکیده)
386 - Tooth Morphogenesis and FGF4 Expression During Development of Molar Tooth in Three Muroid Rodents: Calomyscus elburzensis (Calomyscidae), Mesocricetus auratus (Cricetidae) and Mus musculus (Muridae) (چکیده)
387 - Relationships between species diversity and invasibility in a dry grassland (چکیده)
388 - Impact of atmospheric circulation types on southwest Asian dust and Indian summer monsoon rainfall (چکیده)
389 - Effects of spring and autumn prescribed fires on plant species diversity and ecological groups in a dry grassland (چکیده)
390 - Synthesis of a novel fused tricyclic heterocycle, pyrimido[5,4- e ][1,4]thiazepine, and its derivatives (چکیده)
391 - Preconcentration and Determination of Lead for Trace Levels in Water and Wastewater Samples by Vortex-Assisted Microextraction Using TPAS as a New Synthetic Complexing Agent with Electrothermal Atomic Absorption Spectroscopy Detection (چکیده)
392 - An efficient one-pot synthesis of highly functionalized benzylpyrazolyl pyrido[1,2-a]pyrimidine derivatives using CuFe2O4 nanoparticles under solvent-free conditions (چکیده)
393 - بررسی کارایی DMPP در بازدارندگی نیترات سازی در مقادیر مختلف کاه گندم با استفاده از ردیاب ایزوتوپی 15N (چکیده)
394 - ارزیابی میزان حساسیت مدل RegCM4 به طرحواره‌های پارامترسازی همرفت در مدل‌سازی بارش‌ های بهارۀ شمال‌غرب ایران: (مطالعۀ موردی سال 2004) (چکیده)
395 - Synthesis of LiFePO4 as the Cathode Material Used in Lithium Ion Batteries and Investigating the Effects of Synthesis Routes on Magnetic, and Physical Properties (چکیده)
396 - Synthesis and characterisation of new 3-methyl-6-[1-(pyrimidin-4-yl)ethyl]-5Hpyrimido[ 5,4-e][1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazine derivatives (چکیده)
397 - مقایسه آماری بین محصولات IMERGو TMPA 3B42V7 در سطح سه داده های بارشی GPMو TRMM (مطالعه موردی: حوضه آبریز کشف رود، استان خراسان رضوی (چکیده)
398 - Vibrational assignment and the effect of -methyl and ethyl substitutions on the Cu-O strength in bis-(3-alkylpentane-2,4-dionato)copper(II); An experimental and DFT study (چکیده)
399 - 2-AminoethanesulfonicAcid Immobilized on Epichlorohydrin Functionalized Fe3O4@WO3(Fe3O4@WO3-EAE-SO3H): A Novel Magnetically Recyclable Heterogeneous Nanocatalystfor the Green One-Pot Synthesisof 1-Substituted-1H-1,2,3,4-Tetrazolesin Water (چکیده)
400 - Nanofibre Sepiolite Catalyzed Green and Rapid Synthesis of 2-Amino-4H-chromene Derivatives (چکیده)
401 - The effect of cobalt-doping on microstructure and dielectric properties of CaCu3Ti4O12 ceramics (چکیده)
402 - اثر تنش سرمازدگی و خشکی در واکنش اسید سالسیلیک بر شاخص های انتخاب و عملکرد دانه ذرت (چکیده)
403 - Investigation of hydrogen adsorption & storage on G-C3N4: fuel cell application (چکیده)
404 - Structure, vibrational analysisi and intramolecular hydrogen bond strength of some 4-amino-3-penten-2-one derivatives (چکیده)
405 - The effects of periodic overloads on plastic zone and fatigue crack growth in Al 2024 –T4 using modified Wheeler model (چکیده)
406 - بررسی اثر اعمال اضافه¬بار بر رشد ترک خستگی با استفاده از قانون پاریس تعمیم یافته و مدل ویلر در نمونه¬های CT از جنس آلومینیوم 2024 (چکیده)
407 - بررسی تأثیر بار ناگهانی در رشد ترک خستگی در نمونه¬های CT از جنس آلومینیوم 2024 (چکیده)
408 - Synthesis, structure, and magnetic properties of a dinuclear antiferromagnetically coupled iron(II) complex (چکیده)
409 - Convenient one-pot access to Novel Densely Functionalized Pyrano[2,3-d][1,3,4]Thiadiazolo[3,2- a]Pyrimidines via Three Component Reaction (چکیده)
410 - NE213/BC501A scintillator−lightguide assembly response to 241Am−Be neutrons: An MCNPX−PHOTRACK hybrid code simulation (چکیده)
411 - Study of complex formation process between 4 0 -nitrobenzo-18-crown-6 and yttrium(III) cation in some binary mixed non-aqueous solvents using the conductometry method (چکیده)
412 - High Energy Density In The Collision Of N Kinks In The φ4 Model (چکیده)
413 - ارائه مدل مفهومی به منظور بررسی رابطة تصویر ذهنی کشور مبدا و کیفیت رابطه بر تصویر برند با در نظر گرفتن نقش واسطهگری ارزش نام تجاری(برند) (چکیده)
414 - Detection of equine herpesvirus-1 and equine herpesvirus-4 in mules and donkeys by real time PCR (چکیده)
415 - بررسی تجربی و عددی تعیین ضریب شدت تنش نوک ترک در صفحه دارای گشودگی دایره¬ای از جنس فولاد Ck45 (چکیده)
416 - عاملیت مترجم و ویژگی‌های ترجمه غیرحرفه‌ای بازی‌‌های ویدئویی (موردپژوهی آنچارتد 4: فرجام یک دزد) (چکیده)
417 - Regioselective synthesis of new 5- methyl- 5Hpyrimido [ 4′,5′:4,5] [1,3] thiazino [3,2-a] perimidines (چکیده)
418 - Synthesis of pyrimido [4′,5′:5,6] [1,4] dithiepino [2,3- b] quinoxalines: Derivatives of a novel seven membered ring system (چکیده)
419 - Inhibitive Effect of Nitrate on Pitting Corrosion of 17-4PH Stainless Steel (چکیده)
420 - A Facile Approach for Synthesis of a Novel WO3–gC3N4/Pt–Sn–Os Catalyst and Its Application for Methanol Electro-oxidation (چکیده)
421 - One-pot three component isocyanide-based reaction: Synthesis of novel tetracyclic fused furo[20,30:4,5]pyrimido[2,1-b][1,3] benzothiazole (چکیده)
422 - همنهشت، ساختار بلوری و آنالیز سطح هیرشفلد نمک اسیدی [4-متیل فنیل آمونیوم][(O-فنیل)(هیدروکسیل)فسفات]، [4-CH3-C6H4NH3][(C6H5O)P(O)(O)(OH)] (چکیده)
423 - Synthesis of Fe3O4/Bi2WO6 nanohybrid for the photocatalytic degradation of pharmaceutical ibuprofen under solar light (چکیده)
424 - نقش توپوگرافی بر شبیه سازی ساختار باد سیستان در شرق فلات ایران (چکیده)
425 - بررسی اثر تلرانس بر فاکتور شدت تنش و عمر خستگی اتصال لبه ای پرچ با صفحات از جنس آلومینیوم 2224 به کمک تحلیل اجزای محدود و معیارSWT (چکیده)
426 - Synthesis and regioselective determination of new derivatives of pyrimido[4,5-d]thiazolo[3,2-a]pyrimidine (چکیده)
427 - Sulfonated Honeycomb Coral (HC-SO3H): a new, green and highly efficient heterogeneous catalyst for the rapid one-pot pseudo-five component synthesis of 4,40-(aryl methylene) bis(3-methyl-1H-pyrazol-5-ol)s (چکیده)
428 - Tautomerization and intramolecular hydrogen bond strength of 1-(4- Chlorophenyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione by quantum calculations and experimental spectroscopy (چکیده)
429 - بررسی فاکتورهای شدت تنش و زاویه رشد ترک برحسب نسبت تنش در آلومینیوم 2024 تحت بارگذاری دومحوره در فازهای مختلف (چکیده)
430 - سرمایه گذاری و اهمیت آن در تحقق اهداف اقتصادی سند پیشرفت (چکیده)
431 - Influence of combined impact and cyclic loading on the overall fatigue life of forged steel, EA4T (چکیده)
432 - دستورکار دستیابی به توسعه پایدار شهرستان تربت حیدریه در افق 1404 (چکیده)
433 - ارزیابی هیدرولوژی ایزوتوپی تالابهای شمال کشور و گروه بندی آنها براساس آزمون نجزیه به مؤلفه های اصلی (چکیده)
434 - Fe3O4/ Bi2WO6 nanohybrid: Preparation and photocatalytic application for pharmaceutical degradation under solar light (چکیده)
435 - بررسی فعالیت نانوکاتالیست SO42-/NiAl2O4 سنتز شده به روش احتراقی در واکنش استری (چکیده)
436 - Developmental Role of Phenylalanine-ammonia-lyase (PAL) and Cinnamate 4-Hydroxylase (C4H) Genes During Adventitious Rooting of Juglans Regia L. Microshoots (چکیده)
437 - بررسی وضعیت گرد و غباری ترین روزهای نوامبر سال 1971 خراسان رضوی با استفاده از مدل RegCM4 (چکیده)
438 - بررسی کالوس‌زایی و توان آنتی‌اکسیدانی عصاره متانولی حاصل از ریزنمونه‌های مختلف گیاه Teucrium polium (چکیده)
439 - مطالعه تئوری آنزیم بومی (چکیده)
440 - CXCR4 and CCR7: Two eligible targets in targeted cancer therapy (چکیده)
441 - بررسی میزان بیان CD44 به عنوان نشانگر سلول های بنیادی سرطانی در نمونه های بافتی مبتلا به سرطان پستان در مقایسه با افراد سالم با روش ایمونوهیستوشیمی (چکیده)
442 - Pluripotency induction in HEK293T cells by concurrent expression of STELLA, OCT4 and NANOS2 (چکیده)
443 - Carbomer 940 Hydrogel Enhances Capillary Blood Flow and Tissue Viability in a Skin Burn Wound (چکیده)
444 - NiFe2O4/graphene nanocomposites with tunable magnetic properties (چکیده)
445 - Sandwich-structured graphene–NiFe2O4–carbon nanocomposite anodes with exceptional electrochemical performance for Li ion batteries (چکیده)
446 - Punica granatum peel: an organocatalyst for green and rapid synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2 (1H)-ones/thiones under solvent-free condition (چکیده)
447 - A comparison of common and new methods to determine martensite start temperature using a dilatometer (چکیده)
448 - Magnetically Recoverable Gold Nanorods as a Novel Catalyst for the Facile Reduction of Nitroarenes Under Aqueous Conditions (چکیده)
449 - Highly efficient photocatalytic and photoelectrocatalytic activity of solar light driven WO3/g-C3N4 nanocomposite (چکیده)
450 - Zn(II) anchored onto the magnetic natural hydroxyapatite (ZnII/HAP/Fe3O4): as a novel, green and recyclable catalyst for A3-coupling reaction towards propargylamine synthesis under solventfree conditions (چکیده)
451 - Investigation of tool speed effect on Fracture Toughness of Aluminum Alloy 2024-T351 Friction Stir Weld joints by means of Digital Shearography (چکیده)
452 - Biosorption of 4-chlorophenol by dried anaerobic digested sludge: artificial neural network modeling, equilibrium isotherm, and kinetic study (چکیده)
453 - Synthesis and Density Functional Theory Study of [1,2,3]Triazolo[4,5-d][1,2,4] Triazolo[4,3-a]Pyrimidine Derivatives: A Novel Heterocyclic System (چکیده)
454 - Synthesis, Characterisation, and in Vitro Antibacterial Evaluation of a New Class of 2-substituted-4-methyl-7,8-dihydro-5H-pyrimido[4,5-d]thiazolo[3,2-a] Pyrimidines (چکیده)
455 - بررسی همدیدی روزهای بسیار آلوده در شهرمشهد-موردمطالعاتی ۱۳ و ۱۴ نوامبر ۲۰۰۷ (چکیده)
456 - Magnetically recoverable copper nanorods and their catalytic activity in Ullmann cross-coupling reaction (چکیده)
457 - افزایش بهره وری توربین گاز با بهینه سازی دمای گاز ورودی به توربین (چکیده)
458 - پیش بینی دما و توان خروجی توربین گاز V94.2 با استفاده از سری زمانی (چکیده)
459 - سنتز وبررسی خواص آنتی باکتریال نانوکامپوزیتG-Fe3O4 (چکیده)
460 - سنتز وبررسی خواص آنتی باکتریال نانوکامپوزیتG-Fe3O4 (چکیده)
461 - سنتز وبررسی خواص نانوکامپوزیت G-Fe3O4 (چکیده)
462 - بررسی خواص ساختاری نانوکامپوزیتهای مغناطیسیG-Fe3O4 و نانوذرات Fe3O4 سنتزشده به روش سولوترمال (چکیده)
463 - Direct Analysis of Sunset Yellow in Commercial Saffron Using Gradual Solvatochromic Effect Followed by Rank Annihilation Factor Analysis (RAFA) (چکیده)
464 - Using graph database for file recommendation in PAD social network (چکیده)
465 - A comparative study between dried anaerobic digested sludge and dried activated sludge for the removal of 4-chlorophenol from aqueous solutions (چکیده)
466 - Synthesis, Spectroscopic Investigations, and Computational Study of 4-((9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-1-yl)oxy)-3- methoxybenzaldehyde1 (چکیده)
467 - Using magnetized water as a solvent for a green, catalyst-free, and efficient protocol for the synthesis of pyrano[2,3-c]pyrazoles and pyrano[40,30:5,6]pyrazolo [2,3-d]pyrimidines (چکیده)
468 - Polyethylene glycol grafted flower-like cupric nano oxide for the hollow-fiber solid-phase microextraction of hexaconazole, penconazole, and diniconazole in vegetable samples (چکیده)
469 - Analytical and experimental investigation of the effect of SPS and hot rolling on the microstructure and flexural behavior of Ti6Al4V matrix reinforced with in-situ TiB and TiC (چکیده)
470 - Synthesis of pyrimido[4,5-e][1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazepine as a Novel heterocyclic system (چکیده)
471 - بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت تاثیر دوره بحرانی علف¬های هرز در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
472 - Potential molecular changes on TLR4 at DNA and mRNA levels in canine leukocytes affected by atopic dermatitis (چکیده)
473 - A theoretical study on the efficiency and role of guanidines-based organic superbases on carbon dioxide utilization in quinazoline-2,4(1H, 3H)-diones synthesis (چکیده)
474 - Temperature and field dependence of the flux pinning mechanisms in Fe(1.06)Te(0.6)Se(0.4) single crystal (چکیده)
475 - Optimisation and modelling green bean's ultrasound blanching (چکیده)
476 - Magnetic solid-phase extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons in water samples by Fe3O4 @polypyrrole/carbon nanotubes (چکیده)
477 - Amino-functionalized mesoporous MCM-41 silica as an efficient adsorbent for water treatment: batch and fixed-bed column adsorption of the nitrate anion (چکیده)
478 - حذف مخلوط یون های فلزی سرب، نیکل و کادمیم از محلولهای آبی با استفاده از جاذب نانوحفره MCM-41 اصلاح شده (چکیده)
479 - Removal of Ni(II), Cd(II), and Pb(II) from a ternary aqueous solution by amino functionalized mesoporous and nano mesoporous silica (چکیده)
480 - Experimental Investigation of Arsenic (III, V) Removal from Aqueous Solution Using Synthesized α- Fe2O3 / MCM-41 Nanocomposite Adsorbent (چکیده)
481 - تاثیر 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات بر نیترات خاک (چکیده)
482 - تاثیر 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات بر آبشویی نیترات در دو بافت خاک (چکیده)
483 - The influence of welding parameters on fracture toughness and fatigue crack growth rate in friction stir welded nugget of 2024-T351 aluminum alloy joints (چکیده)
484 - Salinity Tolerance of Kentucky Bluegrass as Affected by Nitrogen Fertilization (چکیده)
485 - Biochemical characterization and gene cloning of a novel alkaline endo -1-4-glucanase from Bacillus subtilis DR8806 (چکیده)
486 - Structural scope of six new layered to pillar-layered hybrid inorganic-organic networks bearing [BW12O40]5- and lanthanoid-cluster; data base study toward ligand role in assemblies (چکیده)
487 - Direct access to stabilized CuI using cuttlebone as a natural-reducing support for efficient CuAAC click reactions in water (چکیده)
488 - بررسی عددی و تجربی تاثیر سرعت ابزار بر رشد ترک خستگی در اتصالات جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیوم AA2024-T351 (چکیده)
489 - Injectable hydrogel delivery plus preconditioning of mesenchymal stem cells: exploitation of SDF-1/CXCR4 axis toward enhancing the efficacy of stem cells’ homing (چکیده)
490 - Studying the Expression Patterns of OCT4 and SOX2. Proteins in Regenerating Rabbit Ear Tissue (چکیده)
491 - An unexpected diastereoselective synthesis of novel substituted pyridines via one-pot, four-component reaction (چکیده)
492 - بررسی اثر هورمون TDZ در ترکیب با سطوح مختلف 2,4-D بر القای جنین سوماتیکی در زعفران (چکیده)
493 - A detailed study on adsorption isotherms of Hg(II) removal from aqueous solutions using nanostructured sorbent ZnCl2-MCM-41 (چکیده)
494 - داده کاوی و تحلیل رفتار شهروندان در تفکیک زباله از مبدأ با بهره گیری از الگوریتم C4.5 درخت تصمیم مطالعه موردی: شهر مشهد (چکیده)
495 - The influence of cold plastic deformation on passivity of Ti-6Al-4V alloy studied by electrochemical and local probing techniques (چکیده)
496 - Evaluation of the Change-Factor and LARS WG Methods of Downscaling for Simmulation of Climatic Variables in the Future (Case study: Herat Azam Watershed, Yazd-Iran)ّ (چکیده)
497 - Cell adhesion and ROS production ability of synthetic GL- 9 peptide in A549 lung carcinoma cells (چکیده)
498 - اولین گزارش مطالعه نهشته های ژوراسیک برمبنای نانوفسیل های آهکی در برش فتح آباد، شمال غرب قاین (چکیده)
499 - بررسی اثر میزان مصرف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) (چکیده)
500 - بررسی عددی عمر خستگی آلیاژ آلومینیوم AL2024-T351 تحت بارگذاری کرنش کنترل بر روی نمونه استاندارد دمبلی شکل (چکیده)
501 - Perspective of Fe3O4 Nanoparticles Role in Biomedical Applications (چکیده)
502 - مقاومت ویژه وافت و خیزهای رسانندگی در نمونه ی تک کریستال ابررسانای Fe1.06 Te0.6 Se0.4 (چکیده)
503 - بررسی خواص ساختاری نانوکامپوزیت‌های مغناطیسی G-Fe3O4 و نانوذرات Fe3O4 سنتزشده به روش سولوترمال (چکیده)
504 - Synthesis of Thiazolo[5,4-d][1,2,4]Triazolo[4,3-a]Pyrimidines as a New Class of Heterocyclic Compounds (چکیده)
505 - Coordination behavior of chelidamic acid with V(V), Ni(II), Fe(III), and Ca(II): Syntheses, X-ray characterization and DFT studies (چکیده)
506 - شبیه سازی نقش دریای خزر بر وقوع بارش های منطقه ای در سواحل جنوبی دریای خزر (چکیده)
507 - Fe3O4 magnetic nanoparticles (MNPs) as an efficient catalyst for selective oxidation of benzylic and allylic C–H bonds to carbonyl compounds with tert-butyl hydroperoxide (چکیده)
508 - Quantification of evolution of multiple simultaneous phase transformations using dilation curve analysis (DCA) (چکیده)
509 - What tools can we use to track and predict the response of steels to welding? (چکیده)
510 - Density functional theory study of the regio- and stereoselectivity of 1,3-dipolar cycloaddition reactions between 2-ethylthio-4- phenyl-1-azetin and some substituted nitrile oxides (چکیده)
511 - Magnetically separable Fe3O4@chitin as an ecofriendly nanocatalyst with high efficiency for green synthesis of 5-substituted-1H-tetrazoles under solvent-free conditions (چکیده)
512 - CuII immobilized on guanidinated epibromohydrin functionalized g-Fe2O3@TiO2 (g-Fe2O3@TiO2-EGCuII): a novel magnetically recyclable heterogeneous nanocatalyst for the green one-pot synthesis of 1,4-disubstituted 1,2,3-triazoles through alkyne–azide cycloaddition in water (چکیده)
513 - بررسی تأثیر بار ناگهانی در رشد ترک خستگی در نمونه¬های CT از جنس آلومینیوم 2024 (چکیده)
514 - Fatigue damage evaluation by image processing from surface feature for aluminum 2024-T351 alloy (چکیده)
515 - بررسی تجربی رفتار سخت شوندگی و تاثیر تعداد سیکل پیش رچتینگ بر عمر خستگی قطعات آلومینیوم 2024 جوشکاری شده (چکیده)
516 - An efficient and convenient synthesis of N-substituted amides under heterogeneous condition using Al(HSO4)3 via Ritter reaction (چکیده)
517 - Direct and efficient synthesis of unsymmetrical ethers from alcohols catalyzed by Fe(HSO4)3 under solvent-free conditions (چکیده)
518 - Fabrication of in situ Al2O3 reinforced nanostructure 304 stainless steel matrix composite by self-propagating high temperature synthesis process (چکیده)
519 - A new nanostructured materials amino functionalized mesoporous silica synthesized via co-condensation method for Pb(II) and Ni(II) ions sorption from aqueous solution (چکیده)
520 - Microstructure and Residual Stress Distributions Under the Influence of Welding Speed in Friction Stir Welded 2024 Aluminum Alloy (چکیده)
521 - Chemically primed bone‐ marrow derived mesenchymal stem cells show enhanced expression of chemokine receptors contributed to their migration capability (چکیده)
522 - Generation of Cu nanoparticles on novel designed Fe3O4 @SiO2 /EP.EN.EG as reusable nanocatalyst for the reduction of nitro compounds (چکیده)
523 - Microwave-assisted synthesis and antibacterial evaluation of new derivatives of 1,2-dihydro-3H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-one (چکیده)
524 - One‑ pot three‑component kinetic controlled and syn‑ diastereoselective Mannich reaction of unfunctionalized ketones in water catalyzed by nano‑manganese hydrogen sulfate particles (چکیده)
525 - بررسی اثرات بقایای علف کش های فورام سولفورون و ریم سولفورون در خاک بر رشد، گره زایی و تثبیت نیتروژن در نخود (.Cicer arietinum L) (چکیده)
526 - Geant4.10 simulation of geometric model for metaphase chromosome (چکیده)
527 - Up-Regulation of Pro-Inflammatory Cytokines and Chemokine Production in Avian Influenza H9N2 Virus-Infected Human Lung Epithelial Cell Line (A549) (چکیده)
528 - تجزیه و تحلیل بیوانفورماتیکی و فیلوژنتیکی ژن های NADH3 وNADH4L ژنوم میتوکندری شتر دو کوهانه ایران (چکیده)
529 - Construction and Quantitative Validation of Chicken CXCR4 Expression Reporter (چکیده)
530 - One-pot Synthesis of 1-Amidoalkyl-2-naphthols Catalyzed by Polyphosphoric Acid Supported on Silica-coated NiFe2O4 Nanoparticles (چکیده)
531 - A Research About Plant Density Changes and Weeding Effects on Yield and Yield Components of Maize (Zea mays L.) in the Middle of the Growing Season (چکیده)
532 - Perspective: Cooperation of Nanog, NF-κΒ, and CXCR4 in a regulatory network for directed migration of cancer stemcells (چکیده)
533 - کلونینگ سیگنال سکونس Usp45 در پلاسمید بیانی pBU003 به منظور بهبود بیان خارج سلولی پروتئین (چکیده)
534 - Biosynthesis of Silver Nanoparticles by Amaranthus Retroflexus Extract and Their Antiproliferative Activity In Vitro (چکیده)
535 - اثر پلی ال آرژینین در میزان آپوپتوز ایجاد شده توسط داروی داکسوروبیسین در - - سلولهای سرطان پروستات انسان (چکیده)
536 - طراحی یک چرخ تعدیلگر برد برای پهن کردن قله براگ در یک مرکز پروتون درمانی مبتنی بر پراکندگی غیر فعال (چکیده)
537 - شبیه سازی بارش زمستان در استان فارس با استفاده از مدل اقلیمی RegCM4 (چکیده)
538 - بررسی بارش سنگین به منظور پیش بینی سیلاب های شهری در استان تهران (چکیده)
539 - Preconcentration of Reactive Orange 84 on MnFe2O4 Nanoparticles and Optimization the Parameters using Response Surface Methodology (چکیده)
540 - تحلیل تجربی رفتار رچتینگ پانل های استوانه ای فولادی ضد زنگ SS304L تحت بارگذاری متناوب مرکب و محوری (چکیده)
541 - اثر عملیات حرارتی بلند مدت بر خوردگی حفره ای فولاد زنگ نزن مارتنزیتی 403 (چکیده)
542 - Synthesis of 5,5-(ethane-1,2-diyl) bis (3-((5-bromo-6-methyl-2tertiaryaminopyrimidin-4-yl) thio)-4H-1,2,4-triazol-4-amines) and Their Novel bis-cyclized Products, 1,2-bis (pyrimido [5,4e] [1,2,4] triazolo [3,4-b] [1,3,4] thiadiazin-3-yl) ethane, as Potential Inhibitors of 15-Lipoxygenase (چکیده)
543 - Synthesis of new derivatives of 10H-benzo[b] pyridazino[3,4-e][1,4]thiazines (چکیده)
544 - Connexin-43: A possible mediator of heat stress effects on ram Sertoli cells (چکیده)
545 - کارایی مدل RegCM4 در شبیه سازی بارش دوره سرد استان فارس- مطالعه موردی: ۲۰۱۰-۱۹۹۰ (چکیده)
546 - فرآیندهای لیتولوژیکی و هیدروژئوشیمیایی کنترل کننده منشاء و انتقال ارسنیک به رودخانه سفید رود استان گیلان (چکیده)
547 - Synthesis of New Derivatives of Pyridazino[6,1-c]Pyrimido[5,4-e][1,2,4]Triazine; a Novel Heterocyclic System (چکیده)
548 - Brucella melitensis and Mycobacterium tuberculosis depict overlapping gene expression patterns induced in infected THP-1 macrophages (چکیده)
549 - AGN Activity and IGM Heating in Fossil Cluster RX J1416.4+2315 (چکیده)
550 - Synthesis of 2,4,5-triaryl-1H-imidazoles using a potent, green and reusable nano catalyst (FHS/SiO2) (چکیده)
551 - A Novel Carbon Paste Electrode for Potentiometric Determination of Vanadyl Ion (چکیده)
552 - تولید فوم تیتانیم با استفاده از عامل فوم ساز هیدرید تیتانیم به روش متالورژی پودر (چکیده)
553 - In Vitro Evaluation of the Effects of Zearalenone and α-Zearalenol on MCF-7 and MDA-MB-468 Cell Lines of Human Breast Cancer (چکیده)
554 - Impact of Various Beam Parameters on Lateral Scattering in Proton and Carbon-ion Therapy (چکیده)
555 - Designing a range modulator wheel to spread-out the Bragg peak for a passive proton therapy facility (چکیده)
556 - Double Field Domain Walls with Explicit Symmetry Breaking (چکیده)
557 - Hydroxyapatite Q1 nanoparticles (HAP NPs): a green and Q2 efficient heterogeneous catalyst for three-component one-pot synthesis of 2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-one derivatives in aqueous media (چکیده)
558 - Mechanochemical Reduction of MoS2 by Zn in Presence of Lime to Produce Nano-CaMoO4 and -ZnS Simultaneously (چکیده)
559 - Thermally activated flux flow in Fe1.06Te0.6Se0.4 single crystal (چکیده)
560 - Sulfonated nanohydroxyapatite functionalized with 2-aminoethyl dihydrogen phosphate (HAP@AEPH2- SO3H) as a new recyclable and eco-friendly catalyst for rapid one-pot synthesis of 4,40-(aryl methylene) bis(3-methyl-1H-pyrazol-5-ol)s (چکیده)
561 - Synthesis of Some Derivatives of Pyrimido[5,4-e]Tetrazolo[5,1-c][1,2,4]triazine; a Novel Heterocyclic System (چکیده)
562 - genetic analysis of ND4 and ND4L regions of mitochondrial genom in khorasan native chickens (چکیده)
563 - Evaluation of Agrobacterium-mediated Transformation of Chlamydomonas reinhardtii Using a Synthetic Amorpha-4, 11-diene Synthase Gene (چکیده)
564 - Valproic Acid Negatively Regulated CD44 and BMI1 Expression in Stem like Cancer Cells (چکیده)
565 - Decreased Expression of Cancer Stem Cell Markers in Esophageal Cancer Cells upon Auraptene Treatment (چکیده)
566 - MiR-34a: A Key Small Molecule with Great Effects (چکیده)
567 - Anticorrosion properties of PVP-coated Fe3O4 nanoparticles in epoxy resin (چکیده)
568 - بررسی امکان بهینه سازی کاربرد علف‌کش فورام سولفورون (اکوییپ) در ذرت به کمک مدیریت تلفیقی علف های هرز (چکیده)
569 - Copper immobilized on aminated ferrite nanoparticles by 2-aminoethyl dihydrogen phosphate (Fe3O4@AEPH2-CuII) catalyses the conversion of aldoximes to nitriles (چکیده)
570 - Synthesis of Dihydrobenzo[b]pyrimido[4,5-e][1,4]Thiazepines; Derivatives of a Novel Ring System (چکیده)
571 - اثر باقیمانده علف‌کش نیکوسولفورون در خاک بر رشد، گره‌زایی و تثبیت نیتروژن در نخود (چکیده)
572 - Experimental investigation of a PVT system performance using nano ferrofluids (چکیده)
573 - Synthesis of new derivatives of [1,2,3]triazolo[4,5-d][1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrimidine (چکیده)
574 - Synthesis of new derivatives of 5-amino-9H-pyrrolo[2,3-e][1,2,4]triazolo[4,3c]pyrimidine via Leimgruber and Batcho indole synthesis (چکیده)
575 - Silica coated magnetic NiFe2O4 nanoparticle supported phosphomolybdic acid; synthesis, preparation and its application as a heterogeneous and recyclable catalyst for the one-pot synthesis of tri- and tetra-substituted imidazoles under solvent free conditions (چکیده)
576 - Facile Synthesis of New [1,2,4]Triazolo[4,3-b]pyridazine (چکیده)
577 - Genetically Modified Mesenchymal Stem Cells Show Enhanced Migration Capability (چکیده)
578 - Studying the Expression Patterns of OCT4 and SOX2 Proteins in Regenerating Rabbit Ear Tissue (چکیده)
579 - Effect of culture and maturation on human monocyte-derived dendritic cell surface markers, necrosis and antigen binding (چکیده)
580 - A Straightforward Approach for the Synthesis of Novel Derivatives of Benzo [b] pyrazolo [5,1: 2,3] pyrimido [4, 5-e] [1,4] thiazine (چکیده)
581 - Nano-sized NiLa2O4 spinel–NaBH4-mediated reduction of imines to secondary amines (چکیده)
582 - Evaluation of corrosion resistance of polypyrrole/functionalized multi-walled carbon nanotubes composite coatings on 60Cu–40Zn brass alloy (چکیده)
583 - Synthesis of New Derivatives of Pyrazolo[4,3-e][1,2,4]Triazolo[4,3-c]Pyrimidine (چکیده)
584 - Modification of C/TiO2@MCM-41 with nickel nanoparticles for photocatalytic desulfurization enhancement of a diesel fuel model under visible light (چکیده)
585 - Kink scattering from a parity-time-symmetric defect in the φ^4 model (چکیده)
586 - Stressed (acute) mice display neuroimmunodysregulation and defective innate immune response against coliform infection (چکیده)
587 - Construction of a New Aluminum(III) Cation Selective Electrode Based on 12-Crown-4 as an Ionophore (چکیده)
588 - Synthesis of Oxazolo[5,4-d][1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrimidines as a New Class of Heterocyclic Compounds (چکیده)
589 - Specific Knockdown of Oct4 and β2-microglobulin Expression by RNA Interference in Human Embryonic Stem Cells and Embryonic Carcinoma Cells (چکیده)
590 - نقش پلی-ال-آرژینین در القای آپوپتوز داروی داکسوروبیسین در سلول های سرطان پروستات انسان (چکیده)
591 - سنتز و بررسی اثرات ضدسرطانی ترکیب فنچیل-4-متوکسی بنزوات بر سلول‌های سرطان پروستات در شرایط in vitro (چکیده)
592 - سنتز و بررسی اثرات سمیت سولی و ضدسرطانی ترکیب فنچیل-3و4دی‌متوکسی بنزوات بر سلول‌های سرطان پروستات در شرایط in vitro (چکیده)
593 - بررسی ساختار باد شمال و گردوغبار ناشی از آن با کاربست مدل اقلیمی RegCM4 (چکیده)
594 - Invitro evaluation of effects of Zearalenone and α-Zearalenol on MCF-7 and MDA-MB-468 cell lines of human breast cancer (چکیده)
595 - The effect of the Phi4 kink’s internal mode during scattering on PT-symmetric defect (چکیده)
596 - The Effect of a Human Antibacterial Neuropeptide SL-21 on the Expression of Pro-inflammatory Factors in Airway Epithelial Cells (چکیده)
597 - Synthesis, spectroscopic investigations and computational study of monomeric and dimeric structures of 2-methyl-4-quinolinol (چکیده)
598 - Assessment of Callus Growth and Bio-production of Diosgenin in (چکیده)
599 - Removal of Pb(II) from aqueous solution by mesoporous silica MCM-41 modified by ZnCl2: kinetics, thermodynamics, and isotherms (چکیده)
600 - Preparation, Characterization and Antibacterial Activity of Manganese Oxide Nanoparticles (چکیده)
601 - ارزیابی تاثیر الگوی کاشت ذرت (Zea mays L.) و روش کاربرد کود نیتروژن در بهینه سازی و کاهش مقدار کاربرد علف‌کش فورام سولفورون (اکوییپ) (چکیده)
602 - Synthesis of [1,2,4]Triazolo[3,4-b]Pteridines as a Novel Class of Heterocyclic Compounds (چکیده)
603 - An alternative approach to the synthesis of new pyrimido[5′,4′:5,6][1,4] thiazino[2,3-b]quinoxaline derivatives (چکیده)
604 - Synthesis and Spectral Characteristics of Nove lFluorescentDyes Based on Pyrimido[4,5-d ][1, 2,4 ]triazolo[4,3-a ]pyrimidine (چکیده)
605 - بررسی سمیت پپتید Temporin-Ra (T-Ra) بر سلولهای اندوکارسینومای اپیتلیال ریوی(A549) و نرمال ریه( HFLF) انسان و اثر سمیت آن بر روی سلولهای نرمال خونی حیوانی و انسانی (چکیده)
606 - بررسی سمیت پپتید بروینین-2 آر بر بقای سلول های سرطانیA549 ریه و نرمال HFLF ریه انسان و اثر همولیز آن برسلول های نرمال خونی حیوانی و انسانی (چکیده)
607 - اثرسمیت پپتید بروینین-2 آر بر بقای سلول های سرطانی A549 و نرمال HFLF ریه انسان (چکیده)
608 - Synthesis, Characterization, and Docking Evaluations of New Derivatives of Pyrimido[4,5‐c]pyridazine as Potential Human AKT1 Inhibitors (چکیده)
609 - DC Voltage Control and Power-Sharing of Multi-Terminal DC Grids Based on Optimal DC Power Flow and Flexible Voltage Droop Strategy (چکیده)
610 - Prediction of forming limit curves (FLD, MSFLD and FLSD) and necking time for SS304L sheet using finite element method and ductile fracture criteria (چکیده)
611 - تجزیه و تحلیل وضعیت همسویی سیاست امنیت اطلاعات با برنامه سیستمهای اطلاعات استراتژیک دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
612 - تبیین نظریه‌ی انکشاف در حکمت متعالیه (چکیده)
613 - An investigation of the fatigue of CK45 steel in the as-received state and after pre-fatigue deformation (چکیده)
614 - Information Security in Knowledge Management Based on ISO 27001 and CWA 14924 (چکیده)
615 - ارزیابی تغییرات هیستوپاتولوژِی ریه در موشهای Balb/C تحت تیمار با اکراتوکسین A (چکیده)
616 - The Magnetocaloric Properties of Gd5Si4 Alloy Prepared by the New Method (چکیده)
617 - Hydrostatic pressure: A very effective approach to significantly enhance critical current density in granular iron pnictide superconductors (چکیده)
618 - Synthesis and Evaluation of a New Series of 3,5-bis ((5-bromo-6-methyl-2- t-aminopyrimidin-4-yl)thio)-4 H-1,2,4-triazol-4-amines and their Cyclized Products ‘Pyrimidinylthio Pyrimidotriazolothiadiazines’ as 15- Lipo-Oxygenase Inhibitors (چکیده)
619 - اثرات برون تنی دوز مشابه آلودگیهای ژئوژنیک آرسنیک معدنی بر مولکول های TLR2 و TLR4 در نوتروفیلهای خون انسان با استفاده از qPCR (چکیده)
620 - Differential expression of ovine TLR2 and TLR4 in peripheral blood mononuclear cells cultured with hydatid cyst derived antigens (چکیده)
621 - رابطه بین نسبت طول انگشتان دست برتر با قدرت دست برتر وسطوح هورمون های، رشد، فاکتور رشد شبه انسولینی یک IGF-I) (، کورتیزول سرم و نسبت IGF-I به کورتیزول در کشتی گیران تمرین کرده (چکیده)
622 - The effect of Eight Weeks Aerobic Exercise on thyroid hormones in female Rats with Polycystic Ovary Syndrome (چکیده)
623 - The effect of insulin treatment on TLR4 gene expression and cell density in hippocampal brain and testis tissues in induced hyperglycemia conditions (diabetes type 1) (چکیده)
624 - Conductometric Study of Complexation Reaction of 4'-Nitrobenzo-15-crown-5 with Mn+2, Co+2, Y+3, and ZrO+2 Cations in Acetonitrile, Methanol and Their Binary Solvent Solutions (چکیده)
625 - The Schizosaccharomyces pombe Map4 adhesin is a glycoprotein that can be extracted from the cell wall with alkali but not with beta-glucanases and requires the C-terminal DIPSY domain for function (چکیده)
626 - Deep eutectic solvent for multi-component reactions:a highly efficient and reusable acidic catalystfor synthesis of 2,4,5-triaryl-1H-imidazoles (چکیده)
627 - Preyssler heteropoly acid supported on silica coated NiFe2O4 nanoparticles for the catalytic synthesis of bis(dihydropyrimidinone)benzene and 3,4‐dihydropyrimidin‐2(1H)‐ones (چکیده)
628 - Fe(HSO4)3: An efficient, heterogeneous and reusable catalyst for C-alkylation of β-dicar bonyl compounds (چکیده)
629 - بررسی اثر سرعت ابزار بر سختی و تنش پسماند در جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی آلیاژ آلومینیوم T351-2024 با روش تجربی و شبیه سازی عددی (چکیده)
630 - X-ray diffraction and vibrational spectroscopic study of transbis( acetylacetonato)-bis(4-methylpyridine)cobalt(III) (چکیده)
631 - Evaluating effect of downscaling methods; change-factor and LARS-WG on surface runoff (A case study of Azam-Harat River basin, Iran) (چکیده)
632 - Nanomagnetic organiceinorganic hybrid (Fe@Si-Gu-Prs): a novel magnetically green catalyst for the synthesis of tetrahydropyridine derivatives at room temperature under solvent-free conditions (چکیده)
633 - Modeling the Removal of Phenol Dyes Using a Photocatalytic Reactor with SnO2/Fe3O4 Nanoparticles by Intelligent System (چکیده)
634 - The Double Hydrogen Bond Acceptor Capability of Phosphoryl Oxygen Atom in C6H5P(O)[NHC6H4-4-CH3]2 (چکیده)
635 - Sonochemically Synthesized LaPO4 Nanopowder and Its Catalytic Activity (چکیده)
636 - Evaluation of Remote Sensing Data for Estimation of Precipitation (چکیده)
637 - Hydrogen bond strength and vibrational assignment of the enol form of 3-(ortho-methoxyphenylthio) and 3-(para-methoxyphenylthio) pentane-2,4-dione (چکیده)
638 - اثر پارامتر محیطی دما روی ΔECN42 روغن زیتون ایرانی (چکیده)
639 - Fe(HSO4)3/SiO2: An efficient and heterogeneous catalyst for cyclization of 2-aminochalcones to 2-aryl-2,3-dihydroquinolin-4(1H)-ones (چکیده)
640 - Influence of spark plasma sintering and subsequent hot rolling on microstructure and flexural behavior of in-situ TiB and TiC reinforced Ti-6Al-4V composite (چکیده)
641 - Microstructural aspects of in-situ TiB reinforced Ti6Al4V composite processed by spark plasma sintering (چکیده)
642 - Adaptation of maize to climate change impacts in Iran (چکیده)
643 - One-pot Solvent Free Synthesis of Some Tert-indolylmethane Amine Derivatives by Fe(HSO4)3 as a Recyclable Catalyst (چکیده)
644 - N-bromosuccinimide (NBS)-promoted, threecomponent synthesis of a,b-unsaturated isoxazol-5(4H)- ones, and spectroscopic investigation and computational study of 3-methyl-4-(thiophen-2-ylmethylene)isoxazol- 5(4H)-one (چکیده)
645 - استفاده از کنترلر تکراری مرتبه 4k±1 هارمونیکی در ساختار کنترل چندحلقه ای برای مبدل‌های جدا از شبکه (چکیده)
646 - ارزیابی نفوذپذیری و تزریق پذیری نهشته های کواترنری و توده سنگ های رسوبی ساختگاه سد نرگسی (چکیده)
647 - Synthesis of novel heterocycle systems: 6,8-dimethyl-2-(methylsulfanyl-4-amino-substituted pyrimido[4′,5′:3,4]pyrazolo[1,5-a]pyrimidine and 9,11-dimethyl-5-(methylsulfanyl)pyrimido[2′,1′:5,1]pyrazolo[4,3-e][1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidine (چکیده)
648 - Determination the Best Culture for Callus Induction from Teucrium polium L. Explants (چکیده)
649 - Role of ES product of Marshallagia marshali on expression of TLR4 in spleen of asthmatic mice (چکیده)
650 - Synthesis of new heterocyclic compounds based on Pyrazolo[3,4-d]pyrimidine derivatives (چکیده)
651 - Study of magnetic and structural and optical properties of Zn doped Fe3O4nanoparticles synthesized by co-precipitation method for biomedicalapplication (چکیده)
652 - Synthesis, characterization and first application of keggin-type heteropoly acids supported on silica coated NiFe2O4 as novel magnetically catalysts for the synthesis of tetrahydropyridines (چکیده)
653 - بررسی اثر میدان مغناطیسی بر روی ضریب اصطکاک و انتقال حرارت جریان آرام در لوله مدور در حضور نانوسیال مغناطیسی Fe3O4-آب (چکیده)
654 - Ferric Hydrogen sulfate [Fe (HSO4)3] as a Heterogeneous, Reusable Catalyst for Direct Synthesis of Unsymmetrical Ethers from Alcohols (چکیده)
655 - Energy-Based Prediction of Low-Cycle Fatigue Life of CK45 Steel and SS316 Stainless Steel (چکیده)
656 - Synthesis of a novel fused tricyclic heterocycle, benzo[b]pyridazino[4,3-f][1,4]thiazepin (چکیده)
657 - An EfficientSynthesis of New Derivatives of Pyrazolo[3,4-c]pyridazine (چکیده)
658 - A comparison investigation of DNP-binding effects to HSA and HTF by spectroscopic and molecular modeling techniques (چکیده)
659 - تاملی در مستندات فقهی ماده 468 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (چکیده)
660 - Possible necessity of global H3K9me2 erasing in PGC s development: Expression of Stella, Oct4 and Nanos2 decrease the G9a mRNA level (چکیده)
661 - Utilization of 241Am-9Be Neutron Source in PGNAA Setup Used in Cement Raw Material Analysis (چکیده)
662 - A Monte Carlo Study of the Influence of Neutron Source Spectrum on PGNAA Facility Performance in Cement Raw Material Analysis (چکیده)
663 - Simulation of light C4+ ion irradiation and its significant enhancement to the critical current density in Ba(Fe1xNix)2As2 single crystals (چکیده)
664 - Naphthazarin, a simple model of important antitumor agents in a facile size-tunable synthesis of gold nanoparticles (چکیده)
665 - Depth Image Compression Using Geometrical Wavelets (چکیده)
666 - Synthesis, Characterization and Application of Cobalt Hydrogensulfate as a New Heterogeneous, Reusable and Efficient Catalyst in Onepot Synthesis of 14–aryl–14H–dibenzo[a,j]xanthenes and 1,8–dioxooctahydroxanthes (چکیده)
667 - Removal of Phenol Dyes Using a Photocatalytic Reactor with SnO2/Fe3O4 Nanoparticles (چکیده)
668 - Spectroscopic and Molecular Modeling Based Approaches to Study on the Binding Behavior of DNA with a Copper (II) Complex (چکیده)
669 - ردیابی ژنphID در سودوموناس های فلورسنت فراریشه نخود و رابطه آن با کنترل بیولوژیکی بیماری پژمردگی نخود با عامل Fusarium oxysporum f. sp. Ciceris (چکیده)
670 - بررسی تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر استانداردهای سیستم مدیریت زیست محیطی ( ایزو 14001). (چکیده)
671 - Evaluation of Strain Induced Martensitic Transformation in 304AISI after Tensile Deformation Using Eddy Current Method (چکیده)
672 - characterization of strain induced martensitic trasformation in 304AISI after tensile deformation via magnetic Barkhausen noise (چکیده)
673 - بررسی ریز رخساره ها و چینه نگاری سکانسی زون های 4 و 5 سازند آسماری در چاه شماره 312 میان نفتی مارون (چکیده)
674 - Construction of an Amperometric Glucose Biosensor by Immobilization of Glucose Oxidase on Nanocomposite at the Surface of FTO Electrode (چکیده)
675 - Synthesis of new derivatives of pyridazino[6,1-c]pyrimido[5,4-e][1,2,4]triazine (چکیده)
676 - A facile approach for the synthesis of novel benzo[b]pyrazolo[5\',1\':2,3]pyrimido[4,5-e][1,4]thiazine derivatives (چکیده)
677 - A new approach for C-substitution of 5-bromo-2,4-dichloro-6-methyl pyrimidine (چکیده)
678 - Nano-manganese hydrogen sulfate as a novel catalyst for the anti-diastereoselective Mannich reaction in water (چکیده)
679 - Kinetic and thermodynamic studies of Hg(II) adsorption onto MCM-41 modified by ZnCl2 (چکیده)
680 - بررسی اکسایش سطحی نوار بی شکل Co67Cr7Fe4Si8B14 در طول فرایند بلورینگی (چکیده)
681 - Naturally occurring level of mixed aflatoxins B and G stimulate toll-like receptor-4 in bovine mononuclear cells (چکیده)
682 - Cytochrome P450 isoforms are differently up-regulated in aflatoxin B1-exposed human lymphocytes and monocytes (چکیده)
683 - Partial nucleotide sequence analysis of ICP4 gene of ILT virus involved in clinical laryngotracheitis among commercial layer flocks in Khorasan Razavi province (چکیده)
684 - Molecular docking studies on the binding properties of TR-14 peptide to angiotensin converting enzyme (چکیده)
685 - محاسبه و تأیید تجربی تابع پاسخ سیستم طیف سنج کره بانر (چکیده)
686 - Changes in analgesia and hyperalgesia induced by intraperitoneal administration of morphine in the formalin test during intrathecal administration of Menaquinone-4 in rats (چکیده)
687 - Effects of intrathecal administration of vitamin K2 on formalin induced plantar inflammatory edema in rats (چکیده)
688 - Investigation of regioselectivity on the reaction of 5-bromo-2,4-dichloro-6-methylpyrimidine with ammonia (چکیده)
689 - Crystal engineering with coordination compounds of 2,6-dicarboxy-4-hydroxypyridine and 9-aminoacridine fragments driven by different nature of the face-to-face π-π stacking (چکیده)
690 - Fe(HSO4 )3 /SiO2: an efficient and heterogeneous catalyst for one-pot synthesis of 2-aryl-chromene-4-ones (flavanones) (چکیده)
691 - بررسی بیان پروتئین OCT4 در سرطان کولون انسانی (چکیده)
692 - Cinema and New Historicism (سینما و تاریخ گرایی نو) (چکیده)
693 - اولویت بندی باس ها جهت اعمال برنامه های مدیریت مصرف از دیدگاه قابلیت اطمینان (چکیده)
694 - بررسی منشاء سولفات در تعدادی از چشمه های گوگردی زاگرس چین خورده با استفاده از ایزوتوپ سولفور (چکیده)
695 - Solvent influence upon complex formation between kryptofix5 and Cd2+ in some pure and binary mixed non-aqueous solvents using conductometry (چکیده)
696 - Molecular Structure and Intramolecular hydrogen bonding of 4-phenyliamino-3-penten-2-one and its para substitutions (چکیده)
697 - Evaluating stem and cancerous biomarkers in CD15 + CD44 + KYSE30 cells (چکیده)
698 - ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻈﺮی روی اﺛﺮ ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻫﺎﻟﻮژن در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﻟﻔﺎی ﺗﺮﮐﯿﺐ1و1و1-ﺗﺮیﻓﻠﻮرو-5و5-دیﻣﺘﯿﻞ- 2و4-ﻫﮕﺰان دی اُن (چکیده)
699 - Gene and miRNA expression profiles in autism spectrum disorders (چکیده)
700 - N-Bromosuccinimide or 1,3-di(chloro or bromo)-5,5-dimethylhydantoin: as a mild and efficient catalyst for the synthesis of 2-arylbenzothiazoles and 2,4,5-triaryl-lH-imidazoles from aromatic aldehydes (چکیده)
701 - سنتز نانوذرات مغناطیسی Co1-xZnxFe2O4 به روش همرسوبی شیمیایی به منظور ساخت فروسیال و بررسی خواص ساختاری آن (چکیده)
702 - Formation constant calculations comparison with experimental researches on ferrocene-containing β-diketones (چکیده)
703 - ارزیابی توان مدل RegCM4 پیوندخورده با طرحواره غبار در آشکارسازی ساختار توفان های گردوغباری تابستانه در دشت سیستان (چکیده)
704 - Molecular structure and intramolecular hydrogen bonding of 1,1,1- trifluoro-5,5-dimethyl-2,4-hexanedione. A DFT study (Part I) (چکیده)
705 - Structure of 2,4,5-triphenyl-1H-Imidazole and the substitution effect of F, Cl, and OH groups in para position of 2-Ph ring; A DFT study (چکیده)
706 - Conformation, Structure, Intramolecular H-bonding, and Vibrational Assignment of 1-(2-thienyl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione (چکیده)
707 - Cis-enol conformational stability, Molecular structure, and intramolecular hydrogen bonding of 5,5-Dimethyl hexane-2,4 dione. A density functional theoretical study (چکیده)
708 - Callus induction and organogenesis capacity from lamina and petiole explants of Anthurium andreanum Linden (Casino and Antadra) (چکیده)
709 - Sonochemical syntheses of cauliflower-like nano-structure Bi2CuO4 (چکیده)
710 - Detection of Brucella in human and animal serum samples by PCR and DNA extraction with boiling method optimization (چکیده)
711 - Effect of cold deformation on pitting initiation of 17-4 PH stainless steel (چکیده)
712 - The effect of thermomechanical treatment on pitting corrosion of 17-4PH stainless steel (چکیده)
713 - Polyphosphoric acid supported on silica-coated NiFe2O4 nanoparticles: An efficient and magnetically-recoverable catalyst for N-formylation of amines (چکیده)
714 - فلجی ناشی از ضایعه ناحیه کمری- خاجی در یک قلاده گربه نژاد DSH (چکیده)
715 - بازنمایی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی(انتخاب نهم در چنبره جهانی‌سازی سیاست و اقتصاد) (چکیده)
716 - نقش نانو سیال اکسید روی بر روی سمیت سلولی و جذب داروی شیمی داکسوروبیسین توسط سلولهای DU145 (چکیده)
717 - بررسی اثر بارگذاری ضربه ای در فرایند رشد ترک در فولاد فورج (EA4T) (چکیده)
718 - بررسی اثر جداگانه و توام داروی ضد سرطان داکسوروبیسین و پلی-ال ارژنین بر رشد دودمان سلولی سرطان پروستات انسان DU145 (چکیده)
719 - بررسی اثر متفورمین بر سمیت سلولی داروی داکسوروبیسین بر دودمان سلولی پروستات DU145 (چکیده)
720 - بررسی پارامترهای ریزساختاری کامپوزیت زمینهTi-6Al-4Vتقویت شده با بورید تیتانیم درجا تشکیل شده به‌روش متالورژی پودر (چکیده)
721 - تحلیل تجربی تأثیر رچتینگ بر عمر خستگی فولاد Ck45 در بارگذاری چرخه‌ای تک محوری (چکیده)
722 - اصلاح ضرایب طراحی خمشی آیین نامه ACI 440.1 در تیر بتنی مسلح شده با میلگرد FRP (چکیده)
723 - بررسی اثرات تغییر اقلیم بر خشکسالی در حوزه رودخانه اعظم هرات در استان یزد (چکیده)
724 - ارزیابی کارایی شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل به عنوان عاملی موثر در فرسایش بادی (مطالعه موردی: منطقه مروست استان یزد) (چکیده)
725 - Conformation, molecular structure, and intramolecular hydrogen bonding of 1,1,1-trifluoro-5,5-dimethyl-2,4-hexanedione (چکیده)
726 - بررسی رفتار و ارائه مدلی برای پیش بینی ظرفیت خمشی تیر بتنی مسلح شده با میلگرد FRP (چکیده)
727 - تحلیل تجربی رفتار رچتینگ پوسته های استوانه ای فولادی ضدزنگ SS304L تحت بارگذاری مرکب و محوری تناوبی (چکیده)
728 - optimum design of a ship engine-mount system by genetic algorithm (چکیده)
729 - Pyrimido[5,4-e]tetrazolo[5,1-b][1,3,4]thiadiazines as a new heterocyclic system (چکیده)
730 - Synthesis of Some Novel 1,3,4-Thiadiazine Containing Triazolo and Pyrazolo Nucleus (چکیده)
731 - Fe(HSO4)3 as an Efficient Catalyst for the synthesis of N- (benzothiazole-2-yl)-1-(Aryl)-O,O-diethyl-α- aminophosphonates (چکیده)
732 - Fe(HSO4)3: An efficient, heterogeneous and reusable catalyst for alkylation of 1,3-dicarbony compounds (چکیده)
733 - Synthesis of Novel Heterocyclic System: Pyrimido[4′,5′:2,3][1,4]thiazepino[7,6-b]quinoline (چکیده)
734 - Synthesis of Novel Heterocyclic System: 1,2-bis-[3-(2- [1,2,4]triazolo[3\\\\\\\',4\\\\\\\':2,3][1,3,4]thiadiazepino[7,6-b]quinolin-3-yl]ethane (چکیده)
735 - Synthesis of new heterocyclicsystem of [1,2,4]triazolo[4 ,3 :1 ,6 ]pyrimido[4 ,5 :3,4]pyridazino[1,6- d][1,2,4]triazine (چکیده)
736 - Synthesis of New Derivatives of Pyrimido[4,5-e][1,2,4]triazolo[4,3b][1,2,4]triazine (چکیده)
737 - Synthesis of Novel Imidazo[2,1-b]pyrimido[5,4-e][1,3,4]thiadiazines (چکیده)
738 - Synthesis of novel highly fluorescent of triazolo pyrimido[4,5-d] pyrimidin-4(1H)-one derivatives (چکیده)
739 - Synthesis of new derivatives of triazolo[4,3:1,5][1,2,4]triazolo[4,3b]pyridazine (چکیده)
740 - بررسی و مطالعه خواص سیال هوشمند الکترومگنوراید (EMR) شامل نانو ذرات CuPc-Fe3O4 (چکیده)
741 - Conformational analysis, intramolecular hydrogen bonding, and vibrational assignment of 4,4-dimethyl-1-phenylpentane-1,3-dione (چکیده)
742 - Promotion of polysulfone membrane by thermal-mechanical stretching process (چکیده)
743 - HYPOXIA-MIMICKING AGENTS PROMOTE CXCR4 GENE EXPRESSION AND MIGRATION OF MESENCHYMAL STEM CELLS TOWARDS SDF1 (چکیده)
744 - The Effect of Antimicrobial Peptide Temporin-Ra on Cell Viability and Gene Expression of Pro-inflammatory Factors in A549 Cell Line (چکیده)
745 - Insight into the connecting roles of interaction synthons and water clusters within different transition metal coordination compounds of pyridine-2,5-dicarboxylic acid: experimental and theoretical studies (چکیده)
746 - Ce-promoted Mn/Na2WO4/SiO2 catalyst for oxidative coupling of methane at atmospheric pressure (چکیده)
747 - تحلیل اکولوژیکی پارک های شهری (مطالعه موردی: مشهد) (چکیده)
748 - A convenient one-pot method for the synthesis of highly functionalized 1,3-oxazole (چکیده)
749 - Synthesis of new derivatives of 2-Substitueted 4-(4-methyl-12Hpyrimido[4,5:5,6][1,4]thiazino[2,3-b]quinoxalin-2-yl) (چکیده)
750 - Study of Hg(II) species removal from aqueous solution using hybrid ZnCl2-MCM-41 adsorbent (چکیده)
751 - Study of carbon monoxide hydrogenation to higher hydrocarbons over nano-sized iron catalyst (چکیده)
752 - An efficient synthesis of imidazo[4,5-a]acridine-11-yl cyanides as new fluorescent heterocylic compounds (چکیده)
753 - Piperazine immobilized on silica gel as an inexpensive and recyclable catalyst for synthesis of 2-amino-2H-chromenes (چکیده)
754 - Synthesis of new pyrimido[4,5-d]pyrimidin-4(1H)-one derivatives in the presence of ferric hydrogensulfate (چکیده)
755 - One-pot solvent free synthesis of someindolylmethane amine derivativesbyFe(HSO4)3 as a recycable catalyst (چکیده)
756 - A novel and efficient one-pot synthesis of new α-aminophosphonates and evaluation of their biologicalactivities (چکیده)
757 - Synthesis of new pyrrolizine derivatives via ring annulation under green conditions (چکیده)
758 - Synthesis of new derivatives of pyrimido[5,4-e][1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazine and stadise of their biological activities (چکیده)
759 - Synthesis of new derivatives ofdipyrimido[4,5-b:5,4-e][1,4]thiazine and their enzyme inhibitory activity assessment on soybean 15-lipoxygenase (چکیده)
760 - Synthesis of some novel 1,3,4-thiadiazine containing tetrazolonucleus (چکیده)
761 - Nano-spinel catalyzed reduction of imines to amines by sodium borohydride (چکیده)
762 - Synthesis of new derivatives of pyrimido[4,5-c] pyridazine (چکیده)
763 - A facile approach for the synthesis of new derivatives of pyrazolo[4,3-e][1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidine (چکیده)
764 - Synthesis of new heterocyclic system: [1,3]oxazolo[4,5-d] [1,2,4]triazolo[4,3-a] pyrimidine (چکیده)
765 - Synthesis of new pyrazolo[3,4-d]pyrimidine derivatives as potential antibacterial agents (چکیده)
766 - Computational study on the mechanism of N-phenylimine derivatives’ pyrolysis reaction in the gas phase (چکیده)
767 - بررسی بیان پروتئین OCT4 در سرطان کولون انسانی (چکیده)
768 - تاثیر کمانش روی رفتار ترم شوندگی پوسته استوانه ای SS304L تحت بارگذاری کرنش کنترلی متقارن محوری (چکیده)
769 - A novel 4H–SiC MESFET with recessed gate and channel (چکیده)
770 - Green and Selective Synthesis ofN-Substituted Amides using Water Soluble Porphyrazinato Copper(II) Catalyst (چکیده)
771 - Sono-catalytic degradation and fast mineralization of p-chlorophenol: La0.7Sr0.3MnO3 as a nano-magnetic green catalyst (چکیده)
772 - شبیه سازی نقش دریای خزر در وقوع بارش های منطقه ای با استفاده از مدل اقلیمی مقیاس منطقه ای RegCM4 پیوند خورده با مدل دریاچه (چکیده)
773 - ارزیابی توان مدل RegCM4 پیوند خورده با طرحواره غبار در آشکارسازی ساختار توفان های گردوغباری تابستانه در دشت سیستان (چکیده)
774 - Direct simulation Monte Carlo investigation of mixed supersonic–subsonic flow through micro-/nano-scale channels (چکیده)
775 - Determination of monocyclic aromatic amines using headspace solid-phase microextraction based on sol–gel technique prior to GC (چکیده)
776 - Addition of metoclopramide or tramadol on analgesic effects of lidocaine in epidural analgesia in rabbit (چکیده)
777 - Comparison of Pregnancy Rates Between Cosynch 64 with Conventional Ovsynch and Heatsynch in Lactating Dairy Cows (چکیده)
778 - Synthesis of 3,6-diaryl-1,4,5-thiadiazepines from substituted 2-thiocyano acetophenone and investigation of reaction mechanism (چکیده)
779 - Multi-stage thermomechanical behavior of AISI410 martensitic steel (چکیده)
780 - The Effect of Base Metal Conditions on the Final Microstructure and Hardness of 2024 Aluminum Alloy Friction-Stir Welds (چکیده)
781 - ZnO NANOPARTICLES: AN EFFICIENT NANOCATALYST FOR GREEN AND EXPEDITIOUS SYNTHESIS OF 4H-PYRAN DERIVATIVES AS BIOLOGICALLY IMPORTANT COMPOUNDS (چکیده)
782 - Wastage woods fly ashes as abase, heterogenous and reusable catalyst for one-pot synthesis of 2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-ones (چکیده)
783 - ساخت و مشخصه یابی ساختاری، میکروسکوپی و مغناطیسی آلیاژ سه تایی 2 Zr0.5Ti0.5Cr (چکیده)
784 - One-pot three component synthesis of 3,4-dihydropyrimidine-2-ones/thiones using plant parts as biocatalyst (چکیده)
785 - بررسی ویژگیهای ساختاری، میکروسکوپی و مغناطیسی ترکیب MmNi۴/۲۲Co۰/۴۸Mn۰/۱۵Al۰/15 (چکیده)
786 - Structuraland magnetic properties of CoFe2-x Alx O4 nanoparticles (چکیده)
787 - Biomass alkai-rich ash catalyzed one-pot synthesis of 2-amino-4H-pyrans and tetrahydro-4H-benzopyrans under solvent-free condition (چکیده)
788 - Synthesis of Novel Substituted 4H-furo[3,4-c]chromen-4-one derivatives (چکیده)
789 - اثر PH بر خواص ساختاری و مغناطیسی نانو ذرات فریت منگنز (MnFe2 O4) (چکیده)
790 - Internet Financial Reporting: Case of Iran (چکیده)
791 - Conductometric study of complexation reaction between 4`-nitrobenzo-15-crown-5 and Mn+2,Co+2 ,Y+3 and ZrO+2 metal cations in pure and binary mixed organic solvents (چکیده)
792 - Selective cerium(III) cation detection by polymeric ion selective electrode based on 1,13-bis(8-quinolyl)-1,4,7,10,13-pentaoxatridecane (چکیده)
793 - A conductometric study of complexation reaction between 1,13-bis(8-quinolyl) -1,4,7,10,13-pentaoxatridecane (kryptofix5) with UO2 2+ metal cation in mixed non-equeous solvents (چکیده)
794 - Thermodynamic study of complex formation between 4\',4\'\'(5\'\')-Di-tert-butyldibenzo-18-crown-6 and lantanium(III) ion in some binary non-aqueous solvents using a conductometric method (چکیده)
795 - Selective Polymeric Membrane Sensor for Determining Lanthanum(III) Based on 4\',4\'\'(5\'\')-Di-tert-butyldibenzo-18-crown-6 as Ionophore (چکیده)
796 - Complexation and thermodynamic study of 1,13-bis(8-quinolyl)-1,4,7,10,13 -pentaoxatridecane with Hg2+ cation in mixed non-aqueous solvents (چکیده)
797 - Polymeric membrane and coated graphite mercury(II)-selective electrodes based on 1,13-bis(8-quinolyl)-1,4,7,10,13-pentaoxatridecane as an excellent Ionophore (چکیده)
798 - Amperometric glucose biosensor based on adsorption of glucose oxidase at Fe3O4-Chitosan nanocomposite FTO glass plate (چکیده)
799 - FePt3/CoFe2O4 core/shell nanostructures and their magnetic properties (چکیده)
800 - Evaluation of Oct4 Expression Using p-Oct4-GFP Reporter Construct in Human Embryonic Kidney (HEK293T) Cell line. (چکیده)
801 - Trial evaluation of bone marrow derived mesenchymal stem cells (MSCs) transplantation in revival of spermatogenesis in testicular torsion (چکیده)
802 - ارائه روشی جدید جهت مدل سازی تبادلات بین منطقه ای توان در مطالعه قابلیت اطمینان سیستم قدرت (مورد مطالعاتی: شبکه 400 کیلوولت خراسان) (چکیده)
803 - Simulation of Heavy Lake-Effect Snowstorms across the Great Lakes Basin by RegCM4: Synoptic Climatology and Variability. (چکیده)
804 - Sensitivity of the North American monsoon to antecedent Rocky Mountain snowpack (چکیده)
805 - A novel approach for the synthesis of 5-substituted-1H-tetrazoles (چکیده)
806 - Effect of Urea and Molasses on the Chemical and Fermentational Properties of Citrus Pulp Silage (چکیده)
807 - Dicamba+2, 4-D affects the shape of the Kautsky curves in wild mustard (Sinapis arvensis) (چکیده)
808 - Electrochemical behavior of para-nitroaniline at a new synthetic crown ether-silver nanoparticle modified carbon paste electrode (چکیده)
809 - Kochia Scoparia as A Model Plant to Explore the Impact of Water Deficit on Halophytic Communities (چکیده)
810 - مهندسی معکوس در طراحی و ساخت چرخدنده های حلزونی با استفاده از فرز 4 محور (چکیده)
811 - Adaptation strategies for maize cultivation under climate change in Iran: irrigation and planting date management (چکیده)
812 - Effect of introduced species and habitat alteration on the occurrence and distribution of euryhaline fi shes in fresh- and brackish-water habitats on Aruba, Bonaire and Curaçao (South Caribbean) (چکیده)
813 - N-(4-Fluorobenzoyl)-N- ,N-- -diisopropyl- phosphoric triamide (چکیده)
814 - Nano-level Monitoring of Yttrium by a Novel PVC-membrane Sensor Based on 2,9-dihydroxy-1,10-diphenoxy-4,7-dithiadecane (چکیده)
815 - Complexing ability of kryptofix5 with Ag+ in some binary mixed solvents at different temperatures (چکیده)
816 - Effect of probiotic (Bifidobacterum and Streptococc) on performance and serum parameters of broiler chickens (چکیده)
817 - Fe(HSO4)3as an Efficient Catalyst for Diazotization and Diazo Coupling Reactions (چکیده)
818 - شبیه سازی مدل کامل سر و گردن در فانتوم بزرگسال براساس مدل MIRD-15 با استفاده از روش مونت کارلو و کد شبیه سازی MCNP4C و محاسبه دز رسیده از چشمه خارجی 252Cf بر اعضای این مدل با استفاده از کد MCNPX (چکیده)
819 - تعیین ضرایب الگوریتم دو دزیمتری در محاسبه دز موثر برای میدان های ناشناخته فوتون در بازه انرژی MeV 0.1-10 (چکیده)
820 - تاثیر شرایط شبیه‌سازی شده معده و روده بر زنده‌مانی باکتری پروبیوتیک ریزپوشانی شده لاکتوباسیلوس کازئی (Lactobacillus casei) در بستنی ماستی سین‌بیوتیک (چکیده)
821 - Enhancement of the in-field Jc of MgB2 via SiCl4 doping (چکیده)
822 - A Comparison of Data Mining Techniques for Going Concern Prediction (چکیده)
823 - بررسی تاثیر بارهای وارده و بافت پیرامونی بر لوله فولادی در شبکه آب شهری با مدل اجزاء محدود Ansys (چکیده)
824 - The Normalized Analysis of Surface Heterogeneous Reaction of Propane/Air Mixture into Micro-Channel (چکیده)
825 - بررسی اثرات سمیت سلولی 2-(4-متوکسی فنیل)-بنزایمیدازول بر روی سلول های سرطان پستان در شرایط in vitro (چکیده)
826 - بررسی اثر Valproic acid بر بیان ژن CXCR4 در سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی انسانی (چکیده)
827 - The structural, thermoelectric and photoconductive properties of sulfur doped In2O3 thin films prepared by spray pyrolysis (چکیده)
828 - 5Amino-3-methyl-1,2-oxazole-4-carbo- nitrile (چکیده)
829 - N,N-Dibenzyl-O,O′-dimethyl thiophosphate (چکیده)
830 - N,N,N-,N- -Tetrabenzyl-N-- -(2,6-difluoro- benzoyl)phosphoric triamide (چکیده)
831 - Bis(pyrrolidin-1-yl)phosphinic (2,4-difluorobenzoyl) amide (چکیده)
832 - A second monoclinic polymorph of N-[bis(morpholin-4-yl)phosphinoyl]-4-fluorobenzamide with the P21/n space group (چکیده)
833 - N,N- -Dibenzyl-N-- -(2,4-difluorobenzoyl)- N,N- -dimethylphosphoric triamide (چکیده)
834 - Cyclohexylammonium acetate– N,N-,N-- -tricyclohexylphosphoric triamide (1/1) (چکیده)
835 - N,N-Dimethyl-N-,N-- -bis(2-methyl-phenyl)phosphoric triamide monohydrate (چکیده)
836 - Crystal structure of N,N-,N--,N--- -tetrakis(4-methylphenyl)- diphosphoric tetraamide, C28H32N4O3P2 (چکیده)
837 - IMPROVED SHORT CHANNEL EFFECTS IN 4H-SIC MOSFET WITH DUAL MATERIAL GATE STRUCTURE (چکیده)
838 - An extremely thermotolerant, alkaliphilic subtilisin-like protease from hyperthermophilic Bacillus sp. MLA64 (چکیده)
839 - 1433η Protein is Detectable in Blood Serum and Fetlock Joint Synovial Fluid of High Performance Horses (چکیده)
840 - A Silver (I) Selective PVC Membrane Electrode Based on 1,13-Bis (8-quinolyl)-1,4,7,10,13-pentaoxatridecane as an Ionophore (چکیده)
841 - A Theoretical Study on the Solvent Effects in pericyclic Reactions Part I: 3,4-Dimethyl-2,5-dihydrothiophen-1,1-dioxide (چکیده)
842 - Simulation of Random Microstructure and Study its effects on Scatter of Stress Intensity Range Factor Data (چکیده)
843 - تاثیر میزان آلاییدگی Znبرخواص ساختاری نانو ذرات اکسیدآهن (فاز مگنتایت)تهیه شده تحت خلا (چکیده)
844 - Diastereoselective synthesis of 5-iminooxazolines and their subsequent transformation to α,α-disubstituted dipeptide esters: a formal [4+1] cycloaddition reaction of cyclohexyl isocyanide and Z-alkyl-α-benzoyl amino-acrylates (چکیده)
845 - Two new CuII 1D-coordination polymers containing 1,4-pyrazine-2,3-dicarboxylic acid, 2-aminopyridine, and 5-bromo-6-methyl-2-(4-methylpiperazine-1-yl)pyrimidine-4-amine: X-ray crystal structure, spectroscopic and magnetic studies (چکیده)
846 - بررسی و تحلیل ساختار توفان های گرد و غباری در دشت سیستان با استفاده از مدل اقلیمی مقیاس منطقه ای RegCM4؛ مطالعه موردی 30 جولای 2001 (چکیده)
847 - The Role of Low Level Jets in the Formation and Evolution of Summertime Dust Storms over Southeastern and Southwestern of Iran (چکیده)
848 - بهینه سازی فرایند عملیات حرارتی قالب های آهنگری گرمکار 1.2344 (چکیده)
849 - Synthesis of 1H,7H,12bH-Pyrano[3’,4’: 5,6]pyrano[3,4-c][1]benzopyran-1- one via Domino Knoevenagel/Hetero-DielsAlder Reaction with Theoretical Investigations (چکیده)
850 - Synthesis of new indolyl crown ethers catalyzed with ferric hydrogensulfate (چکیده)
851 - Thermal-Pressure-Driven Gas Flows through Micro Channels (چکیده)
852 - Thermal and second-law analysis of a micro- or nanocavity using direct-simulation Monte Carlo (چکیده)
853 - بررسی اثر افزایش Co2 بر رقابت بین گونه های زراعی و علف های هرز C3 و C4 در شرایط گلخانه ای (چکیده)
854 - Evaluation of the correlation between tissue reaction and cytokines patterns induced by Alternaria alternate in mice. (چکیده)
855 - The effect of 4- nitroaniline concentration on Ag nanoparticles for detecting the melamine level in milk (چکیده)
856 - Synthesis of novel benzo[ f ]chromene compounds catalyzed by ionic liquid (چکیده)
857 - IMPROVING SIMULTANEOUS SCHEDULING OF PRIMARY RESERVE 8 AND ENERGY UTILIZING FAST RAMP RATE CAPABILITY 9 OF GENERATING UNITS (چکیده)
858 - FCM-Fuzzy Rule Base: A new Rule Extraction Mechanism (چکیده)
859 - A UAV Lift Augmentation via Gurney Flap (چکیده)
860 - پیاد سازی فیلتر های ذره ای در رهگیری اهداف بر روی برد DM6437EVM بر اساس طراحی مبتنی بر مدل (چکیده)
861 - مقایسه تأثیرات ضد سرطانی نانوذرات اکسید روی و داروی داکسوروبیسین به صورت جداگانه و توأم بر روی دودمان سلولی DU145 (چکیده)
862 - Synthesis of novel heterocyclic systems of [1,2,4]triazolo[3ʹ,4ʹ:2,3]pyrimido [4,5-c] isothiazole (چکیده)
863 - Synthesis of Novel Heterocyclic System of [1,2,4] triazolo [3ʹ,4ʹ:2,3]pyrimido[4,5-c]isothiazole (چکیده)
864 - Synthesis of new derivatives of pyrimido[4,5-e][1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazine (چکیده)
865 - Synthesis of new derivatives of pyridazino[4,3-e][1,2,4]triazolo[3,4-b][1,3,4]thiadiazine (چکیده)
866 - عنوان: تعیین ترادف نوکلئوتیدی و بررسی علائم دو جدایه جدید ویروس موزائیک هندوانه از استان‌های خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
867 - بررسی اثر صمغهای گوار و گزانتان برخصوصیات کیفی و کمی کیک سورگوم بدون گلوتن (چکیده)
868 - Guided-mode resonance polarizers with 200-nm bandwidth (چکیده)
869 - Increased levels of the 14-3-3 η and γproteins in the synovial fluid of dogs with unilateral cranial cruciate ligament rupture (چکیده)
870 - بررسی اثر تزریق داخل بطن مغزی گرلین و لپتین بر غلظت هورمونهای تیروئیدی (T3 و T4 ) در موش صحرائی (چکیده)
871 - A New and Efficient One-pot Synthesis of Trialkyl 6-tert-Butylamino-2H-pyran-2-one-3,4,5-tricarboxylates (چکیده)
872 - One-Pot Synthesis of Dialkyl Succinates Containing an α-Amino Group and a β-Ylide Moiety Using Electron-Deficient Acetylenic Esters (چکیده)
873 - One-pot Synthesis of Benzimidazoles and Benzothiazoles in the Presence of Fe(HSO4)3 as a New and Efficient Oxidant (چکیده)
874 - Synthesis of Functionalized Sulfonamides via Multicomponent Reaction of Alkyl Isocyanide and Dialkyl Acetylenedicarboxylate with 4-Methylbenzenesulfonic Acid Monohydrate (چکیده)
875 - One-pot synthesis of stable phosphonium ylides using 2-aminothiophenol (چکیده)
876 - An Efficient Synthesis of Highly Functionalized 4H-Pyrano[3,2-d]isoxazoles via Isocyanide-Based Three-Component Reaction (چکیده)
877 - An efficient regioselective synthesis of highly functionalized 3-oxo-2,3-dihydro-5H-thiazolo[3,2-a]pyrimidines via an isocyanide-based three-component reaction (چکیده)
878 - Voltammetric determination of 4-nitrophenol using a modified carbon paste electrode based on a new synthetic crown ether/silver nanoparticles (چکیده)
879 - A CONVENIENT SYNTHESIS OF NEW PYRIMIDO[5,4,-B][1,3,4] THIADIAZINES (چکیده)
880 - Evaluation of the correlation between tissue reaction and cytokines patterns induced by Alternaria alternata in mice. (چکیده)
881 - Investigation into the Reaction of 2-Amino- 4,5-dimethylthiophene-3-carboxamide with Iso(and Isothio)cyanates under Microwave Irradiation (چکیده)
882 - Prediction of thermodynamic properties of some hydrofluoroether refrigerants using a new equation of state (چکیده)
883 - Synthesis of polyimide membrane for the separation of CO2/CH4 gases (چکیده)
884 - آیا پرفشار جنب حاره ای تابستانه بر روی ایران زبانه ای از پرفشار جنب حاره ای آزور است؟ «بررسی یک نظریه» (چکیده)
885 - اعتبار سنجی فهرستهای فیزیکی الکترومغناطیس در GEANT4 (چکیده)
886 - Modeling the time-dependent rheological behavior of pistachio butter (چکیده)
887 - Structural, electrical, optical, thermoelectrical and photoconductivity properties of the SnO2–Al2O3 binary transparent conducting films deposited by the spray pyrolysis method (چکیده)
888 - The effect of variant heat treatment cycles on controlled surface graphitization in CK45 steel (چکیده)
889 - برسی اثرات ماشین کاری EDM برریزساختار سطح درفولاد CK45 (چکیده)
890 - Graphitization transformation acceleration in CK45 steel during heat treatment process (چکیده)
891 - بررسی اثر سمی نانوذرات اکسید روی بر رضد دودمان سلولی سرطان پروستات DU 145 (چکیده)
892 - Intramolecular hydrogen bonding of 1,1,1-trifluoro-5,5-dimethyl-2,4- hexanedione. A vibrational spectroscopic study (Part II) (چکیده)
893 - Guided-mode resonance enabled absorption in amorphous silicon for thin-film solar cell applications (چکیده)
894 - شبیه‌سازی تصادفی شدت خشکسالی براساس شاخص پالمر (چکیده)
895 - Excitation of surface plasmon polaritons and leaky modes with dielectric gratings over metallic substrates (چکیده)
896 - Analytical Formulation for φ4 Field Potential Dynamics (چکیده)
897 - Decaaquabis(μ3-4-hydroxypyridine-2,6-dicarboxylato)bis(4-hydroxypyridine-2,6-dicarboxylato)tetramanganese(II) 3.34-hydrate: a new three-dimensional open metal-organic framework based on a tetranuclear MnII complex of chelidamic acid and undecameric stitching water clusters (چکیده)
898 - Silicon membrane-based narrow bandpass leaky-mode resonance filter (چکیده)
899 - Tunable nanoelectromechanical RGB pixels (چکیده)
900 - Narrow bandpass MEMS-tunable filters based on phase-shifted guided-mode resonance structures (چکیده)
901 - N,N--Dibenzyl-N,N--dimethyl-N---(2-phenylacetyl)phosphoric triamide (چکیده)
902 - Syntheses, crystal, molecular structures, and solution studiesof Cu(II), Co(II), and Zn(II) coordination compounds containing pyridine-2,6-dicarboxylic acid and 1,4-pyrazine-2,3-dicarboxylic acid: comparative computational studies of Cu(II) and Zn(II) complexes (چکیده)
903 - O-Phenyl (tert-butylamido)(p-tolylamido) phosphinate (چکیده)
904 - Guided-mode resonant wave plates (چکیده)
905 - Leaky-mode resonant reflectors with extreme bandwidths (چکیده)
906 - Dispersion engineering with leaky-mode resonant photonic lattices (چکیده)
907 - Wideband leaky-mode resonance reflectors: Influence of grating profile and sublayers (چکیده)
908 - Physical basis for wideband resonant reflectors (چکیده)
909 - Widely tunable guided-mode resonance nanoelectromechanical RGB pixels (چکیده)
910 - High performance Bragg gratings in chalcogenide rib waveguides written with a modified Sagnac interferometer (چکیده)
911 - Integrated all-optical pulse regenerator in chalcogenide waveguides (چکیده)
912 - Comparison between anti-reflection surfaces based on the two-dimensional binary gratings and thin film coatings (چکیده)
913 - Fabrication of Ion Selective Electrode Using 2,9- Dihydroxy-1,10-diphenoxy- 4,7-dithia decane as ionophore for Determination of Lead Ions (چکیده)
914 - Solid State Silver Selective Electrode Based on 5-(4 dimethylaminobenzyliden)rhodanin ionophore (چکیده)
915 - complaxation of 4-nitrobenzo-15-crown-5 with Zn2+ , Mn2+ , Cr3+ and Sn4+ cations in acetonitrile-ethanol binary mixture (چکیده)
916 - thermodynamic behavior of compleation process between 4-nitrobenzo-15-crown-6 with Y3+ cation in some pure and binary mixed non-aqueous solvents (چکیده)
917 - voltammetric determination of 4-nitrophenol using a modified carbon electrode based a new synthetic crown ether/silver nanoparticle (چکیده)
918 - N,N-Dimethyl-N-,N---diphenylphosphoric triamide (چکیده)
919 - N,N--Dibenzyl-N,N--dimethyl-N---(p-tolyl)phosphoric triamide (چکیده)
920 - A Novel Ion - selective Polymeric Membrane sensor for Determining Thallium (I) with high selectivity (چکیده)
921 - Efficient One-Pot Synthesis of 2-Amino-4H-chromenes Catalyzed by Ferric Hydrogen Sulfate and Zr-Based Catalysts of FI (چکیده)
922 - a new cerium (III) ion selective electrode based on 2,9-dihydroxy-1,10-diphenoxy-4,7 -dithia decane , a novel synthetic ligand (چکیده)
923 - Complexation of 4′-Nitrobenzo-15-crown-5 with Zn2+, Mn2+, Cr3+ and Sn4+ Cations in Acetonitrile–Ethanol Binary Mixtures (چکیده)
924 - A GAME THEORETIC APPROACH TO STUDY THE QUANTUM KEY DISTRIBUTION BB84 PROTOCOL (چکیده)
925 - N,N--Dicyclohexyl-N--(3-fluorobenzoyl)-N,N--dimethylphosphoric triamide (چکیده)
926 - 3-(4-Bromoanilino)-3-(4-chlorophenyl)-1-phenylpropan-1-one (چکیده)
927 - N,N,N\',N\'-Tetraethyl-N\"-(2-fluorobenzoyl)phosphoric triamide (چکیده)
928 - N,N--Dibenzyl-N--(2-chloroacetyl)-N,N--dimethylphosphoric triamide (چکیده)
929 - p-Tolyl bis(cyclohexylamido)phosphinate (چکیده)
930 - Piperazine-1,4-diium bis(pyridine-2,6-dicarboxylato-κ3O2,N,O6)cobaltate(II) tetrahydrate (چکیده)
931 - N,N--Di-tert-butyl-N--(2-chloroacetyl)-phosphoric triamide (چکیده)
932 - rac-Phenyl (benzylamido)(p-tolylamido)-phosphinate (چکیده)
933 - Phenyl bis(m-tolylamido)phosphinate (چکیده)
934 - The Direct Numerical Simulation of Three-Dimensional Spatially-Developing Free Shear Flow (چکیده)
935 - Effects of Formalin and Copper Sulfate on water content of the bovine hooves (چکیده)
936 - N,N -Bis(2-methylphenyl)-N -(2,2,2- trichloroacetyl)phosphoric triamide (چکیده)
937 - N-(2,6-Difluorobenzoyl)-P,P-bis-(pyrrolidin-1-yl)phosphinic amide (چکیده)
938 - The Effect of Mandrel Speed upon the Residual Stress Distribution around Cold Expanded Hole (چکیده)
939 - بررسی مقایسه‌ای دوزیمتری PpIX تولید شده درون تومور پس از مصرف ALA در درمان فوتوداینامیک به دو روش فلوئوریمتری و فلوئورسانس اسپکتروسکوپی (چکیده)
940 - Bis(9-aminoacridinium)bis(pyridine-2,6-dicarboxylato-κ3O2,N,O6)manganate(II)trihydrate (چکیده)
941 - ساخت و بررسی خواص ساختاری، اپتیکی و فوتو-کاتالیستی نانو ذرات Mn3O4 (چکیده)
942 - بررسی ملکولی علل پایین بودن سرعت واکنش در فرآیند گوگرد زدایی بیولوژیکی از دیزل و راه حل‌های مربوطه (چکیده)
943 - Binuclear complex of Cu(II) containing 4-hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid and 2-amino-4-methylpyrimidine ligands: Synthesis, X-ray crystal structure and thermalproperties (چکیده)
944 - Two novel mononuclear and binuclear complexes of Ni(II) and Ca(II) atoms containing 4-hydroxy-pyridine-2,6-dicarboxylic acid, 2-aminopyrimidine, and2,4,6-triamino-1,3,5-triazine ligands: Synthesis, X-ray crystal structure andthermal property (چکیده)
945 - Synthesis and properties of a new organic-inorganic salt based on Preyssler type Polyoxometalates and amino acids:[C2H6NO2]3[C3H8NO2]4[Na(H2O)P5W30O110].20H2O (چکیده)
946 - Two new complexes of VV and FeIII atoms containing 4-hydroxy-pyridine-2,6-dicarboxylic acid and 2aminopyrimidine (چکیده)
947 - Novel synthesis of Pyrimido[4,5- e] [1,3,4] thiadiazines as potential 15-lipoxygenase inhibitors (چکیده)
948 - Fabrication or preparation and characterization of new modified MCM-41/PSf nanocomposite membrane coated by PDMS (چکیده)
949 - Structure and vibrational assignment of bis(4-amino-3-penten-2-onato)nickel(II). A density functional theoretical study (چکیده)
950 - بررسی ارتباط پدیده انسو (ENSO) با مقادیر حدی بارش‌های فصلی در استان های خراسان (چکیده)
951 - Molecular cloning and sequencing of the cDNA for dog interleukin-4 (چکیده)
952 - Thiazolo[4,5- d ]pyrimidines: synthesis and antibacterial evaluation (چکیده)
953 - Down-Regulation of CD14 Transcripts in human glioblastoma cell line U87 MG (چکیده)
954 - Propane-1,2-diaminium bis(pyridine-2,6-dicarboxylato-j3O2,N,O6)cuprate(II)tetrahydrate (چکیده)
955 - توانایى قارچ هاى چوب زىTrametes gibbosa و Trametes hirsuta در رنگ برى رنگ هاى آزویى (چکیده)
956 - اثر استخلاف گروه فنیل در موقعیت β بر قدرت پیوند هیدروژنی درون مولکولی β دی کتون ها به کمک نظریه تابعی چگال (DFT) (چکیده)
957 - Conformational stability, molecular structure, intramolecular hydrogen bonding, and vibrational spectra of 5,5-dimethylhexane-2,4-dione (چکیده)
958 - Thermodynamic study of complex formation between 4´-nitrobenzo-18-crown-6 with Y+3 cation in different non-aqueous binary solutions (چکیده)
959 - A conductometric study of complexation reaction between dibenzo-24-crown-8 with yttrium cation in some binary mixed non-aqueous solvents (چکیده)
960 - Bis(8-hydroxy-2- methylquinolinium) bis(pyridine-2,6-dicarboxylato) nickelate(II) methanol monosolvate monohydrate (چکیده)
961 - 1,1 -(Ethane-1,2-diyl)dipyridinium bis(iodate) (چکیده)
962 - 2-Aminopyrimidinium hydrogenoxalate hydrate (چکیده)
963 - Predictive model for antimicrobial effect of Thymus vulgaris extract on Salmonella enteritidis PT4 in mayonnaise (چکیده)
964 - Synthesis and Characterization of Two Organic-Inorganic Hybrids Obtained fromReaction of Keggin-typ Polyoxometallates with 2-Amino-4-methyl pyridine and 2-Aminopyrimidine Spacers (چکیده)
965 - Synthesis of 14-Aryl- and Alkyl-14H-dibenzo[a, j]xanthenes Catalyzed by Silica-supported Ferric Hydrogensulfate (چکیده)
966 - The distribution of some pathogenic micro-organisms in Kurdish cheese during ripening (چکیده)
967 - A new microsurgically method of inducing age-related dementia in mouse (چکیده)
968 - O-Phenyl (cyclohexylamido)(p-tolylamido)phosphinate (چکیده)
969 - The effect of the Zagros Mountains on the formation and maintenance of the Iran Anticyclone using RegCM4 (چکیده)
970 - Evaluating the in vitro toxicity of a benzo[d]imidazole derivative on 5637 cells (چکیده)
971 - Investigating the cytotoxic effects of a benzo[d]imidazole derivative on transitional carcinoma cells of the bladder (چکیده)
972 - Synthesis of 8-aryl-1H-pyrazolo[4,3-e][1,2,4]triazolo[4,3-a] pyrimidine-4(5H)-imine by Using the Preyssler’s anion [NaP5W30O110]14− as a Green and Eco-friendly Catalyst (چکیده)
973 - مقایسه تبخیر-تعرق مرجع پنمن مانتیث ASCE و پنمن مانتیث فائو- 56 در بازه زمانی ساعتی در ایستگاه هواشناسی فریمان (چکیده)
974 - Diphenyl (cyclopentylamido)-phosphonate (چکیده)
975 - N-(2-Fluorobenzoyl)-N-,N-- -bis(4-methylphenyl) phosphoric triamide (چکیده)
976 - N,N- -Dibenzyl-N,N- -dimethyl-N-- - (methylsulfonyl)phosphoric triamide (چکیده)
977 - Diphenyl (o-tolylamido)phosphonate (چکیده)
978 - N,N- -Dibenzyl-N-- -(2-chloro-2,2- difluoroacetyl)-N,N- -dimethylphosphoric triamide (چکیده)
979 - Crystal structure of dichlorobis(4-amino-1,2,4-triazole)dimethyltin(IV), SnCl2(CH3)2(C2H4N4)2 (چکیده)
980 - بررسی تأثیر عوامل فرهنگی بر ارزیابی حسابرسان از کنترل داخلی و تعیین ریسک کنترل (چکیده)
981 - One-Pot Synthesis of Functionalized Tetrahydro-1,4-thiazepines (چکیده)
982 - بررسی نقش قارچ‌های گرمادوست در کمپوست قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید (چکیده)
983 - 1,3Dichloro-5,5-dimethylhydantoin as a Novel and Efficient Homogeneous Catalyst (چکیده)
984 - بهسازی خمشی اعضای بتنی با پلیمرهای مسلح با الیاف FRP بر اساس آیین نامه ACI440.2R-08 (چکیده)
985 - بررسی قابلیت ماشینکاری فولادهای تجاری AISI 1045 بر اساس نیروی برشی و زبری سطح (چکیده)
986 - بررسی قابلیت ماشینکاری فولادهای تجاری AISI1045 توسط تراشکاری با ابزارهای HSS و ابزارهای اینزرتی HZ15 (چکیده)
987 - بررسی تأثیرات ترکیب شیمیایی، ریزساختار و کسر سطحی آخال ها بر قابلیت ماشینکاری فولادهای CK45 (چکیده)
988 - 3Ethylsulfanyl-5-methyl-1-phenyl- 7-(pyrrolidin-1-yl)-1H-pyrimido[4,5-e]- [1,3,4]thiadiazine (چکیده)
989 - معرفی ساختار جدیدی از درخت تصمیم و استفاده از آن به همراه کلاسترینگ (FCM) برای تولید قوانین فازی (چکیده)
990 - بررسی بیان ژن های رسپتورهای ایمنی ذاتی درسلول های گلایوبلاستومای انسانیU87 MG (چکیده)
991 - An Investigation Into the Prediction of Forming Limit Diagrams for Normal Anisotropic Material Based on Bifurcation Analysis (چکیده)
992 - Game Theory based View to the Quantum Key Distribution BB84 Protocol (چکیده)
993 - Gas Transport Behavior of Novel Modified MCM-48/ Polysulfone Mixedmatrix membrane Coated by PDMS (چکیده)
994 - Crystal structure of 4,4 -bipyridinium bis(pyridine-2,6-dicarboxylato)mercurate(II) — diaquabis(hydrogen (چکیده)
995 - Bis(2,3-diaminopyridinium) bis(µ-pyridine-2,6-dicarboxylato)-k4O2,N,O6:O6;k4O2:O2,N,O6- bis[aqua(pyridine-2,6-dicarboxylato-k3O2,N,O6)bismuthate(III)] tetrahydrate] (چکیده)
996 - An investigation of cadmium interference in the transport of iron and evaluation 1, 2- dimethyl-3-hydroxypyridine 4-one (DMHP) as orally chelator for removing cadmium ion (چکیده)
997 - Evaluation of 6-amino-5-cyano-3-methyl-1,4-diphenyl-1,4-dihydropyrano[2,3-c]pyrazole as an orally drug in treatment of cadmium toxicity of rats as biological model (چکیده)
998 - ساخت و تعیین مشخصات غشای نانوکامپوزیت پلی سولفون/MCM-41 برای جداسازی گازها (چکیده)
999 - Propane-1,3-diaminium pyridine-2,5-dicarboxylate dimethyl sulfoxide monosolvate (چکیده)
1000 - catena-Poly[4,4´-bipyridinium [[tetraaqua(pyridine-2,6-dicarboxylato-k3O2,N,O6)cerate(III)]-µ-pyridine-2,6-dicarboxylato-k4O2:O2´,N,O6-[(pyridine-2,6-dicarboxylato-k3O2,N,O6)-cerate(III)]-µ-pyridine-2,6-dicarboxylato-k4O2,N,O6:O6´] pentahydrate] (چکیده)
1001 - Bis(4-carboxypyridine-2-carboxylato-k2N,O2)copper(II) dimethyl sulfoxide disolvate (چکیده)
1002 - 2,2Bipyridine)(pyridine-2,6-dicarboxylato)oxidovanadium(IV) ethanol monosolvate (چکیده)
1003 - Bis(2-amino-4-methylpyridinium) bis(pyridine-2,6-dicarboxylato) cuprateII (چکیده)
1004 - Investigation fof Turbulence Modeling to 3D Simulation of the Ground Effect (چکیده)
1005 - بررسی خواص ساختاری، الکترونی و مکانیکی اکسید اسپینل MgAl2O4 (چکیده)
1006 - Influence of solvent and temperature upon complexation between 4’-nitrobenzo-15-crown-5 and Y3+ cation in some organic solvents and their binary solutions (چکیده)
1007 - Complexation ability of dibenzo-24-crown-8 with UO22+ cation in binary mixed non-aqueos solvents (چکیده)
1008 - Study of competitive transport bulk liquid membrane using macrocyclic ligand as carriers (چکیده)
1009 - Silver (I) ion selective transport through a bulk liquid membrane containing 5,12-di(phenoxymethyl)-1,4-dioxa-7,10-dithiacyclododecane-2,3-dione as carrier (چکیده)
1010 - Study of competitive transport of metal cations through bulk liquid membrane using 4’-nitrobenzo-18-crown-6 and diaza-18-crown-6 (چکیده)
1011 - Capillary Gas Chromatographic determination of Chloride using 2,4-dichlorophenylboronic acid as a derivatizing reagent (چکیده)
1012 - 9-Aminoacridinium nitrate monohydrate (چکیده)
1013 - Tris{4-[(2H-tetrazol-5-yl)methyl]-morpholinium} dodecatungstophosphatehexahydrate (چکیده)
1014 - Molecular structure and vibrational assignments of bis(4-aminopent-3-en-2-onato)copper(II): A detailed density functional theoretical study (چکیده)
1015 - N,N- ,N-- ,N---Tetrakis(2-methylphenyl)- oxybis(phosphonic diamide): a redeter- mination at 150 K with Mo Ka radiation (چکیده)
1016 - Highly selective transport of silver(I) cation across a bulk liquid membrane containing an acyclic thioether ligand as carrier (چکیده)
1017 - A general synthesis of new derivatives of pyrimido[4,5-e][1,2,4]triazolo[3,4-b] [1,3,4]thiadiazine (چکیده)
1018 - Facile synthesis of the new derivatives of 3-alkylsulfanyl-5-chloro-7-methyl- [1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidine (چکیده)
1019 - Synthesis of new heterocyclic system: [1,2,4]triazolo[3',4':6,1]pyridazino [4,3-e][1,3,4] thiadiazine (چکیده)
1020 - The Effect of 4 Weeks anaerobic and aerobic exercise training on selected Hematological parameters in female College students (چکیده)
1021 - Poly[aqua(dimethyl sulfoxide)(l4- pyridine-2,5-dicarboxylato)calcium(II)] (چکیده)
1022 - 2Amino-4-methylpyridinium 6-carboxypyridine-2-carboxylate methanol monosolvate (چکیده)
1023 - Bis(9-aminoacridinium) bis(pyridine-2,6-dicarboxylato)cuprate(II) trihydrate (چکیده)
1024 - N,N’-Bis(2-chlorobenzyl)-N”-(dichloroacetyl) phosphoric triamide (چکیده)
1025 - Carbon-based solid acid: Green, efficient and reusable catalyst for one-pot synthesis of 2,4,6-triarylpyridines (Kröhnke pyridines) (چکیده)
1026 - Environmentally friendly one-pot synthesis of benzimidazoles in the presence of Fe(HSO4)3 under aqueous conditions (چکیده)
1027 - Galvanic corrosion in tangstan arc welding on 17-4 PH stainless steel (چکیده)
1028 - Necking Prediction in Tube Hydroforming by Stress-Based Forming Limit Diagrams (چکیده)
1029 - Thermodynamic behavior of complexation process between benzo-15-crown-5 with Li+, Na+, K+, and NH4+cations in acetonitrile–methanol binary media (چکیده)
1030 - Study of Thr149Met mutation in Glucagon-like peptide 1 receptor gene in Mashhad population (چکیده)
1031 - Galvanic corrosion of gas tungsten arc repair welds in 17-4 PH stainless steel in 3/5% NaCl solutionr (چکیده)
1032 - Post-weld heat treatment influence on galvanic corrosion of GTAW of 17-4PH stainless steel in 3/5%NaCl (چکیده)
1033 - خشکی و گیاه (چکیده)
1034 - A Study of the Expression of Functional Human Coagulation Factor IX in Keratinocytes Using a Nonviral Vector Regulated by K14 Promoter (چکیده)
1035 - Anatomy of Cenchrus ciliaris, Chloris gayana and Zea mays plant parts in relation to digestion and chewed particle characteristics (چکیده)
1036 - N,N -Di-tert-butyl-N -(2,6-difluoro-benzoyl) phosphoric triamide (چکیده)
1037 - بررسی اثر زاویه آشکارساز و پرتوهای گسیلی از چشمه Am-241 با سطح خاک در سامانه مین یاب طراحی شده براساس پس پراکندگی پرتوهای گاما (چکیده)
1038 - Application of DL-EPR Method for Measuring Degree of Sensitization of DSS2205 (چکیده)
1039 - Adsorption properties of a thiazole-prymidine derivative on mild steel surface in 0.5M H2SO4 (چکیده)
1040 - Acridinium 2-hydroxybenzoate (چکیده)
1041 - Competitive Bulk liquid Membrane Transport of Transition and Post Transition Metal Cation Using (2,3-diphenylquinoxaline)-4 ,4 (چکیده)
1042 - بکار گیری آزمون جریان گردابی در خطوط تولید قطعات صنعتی به منظور تعیین عمق لایه سخت شده به روش غیر مخرب (چکیده)
1043 - مطالعه مکانیسمهای آنتاگونیستی و ژنهای رمز کننده آنتی بیوتیک 2و4 دی استیل فلوروگلوسینول در سودوموناسهای فلورسنت دارای فعالیت آنتاگونیستی علیه فوزاریم (چکیده)
1044 - بررسی نقش آنتی بیوتیک 2 و 4دی استیل فلوروگلوسینول سودوموناسهای فلورسنت در کنترل بیماری پاخوره گندم (چکیده)
1045 - Proteinase activated receptor-2 exerts protective and pathogenic cell-type specific effects in Alzheimer s disease (چکیده)
1046 - Fabrication of nanospinel ZnCr2O4 using sol–gel method and its application on removal of azo dye from aqueous solution (چکیده)
1047 - catena-Poly[diacridinium [zinc(II)- di-l-pyrazine-2,3-dicarboxylato- j3 N1 ,O2 :O3 ;O3 :N1 ,O2 ]] (چکیده)
1048 - Formation of a new monomeric zincII based-pyrazine-2,3-dicarboxylate ionic complex with 2-amino-4-methyl pyridine spacer (چکیده)
1049 - Gas phase kinetics and mechanism of 2,2-dimethyl but-3-enal and 1-methyl-6-methylenecyclohexa-2,4-diene-1-carbaldehyde retro-cheletropic ene reaction (چکیده)
1050 - A new three dimensional proton transfer compound including citric acid and 2,4,6-triamine-1,3,5-triazine: synthesis, characterization and X-ray crystal structure (چکیده)
1051 - Bis(2-amino-4-methylpyrimidin-3-ium) trans-diaquabis(pyrazine-2,3-dicarboxylato)cobaltate(II) hexahydrate (چکیده)
1052 - 2-Aminopyrimidinium 4-hydroxypyridinium-2,6-dicarboxylate monohydrate (چکیده)
1053 - Bis(2,4,6-triamino-1,3,5-triazin-1-ium) pyrazine-2,3-dicarboxylate tetrahydrate: a synchrotron radiation study (چکیده)
1054 - Fe(III) and cobalt(II) coordination compounds of 5-bromo-6-methyl-2-morpholinepyrimidinium-4-aminepyridine-2,6-dicarboxylate (چکیده)
1055 - Fabrication,characterizationandmeasurementof thermal conductivityofFe3O4 nanofluids (چکیده)
1056 - اعتبارسنجی مدلهای تابش ترمزی Geant4 در انرژی 19.5 MeV (چکیده)
1057 - N,N -Dibenzyl-N -(2,6-difluorobenzoyl)-N,N -dimethylphosphoric triamide (چکیده)
1058 - Effect of FeSO4, Methanol and H2SO4 Sprays on Chlorophyll Content of Lilium cv. Brunello (چکیده)
1059 - in Vitro Regeneration of Anthurium Andreanum Var. Tera (چکیده)
1060 - رهیافت جدید برای اصلاح روش حفاظت خطای نابرابر در ارسال ویدئو روی شبکه‌های بی‌سیم (چکیده)
1061 - New Route for the Synthesis of Pyrimido[4 ,5 :4,5]thiazolo[3,2-a]benzimidazol-4(3H)-ones (چکیده)
1062 - A calculation based on Green s function method for FM/MgO /FM sandwiches with roughness at interfaces (چکیده)
1063 - Proteome analysis of PA4203, a newly described regulator of fitness and (چکیده)
1064 - p-Tolyl bis(o-tolylamido)phosphinate (چکیده)
1065 - Expression Profiling and Bioinformatic Analyses of a Novel Cold Stress-Regulated and Chloroplast-Targeted Protein from Triticum Aestivum and Aegilops Tauschii (چکیده)
1066 - تحلیلی بر گردشگری روستایی در پیرامون کلان شهرها (چکیده)
1067 - Chemical and Antimicrobial Studies of Juniperus sabina L. and Juniperus foetidissima Willd. Essential Oils (چکیده)
1068 - برآورد حداکثر بارش محتمل 24 ساعته به روش های آماری در شمال شرق ایران (چکیده)
1069 - Folate-conjugated gold nanoparticles (چکیده)
1070 - Necking prediction in tube hydroforming by stress-based forming limit diagrams (چکیده)
1071 - The effect of anisotropy on forming limit diagrams based on bifurcation analysis (چکیده)
1072 - بررسی آثار مغناطوالاستیکی ترکیب Sm0.4Gd0.6Mn2Ge2 (چکیده)
1073 - Monoclinic modification ofN-benzylpropan-2-aminium chloride (چکیده)
1074 - Growth of MnCl2.4H2O crystals and measurement the exact percent of cobalt impurities in the crystal, using radioactive isotopes of 54MN,60Co,57Co and NMRON technique. (چکیده)
1075 - تحلیل تصویر دریا (چکیده)
1076 - Juraella bifurcata Bernier, 1984 (Calcareous alga, Gymnocodiaceae?) fromthe lower cretaceous (Barremian) Tirgan Formation of the kopetdagh basin, NE Iran (چکیده)
1077 - Application of 13C isotope and carbon geochemistry to identify impact from landfill on surrounding groundwater (چکیده)
1078 - An Extremely Thermostable Protease with an alkaline pH Profile from a hyperthermophilic Bacillus sp. MLA64 isolated from “Dig Rostam” Hot Spring in Iran (چکیده)
1079 - CHARACTERIZATION OF ZINC OXIDE NANOPOWDERS DOPED WITH MnO (چکیده)
1080 - effects of elevatedco2 on thecompetitionability between various c3and c4 crops and weed species in greenhous condition (چکیده)
1081 - 2-Amino-4-methylpyridinium trifluoroacetate: a monoclinic polymorph (چکیده)
1082 - Sarcin/ricin rRNA motif detection in PDF files 3G4S, 3G6E, and 3CXC using FR3D program (چکیده)
1083 - Stereoselective Aminomethylation of m-Cresol with ChiralAmine Mediated by 4A Molecular Sieves under Neat Conditions (چکیده)
1084 - بررسی وضعیت بازاریابی ورزشی از طریق اینترنت در ایران با تاکید بر عناصر 4p (چکیده)
1085 - جداسازی روتاویروس گاوی گروه A از یک گوساله مبتلا به اسهال در تیره سلولی کلیه میمون (MA104 (چکیده)
1086 - بررسی مقایسه‌ای ترجمه استعاره و تشبیه مطالعه موردی: «مزرعه حیوانات و 1984 جرج اورول» (چکیده)
1087 - Hydropriming and Osmopriming Effects on Cumin Seeds Germination (چکیده)
1088 - SURFACE EFFECT CORRECTION OF MOISTURE DETERMINATION BY NEUTRON PROBE USING PSO TECHNIQUE AND MCNP (چکیده)
1089 - 1Naphthylmethyl-Ammonium Chloride (چکیده)
1090 - Bis(2,6-diaminopyridinium) hydrogen phthalate nitrate monohydrate (چکیده)
1091 - Effect of Non-Aqueous Solvents on Stoichiometry and Selectivity of Complexes Formed Between 4 Nitrobenzo 15 Crown 5 with Fe3+, Y3+, Cd2+, Sn4+, Ce3+ and Au3+ Metal Cations (چکیده)
1092 - O,O -Di-p-tolylpyrophosphoric bis(dimethylamide) (چکیده)
1093 - Molecular iodine promoted synthesis of new pyrazolo[3,4-d] pyrimidine derivatives as potential antibacterial agents (چکیده)
1094 - Synthesis of New β,β -Diketodithioethers via Swern Oxidation and Study of Their Hydrazone Formation Rate (چکیده)
1095 - N,N -Dicyclohexyl-N -(4-nitrobenzoyl)- phosphoric triamide (چکیده)
1096 - اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت (چکیده)
1097 - تحلیلی بر برنامه درسی P4C و ویژگیهای مواد خواندنی مناسب در اجرای آن (چکیده)
1098 - Long-Term Effects of Oxymetholone vs. Testosterone with or Without ZnSO4 on Growth Performance of Turkey Chicks (چکیده)
1099 - Synthesis of new Heterocyclic Systems: pyridazino[4,3-e][1,3,4]oxadiazines (چکیده)
1100 - A new route to the synthesis of pyrimido[4,5:4,5]thiazolo[3,2-a]benzimidazol-4(3H)-one derivatives (چکیده)
1101 - Diphenyl (benzylamido) phosphate (چکیده)
1102 - Comparison of reproductive parameters, plasma and milk E2 and P4 concentrations following application of Ovsynch-CIDR Vs two consecutive injections of PGF2 , in dairy Holstein cows (چکیده)
1103 - Evaluations of dormancy breaking treatments on seeds of thirty three weed species (چکیده)
1104 - Essential Oil Content and Constituents of Black Zira (Bunium persicum [Boiss.] B. Fedtsch.) from Iran During Field Cultivation Domestication (چکیده)
1105 - Green Synthesis of a Novel Functionalized Tetrahydro-1,4-thiazepine and Computational Studies of Its Tautomeric Structures (چکیده)
1106 - Complexation of 4 -Nitrobenzo-15-Crown-5 with Mg2+, Ca2+, Sr2+and Ba2+Metal Cations in Acetonitrile-Methanol Binary Solutions (چکیده)
1107 - 2Aminopyrimidinum hydrogen oxalate monohydrate (چکیده)
1108 - Determination of Trihalomethanes in Tap Water by UV-Vis ‎Spectrophotometry (چکیده)
1109 - محاسبه تحرک پذیری الکترونها در ساختارهای4H-sic و 6H-sic با استفاده از حل معادله بولتزمن به روش برگشت پذیر در حضور میدانهای الکتریکی ضعیف (چکیده)
1110 - Phytochemical composition of the essential oils from three Apiaceae species and their antibacterial effects on food-borne pathogens (چکیده)
1111 - Gas Separation By Polyphenylene Oxide And Cardo-Type Polyimide Hollow Fiber Modules (چکیده)
1112 - Genetic diversity in the fungus Fusarium solani f. sp. cucurbitae Race 1 , the causal agent of root and crown rot of cucurbits in Iran, using molecular markers (چکیده)
1113 - Fe(HSO4)3 and Fe(HSO4)3/DMSO as Efficient Heterogeneous, and Reusable Catalyst Systems for the Oxidative Coupling of Thiols (چکیده)
1114 - MEASUREMENT OF THERMAL CONDUCTIVITY OF Fe3O4 NANOFLUIDS (چکیده)
1115 - Competitive Transport Studies of Seven Metal Cations Through Bulk Liquid Membrane Using 1,4-Dioxa-7,10-dithiacyclododecane-2,3-dione (چکیده)
1116 - Complexation Ability of Dibenzo-24-crown-8 with Cs+ Cation in Binary Mixed Non-Aqueous Solvents (چکیده)
1117 - Silver(I) Ion Selective Transport through a Bulk Liquid Membrane Containing 5, 12 Di(phenoxymethyl)-1,4-dioxa-7,10-dithiacyclododecane-2,3-dione as Carrier (چکیده)
1118 - Competitive Taransport of Seven meta lCations through a Bulk Liquid Membrane Using 5, 12- Di(phenoxymethyl)-1,4-dioxa-7,10-dithiacyclodod- ecane-2,3-dione as Carrier (چکیده)
1119 - Crystal Structure of and ab initio Calculations on [(C6H5)(CH3)CH-NH]P(O)(p-OC6H4CH3)2, Syntheses and Spectroscopic Characterization of N-Benzyl Phosphoramidic Acid (4-Methylphenyl)ester Derivatives (چکیده)
1120 - 1-(1H-1,3-Benzimidazol-2-yl)guanidinium dihydrogendodecamolybdophosphate-methanol-water(1/2.5/4) (چکیده)
1121 - N,N-Dimethyl O-p-tolyl phosphoramidocyanidate (چکیده)
1122 - Crystal Structure of 4-Nitroanilinium Tetrachlorodimethylstannate(IV) (چکیده)
1123 - Synthesis and Crystal Structure of 1,1-Dimethoxy -4,4-bis(phenylamino)-3-buten-2-one (چکیده)
1124 - Competitive Bulk Liquid MembraneTransport of Transition and Post Transition Metal Cations Using (2, 3-Diphenylquinoxaline)-4،4 (چکیده)
1125 - N-tert-Butoxycarbonylation of amines using H3PW12O40 (چکیده)
1126 - Synthesis of imidazo[4,5-a]acridones and imidazo[4,5-a]acridines as potential antibacterial agents (چکیده)
1127 - Soliton-potential interaction in the phi4 model (چکیده)
1128 - Discussion on the Complexing Ability of 4’-nitrobenzo-15-Crown-5 with Au+3, Ce+3, Cd+2, Fe+3, Sn+4 Cations in various solvents using Conductometric method (چکیده)
1129 - p-Tolyl bis(p-tolylamido)phosphate (چکیده)
1130 - Thermodynamic Behaviour of Complexation Process Between DB18C6 with K+,Ag+,NH4+ and Hg2+ Cations in Ethylacetate-Dimethylformamide Binary Media (چکیده)
1131 - A Thermodynamic Study of Complex Formation between Dicyclohexyl-18-Crown-6(DC18C6) with La3+, UO22+, Ag+ and NH4+ Cations in Acetonitrile-Tetrahydrofuran Binary Media (چکیده)
1132 - Discussion on the Complexing Ability of 4 -nitrobenzo-15-Crown-5 with K+Na+ NH4+ Cations in Acetonitrile- Methanol Binary Media (چکیده)
1133 - Study of complex formation between La+3, Ce+3 and Y3+ cations with some 18-membered crown ethers in methanol–water and methanol-acetonitrile binary mixture (چکیده)
1134 - Structure comparison of PMN–PT and PMN–PZT nanocrystals prepared by gel-combustion method at optimized temperatures (چکیده)
1135 - Synthesis of a new heterocyclic system-Fluoreno[1,2-d]imidazol-10-one (چکیده)
1136 - بررسی توان بار جاده سفرهای شهری کامیونت‎خاور به‎جهت راهکاری برای تدوین آزمایش استاندارد آلودگی در ایران (چکیده)
1137 - مطالعه اثر پرتو گاما بر روی رشد و بقاء دودمان سلولی DU145 از سرطان پروستات انشان (چکیده)
1138 - Reduction of IGF-IR mRNA in human prostate cancer cells by antisense technology (چکیده)
1139 - Reduction of the type I insulin- like growth factor receptor expression in DU145 human prostate cancer cell line by antisense RNA (چکیده)
1140 - Expression of biologically active human factor IX in primary human keratinocytes under the regulation of the keratin 14 gene promoter (چکیده)
1141 - Neomycin resistancy of bladder carcinoma cell line 5637 (چکیده)
1142 - مطالعه اثر کاهش بیان گیرنده نوع یک فاکتور رشد شبه انسولین (IGF-IR) بر روی مقاومت پرتوئی سلول های سرطان پروستات انسانی (DU-145) (چکیده)
1143 - Designing a vector for specific expression of recombinant proteins in epidermal keratinocytes, Using human factor IX cDNA as a model for expression analysis (چکیده)
1144 - Semiquantitative RT-PCR Analysis to Assess the Expression Levels of Wcor14 Transcripts in Winter-Type Wheat (چکیده)
1145 - Isolation of a Cold-Responsive Gene (Wcor14) Encoding a Chloroplast-Targeted Protein from Aegilops tauschii (چکیده)
1146 - Conformational analysis, tautomerization, IR, Raman, and NMR studies of 3-phenylazo-2,4-pentanedione (چکیده)
1147 - Prediction of k-records from a general class of distributions under balanced type loss functions (چکیده)
1148 - Galvanic corrosion in gas tungsten arc welding (GTAW)304L austenitic stainless steel (چکیده)
1149 - اثر عملیات حرارتی پیر سازی بر رفتار سایشی فولاد زنگ نزن 17-4 pH (چکیده)
1150 - بررسی خوردگی حفره‌ای در فولاد زنگ نزن 17-4 pH ترمیم شده به روش جوشکاری در محلول 3.5% نمک طعام (چکیده)
1151 - اثر عملیات حرارتی بعد از جوشکاری بر تغییرات ریز سختار و سختی فولاد زنگ نزن رسوب سخت سونده 17-4 pH ترمیم شده بروش جوشکاری (چکیده)
1152 - Relationships between morphological traits, behavioural characteristics, and habitat selection in Iranian Wheatears using Fourth-Corner Problem analysis (چکیده)
1153 - A New Unequal Error Protection Technique Based on the Mutual Information of the MPEG-4 Video Frames over Wireless Networks (چکیده)
1154 - بررسی پراکندگی جوابهای سالیتوری مدل Phi4 از ناخالصی با سه مدل متفاوت (چکیده)
1155 - The PA4204 gene encodes a periplasmic gluconolactonase (PpgL) which is important for fitness of Pseudomonas aeruginosa (چکیده)
1156 - PA4203, a novel regulator of fitness, quorum sensing and pyoverdine systems in Pseudomonas aeruginosa (چکیده)
1157 - Characterization of the fqsM gene (fitness and quorum sensing modulator) in Pseudomonas aeruginosa and P. syringae (چکیده)
1158 - Structral, electronic and optical properties of spinel MgAl2O4 oxid (چکیده)
1159 - توزیع چندگانگی ذرات باردار در نابودی e e در انرژی مرکز جرمGeV57-54 و مقیاس KNO (چکیده)
1160 - ساخت نانو پودر Pb(Zr0.52,Ti0.48)O3 و مشخصه یابی آنها با استفاده از SEMو طیف سنجی رامان (چکیده)
1161 - The effect of heat treatment on hot deformation behaviour of Al 2024 (چکیده)
1162 - HEXAMETHYLDISILAZANE IN THE PRESENCE OF N,N ,N ,N-TETRAMETHYLTETRA-2,3-PYRIDINOPORPHYRAZINATO COPPER (II) IS ANEW, MILD AND HIGHLY EFFICIENT REAGENT FOR SILYLATION OF ALCOHOLS AND PHENOLS (چکیده)
1163 - Evaluation of Amount and Time of Nitrogen Application (چکیده)
1164 - The Evaluation of N Quantity, Time of N Application (چکیده)
1165 - تعیین سطوح آلودگی و توزیع مکانی تاجخروسخوابیده (Amaranthus blitoides)، سلمهتره (Chenopodium album) و تاجریزی سیاه (Solanum nigrum) (چکیده)
1166 - Secretion of functional factor IX by Primary Human Keratinocyte, regulated by keratin14 (چکیده)
1167 - Use of the keratin-14 gene promoter for expression of human coagulation factor IX in cultutred epidermial kerationcytes. (چکیده)
1168 - استفاده از ترکیب ازون UV برای تصفیه پسابهای آلی صنعتی (چکیده)
1169 - Effect of non aqueous solvents on stoichiometry and selectivity of complexes formed between 4-Nitrobenzo-15-Crown-5 with Fe3+,Y3+, Cd2+, Sn4+, Ce3+ and Au3+ metal cations (چکیده)
1170 - Solvent Influence upon complex formation Between 4-Nitrobenzo-15-Crown-5 and Ni2+, Co+ and Cu2+ Cations in Acetonitrile-Methanol Binary Mixtures using the Conductometric Method. (چکیده)
1171 - Thermodynamic Studies on Complexation of Cu2+, Ag+ and Tl+ Metal Cations with 4,4 (چکیده)
1172 - Conductometric studies of solvent influence upon complex formation between 4′-nitrobenzo-15-crown-5 and Ni2+, Co2+ and Cu 2+ in acetonitrile-methanol binary mixtures (چکیده)
1173 - A conductometric study of complexation reactions between 4-nitrobenzo-15-crown-5 with Ag+, Hg2+, Tl+ and La3+ metal ions in acetonitrile-methanol binary solutions (چکیده)
1174 - بررسی اثر هیدروژن بر روی لایه های نازک تهیه شده از پلیمر نیمه هادی PEDT/ PSS (چکیده)
1175 - بررسی امکان کشت سلول و تهیین الگوی پرتوانی در سلول های بلاستمایی حاصل از زخم گوش خرگوش (چکیده)
1176 - Transport of silver ion through bulk liquid membrane using macrocyclic and acyclic ligands as carriers in organic solvents (چکیده)
1177 - Study of complex formation between dicyclohexyl-18-crown-6 with La 3+, UO22+, Ag+ and NH 4+ cations in acetonitrile-nitromethane binary mixtures (چکیده)
1178 - Complexation of 4′-nitrobenzo-15-crown-5 with Li+, Na +, K+, and NH4+ cations in acetonitrile-methanol binary solutions (چکیده)
1179 - Inotropic and chronotropic effects of 6-hydroxy-4-methylquinolin-2(1H)-one derivatives in isolated rat atria (چکیده)
1180 - Effects of different levels of an enzyme mixture on in vitro gas production parameters of contrasting forages (چکیده)
1181 - Design and synthesis of eugenol derivatives, as potent 15-lipoxygenase inhibitors (چکیده)
1182 - Synthesis of a Novel Heterocyclic System—7-Methyl-1,2-dihydro[1,2,4]triazino[3,4-b][1,2,4,5]tetrazine-6-thione- (چکیده)
1183 - Efficient synthesis for novel pyrimido[4,5-e][1,3,4]thiadiazine derivatives (چکیده)
1184 - Condensation of dithizone analogues with 4, 5 dihalopyrimidinpyrimido[5, 4-e][1,3,4] thiadiazines or pyrimido[4, 5-e][1,3,4] (چکیده)
1185 - Reaction of ethyl 5-amino-3-methylisoxazole-4-carboxylate: Synthesisof new functionalized isoxazolo[5,4-d][1d][1,3]thiazin-4-one and isoxazolo[5,4-d]pyrimidin-4(5H)-ones,3]oxazin-4-one (چکیده)
1186 - Convenient synthesis of pyrimido[4, 5-e][1,3,4] oxadiazines (چکیده)
1187 - Condensation of 4- amino- 2- mercapto[1,2,4]triazoles with 2,3- (چکیده)
1188 - Synthesis of Pyrimido[4,5-e][1,3,4]thiadiazines (چکیده)
1189 - The Effects of Feeding Cubed Complete Ration on Feedlot Male Calves (چکیده)
1190 - A New and Convenient Method of Generating Alkyl Cyanides from Alcoholsand Thiols Using 2,4,6-Trichloro[1,3,5]Triazine/n-Bu4NCN (چکیده)
1191 - Gamma Shielding Design Studies on 252Cf and 241Am-Be Neutron Sources (چکیده)
1192 - Reduction of the Gamma Dose Equivalent due to 252Cf and 241Am-Be Neutron Sources in the Patients Soft Tissues When Using Body Chemical Composition Analyzer Bed (چکیده)
1193 - Convenient synthesis of new pyrimido[4,5-e][1,3,4]thiadiazine derivatives (چکیده)
1194 - A Novel and Highly Selective Conversion of Alcohols, Thiols, and Silyl Ethers to Azides usingthe 2,4,6-Trichloro[1,3,5]triazine/n-Bu4NN3 System (چکیده)
1195 - Efficient Method for Tetrahydropyranylation of Phenols and Alcohols Using2,4,6-Trichloro[1,3,5]triazine (چکیده)
1196 - A New and Convenient Method of Generating AlkylIsocyanates from Alcohols, Thiols, and TrimethylsilyEthers Using a 2,4,6-Trichloro[1,3,5]Triazine/n-Bu4NOCNl (چکیده)
1197 - Novel and Highly Selective Conversion of Alcohols, Thiols and TrimethylsilyEthers to Alkyl Nitrites with 2,4,6-Trichloro[1,3,5]triazine/n-Bu4NNO2Systeml (چکیده)
1198 - The effects of salinity with different (Cl-) / (So42-) ratios and nitrogen (N) levels on wheat (چکیده)
1199 - study of different 2,4-D quantities in Anthurium andreanum var Tar tissue culture (چکیده)
1200 - Degradation pathways of dissolved carbon in landfill leachate traced with compound-specific13C analysis of DOC (چکیده)
1201 - Thermodynamic Behavior of Complexation Process between Dibenzo-18-‎Crown-6 and K+, Ag+, NH4+, and Hg2+Cations in Ethylacetate-Dimethylformamide ‎Binary Media‎ (چکیده)
1202 - Structure and Vibrational assignment of 3,4-diacetyl-2,5-hexanedione (چکیده)
1203 - Rapid Simultaneous of Ferric and Ferrous Ions in Geological Solution Sample with new Synthesized beta-diketone, 3-(ortho-methoxyphenylthio)pentane-2,4-dione (چکیده)
1204 - MICROSTRUCTURAL EFFECTS ON THE SMALL FATIGUE CRACK BEHAVIOUR OF AN ALUMINUM ALLOY PLATE (چکیده)
1205 - Structure and vibrational assignment of 3-nitro-2,4-pentanedione: A densityfunctional theoretical study (چکیده)
1206 - Hydrogen bond strength and vibrational assignment of the enolform of 3-(phenylthio)pentane-2,4-dione (چکیده)
1207 - Structure and vibrational assignment of the enol form 1-chloro-1,1-difluoro-pentane-2,4-dione (چکیده)
1208 - Intramolecular hydrogen bonding in 3-Methylthio-pentane-2,4-dione (چکیده)
1209 - Identification of Tool Life and Wear Characteristics of HSS Tools Used in Turning of Ck45 (چکیده)
1210 - A STUDY OF THE EFFECTS OF Cl-/SO4= RATIOS IN WATER IRRIGATION AND NITROGEN FERTILIZER ON QUANTITY, NUTRIENT UPTAKE, HARVEST INDEX AND NITROGEN EFFECIENCY IN BARLEY (Hordeum vulgar L (چکیده)
1211 - EVALUATION OF METHODS FOR QUANTIFICATION OF CL/SO4 RATIOS IRRIGATION WATER AND MUNICIPAL REFUSE COMPOST IN SOIL TOLORANCE IN BARLEY (چکیده)
1212 - تدوین دانش فنی ریخته گری سگمنت نازل ردیف اول توربین گازی (چکیده)
1213 - تاثیر درجه حرارت آنیل کردن بر گرافیت زایی فولادCK45 (چکیده)
1214 - Fatigue Anisotropy in a Wrought Aluminum Alloy (چکیده)
1215 - The Construct Validation and Application of a Questionnaire of (چکیده)
1216 - اثر متقابل بنتونبت سدیم با رنگدانه بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ مرغهای تخمگذار از 36-48 هفتگی (چکیده)
1217 - اثر سطوح مختلف کود دامی و استفاده از قیم بر تولید ارگانیک کدو پوست کاغذی (چکیده)
1218 - تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت زیست محیطی در سازمان ها (چکیده)
1219 - تأثیر سیکل‏های عملیات حرارتی روی ریزساختار و سختی فولاد زنگ‏نزن مارتنزیتی رسوب سخت شونده 17-4PH (چکیده)
1220 - Ring Opening of Epoxides By Zn(OAc)2 /1,7-Bis(2-Benzoic Acid)-1,4,7-Trioxaheptane (ZnBBATOH) as a New Catalyst (چکیده)
1221 - تاثیر دو پارامتر محیط کوئنچ و دمای تمپر در عملیات حرارتی فولاد AIsl4815H مورد مصرف مته های حفاری (چکیده)
1222 - Synthesis of some new 2-arylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one derivatives (چکیده)
1223 - Facile Synthesis of 2-Anilinopyrimido[4,5-e]-[1,3,4]thiadiazines (چکیده)
1224 - Fe(HSO4)3 as an inexpensive, eco-friendly, heterogeneous and reusable catalyst for acetal/ketal formation and their facile regeneration (چکیده)
1225 - Fe(HSO4)3: An efficient, heterogeneous and reusable catalyst for the synthesis of 14-aryl- or alkyl-14H-dibenzo[a,j]xanthenes (چکیده)
1226 - Isolation of Intermediates in the Synthesis of Thieno[2,3-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-diones Using Microwave Irradiation (چکیده)
1227 - Efficient Synthesis of 1,4-Dihydroxy-9 (10H)- Anthracenone (چکیده)
1228 - Flexural behavior of reinforced concrete beams strengthened by CFRP sheets (چکیده)
1229 - تهیه بسترهای سلیکاتی مزو متخلخل MCM-41 کروی و میله ای (چکیده)
1230 - Effects of Rotating Bending Fatigue of CK45 Stell Test Specimens on Yield Strength, Elongation and Area Reduction (چکیده)
1231 - تاثیر خستگی چرخشی روی پارامترهای مکانیکی نمونه های استاندارد DIN 50113 از جنس CK45 (چکیده)
1232 - تاثیر خستگی چرخشی روی استحکام تسلیم نمونه های استاندارد DIN 50113 از جنس CK45 (چکیده)
1233 - Influence of NH4CL, KCL, and NH4Cl+KCl blood electrolytes and mortality of chicks under acut heat stress (چکیده)
1234 - Single nucleotide polymorphism within exon 4 of the bovine prolactin gene in three Iranian native cattle (چکیده)
1235 - Modeling the minds of children to think philogophically: Content analysis of stories for children (چکیده)
1236 - A New Application of Hexamethylenetetramine-Bromine Supported onto Wet Alumina as an Efficient Reagent for Cleavage of Phenylhydrazones under Classical Heating and Microwave Irradiation (چکیده)
1237 - Regioselective Synthesis of Z-Aldoximes catalyzed by H3PMo12O40 Under Solvent-free conditions (چکیده)
1238 - OCT-4, an embryonic stem cell marker, is highly expressed in bladder cancer (چکیده)
1239 - Microwave activated synthesis of 2-aryl- quinazolin-4 (3H) ones (چکیده)
1240 - Effect of substitution on the intramolecular hydrogen bonding of 4-amino-3-penten-2-one: Ab initio, (چکیده)
1241 - On automatic continuity of 3-homomorphisms on Banach algebras (چکیده)
1242 - Design and synthesis of pyrimido[4,5-b][1,4] benzothiazine derivatives, as potent 15-lipoxygenase in (چکیده)
1243 - Synthesis of Thiazolo[3,2-d][1,2,4] Triazines through Palladium catalyzed Heteroannulation of acetyl (چکیده)
1244 - New Route to pyrimido[4,5-e][1,3,4] thiadiazine Derivatives (چکیده)
1245 - H-Y-zeolites induced heterocyclization: Highly efficient synthesis of substituted-quinazolin-4(3H) o (چکیده)
1246 - طراحی و ساخت وکتور بیانی اختصاصی کراتینوسیت های اپیدرم و بررسی بیان فاکتور IX انسانی به عنوان مدل (چکیده)
1247 - Oxidation of sulfids to sulfoxides with zirconium hydroxy chromate (zr4(OH)6(CrO4)5(H2O2) (چکیده)
1248 - A Novel Synthesis of 2-(Alkylamino) and 2-(Arylamino) - 4(3H) Quinazolinomes by Heterotrocyclization (چکیده)
1249 - Synthesis of 1,2,4-triazolo[1,5-d]-1,2,4-triazine-5-thiones (چکیده)
1250 - Synthesis of Some New 3-Alkylthio Derivatives of 1-Phenyl-1H-[1, 3, 4]thiadiazino[5, 6-b]quinoxalines (چکیده)
1251 - Anomalies in magnetoelastic properties of NdFe10V2 alloy (چکیده)
1252 - شناسایی بیفیدوباکتریوم های جدا شده از نمونه های مدفوعی در ایران با استفاده از PCR با پرایمرهای اختصاصی در سطح جنس و آنالیز توالی ژنی 16SrRNA (چکیده)
1253 - بهینه کردن عوامل موثر بر رویان زایی سوماتیکی در سویا (Glycine max L) (چکیده)
1254 - Synthesis of novel heterocyclic systems: [1,2,4] triazino [4,5-b] [1,2,4,5] tetrazines (چکیده)
1255 - Structure and vibrational assignment of the enol form of 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedione (چکیده)
1256 - New access to thiazolo[4,5-d]pyrimidine derivativess (چکیده)
1257 - Discussion on the complexing Ability of Macrocyclic Ligand, 12-Crown-4 with Li+ Cation in Some Binar (چکیده)
1258 - Fourier Transform Infrared and Raman Spectra, Vibrational Assignment and Density Functional Theory Calculations of Naphthazarin (چکیده)
1259 - The measurement of hyperfine field of 60Co in MnCl2. 4H2O crystal by the method of nuclear orientati (چکیده)
1260 - Vibrational assignment of C2v deuterium substituted pyrimidines (چکیده)
1261 - vibrational assignment and structure of 4-amino-3-cyano-3-penten-2-one (چکیده)
1262 - structure and vibrational spectra of the enol form of hexafluoro- acetylacetone. a density functiona (چکیده)
1263 - مطالعه كنيتيك كاتاليست زيگلر - ناتا سنتز شده جهت ساخت لاستيك هم پليمر اتيلن - پروپيلن (چکیده)
1264 - measurment of D2O in water using 2H(y,n) 1H reaction (چکیده)
1265 - Characterization of CH4 production pathways and estimating the rate (چکیده)
1266 - effect of feeding periods and sodium levels of pre-starter diet on Broiler performance and (چکیده)
1267 - اثر نسبت های مختلف NH4:No3 بر رشد و عملکرد توت فرنگی در شرایط آبکشتی (چکیده)
1268 - Down-regulation of Hsp27 radiosensitizes human prostate cancer cells (چکیده)